Ecclesiastes 12 (BOSCB)

1 Rangarira Musiki wakopamazuva ouduku hwako,mazuva okutambudzika asati auya,namakore asati aswedera pauchati,“Handioni zvinofadza maari,” 2 zuva nechiedza uye nomwedzinenyeredzi zvisati zvadzima,uye makore asati adzoka mushure mokunaya kwemvura; 3 kana vatariri vemba vodedera,navarume vakasimba vokotama,kana vakuyi vorega nokuti vashoma,uye vaya vanotarira napamawindo voonera madzerere; 4 kana mikova yokunzira ichinge yapfigwauye maungira okukuya oderera;kana vanhu vomutswa nokuimba kweshiriasi nziyo dzavo dzose dzisisanzwiki zvakanaka; 5 kana vanhu votya nzvimbo dzakakwiriranenjodzi mumigwagwa;kana muamanda wotumbukanemhashu yozvikwekweredzauye kuda kwose kwapera.Ipapo munhu anoenda kumusha wake usingaperi,uye vanochema vachafamba-famba munzira. 6 Murangarirei, rwodzi rwesirivha rusati rwadambuka;uye mbiya yegoridhe isati yaputswa;chirongo chisati chapwanyika pachitubu,uye vhiri risati raputswa patsime, 7 uye guruva risati radzokera kuvhu kwarakabva,nomweya usati wadzokera kuna Mwari akaupa. 8 Muparidzi anoti, “Hazvina maturo! Hazvina maturo!Zvose hazvina maturo!” 9 Muparidzi akanga asina kuchenjera chete asi akadzidzisawo zivo kuvanhu. Akarangarira akaongorora uye akaronga zvirevo zvizhinji. 10 Muparidzi akatsvaka kuti awane mashoko akanaka chete, uye zvaakanyora zvakarurama uye ndezvechokwadi. 11 Mashoko avachenjeri akafanana nezvibayiso, mashoko avo akaunganidzwa akasimbiswa sembambo dzakarovererwa kwazvo, akapiwa noMufudzi mumwe chete. 12 Yambirwa, mwanakomana wangu, kuti pasava nechinhu chipi zvacho chichawedzerwa pazviri.Zvokunyora mabhuku mazhinji hazvina magumo, uye kudzidza zvizhinji kunonetesa muviri. 13 Zvino zvose zvanzwikwa;houno mugumo wenyaya yacho:Itya Mwari uchengete mirayiro yake,nokuti iri ndiro basa rose romunhu. 14 Nokuti Mwari achatonga basa rimwe nerimwekusanganisira nezvakavanzika zvose,zvakanaka kana zvakaipa.

In Other Versions

Ecclesiastes 12 in the ANGEFD

Ecclesiastes 12 in the ANTPNG2D

Ecclesiastes 12 in the AS21

Ecclesiastes 12 in the BAGH

Ecclesiastes 12 in the BBPNG

Ecclesiastes 12 in the BBT1E

Ecclesiastes 12 in the BDS

Ecclesiastes 12 in the BEV

Ecclesiastes 12 in the BHAD

Ecclesiastes 12 in the BIB

Ecclesiastes 12 in the BLPT

Ecclesiastes 12 in the BNT

Ecclesiastes 12 in the BNTABOOT

Ecclesiastes 12 in the BNTLV

Ecclesiastes 12 in the BOATCB

Ecclesiastes 12 in the BOATCB2

Ecclesiastes 12 in the BOBCV

Ecclesiastes 12 in the BOCNT

Ecclesiastes 12 in the BOECS

Ecclesiastes 12 in the BOGWICC

Ecclesiastes 12 in the BOHCB

Ecclesiastes 12 in the BOHCV

Ecclesiastes 12 in the BOHLNT

Ecclesiastes 12 in the BOHNTLTAL

Ecclesiastes 12 in the BOICB

Ecclesiastes 12 in the BOILNTAP

Ecclesiastes 12 in the BOITCV

Ecclesiastes 12 in the BOKCV

Ecclesiastes 12 in the BOKCV2

Ecclesiastes 12 in the BOKHWOG

Ecclesiastes 12 in the BOKSSV

Ecclesiastes 12 in the BOLCB

Ecclesiastes 12 in the BOLCB2

Ecclesiastes 12 in the BOMCV

Ecclesiastes 12 in the BONAV

Ecclesiastes 12 in the BONCB

Ecclesiastes 12 in the BONLT

Ecclesiastes 12 in the BONUT2

Ecclesiastes 12 in the BOPLNT

Ecclesiastes 12 in the BOSNC

Ecclesiastes 12 in the BOTLNT

Ecclesiastes 12 in the BOVCB

Ecclesiastes 12 in the BOYCB

Ecclesiastes 12 in the BPBB

Ecclesiastes 12 in the BPH

Ecclesiastes 12 in the BSB

Ecclesiastes 12 in the CCB

Ecclesiastes 12 in the CUV

Ecclesiastes 12 in the CUVS

Ecclesiastes 12 in the DBT

Ecclesiastes 12 in the DGDNT

Ecclesiastes 12 in the DHNT

Ecclesiastes 12 in the DNT

Ecclesiastes 12 in the ELBE

Ecclesiastes 12 in the EMTV

Ecclesiastes 12 in the ESV

Ecclesiastes 12 in the FBV

Ecclesiastes 12 in the FEB

Ecclesiastes 12 in the GGMNT

Ecclesiastes 12 in the GNT

Ecclesiastes 12 in the HARY

Ecclesiastes 12 in the HNT

Ecclesiastes 12 in the IRVA

Ecclesiastes 12 in the IRVB

Ecclesiastes 12 in the IRVG

Ecclesiastes 12 in the IRVH

Ecclesiastes 12 in the IRVK

Ecclesiastes 12 in the IRVM

Ecclesiastes 12 in the IRVM2

Ecclesiastes 12 in the IRVO

Ecclesiastes 12 in the IRVP

Ecclesiastes 12 in the IRVT

Ecclesiastes 12 in the IRVT2

Ecclesiastes 12 in the IRVU

Ecclesiastes 12 in the ISVN

Ecclesiastes 12 in the JSNT

Ecclesiastes 12 in the KAPI

Ecclesiastes 12 in the KBT1ETNIK

Ecclesiastes 12 in the KBV

Ecclesiastes 12 in the KJV

Ecclesiastes 12 in the KNFD

Ecclesiastes 12 in the LBA

Ecclesiastes 12 in the LBLA

Ecclesiastes 12 in the LNT

Ecclesiastes 12 in the LSV

Ecclesiastes 12 in the MAAL

Ecclesiastes 12 in the MBV

Ecclesiastes 12 in the MBV2

Ecclesiastes 12 in the MHNT

Ecclesiastes 12 in the MKNFD

Ecclesiastes 12 in the MNG

Ecclesiastes 12 in the MNT

Ecclesiastes 12 in the MNT2

Ecclesiastes 12 in the MRS1T

Ecclesiastes 12 in the NAA

Ecclesiastes 12 in the NASB

Ecclesiastes 12 in the NBLA

Ecclesiastes 12 in the NBS

Ecclesiastes 12 in the NBVTP

Ecclesiastes 12 in the NET2

Ecclesiastes 12 in the NIV11

Ecclesiastes 12 in the NNT

Ecclesiastes 12 in the NNT2

Ecclesiastes 12 in the NNT3

Ecclesiastes 12 in the PDDPT

Ecclesiastes 12 in the PFNT

Ecclesiastes 12 in the RMNT

Ecclesiastes 12 in the SBIAS

Ecclesiastes 12 in the SBIBS

Ecclesiastes 12 in the SBIBS2

Ecclesiastes 12 in the SBICS

Ecclesiastes 12 in the SBIDS

Ecclesiastes 12 in the SBIGS

Ecclesiastes 12 in the SBIHS

Ecclesiastes 12 in the SBIIS

Ecclesiastes 12 in the SBIIS2

Ecclesiastes 12 in the SBIIS3

Ecclesiastes 12 in the SBIKS

Ecclesiastes 12 in the SBIKS2

Ecclesiastes 12 in the SBIMS

Ecclesiastes 12 in the SBIOS

Ecclesiastes 12 in the SBIPS

Ecclesiastes 12 in the SBISS

Ecclesiastes 12 in the SBITS

Ecclesiastes 12 in the SBITS2

Ecclesiastes 12 in the SBITS3

Ecclesiastes 12 in the SBITS4

Ecclesiastes 12 in the SBIUS

Ecclesiastes 12 in the SBIVS

Ecclesiastes 12 in the SBT

Ecclesiastes 12 in the SBT1E

Ecclesiastes 12 in the SCHL

Ecclesiastes 12 in the SNT

Ecclesiastes 12 in the SUSU

Ecclesiastes 12 in the SUSU2

Ecclesiastes 12 in the SYNO

Ecclesiastes 12 in the TBIAOTANT

Ecclesiastes 12 in the TBT1E

Ecclesiastes 12 in the TBT1E2

Ecclesiastes 12 in the TFTIP

Ecclesiastes 12 in the TFTU

Ecclesiastes 12 in the TGNTATF3T

Ecclesiastes 12 in the THAI

Ecclesiastes 12 in the TNFD

Ecclesiastes 12 in the TNT

Ecclesiastes 12 in the TNTIK

Ecclesiastes 12 in the TNTIL

Ecclesiastes 12 in the TNTIN

Ecclesiastes 12 in the TNTIP

Ecclesiastes 12 in the TNTIZ

Ecclesiastes 12 in the TOMA

Ecclesiastes 12 in the TTENT

Ecclesiastes 12 in the UBG

Ecclesiastes 12 in the UGV

Ecclesiastes 12 in the UGV2

Ecclesiastes 12 in the UGV3

Ecclesiastes 12 in the VBL

Ecclesiastes 12 in the VDCC

Ecclesiastes 12 in the YALU

Ecclesiastes 12 in the YAPE

Ecclesiastes 12 in the YBVTP

Ecclesiastes 12 in the ZBP