Proverbs 21 (IRVM2)

1 രാജാവിന്റെ ഹൃദയം യഹോവയുടെ കയ്യിൽ നീർത്തോട് പോലെ ഇരിക്കുന്നു;തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളേടത്തേക്കൊക്കെയും അവിടുന്ന് അതിനെ തിരിക്കുന്നു. 2 മനുഷ്യന്റെ വഴി ഒക്കെയും അവന് ചൊവ്വായിത്തോന്നുന്നു;യഹോവയോ ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കിനോക്കുന്നു. 3 നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്യഹോവയ്ക്ക് ഹനനയാഗത്തെക്കാൾ സ്വീകാര്യം. 4 ഗർവ്വമുള്ള കണ്ണും അഹങ്കാരഹൃദയവുംദുഷ്ടന്മാരുടെ ദീപവും പാപം തന്നെ. 5 ഉത്സാഹിയുടെ വിചാരങ്ങൾ സമൃദ്ധിയിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു;തിടുക്കം കൂട്ടുന്നവരൊക്കെയും ദാരിദ്ര്യത്തിലേയ്ക്ക് പോകുവാൻ ബദ്ധപ്പെടുന്നു. 6 കള്ളനാവുകൊണ്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത് പാറിപ്പോകുന്ന ആവിയാകുന്നു;അതിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ മരണത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു. 7 ദുഷ്ടന്മാരുടെ അതിക്രമം അവർക്ക് നാശകാരണമാകുന്നു;ന്യായം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ലല്ലോ. 8 അകൃത്യഭാരം ചുമക്കുന്നവന്റെ വഴി വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;നിർമ്മലന്റെ പ്രവൃത്തിയോ ചൊവ്വുള്ളത് തന്നെ. 9 ശണ്ഠകൂടുന്ന സ്ത്രീയോടുകൂടി വീടിനുള്ളിൽ പാർക്കുന്നതിനെക്കാൾമേൽപുരയുടെ ഒരു കോണിൽ പാർക്കുന്നത് നല്ലത്. 10 ദുഷ്ടന്റെ മനസ്സ് ദോഷത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു;അവന് കൂട്ടുകാരനോട് ദയ തോന്നുന്നതുമില്ല. 11 പരിഹാസിയെ ശിക്ഷിച്ചാൽ അല്പബുദ്ധി ജ്ഞാനിയായിത്തീരും;ജ്ഞാനിയെ ഉപദേശിച്ചാൽ അവൻ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കും. 12 നീതിമാനായ ദൈവം ദുഷ്ടന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ ദൃഷ്ടിവക്കുന്നു;ദുഷ്ടന്മാരെ നാശത്തിലേക്ക് മറിച്ചുകളയുന്നു. 13 എളിയവന്റെ നിലവിളിക്ക് ചെവി പൊത്തിക്കളയുന്നവൻവിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തനിക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല. 14 രഹസ്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം കോപത്തെയുംമടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കോഴ ഉഗ്രകോപത്തെയും ശമിപ്പിക്കുന്നു. 15 ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നീതിമാന് സന്തോഷവുംദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർക്ക് ഭയങ്കരവും ആകുന്നു. 16 വിവേകമാർഗ്ഗം വിട്ടുനടക്കുന്നവൻമൃതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശ്രമിക്കും. 17 ഉല്ലാസപ്രിയൻ ദരിദ്രനായിത്തീരും;വീഞ്ഞും തൈലവും പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ ധനവാനാകുകയില്ല. 18 ദുഷ്ടൻ നീതിമാന് മറുവിലയാകും;അവിശ്വസ്തൻ നേരുള്ളവർക്ക് പകരമായിത്തീരും. 19 ശണ്ഠയും ദുശ്ശീലവുമുള്ള സ്ത്രീയോടുകൂടി പാർക്കുന്നതിലുംനിർജ്ജനപ്രദേശത്ത് പോയി പാർക്കുന്നത് നല്ലത്. 20 ജ്ഞാനിയുടെ പാർപ്പിടത്തിൽ വിലയേറിയ നിക്ഷേപവും തൈലവും ഉണ്ട്;മൂഢൻ അവയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകളയുന്നു. 21 നീതിയും ദയയും പിന്തുടരുന്നവൻജീവനും നീതിയും മാനവും കണ്ടെത്തും. 22 ജ്ഞാനി വീരന്മാരുടെ പട്ടണത്തിൽ കയറുകയുംഅതിന്റെ ആശ്രയമായ കോട്ട ഇടിച്ചുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു. 23 വായും നാവും സൂക്ഷിക്കുന്നവൻതന്റെ പ്രാണനെ കഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നു. 24 നിഗളവും ഗർവ്വവും ഉള്ളവന് പരിഹാസി എന്ന് പേരാകുന്നു;അവൻ ഗർവ്വത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 25 മടിയന്റെ കൊതി അവന് മരണകാരണം;വേലചെയ്യുവാൻ അവന്റെ കൈകൾ മടിക്കുന്നുവല്ലോ. 26 ചിലർ നിത്യവും അത്യാഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു;എന്നാൽ നീതിമാൻ ലോഭിക്കാതെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 27 ദുഷ്ടന്മാരുടെ യാഗം വെറുപ്പാകുന്നു;അവൻ ദുഷ്ടതാത്പര്യത്തോടെ അത് അർപ്പിച്ചാൽ എത്ര അധികം! 28 കള്ളസ്സാക്ഷി നശിച്ചുപോകും;ശ്രദ്ധിച്ചുകേൾക്കുന്നവന് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാം. 29 ദുഷ്ടൻ മുഖധാർഷ്ട്യം കാണിക്കുന്നു;നേരുള്ളവൻ തന്റെ വഴി നന്നാക്കുന്നു. 30 യഹോവയ്ക്കെതിരെ ജ്ഞാനവുമില്ല,ബുദ്ധിയുമില്ല, ആലോചനയുമില്ല. 31 കുതിരയെ യുദ്ധദിവസത്തേക്ക് ചമയിക്കുന്നു;ജയം യഹോവയിൽനിന്ന് വരുന്നു.

In Other Versions

Proverbs 21 in the ANGEFD

Proverbs 21 in the ANTPNG2D

Proverbs 21 in the AS21

Proverbs 21 in the BAGH

Proverbs 21 in the BBPNG

Proverbs 21 in the BBT1E

Proverbs 21 in the BDS

Proverbs 21 in the BEV

Proverbs 21 in the BHAD

Proverbs 21 in the BIB

Proverbs 21 in the BLPT

Proverbs 21 in the BNT

Proverbs 21 in the BNTABOOT

Proverbs 21 in the BNTLV

Proverbs 21 in the BOATCB

Proverbs 21 in the BOATCB2

Proverbs 21 in the BOBCV

Proverbs 21 in the BOCNT

Proverbs 21 in the BOECS

Proverbs 21 in the BOGWICC

Proverbs 21 in the BOHCB

Proverbs 21 in the BOHCV

Proverbs 21 in the BOHLNT

Proverbs 21 in the BOHNTLTAL

Proverbs 21 in the BOICB

Proverbs 21 in the BOILNTAP

Proverbs 21 in the BOITCV

Proverbs 21 in the BOKCV

Proverbs 21 in the BOKCV2

Proverbs 21 in the BOKHWOG

Proverbs 21 in the BOKSSV

Proverbs 21 in the BOLCB

Proverbs 21 in the BOLCB2

Proverbs 21 in the BOMCV

Proverbs 21 in the BONAV

Proverbs 21 in the BONCB

Proverbs 21 in the BONLT

Proverbs 21 in the BONUT2

Proverbs 21 in the BOPLNT

Proverbs 21 in the BOSCB

Proverbs 21 in the BOSNC

Proverbs 21 in the BOTLNT

Proverbs 21 in the BOVCB

Proverbs 21 in the BOYCB

Proverbs 21 in the BPBB

Proverbs 21 in the BPH

Proverbs 21 in the BSB

Proverbs 21 in the CCB

Proverbs 21 in the CUV

Proverbs 21 in the CUVS

Proverbs 21 in the DBT

Proverbs 21 in the DGDNT

Proverbs 21 in the DHNT

Proverbs 21 in the DNT

Proverbs 21 in the ELBE

Proverbs 21 in the EMTV

Proverbs 21 in the ESV

Proverbs 21 in the FBV

Proverbs 21 in the FEB

Proverbs 21 in the GGMNT

Proverbs 21 in the GNT

Proverbs 21 in the HARY

Proverbs 21 in the HNT

Proverbs 21 in the IRVA

Proverbs 21 in the IRVB

Proverbs 21 in the IRVG

Proverbs 21 in the IRVH

Proverbs 21 in the IRVK

Proverbs 21 in the IRVM

Proverbs 21 in the IRVO

Proverbs 21 in the IRVP

Proverbs 21 in the IRVT

Proverbs 21 in the IRVT2

Proverbs 21 in the IRVU

Proverbs 21 in the ISVN

Proverbs 21 in the JSNT

Proverbs 21 in the KAPI

Proverbs 21 in the KBT1ETNIK

Proverbs 21 in the KBV

Proverbs 21 in the KJV

Proverbs 21 in the KNFD

Proverbs 21 in the LBA

Proverbs 21 in the LBLA

Proverbs 21 in the LNT

Proverbs 21 in the LSV

Proverbs 21 in the MAAL

Proverbs 21 in the MBV

Proverbs 21 in the MBV2

Proverbs 21 in the MHNT

Proverbs 21 in the MKNFD

Proverbs 21 in the MNG

Proverbs 21 in the MNT

Proverbs 21 in the MNT2

Proverbs 21 in the MRS1T

Proverbs 21 in the NAA

Proverbs 21 in the NASB

Proverbs 21 in the NBLA

Proverbs 21 in the NBS

Proverbs 21 in the NBVTP

Proverbs 21 in the NET2

Proverbs 21 in the NIV11

Proverbs 21 in the NNT

Proverbs 21 in the NNT2

Proverbs 21 in the NNT3

Proverbs 21 in the PDDPT

Proverbs 21 in the PFNT

Proverbs 21 in the RMNT

Proverbs 21 in the SBIAS

Proverbs 21 in the SBIBS

Proverbs 21 in the SBIBS2

Proverbs 21 in the SBICS

Proverbs 21 in the SBIDS

Proverbs 21 in the SBIGS

Proverbs 21 in the SBIHS

Proverbs 21 in the SBIIS

Proverbs 21 in the SBIIS2

Proverbs 21 in the SBIIS3

Proverbs 21 in the SBIKS

Proverbs 21 in the SBIKS2

Proverbs 21 in the SBIMS

Proverbs 21 in the SBIOS

Proverbs 21 in the SBIPS

Proverbs 21 in the SBISS

Proverbs 21 in the SBITS

Proverbs 21 in the SBITS2

Proverbs 21 in the SBITS3

Proverbs 21 in the SBITS4

Proverbs 21 in the SBIUS

Proverbs 21 in the SBIVS

Proverbs 21 in the SBT

Proverbs 21 in the SBT1E

Proverbs 21 in the SCHL

Proverbs 21 in the SNT

Proverbs 21 in the SUSU

Proverbs 21 in the SUSU2

Proverbs 21 in the SYNO

Proverbs 21 in the TBIAOTANT

Proverbs 21 in the TBT1E

Proverbs 21 in the TBT1E2

Proverbs 21 in the TFTIP

Proverbs 21 in the TFTU

Proverbs 21 in the TGNTATF3T

Proverbs 21 in the THAI

Proverbs 21 in the TNFD

Proverbs 21 in the TNT

Proverbs 21 in the TNTIK

Proverbs 21 in the TNTIL

Proverbs 21 in the TNTIN

Proverbs 21 in the TNTIP

Proverbs 21 in the TNTIZ

Proverbs 21 in the TOMA

Proverbs 21 in the TTENT

Proverbs 21 in the UBG

Proverbs 21 in the UGV

Proverbs 21 in the UGV2

Proverbs 21 in the UGV3

Proverbs 21 in the VBL

Proverbs 21 in the VDCC

Proverbs 21 in the YALU

Proverbs 21 in the YAPE

Proverbs 21 in the YBVTP

Proverbs 21 in the ZBP