Proverbs 18 (IRVP)

1 ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2 ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ,ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 4 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਹਨ,ਬੁੱਧ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਜਿਹਾ ਹੈ। 5 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ,ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ। 6 ਮੂਰਖ ਦੇ ਬੋਲ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਜੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 7 ਮੂਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਫਾਹੀ ਹਨ। 8 ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਆਦਲੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 9 ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸੀ ਹੈ,ਉਹ ਉਡਾਊ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ,ਧਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 11 ਧਨੀ ਦਾ ਧਨ ਉਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ,ਪੱਕਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਹਿਰਪਨਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ। 12 ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਆਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 13 ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾਈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ। 14 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? 15 ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 16 ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 17 ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਓਹੋ ਸੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਫੇਰ ਉਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਭੇਤ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। 18 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਬਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 19 ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ,ਝਗੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 20 ਆਦਮੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। 21 ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੋਵੇਂ ਜੀਭ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ,ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ। 22 ਜਿਹ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਲੱਭੀ,ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। 23 ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਧਨਵਾਨ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 24 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ,ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

In Other Versions

Proverbs 18 in the ANGEFD

Proverbs 18 in the ANTPNG2D

Proverbs 18 in the AS21

Proverbs 18 in the BAGH

Proverbs 18 in the BBPNG

Proverbs 18 in the BBT1E

Proverbs 18 in the BDS

Proverbs 18 in the BEV

Proverbs 18 in the BHAD

Proverbs 18 in the BIB

Proverbs 18 in the BLPT

Proverbs 18 in the BNT

Proverbs 18 in the BNTABOOT

Proverbs 18 in the BNTLV

Proverbs 18 in the BOATCB

Proverbs 18 in the BOATCB2

Proverbs 18 in the BOBCV

Proverbs 18 in the BOCNT

Proverbs 18 in the BOECS

Proverbs 18 in the BOGWICC

Proverbs 18 in the BOHCB

Proverbs 18 in the BOHCV

Proverbs 18 in the BOHLNT

Proverbs 18 in the BOHNTLTAL

Proverbs 18 in the BOICB

Proverbs 18 in the BOILNTAP

Proverbs 18 in the BOITCV

Proverbs 18 in the BOKCV

Proverbs 18 in the BOKCV2

Proverbs 18 in the BOKHWOG

Proverbs 18 in the BOKSSV

Proverbs 18 in the BOLCB

Proverbs 18 in the BOLCB2

Proverbs 18 in the BOMCV

Proverbs 18 in the BONAV

Proverbs 18 in the BONCB

Proverbs 18 in the BONLT

Proverbs 18 in the BONUT2

Proverbs 18 in the BOPLNT

Proverbs 18 in the BOSCB

Proverbs 18 in the BOSNC

Proverbs 18 in the BOTLNT

Proverbs 18 in the BOVCB

Proverbs 18 in the BOYCB

Proverbs 18 in the BPBB

Proverbs 18 in the BPH

Proverbs 18 in the BSB

Proverbs 18 in the CCB

Proverbs 18 in the CUV

Proverbs 18 in the CUVS

Proverbs 18 in the DBT

Proverbs 18 in the DGDNT

Proverbs 18 in the DHNT

Proverbs 18 in the DNT

Proverbs 18 in the ELBE

Proverbs 18 in the EMTV

Proverbs 18 in the ESV

Proverbs 18 in the FBV

Proverbs 18 in the FEB

Proverbs 18 in the GGMNT

Proverbs 18 in the GNT

Proverbs 18 in the HARY

Proverbs 18 in the HNT

Proverbs 18 in the IRVA

Proverbs 18 in the IRVB

Proverbs 18 in the IRVG

Proverbs 18 in the IRVH

Proverbs 18 in the IRVK

Proverbs 18 in the IRVM

Proverbs 18 in the IRVM2

Proverbs 18 in the IRVO

Proverbs 18 in the IRVT

Proverbs 18 in the IRVT2

Proverbs 18 in the IRVU

Proverbs 18 in the ISVN

Proverbs 18 in the JSNT

Proverbs 18 in the KAPI

Proverbs 18 in the KBT1ETNIK

Proverbs 18 in the KBV

Proverbs 18 in the KJV

Proverbs 18 in the KNFD

Proverbs 18 in the LBA

Proverbs 18 in the LBLA

Proverbs 18 in the LNT

Proverbs 18 in the LSV

Proverbs 18 in the MAAL

Proverbs 18 in the MBV

Proverbs 18 in the MBV2

Proverbs 18 in the MHNT

Proverbs 18 in the MKNFD

Proverbs 18 in the MNG

Proverbs 18 in the MNT

Proverbs 18 in the MNT2

Proverbs 18 in the MRS1T

Proverbs 18 in the NAA

Proverbs 18 in the NASB

Proverbs 18 in the NBLA

Proverbs 18 in the NBS

Proverbs 18 in the NBVTP

Proverbs 18 in the NET2

Proverbs 18 in the NIV11

Proverbs 18 in the NNT

Proverbs 18 in the NNT2

Proverbs 18 in the NNT3

Proverbs 18 in the PDDPT

Proverbs 18 in the PFNT

Proverbs 18 in the RMNT

Proverbs 18 in the SBIAS

Proverbs 18 in the SBIBS

Proverbs 18 in the SBIBS2

Proverbs 18 in the SBICS

Proverbs 18 in the SBIDS

Proverbs 18 in the SBIGS

Proverbs 18 in the SBIHS

Proverbs 18 in the SBIIS

Proverbs 18 in the SBIIS2

Proverbs 18 in the SBIIS3

Proverbs 18 in the SBIKS

Proverbs 18 in the SBIKS2

Proverbs 18 in the SBIMS

Proverbs 18 in the SBIOS

Proverbs 18 in the SBIPS

Proverbs 18 in the SBISS

Proverbs 18 in the SBITS

Proverbs 18 in the SBITS2

Proverbs 18 in the SBITS3

Proverbs 18 in the SBITS4

Proverbs 18 in the SBIUS

Proverbs 18 in the SBIVS

Proverbs 18 in the SBT

Proverbs 18 in the SBT1E

Proverbs 18 in the SCHL

Proverbs 18 in the SNT

Proverbs 18 in the SUSU

Proverbs 18 in the SUSU2

Proverbs 18 in the SYNO

Proverbs 18 in the TBIAOTANT

Proverbs 18 in the TBT1E

Proverbs 18 in the TBT1E2

Proverbs 18 in the TFTIP

Proverbs 18 in the TFTU

Proverbs 18 in the TGNTATF3T

Proverbs 18 in the THAI

Proverbs 18 in the TNFD

Proverbs 18 in the TNT

Proverbs 18 in the TNTIK

Proverbs 18 in the TNTIL

Proverbs 18 in the TNTIN

Proverbs 18 in the TNTIP

Proverbs 18 in the TNTIZ

Proverbs 18 in the TOMA

Proverbs 18 in the TTENT

Proverbs 18 in the UBG

Proverbs 18 in the UGV

Proverbs 18 in the UGV2

Proverbs 18 in the UGV3

Proverbs 18 in the VBL

Proverbs 18 in the VDCC

Proverbs 18 in the YALU

Proverbs 18 in the YAPE

Proverbs 18 in the YBVTP

Proverbs 18 in the ZBP