1 Corinthians 7 (SBIKS)

1 ಅಪರಞ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ಯತ್ ಪತ್ರಮಲೇಖಿ ತಸ್ಯೋತ್ತರಮೇತತ್, ಯೋಷಿತೋಽಸ್ಪರ್ಶನಂ ಮನುಜಸ್ಯ ವರಂ; 2 ಕಿನ್ತು ವ್ಯಭಿಚಾರಭಯಾದ್ ಏಕೈಕಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ಸ್ವಕೀಯಭಾರ್ಯ್ಯಾ ಭವತು ತದ್ವದ್ ಏಕೈಕಸ್ಯಾ ಯೋಷಿತೋ ಽಪಿ ಸ್ವಕೀಯಭರ್ತ್ತಾ ಭವತು| 3 ಭಾರ್ಯ್ಯಾಯೈ ಭರ್ತ್ರಾ ಯದ್ಯದ್ ವಿತರಣೀಯಂ ತದ್ ವಿತೀರ್ಯ್ಯತಾಂ ತದ್ವದ್ ಭರ್ತ್ರೇಽಪಿ ಭಾರ್ಯ್ಯಯಾ ವಿತರಣೀಯಂ ವಿತೀರ್ಯ್ಯತಾಂ| 4 ಭಾರ್ಯ್ಯಾಯಾಃ ಸ್ವದೇಹೇ ಸ್ವತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಭರ್ತ್ತುರೇವ, ತದ್ವದ್ ಭರ್ತ್ತುರಪಿ ಸ್ವದೇಹೇ ಸ್ವತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಭಾರ್ಯ್ಯಾಯಾ ಏವ| 5 ಉಪೋಷಣಪ್ರಾರ್ಥನಯೋಃ ಸೇವನಾರ್ಥಮ್ ಏಕಮನ್ತ್ರಣಾನಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಿಯತ್ಕಾಲಂ ಯಾವದ್ ಯಾ ಪೃಥಕ್ಸ್ಥಿತಿ ರ್ಭವತಿ ತದನ್ಯೋ ವಿಚ್ಛೇದೋ ಯುಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯೇ ನ ಭವತು, ತತಃ ಪರಮ್ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ ಅಧೈರ್ಯ್ಯಾತ್ ಶಯತಾನ್ ಯದ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಾಂ ನ ನಯೇತ್ ತದರ್ಥಂ ಪುನರೇಕತ್ರ ಮಿಲತ| 6 ಏತದ್ ಆದೇಶತೋ ನಹಿ ಕಿನ್ತ್ವನುಜ್ಞಾತ ಏವ ಮಯಾ ಕಥ್ಯತೇ, 7 ಯತೋ ಮಮಾವಸ್ಥೇವ ಸರ್ವ್ವಮಾನವಾನಾಮವಸ್ಥಾ ಭವತ್ವಿತಿ ಮಮ ವಾಞ್ಛಾ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಾದ್ ಏಕೇನೈಕೋ ವರೋಽನ್ಯೇನ ಚಾನ್ಯೋ ವರ ಇತ್ಥಮೇಕೈಕೇನ ಸ್ವಕೀಯವರೋ ಲಬ್ಧಃ| 8 ಅಪರಮ್ ಅಕೃತವಿವಾಹಾನ್ ವಿಧವಾಶ್ಚ ಪ್ರತಿ ಮಮೈತನ್ನಿವೇದನಂ ಮಮೇವ ತೇಷಾಮವಸ್ಥಿತಿ ರ್ಭದ್ರಾ; 9 ಕಿಞ್ಚ ಯದಿ ತೈರಿನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿಯನ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯನ್ತೇ ತರ್ಹಿ ವಿವಾಹಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಯತಃ ಕಾಮದಹನಾದ್ ವ್ಯೂಢತ್ವಂ ಭದ್ರಂ| 10 ಯೇ ಚ ಕೃತವಿವಾಹಾಸ್ತೇ ಮಯಾ ನಹಿ ಪ್ರಭುನೈವೈತದ್ ಆಜ್ಞಾಪ್ಯನ್ತೇ| 11 ಭಾರ್ಯ್ಯಾ ಭರ್ತ್ತೃತಃ ಪೃಥಕ್ ನ ಭವತು| ಯದಿ ವಾ ಪೃಥಗ್ಭೂತಾ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ನಿರ್ವಿವಾಹಾ ತಿಷ್ಠತು ಸ್ವೀಯಪತಿನಾ ವಾ ಸನ್ದಧಾತು ಭರ್ತ್ತಾಪಿ ಭಾರ್ಯ್ಯಾಂ ನ ತ್ಯಜತು| 12 ಇತರಾನ್ ಜನಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭು ರ್ನ ಬ್ರವೀತಿ ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಬ್ರವೀಮಿ; ಕಸ್ಯಚಿದ್ ಭ್ರಾತುರ್ಯೋಷಿದ್ ಅವಿಶ್ವಾಸಿನೀ ಸತ್ಯಪಿ ಯದಿ ತೇನ ಸಹವಾಸೇ ತುಷ್ಯತಿ ತರ್ಹಿ ಸಾ ತೇನ ನ ತ್ಯಜ್ಯತಾಂ| 13 ತದ್ವತ್ ಕಸ್ಯಾಶ್ಚಿದ್ ಯೋಷಿತಃ ಪತಿರವಿಶ್ವಾಸೀ ಸನ್ನಪಿ ಯದಿ ತಯಾ ಸಹವಾಸೇ ತುಷ್ಯತಿ ತರ್ಹಿ ಸ ತಯಾ ನ ತ್ಯಜ್ಯತಾಂ| 14 ಯತೋಽವಿಶ್ವಾಸೀ ಭರ್ತ್ತಾ ಭಾರ್ಯ್ಯಯಾ ಪವಿತ್ರೀಭೂತಃ, ತದ್ವದವಿಶ್ವಾಸಿನೀ ಭಾರ್ಯ್ಯಾ ಭರ್ತ್ರಾ ಪವಿತ್ರೀಭೂತಾ; ನೋಚೇದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಮಪತ್ಯಾನ್ಯಶುಚೀನ್ಯಭವಿಷ್ಯನ್ ಕಿನ್ತ್ವಧುನಾ ತಾನಿ ಪವಿತ್ರಾಣಿ ಸನ್ತಿ| 15 ಅವಿಶ್ವಾಸೀ ಜನೋ ಯದಿ ವಾ ಪೃಥಗ್ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಪೃಥಗ್ ಭವತು; ಏತೇನ ಭ್ರಾತಾ ಭಗಿನೀ ವಾ ನ ನಿಬಧ್ಯತೇ ತಥಾಪಿ ವಯಮೀಶ್ವರೇಣ ಶಾನ್ತಯೇ ಸಮಾಹೂತಾಃ| 16 ಹೇ ನಾರಿ ತವ ಭರ್ತ್ತುಃ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ತ್ವತ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ವೇತಿ ತ್ವಯಾ ಕಿಂ ಜ್ಞಾಯತೇ? ಹೇ ನರ ತವ ಜಾಯಾಯಾಃ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ತ್ವತ್ತೇा ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ವೇತಿ ತ್ವಯಾ ಕಿಂ ಜ್ಞಾಯತೇ? 17 ಏಕೈಕೋ ಜನಃ ಪರಮೇಶ್ವರಾಲ್ಲಬ್ಧಂ ಯದ್ ಭಜತೇ ಯಸ್ಯಾಞ್ಚಾವಸ್ಥಾಯಾಮ್ ಈಶ್ವರೇಣಾಹ್ವಾಯಿ ತದನುಸಾರೇಣೈವಾಚರತು ತದಹಂ ಸರ್ವ್ವಸಮಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆದಿಶಾಮಿ| 18 ಛಿನ್ನತ್ವಗ್ ಭೃತ್ವಾ ಯ ಆಹೂತಃ ಸ ಪ್ರಕೃಷ್ಟತ್ವಕ್ ನ ಭವತು, ತದ್ವದ್ ಅಛಿನ್ನತ್ವಗ್ ಭೂತ್ವಾ ಯ ಆಹೂತಃ ಸ ಛಿನ್ನತ್ವಕ್ ನ ಭವತು| 19 ತ್ವಕ್ಛೇದಃ ಸಾರೋ ನಹಿ ತದ್ವದತ್ವಕ್ಛೇದೋಽಪಿ ಸಾರೋ ನಹಿ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯಾಜ್ಞಾನಾಂ ಪಾಲನಮೇವ| 20 ಯೋ ಜನೋ ಯಸ್ಯಾಮವಸ್ಥಾಯಾಮಾಹ್ವಾಯಿ ಸ ತಸ್ಯಾಮೇವಾವತಿಷ್ಠತಾಂ| 21 ದಾಸಃ ಸನ್ ತ್ವಂ ಕಿಮಾಹೂತೋಽಸಿ? ತನ್ಮಾ ಚಿನ್ತಯ, ತಥಾಚ ಯದಿ ಸ್ವತನ್ತ್ರೋ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ನುಯಾಸ್ತರ್ಹಿ ತದೇವ ವೃಣು| 22 ಯತಃ ಪ್ರಭುನಾಹೂತೋ ಯೋ ದಾಸಃ ಸ ಪ್ರಭೋ ರ್ಮೋಚಿತಜನಃ| ತದ್ವದ್ ತೇನಾಹೂತಃ ಸ್ವತನ್ತ್ರೋ ಜನೋಽಪಿ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ದಾಸ ಏವ| 23 ಯೂಯಂ ಮೂಲ್ಯೇನ ಕ್ರೀತಾ ಅತೋ ಹೇತೋ ರ್ಮಾನವಾನಾಂ ದಾಸಾ ಮಾ ಭವತ| 24 ಹೇ ಭ್ರಾತರೋ ಯಸ್ಯಾಮವಸ್ಥಾಯಾಂ ಯಸ್ಯಾಹ್ವಾನಮಭವತ್ ತಯಾ ಸ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಿಷ್ಠತು| 25 ಅಪರಮ್ ಅಕೃತವಿವಾಹಾನ್ ಜನಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭೋಃ ಕೋಽಪ್ಯಾದೇಶೋ ಮಯಾ ನ ಲಬ್ಧಃ ಕಿನ್ತು ಪ್ರಭೋರನುಕಮ್ಪಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯೋ ಭೂತೋಽಹಂ ಯದ್ ಭದ್ರಂ ಮನ್ಯೇ ತದ್ ವದಾಮಿ| 26 ವರ್ತ್ತಮಾನಾತ್ ಕ್ಲೇಶಸಮಯಾತ್ ಮನುಷ್ಯಸ್ಯಾನೂಢತ್ವಂ ಭದ್ರಮಿತಿ ಮಯಾ ಬುಧ್ಯತೇ| 27 ತ್ವಂ ಕಿಂ ಯೋಷಿತಿ ನಿಬದ್ಧೋಽಸಿ ತರ್ಹಿ ಮೋಚನಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಮಾ ಯತಸ್ವ| ಕಿಂ ವಾ ಯೋಷಿತೋ ಮುಕ್ತೋಽಸಿ? ತರ್ಹಿ ಜಾಯಾಂ ಮಾ ಗವೇಷಯ| 28 ವಿವಾಹಂ ಕುರ್ವ್ವತಾ ತ್ವಯಾ ಕಿಮಪಿ ನಾಪಾರಾಧ್ಯತೇ ತದ್ವದ್ ವ್ಯೂಹ್ಯಮಾನಯಾ ಯುವತ್ಯಾಪಿ ಕಿಮಪಿ ನಾಪರಾಧ್ಯತೇ ತಥಾಚ ತಾದೃಶೌ ದ್ವೌ ಜನೌ ಶಾರೀರಿಕಂ ಕ್ಲೇಶಂ ಲಪ್ಸ್ಯೇತೇ ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಮಮ ಕರುಣಾ ವಿದ್ಯತೇ| 29 ಹೇ ಭ್ರಾತರೋಽಹಮಿದಂ ಬ್ರವೀಮಿ, ಇತಃ ಪರಂ ಸಮಯೋಽತೀವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಃ, 30 ಅತಃ ಕೃತದಾರೈರಕೃತದಾರೈರಿವ ರುದದ್ಭಿಶ್ಚಾರುದದ್ಭಿರಿವ ಸಾನನ್ದೈಶ್ಚ ನಿರಾನನ್ದೈರಿವ ಕ್ರೇತೃಭಿಶ್ಚಾಭಾಗಿಭಿರಿವಾಚರಿತವ್ಯಂ 31 ಯೇ ಚ ಸಂಸಾರೇ ಚರನ್ತಿ ತೈ ರ್ನಾತಿಚರಿತವ್ಯಂ ಯತ ಇಹಲೇाಕಸ್ಯ ಕೌತುಕೋ ವಿಚಲತಿ| 32 ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ಯನ್ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾ ಭವೇತೇತಿ ಮಮ ವಾಞ್ಛಾ| ಅಕೃತವಿವಾಹೋ ಜನೋ ಯಥಾ ಪ್ರಭುಂ ಪರಿತೋಷಯೇತ್ ತಥಾ ಪ್ರಭುಂ ಚಿನ್ತಯತಿ, 33 ಕಿನ್ತು ಕೃತವಿವಾಹೋ ಜನೋ ಯಥಾ ಭಾರ್ಯ್ಯಾಂ ಪರಿತೋಷಯೇತ್ ತಥಾ ಸಂಸಾರಂ ಚಿನ್ತಯತಿ| 34 ತದ್ವದ್ ಊಢಯೋಷಿತೋ ಽನೂಢಾ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ| ಯಾನೂಢಾ ಸಾ ಯಥಾ ಕಾಯಮನಸೋಃ ಪವಿತ್ರಾ ಭವೇತ್ ತಥಾ ಪ್ರಭುಂ ಚಿನ್ತಯತಿ ಯಾ ಚೋಢಾ ಸಾ ಯಥಾ ಭರ್ತ್ತಾರಂ ಪರಿತೋಷಯೇತ್ ತಥಾ ಸಂಸಾರಂ ಚಿನ್ತಯತಿ| 35 ಅಹಂ ಯದ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಮೃಗಬನ್ಧಿನ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಷಿಪೇಯಂ ತದರ್ಥಂ ನಹಿ ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ಯದನಿನ್ದಿತಾ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಭೋಃ ಸೇವನೇಽಬಾಧಮ್ ಆಸಕ್ತಾ ಭವೇತ ತದರ್ಥಮೇತಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಹಿತಾಯ ಮಯಾ ಕಥ್ಯನ್ತೇ| 36 ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂ ಯೌವನಪ್ರಾಪ್ತಾಯಾಂ ಯದಿ ಸ ತಸ್ಯಾ ಅನೂಢತ್ವಂ ನಿನ್ದನೀಯಂ ವಿವಾಹಶ್ಚ ಸಾಧಯಿತವ್ಯ ಇತಿ ಮನ್ಯತೇ ತರ್ಹಿ ಯಥಾಭಿಲಾಷಂ ಕರೋತು, ಏತೇನ ಕಿಮಪಿ ನಾಪರಾತ್ಸ್ಯತಿ ವಿವಾಹಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ| 37 ಕಿನ್ತು ದುಃಖೇನಾಕ್ಲಿಷ್ಟಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪಿತಾ ಯದಿ ಸ್ಥಿರಮನೋಗತಃ ಸ್ವಮನೋಽಭಿಲಾಷಸಾಧನೇ ಸಮರ್ಥಶ್ಚ ಸ್ಯಾತ್ ಮಮ ಕನ್ಯಾ ಮಯಾ ರಕ್ಷಿತವ್ಯೇತಿ ಮನಸಿ ನಿಶ್ಚಿನೋತಿ ಚ ತರ್ಹಿ ಸ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರೋತಿ| 38 ಅತೋ ಯೋ ವಿವಾಹಂ ಕರೋತಿ ಸ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಶ್ಚ ವಿವಾಹಂ ನ ಕರೋತಿ ಸ ಭದ್ರತರಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರೋತಿ| 39 ಯಾವತ್ಕಾಲಂ ಪತಿ ರ್ಜೀವತಿ ತಾವದ್ ಭಾರ್ಯ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಯಾ ನಿಬದ್ಧಾ ತಿಷ್ಠತಿ ಕಿನ್ತು ಪತ್ಯೌ ಮಹಾನಿದ್ರಾಂ ಗತೇ ಸಾ ಮುಕ್ತೀಭೂಯ ಯಮಭಿಲಷತಿ ತೇನ ಸಹ ತಸ್ಯಾ ವಿವಾಹೋ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ, ಕಿನ್ತ್ವೇತತ್ ಕೇವಲಂ ಪ್ರಭುಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ| 40 ತಥಾಚ ಸಾ ಯದಿ ನಿಷ್ಪತಿಕಾ ತಿಷ್ಠತಿ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯಾಃ ಕ್ಷೇಮಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ಮಮ ಭಾವಃ| ಅಪರಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಮಮಾಪ್ಯನ್ತ ರ್ವಿದ್ಯತ ಇತಿ ಮಯಾ ಬುಧ್ಯತೇ|

In Other Versions

1 Corinthians 7 in the ANGEFD

1 Corinthians 7 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 7 in the AS21

1 Corinthians 7 in the BAGH

1 Corinthians 7 in the BBPNG

1 Corinthians 7 in the BBT1E

1 Corinthians 7 in the BDS

1 Corinthians 7 in the BEV

1 Corinthians 7 in the BHAD

1 Corinthians 7 in the BIB

1 Corinthians 7 in the BLPT

1 Corinthians 7 in the BNT

1 Corinthians 7 in the BNTABOOT

1 Corinthians 7 in the BNTLV

1 Corinthians 7 in the BOATCB

1 Corinthians 7 in the BOATCB2

1 Corinthians 7 in the BOBCV

1 Corinthians 7 in the BOCNT

1 Corinthians 7 in the BOECS

1 Corinthians 7 in the BOGWICC

1 Corinthians 7 in the BOHCB

1 Corinthians 7 in the BOHCV

1 Corinthians 7 in the BOHLNT

1 Corinthians 7 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 7 in the BOICB

1 Corinthians 7 in the BOILNTAP

1 Corinthians 7 in the BOITCV

1 Corinthians 7 in the BOKCV

1 Corinthians 7 in the BOKCV2

1 Corinthians 7 in the BOKHWOG

1 Corinthians 7 in the BOKSSV

1 Corinthians 7 in the BOLCB

1 Corinthians 7 in the BOLCB2

1 Corinthians 7 in the BOMCV

1 Corinthians 7 in the BONAV

1 Corinthians 7 in the BONCB

1 Corinthians 7 in the BONLT

1 Corinthians 7 in the BONUT2

1 Corinthians 7 in the BOPLNT

1 Corinthians 7 in the BOSCB

1 Corinthians 7 in the BOSNC

1 Corinthians 7 in the BOTLNT

1 Corinthians 7 in the BOVCB

1 Corinthians 7 in the BOYCB

1 Corinthians 7 in the BPBB

1 Corinthians 7 in the BPH

1 Corinthians 7 in the BSB

1 Corinthians 7 in the CCB

1 Corinthians 7 in the CUV

1 Corinthians 7 in the CUVS

1 Corinthians 7 in the DBT

1 Corinthians 7 in the DGDNT

1 Corinthians 7 in the DHNT

1 Corinthians 7 in the DNT

1 Corinthians 7 in the ELBE

1 Corinthians 7 in the EMTV

1 Corinthians 7 in the ESV

1 Corinthians 7 in the FBV

1 Corinthians 7 in the FEB

1 Corinthians 7 in the GGMNT

1 Corinthians 7 in the GNT

1 Corinthians 7 in the HARY

1 Corinthians 7 in the HNT

1 Corinthians 7 in the IRVA

1 Corinthians 7 in the IRVB

1 Corinthians 7 in the IRVG

1 Corinthians 7 in the IRVH

1 Corinthians 7 in the IRVK

1 Corinthians 7 in the IRVM

1 Corinthians 7 in the IRVM2

1 Corinthians 7 in the IRVO

1 Corinthians 7 in the IRVP

1 Corinthians 7 in the IRVT

1 Corinthians 7 in the IRVT2

1 Corinthians 7 in the IRVU

1 Corinthians 7 in the ISVN

1 Corinthians 7 in the JSNT

1 Corinthians 7 in the KAPI

1 Corinthians 7 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 7 in the KBV

1 Corinthians 7 in the KJV

1 Corinthians 7 in the KNFD

1 Corinthians 7 in the LBA

1 Corinthians 7 in the LBLA

1 Corinthians 7 in the LNT

1 Corinthians 7 in the LSV

1 Corinthians 7 in the MAAL

1 Corinthians 7 in the MBV

1 Corinthians 7 in the MBV2

1 Corinthians 7 in the MHNT

1 Corinthians 7 in the MKNFD

1 Corinthians 7 in the MNG

1 Corinthians 7 in the MNT

1 Corinthians 7 in the MNT2

1 Corinthians 7 in the MRS1T

1 Corinthians 7 in the NAA

1 Corinthians 7 in the NASB

1 Corinthians 7 in the NBLA

1 Corinthians 7 in the NBS

1 Corinthians 7 in the NBVTP

1 Corinthians 7 in the NET2

1 Corinthians 7 in the NIV11

1 Corinthians 7 in the NNT

1 Corinthians 7 in the NNT2

1 Corinthians 7 in the NNT3

1 Corinthians 7 in the PDDPT

1 Corinthians 7 in the PFNT

1 Corinthians 7 in the RMNT

1 Corinthians 7 in the SBIAS

1 Corinthians 7 in the SBIBS

1 Corinthians 7 in the SBIBS2

1 Corinthians 7 in the SBICS

1 Corinthians 7 in the SBIDS

1 Corinthians 7 in the SBIGS

1 Corinthians 7 in the SBIHS

1 Corinthians 7 in the SBIIS

1 Corinthians 7 in the SBIIS2

1 Corinthians 7 in the SBIIS3

1 Corinthians 7 in the SBIKS2

1 Corinthians 7 in the SBIMS

1 Corinthians 7 in the SBIOS

1 Corinthians 7 in the SBIPS

1 Corinthians 7 in the SBISS

1 Corinthians 7 in the SBITS

1 Corinthians 7 in the SBITS2

1 Corinthians 7 in the SBITS3

1 Corinthians 7 in the SBITS4

1 Corinthians 7 in the SBIUS

1 Corinthians 7 in the SBIVS

1 Corinthians 7 in the SBT

1 Corinthians 7 in the SBT1E

1 Corinthians 7 in the SCHL

1 Corinthians 7 in the SNT

1 Corinthians 7 in the SUSU

1 Corinthians 7 in the SUSU2

1 Corinthians 7 in the SYNO

1 Corinthians 7 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 7 in the TBT1E

1 Corinthians 7 in the TBT1E2

1 Corinthians 7 in the TFTIP

1 Corinthians 7 in the TFTU

1 Corinthians 7 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 7 in the THAI

1 Corinthians 7 in the TNFD

1 Corinthians 7 in the TNT

1 Corinthians 7 in the TNTIK

1 Corinthians 7 in the TNTIL

1 Corinthians 7 in the TNTIN

1 Corinthians 7 in the TNTIP

1 Corinthians 7 in the TNTIZ

1 Corinthians 7 in the TOMA

1 Corinthians 7 in the TTENT

1 Corinthians 7 in the UBG

1 Corinthians 7 in the UGV

1 Corinthians 7 in the UGV2

1 Corinthians 7 in the UGV3

1 Corinthians 7 in the VBL

1 Corinthians 7 in the VDCC

1 Corinthians 7 in the YALU

1 Corinthians 7 in the YAPE

1 Corinthians 7 in the YBVTP

1 Corinthians 7 in the ZBP