Titus 2 (ANTPNG2D)

1 Ezɨ no, nɨ gumazamizibar sure damu suam, me arazir guizɨn akaba ko zuiba bar dar amu. 2 Egh nɨ gumazir ghuribar sure damu suam, me dɨpar onganir avɨribar amɨ onganan markɨ. Egh me arazir aghuibar amutɨ, igharaz darazi me mɨkɨm suam, me bar dera. Eghtɨ me navir ghurimɨn araziba dɨkabɨn. Me Godɨn guizɨn akam deravɨram a gɨfogh, egh arazir bar igharaz darazigh ifongezim damu, egh tugh gavgavigh osɨmtɨziba bar a da ateram. 3 Egh nɨ uaghan amizir ghuribar sure damu suam, me God ifongezir arazimɨn daru. Me akar kurabar igharaz darazi gɨrakɨrangɨn me mɨkɨman markɨ. Me dɨpar onganir avɨriba amɨtɨ da me ikɨrarɨghan kogham. Me igharaz darasi arazir aghuibar amusɨ, men sure damu. 4 Kamaghɨn me amizir igiaba kamaghɨn me mɨkɨmɨva tuavir uan paba ko boribagh ifongezir arazim men akakagh. 5 Eghtɨ amizir igiaba uan navir ghurimɨn araziba dɨkabɨn, egh me Godɨn damazimɨn bar zuegh ikiam. Egh me arazir bar deravɨra uan dɨpenibar ganamim gɨfogham. Egh igharaz darazir akurvaghamin arazim damu. Egh vaghvagh uan pabar apengan ikɨ. Igharaz darazi akar kurabar Godɨn akamɨn mɨkɨman koghsɨ, amizir ghuriba amizir igiabar sure damutɨ, me navir ghurimɨn araziba dɨkabɨn. 6 Kamaghɨra nɨ uaghan gumazir igiabav kɨm, men naviba fɨtɨ, me uan navir ghurimɨn araziba dɨkabɨnam. 7 Arazir tizir nɨ amiba, nɨ uabɨ nɨ arazir aghuibara damu, eghtɨ gumazir igiaba nɨn arazibar gan dar gɨn tɨgham. Egh nɨn ingangarir nɨ gumazamizibar sure gamim, nɨ me gifaran markɨ, egh nɨ dɨbovir akabav mɨkɨm ifaghatan markɨ. Nɨ zurara guizɨn akabagh nɨghnɨgh deravɨram akam kun. 8 En apaniba akar kuratamɨn e damighan koghɨva, me uan nɨghnɨzir kuramɨn aghumsɨghsɨ, kamaghɨn nɨ bar deravɨram akabav kɨmtɨma, gumaziba akar ikuvtɨzitam an apighan kogham. 9 Nɨ kamaghɨn ingangarir gumazamizibar sure damu suam, me men garir gumaziba bar men apengan ikɨ, egh me ingangarir aghuir men garir gumaziba ifueghamibar amu. Egh me akar kurabar men garir gumaziba ikarvaghan markɨ. 10 Egh me men garir gumazibar biziba okɨman markɨ. Bizir me bar moghɨra amiba, men garir gumaziba dar ganɨva egh me akar e kurir kamɨn ziam fam. A God en Akurvazir Gumazimɨn akam. Me akar kamɨn ziam fɨsɨ, ingangarir gumaziba bar deravɨra men garir gumazibar akabar gɨn mangɨva arazir aghuimra men akagh. 11 E fo, Godɨn apangkuvim azenim girɨgha gɨvazɨ, gumazamiziba bar an gari. God uan apangkuvir kamɨn en akurvasi. 12 God uan apangkuvir kamɨn en sure gamua ghaze, e God aghuazir araziba ataghraghɨva egh nguazir kamɨn arazir ifongeziba ataghragham. Egh uaghan navir ghurimɨn araziba dɨkabɨnɨva egh arazir God ifongezir aghuibar amuasa, en sure gami. Guizbangɨra e nguazir kamɨn gumazamizibar tongɨn iti, ezɨ God uan apangkuvimɨn tuavimɨn a ifongezir arazibar gɨn mangasa, en sure gami. 13 Dughiar e nguazir kamɨn itim, e bizir e damightɨma e bar akueghamim bagha mɨzuai. A kamakɨn, e Krais Iesusɨn angazangarim ko gavgavir ekiam sara izamin dughiam bagha mɨzuai. An en Godɨn Gavgavim ko en Akurvazir Gumazim. 14 Krais kamaghɨn ifonge, a uam e iniva egh a en arazir kuraba adangasa. Eghtɨ e bar zuegh an gumazamizibar mɨn ikiam. Egh e arazir aghuibar amusɨ bar ifongegham. Bizir kam bagha, a uabɨ uan mɨkarzim anigha, areme. 15 Kamaghɨn akar kabara nɨ zurara gumazamizibar sure damu. Egh nɨ akar kabar gɨn mangɨsɨ men naviba fɨ. Egh akaba batoziba men arazir kuraba akɨrsɨ, me mɨkɨm. Akar kaba Godɨn gavgavim sara pamtem me mɨkɨm. Nɨ pura men gantɨ, me nɨn aghuagh nɨ iriaghriaghan markɨ.

In Other Versions

Titus 2 in the ANGEFD

Titus 2 in the AS21

Titus 2 in the BAGH

Titus 2 in the BBPNG

Titus 2 in the BBT1E

Titus 2 in the BDS

Titus 2 in the BEV

Titus 2 in the BHAD

Titus 2 in the BIB

Titus 2 in the BLPT

Titus 2 in the BNT

Titus 2 in the BNTABOOT

Titus 2 in the BNTLV

Titus 2 in the BOATCB

Titus 2 in the BOATCB2

Titus 2 in the BOBCV

Titus 2 in the BOCNT

Titus 2 in the BOECS

Titus 2 in the BOGWICC

Titus 2 in the BOHCB

Titus 2 in the BOHCV

Titus 2 in the BOHLNT

Titus 2 in the BOHNTLTAL

Titus 2 in the BOICB

Titus 2 in the BOILNTAP

Titus 2 in the BOITCV

Titus 2 in the BOKCV

Titus 2 in the BOKCV2

Titus 2 in the BOKHWOG

Titus 2 in the BOKSSV

Titus 2 in the BOLCB

Titus 2 in the BOLCB2

Titus 2 in the BOMCV

Titus 2 in the BONAV

Titus 2 in the BONCB

Titus 2 in the BONLT

Titus 2 in the BONUT2

Titus 2 in the BOPLNT

Titus 2 in the BOSCB

Titus 2 in the BOSNC

Titus 2 in the BOTLNT

Titus 2 in the BOVCB

Titus 2 in the BOYCB

Titus 2 in the BPBB

Titus 2 in the BPH

Titus 2 in the BSB

Titus 2 in the CCB

Titus 2 in the CUV

Titus 2 in the CUVS

Titus 2 in the DBT

Titus 2 in the DGDNT

Titus 2 in the DHNT

Titus 2 in the DNT

Titus 2 in the ELBE

Titus 2 in the EMTV

Titus 2 in the ESV

Titus 2 in the FBV

Titus 2 in the FEB

Titus 2 in the GGMNT

Titus 2 in the GNT

Titus 2 in the HARY

Titus 2 in the HNT

Titus 2 in the IRVA

Titus 2 in the IRVB

Titus 2 in the IRVG

Titus 2 in the IRVH

Titus 2 in the IRVK

Titus 2 in the IRVM

Titus 2 in the IRVM2

Titus 2 in the IRVO

Titus 2 in the IRVP

Titus 2 in the IRVT

Titus 2 in the IRVT2

Titus 2 in the IRVU

Titus 2 in the ISVN

Titus 2 in the JSNT

Titus 2 in the KAPI

Titus 2 in the KBT1ETNIK

Titus 2 in the KBV

Titus 2 in the KJV

Titus 2 in the KNFD

Titus 2 in the LBA

Titus 2 in the LBLA

Titus 2 in the LNT

Titus 2 in the LSV

Titus 2 in the MAAL

Titus 2 in the MBV

Titus 2 in the MBV2

Titus 2 in the MHNT

Titus 2 in the MKNFD

Titus 2 in the MNG

Titus 2 in the MNT

Titus 2 in the MNT2

Titus 2 in the MRS1T

Titus 2 in the NAA

Titus 2 in the NASB

Titus 2 in the NBLA

Titus 2 in the NBS

Titus 2 in the NBVTP

Titus 2 in the NET2

Titus 2 in the NIV11

Titus 2 in the NNT

Titus 2 in the NNT2

Titus 2 in the NNT3

Titus 2 in the PDDPT

Titus 2 in the PFNT

Titus 2 in the RMNT

Titus 2 in the SBIAS

Titus 2 in the SBIBS

Titus 2 in the SBIBS2

Titus 2 in the SBICS

Titus 2 in the SBIDS

Titus 2 in the SBIGS

Titus 2 in the SBIHS

Titus 2 in the SBIIS

Titus 2 in the SBIIS2

Titus 2 in the SBIIS3

Titus 2 in the SBIKS

Titus 2 in the SBIKS2

Titus 2 in the SBIMS

Titus 2 in the SBIOS

Titus 2 in the SBIPS

Titus 2 in the SBISS

Titus 2 in the SBITS

Titus 2 in the SBITS2

Titus 2 in the SBITS3

Titus 2 in the SBITS4

Titus 2 in the SBIUS

Titus 2 in the SBIVS

Titus 2 in the SBT

Titus 2 in the SBT1E

Titus 2 in the SCHL

Titus 2 in the SNT

Titus 2 in the SUSU

Titus 2 in the SUSU2

Titus 2 in the SYNO

Titus 2 in the TBIAOTANT

Titus 2 in the TBT1E

Titus 2 in the TBT1E2

Titus 2 in the TFTIP

Titus 2 in the TFTU

Titus 2 in the TGNTATF3T

Titus 2 in the THAI

Titus 2 in the TNFD

Titus 2 in the TNT

Titus 2 in the TNTIK

Titus 2 in the TNTIL

Titus 2 in the TNTIN

Titus 2 in the TNTIP

Titus 2 in the TNTIZ

Titus 2 in the TOMA

Titus 2 in the TTENT

Titus 2 in the UBG

Titus 2 in the UGV

Titus 2 in the UGV2

Titus 2 in the UGV3

Titus 2 in the VBL

Titus 2 in the VDCC

Titus 2 in the YALU

Titus 2 in the YAPE

Titus 2 in the YBVTP

Titus 2 in the ZBP