Titus 3 (ANTPNG2D)

1 Nɨ Godɨn gumazamizibav kɨm suam, me gavmanba ko atrivibar apengan ikɨ, egh me men akabar gɨn mangɨ. Egh me zurara ingangarir aghuibar amusɨvɨra ikɨ. 2 Egh me akar kuratamɨn gumazitamɨn gɨrakɨrangɨn a mɨkɨman markɨ. Me zurara nɨmɨra ikɨva, arazir aghuimɨn gumazamizibar amu. Me guizɨn uari abɨrir arazim, gumazamiziba bar men akakagh. 3 Nɨ fo, e faragha uaghan nɨghnɨzir aghuiba puvatɨgha, egha e akaba batosi. Satan e gifarazɨma, e Godɨn tuavimɨn zuir puvatɨ. Kamaghɨn ami, e nivafɨzir kam ifongezir arazibar gɨn tɨgha nguazir kamɨn arazibar gara dar amuasa naviba dɨkafi. Egha dar ingangarir gumazir kɨnibar mɨn iti. E nɨghnɨzir kuraba ko arazir kurabar igharaz darazigh amuava igharaz darazir biziba bagha naviba isiava arui. Gumaziba en apanim gamima, e uaghan men apanibagh ami. 4 Ezɨ God, en Akurvazir Gumazim, a bar e gifonge, egha en apangkuvigha arazir aghuimɨn e gami. Ezɨ dughiar an arazir kam azenim girɨzɨ, 5 an en akura. An en arazir aghuir e uari amizibagh nɨghnɨzir puvatɨ, egha en akura. Puvatɨ. An apangkuvimra, an en akura. An e rue, ezɨ tuavir kamɨn a en akura. Dughiar kamɨn a uan Duam e ganɨngizɨ, ezɨ an Duam e gamizɨ, e an borir bar igiabar mɨn otifi. 6 Krais Iesus, a Gumazir en Akurvazim, an ingangarimɨn God uan Duamɨn gavgavir avɨriba bar e ginge. 7 God kamaghɨn ifonge, Krais en apangkuvigha e gamima e Godɨn damazimɨn gumazamizir aghuibar otifi. E an boribagh ava, egh gɨn bizir aghuir an e bagha inabaziba iniam. Kamaghɨn e ikɨrɨmɨrir aghuir an e bagha inabazim mɨzuai iti. 8 E nɨghnɨzir gavgavim akar kamɨn ikiam. Kɨ kamaghɨn ifonge, nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir darazi, me arazir aghuibar amu gavgavigh mamaghɨra ikiam. Kamaghɨn nɨ pamtemɨn bizir kabav kɨmasa kɨ ifonge. Bizir kaba da bar deragha gumazamiziba bar men akurvasi. 9 Egh nɨ, gumazir Moses Osirizir Arazibar mɨgɨrɨgɨaba bagha uari adoziba, nɨ da baraghan markɨ. Gumazir onganir adariba ko adoghadoziba bagha bar ifongeziba, ko uan ovavibar ziaba bagha uari adoziba, nɨ bar dagh itagh. E fo, akar kaba arazir aghuibar gɨn mangɨsɨ bar en akuraghan kogham. 10 Gumazitam, a Kraisɨn adarazir navir vamɨran itir arazim, a bɨbɨzir arazim damutɨ, eghtɨ nɨ an nɨghnɨzim akɨrsɨ mɨgɨrɨgɨatamɨn a mɨkɨm. Nɨ faragh an mɨkɨmtɨ an oraghan koghtɨ, nɨ gɨn uam an mɨkɨmtɨ an uam oraghan koghtɨ, nɨ bar anetakigh. 11 Nɨ fo, gumazir kamaghɨn amim, an nɨghnɨzim ikuvizɨ a pazava amir gumazim, egha an arazir kurabagh ami. Ezɨ an arazir kurabara, akam a gasa ghaze, nɨ bar ikufi. 12 Kɨ amɨnir gavgavim ko orangtɨzimɨn dughiamɨn Nikopolisɨn nguibar ekiamɨn ikiasa. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Artemas o Tikikus amadaghtɨma aningɨn tav, nɨ bagh izɨtɨma, nɨ na bagh Nikopolisɨn nguibar ekiamɨn izɨsɨ bar gavgafigh. 13 Nɨ Senas, a gavman osirizir arazibar fofozir gumazim, ko Apolos deravɨram aningɨn gan. Nɨ aning inigh daruamin bizibar, aningɨn akurvagh. Eghtɨ aning tuavimɨn daruamin dughiamɨn bizitamɨn oteveghan kogham. 14 Kɨ kamaghɨn ifonge, en gumazamiziba biziba bar puvatɨzibar akurvagh, egh me pura uan ikɨrɨmɨrim ko dughiaba makunan markɨ. Kamaghɨn amizɨma, me gumazamizir igharazibar akurvaghamin arazimɨn fofozim inighɨva an suiragh gavgafigh. 15 Gumazamizir na ko itiba, me nɨ bagha akam amaga ghaze, Afeziam nɨ ko ikɨ. Ezɨ nɨ, nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikia e gifongezir darazi, nɨ kamaghɨn me mɨkɨm suam, Afeziam ia ko ikɨ. Godɨn apangkuvim bar ia ko ikɨ.

In Other Versions

Titus 3 in the ANGEFD

Titus 3 in the AS21

Titus 3 in the BAGH

Titus 3 in the BBPNG

Titus 3 in the BBT1E

Titus 3 in the BDS

Titus 3 in the BEV

Titus 3 in the BHAD

Titus 3 in the BIB

Titus 3 in the BLPT

Titus 3 in the BNT

Titus 3 in the BNTABOOT

Titus 3 in the BNTLV

Titus 3 in the BOATCB

Titus 3 in the BOATCB2

Titus 3 in the BOBCV

Titus 3 in the BOCNT

Titus 3 in the BOECS

Titus 3 in the BOGWICC

Titus 3 in the BOHCB

Titus 3 in the BOHCV

Titus 3 in the BOHLNT

Titus 3 in the BOHNTLTAL

Titus 3 in the BOICB

Titus 3 in the BOILNTAP

Titus 3 in the BOITCV

Titus 3 in the BOKCV

Titus 3 in the BOKCV2

Titus 3 in the BOKHWOG

Titus 3 in the BOKSSV

Titus 3 in the BOLCB

Titus 3 in the BOLCB2

Titus 3 in the BOMCV

Titus 3 in the BONAV

Titus 3 in the BONCB

Titus 3 in the BONLT

Titus 3 in the BONUT2

Titus 3 in the BOPLNT

Titus 3 in the BOSCB

Titus 3 in the BOSNC

Titus 3 in the BOTLNT

Titus 3 in the BOVCB

Titus 3 in the BOYCB

Titus 3 in the BPBB

Titus 3 in the BPH

Titus 3 in the BSB

Titus 3 in the CCB

Titus 3 in the CUV

Titus 3 in the CUVS

Titus 3 in the DBT

Titus 3 in the DGDNT

Titus 3 in the DHNT

Titus 3 in the DNT

Titus 3 in the ELBE

Titus 3 in the EMTV

Titus 3 in the ESV

Titus 3 in the FBV

Titus 3 in the FEB

Titus 3 in the GGMNT

Titus 3 in the GNT

Titus 3 in the HARY

Titus 3 in the HNT

Titus 3 in the IRVA

Titus 3 in the IRVB

Titus 3 in the IRVG

Titus 3 in the IRVH

Titus 3 in the IRVK

Titus 3 in the IRVM

Titus 3 in the IRVM2

Titus 3 in the IRVO

Titus 3 in the IRVP

Titus 3 in the IRVT

Titus 3 in the IRVT2

Titus 3 in the IRVU

Titus 3 in the ISVN

Titus 3 in the JSNT

Titus 3 in the KAPI

Titus 3 in the KBT1ETNIK

Titus 3 in the KBV

Titus 3 in the KJV

Titus 3 in the KNFD

Titus 3 in the LBA

Titus 3 in the LBLA

Titus 3 in the LNT

Titus 3 in the LSV

Titus 3 in the MAAL

Titus 3 in the MBV

Titus 3 in the MBV2

Titus 3 in the MHNT

Titus 3 in the MKNFD

Titus 3 in the MNG

Titus 3 in the MNT

Titus 3 in the MNT2

Titus 3 in the MRS1T

Titus 3 in the NAA

Titus 3 in the NASB

Titus 3 in the NBLA

Titus 3 in the NBS

Titus 3 in the NBVTP

Titus 3 in the NET2

Titus 3 in the NIV11

Titus 3 in the NNT

Titus 3 in the NNT2

Titus 3 in the NNT3

Titus 3 in the PDDPT

Titus 3 in the PFNT

Titus 3 in the RMNT

Titus 3 in the SBIAS

Titus 3 in the SBIBS

Titus 3 in the SBIBS2

Titus 3 in the SBICS

Titus 3 in the SBIDS

Titus 3 in the SBIGS

Titus 3 in the SBIHS

Titus 3 in the SBIIS

Titus 3 in the SBIIS2

Titus 3 in the SBIIS3

Titus 3 in the SBIKS

Titus 3 in the SBIKS2

Titus 3 in the SBIMS

Titus 3 in the SBIOS

Titus 3 in the SBIPS

Titus 3 in the SBISS

Titus 3 in the SBITS

Titus 3 in the SBITS2

Titus 3 in the SBITS3

Titus 3 in the SBITS4

Titus 3 in the SBIUS

Titus 3 in the SBIVS

Titus 3 in the SBT

Titus 3 in the SBT1E

Titus 3 in the SCHL

Titus 3 in the SNT

Titus 3 in the SUSU

Titus 3 in the SUSU2

Titus 3 in the SYNO

Titus 3 in the TBIAOTANT

Titus 3 in the TBT1E

Titus 3 in the TBT1E2

Titus 3 in the TFTIP

Titus 3 in the TFTU

Titus 3 in the TGNTATF3T

Titus 3 in the THAI

Titus 3 in the TNFD

Titus 3 in the TNT

Titus 3 in the TNTIK

Titus 3 in the TNTIL

Titus 3 in the TNTIN

Titus 3 in the TNTIP

Titus 3 in the TNTIZ

Titus 3 in the TOMA

Titus 3 in the TTENT

Titus 3 in the UBG

Titus 3 in the UGV

Titus 3 in the UGV2

Titus 3 in the UGV3

Titus 3 in the VBL

Titus 3 in the VDCC

Titus 3 in the YALU

Titus 3 in the YAPE

Titus 3 in the YBVTP

Titus 3 in the ZBP