Proverbs 31 (BOMCV)

1 ലെമുവേൽ രാജാവിന്റെ സൂക്തങ്ങൾ—അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് അഭ്യസിപ്പിച്ച പ്രചോദനാത്മക സൂക്തങ്ങൾ. 2 എന്റെ മകനേ, ശ്രദ്ധിക്കൂ. എന്റെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ എൻമകനേ, ശ്രദ്ധിക്കൂ.എന്റെ പ്രാർഥനകളുടെ സാഫല്യമായ എൻമകനേ, ശ്രദ്ധിക്കൂ. 3 നിന്റെ ഊർജം സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കരുത്,നിന്റെ ഓജസ്സ് രാജാക്കന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്കു നൽകരുത്. 4 ലെമുവേലേ, ഇതു രാജാക്കന്മാർക്കു ചേർന്നതല്ല,സുരാപാനം രാജാക്കന്മാർക്കനുചിതം,മദ്യപാനം ഭരണാധിപർക്കു ഭൂഷണമല്ല, 5 അവർ മദ്യപിച്ചിട്ട് നിയമം വിസ്മരിക്കുകയുംപീഡിതരുടെ അവകാശങ്ങൾ അപഹരിക്കാതിരിക്കുകയുംചെയ്യട്ടെ. 6 നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കു മദ്യവുംതീവ്രയാതന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കു വീഞ്ഞും പകരൂ! 7 അവർ പാനംചെയ്യട്ടെ, ദാരിദ്ര്യം മറന്നുപോകട്ടെ;തങ്ങളുടെ അരിഷ്ടത ഓർക്കാതെയുമിരിക്കട്ടെ. 8 സ്വയം ശബ്ദമുയർത്താൻ കഴിയാത്തവർക്കുവേണ്ടി സംസാരിക്കുക,അനാഥരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിത്തന്നെ. 9 ശബ്ദമുയർത്തുക, നീതിയുക്തമായ തീർപ്പുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക;ദരിദ്രരുടെയും അഗതികളുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുക. 10 ചാരുശീലയാം പത്നിയെ കണ്ടെത്താൻ ആർക്കു കഴിയും?അവളുടെ മൂല്യം മാണിക്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ അധികം. 11 അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളിൽ സമ്പൂർണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുഅവന് മൂല്യവത്തായ ഒന്നിനും കുറവില്ല. 12 അവളുടെ ജീവിതകാലമെല്ലാംഅവൾ അയാൾക്കു തിന്മയല്ല, നന്മതന്നെ വരുത്തുന്നു. 13 അവൾ കമ്പിളി, ചണം എന്നിവ ശേഖരിച്ച്ചുറുചുറുക്കോടെ സ്വന്തം കൈകൾകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു. 14 അവൾ വ്യാപാരക്കപ്പൽപോലെയാണ്വിദൂരതയിൽനിന്ന് അവൾ തന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്നു. 15 ഇരുട്ടൊഴിയുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ അവൾ ഉണരുന്നുഅവളുടെ കുടുംബത്തിനു ഭക്ഷണവുംവേലക്കാരികൾക്ക് അവരുടെ ഓഹരിയും ഒരുക്കുന്നു. 16 അവൾ ഒരു വയലിൽ കണ്ണുപതിപ്പിക്കുകയും അതു വാങ്ങുകയുംചെയ്യുന്നു;അവളുടെ സമ്പാദ്യംകൊണ്ടൊരു മുന്തിരിത്തോപ്പ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. 17 അവൾ തന്റെ അര മുറുക്കി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു;അവളുടെ കരങ്ങൾ അധ്വാനത്തിനു ശക്തം. 18 തന്റെ വ്യാപാരം ആദായകരമെന്ന് അവൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു,അവളുടെ വിളക്ക് രാത്രിയിൽ അണയുന്നില്ല. 19 തന്റെ കരത്തിൽ അവൾ നെയ്ത്തുകോൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുഅവളുടെ കൈവിരലുകൾ തക്ലിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20 അവൾ തന്റെ കൈകൾ ദരിദ്രർക്കായി തുറക്കുന്നുസഹായം അർഹിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി തന്റെ കൈകൾ നീട്ടുന്നു. 21 ഹിമകാലം വരുമ്പോൾ, തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോർത്തവൾ ഭയക്കുന്നില്ല;കാരണം അവരെല്ലാം രക്താംബരം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 അവൾ തന്റെ കിടക്കയ്ക്കു പരവതാനി ഉണ്ടാക്കുന്നു;മേൽത്തരമായ ചണനൂലും ഊതനൂലും അവൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 23 നഗരകവാടത്തിൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് ബഹുമാനിതനാണ്,ദേശത്തിലെ നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഇരിപ്പിടം പങ്കിടുന്നു. 24 അവൾ പരുത്തിനൂൽവസ്ത്രങ്ങൾ നിർമിക്കുകയും വിൽക്കുകയുംഅരക്കച്ചയുണ്ടാക്കി വിൽപ്പനയ്ക്കായി വ്യാപാരികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 25 അവൾ ബലവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;അവൾ ഭാവിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിതൂകുന്നു. 26 അവൾ ജ്ഞാനത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു,അവളുടെ നാവിൽ വിശ്വസനീയമായ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. 27 തന്റെ കുടുംബത്തിലെ സകലകാര്യങ്ങളും അവൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നു.അലസതയിൽ നേടിയ ആഹാരം അവൾ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. 28 അവളുടെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ എന്ന് അവളെ പുകഴ്ത്തുന്നു;അവളുടെ ഭർത്താവും അവളെ പുകഴ്ത്തുന്നു: 29 “സദ്ഗുണങ്ങളുള്ള ധാരാളം വനിതകളുണ്ട്,എന്നാൽ അവരെയെല്ലാവരെക്കാളും നീ ശ്രേഷ്ഠയാണ്.” 30 വശ്യത വഞ്ചനാപരമാണ്, സൗന്ദര്യം നൈമിഷികവുമാണ്;എന്നാൽ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുന്ന വനിത പ്രശംസിക്കപ്പെടും. 31 അവളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അവൾക്കു നൽകുക,അവളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നഗരകവാടങ്ങളിൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടട്ടെ.

In Other Versions

Proverbs 31 in the ANGEFD

Proverbs 31 in the ANTPNG2D

Proverbs 31 in the AS21

Proverbs 31 in the BAGH

Proverbs 31 in the BBPNG

Proverbs 31 in the BBT1E

Proverbs 31 in the BDS

Proverbs 31 in the BEV

Proverbs 31 in the BHAD

Proverbs 31 in the BIB

Proverbs 31 in the BLPT

Proverbs 31 in the BNT

Proverbs 31 in the BNTABOOT

Proverbs 31 in the BNTLV

Proverbs 31 in the BOATCB

Proverbs 31 in the BOATCB2

Proverbs 31 in the BOBCV

Proverbs 31 in the BOCNT

Proverbs 31 in the BOECS

Proverbs 31 in the BOGWICC

Proverbs 31 in the BOHCB

Proverbs 31 in the BOHCV

Proverbs 31 in the BOHLNT

Proverbs 31 in the BOHNTLTAL

Proverbs 31 in the BOICB

Proverbs 31 in the BOILNTAP

Proverbs 31 in the BOITCV

Proverbs 31 in the BOKCV

Proverbs 31 in the BOKCV2

Proverbs 31 in the BOKHWOG

Proverbs 31 in the BOKSSV

Proverbs 31 in the BOLCB

Proverbs 31 in the BOLCB2

Proverbs 31 in the BONAV

Proverbs 31 in the BONCB

Proverbs 31 in the BONLT

Proverbs 31 in the BONUT2

Proverbs 31 in the BOPLNT

Proverbs 31 in the BOSCB

Proverbs 31 in the BOSNC

Proverbs 31 in the BOTLNT

Proverbs 31 in the BOVCB

Proverbs 31 in the BOYCB

Proverbs 31 in the BPBB

Proverbs 31 in the BPH

Proverbs 31 in the BSB

Proverbs 31 in the CCB

Proverbs 31 in the CUV

Proverbs 31 in the CUVS

Proverbs 31 in the DBT

Proverbs 31 in the DGDNT

Proverbs 31 in the DHNT

Proverbs 31 in the DNT

Proverbs 31 in the ELBE

Proverbs 31 in the EMTV

Proverbs 31 in the ESV

Proverbs 31 in the FBV

Proverbs 31 in the FEB

Proverbs 31 in the GGMNT

Proverbs 31 in the GNT

Proverbs 31 in the HARY

Proverbs 31 in the HNT

Proverbs 31 in the IRVA

Proverbs 31 in the IRVB

Proverbs 31 in the IRVG

Proverbs 31 in the IRVH

Proverbs 31 in the IRVK

Proverbs 31 in the IRVM

Proverbs 31 in the IRVM2

Proverbs 31 in the IRVO

Proverbs 31 in the IRVP

Proverbs 31 in the IRVT

Proverbs 31 in the IRVT2

Proverbs 31 in the IRVU

Proverbs 31 in the ISVN

Proverbs 31 in the JSNT

Proverbs 31 in the KAPI

Proverbs 31 in the KBT1ETNIK

Proverbs 31 in the KBV

Proverbs 31 in the KJV

Proverbs 31 in the KNFD

Proverbs 31 in the LBA

Proverbs 31 in the LBLA

Proverbs 31 in the LNT

Proverbs 31 in the LSV

Proverbs 31 in the MAAL

Proverbs 31 in the MBV

Proverbs 31 in the MBV2

Proverbs 31 in the MHNT

Proverbs 31 in the MKNFD

Proverbs 31 in the MNG

Proverbs 31 in the MNT

Proverbs 31 in the MNT2

Proverbs 31 in the MRS1T

Proverbs 31 in the NAA

Proverbs 31 in the NASB

Proverbs 31 in the NBLA

Proverbs 31 in the NBS

Proverbs 31 in the NBVTP

Proverbs 31 in the NET2

Proverbs 31 in the NIV11

Proverbs 31 in the NNT

Proverbs 31 in the NNT2

Proverbs 31 in the NNT3

Proverbs 31 in the PDDPT

Proverbs 31 in the PFNT

Proverbs 31 in the RMNT

Proverbs 31 in the SBIAS

Proverbs 31 in the SBIBS

Proverbs 31 in the SBIBS2

Proverbs 31 in the SBICS

Proverbs 31 in the SBIDS

Proverbs 31 in the SBIGS

Proverbs 31 in the SBIHS

Proverbs 31 in the SBIIS

Proverbs 31 in the SBIIS2

Proverbs 31 in the SBIIS3

Proverbs 31 in the SBIKS

Proverbs 31 in the SBIKS2

Proverbs 31 in the SBIMS

Proverbs 31 in the SBIOS

Proverbs 31 in the SBIPS

Proverbs 31 in the SBISS

Proverbs 31 in the SBITS

Proverbs 31 in the SBITS2

Proverbs 31 in the SBITS3

Proverbs 31 in the SBITS4

Proverbs 31 in the SBIUS

Proverbs 31 in the SBIVS

Proverbs 31 in the SBT

Proverbs 31 in the SBT1E

Proverbs 31 in the SCHL

Proverbs 31 in the SNT

Proverbs 31 in the SUSU

Proverbs 31 in the SUSU2

Proverbs 31 in the SYNO

Proverbs 31 in the TBIAOTANT

Proverbs 31 in the TBT1E

Proverbs 31 in the TBT1E2

Proverbs 31 in the TFTIP

Proverbs 31 in the TFTU

Proverbs 31 in the TGNTATF3T

Proverbs 31 in the THAI

Proverbs 31 in the TNFD

Proverbs 31 in the TNT

Proverbs 31 in the TNTIK

Proverbs 31 in the TNTIL

Proverbs 31 in the TNTIN

Proverbs 31 in the TNTIP

Proverbs 31 in the TNTIZ

Proverbs 31 in the TOMA

Proverbs 31 in the TTENT

Proverbs 31 in the UBG

Proverbs 31 in the UGV

Proverbs 31 in the UGV2

Proverbs 31 in the UGV3

Proverbs 31 in the VBL

Proverbs 31 in the VDCC

Proverbs 31 in the YALU

Proverbs 31 in the YAPE

Proverbs 31 in the YBVTP

Proverbs 31 in the ZBP