Proverbs 29 (BONCB)

1 Umuntu oqinisa intamo phezu kokukhuzwa kanengiuzabhujiswa ngesikhatshana kungabi lokuphepha. 2 Lapho kuphumelela abalungileyo abantu bayajabula;nxa kubusa izixhwali abantu bayabubula. 3 Umuntu othanda ukuhlakanipha uletha intokozo kuyise,kodwa ohamba lezifebe utshaphaza inotho yakhe. 4 Ngokubusa kuhle inkosi iyaliqinisa ilizwe layo,kodwa leyo elihaga lezivalamlomo iyalibhidliza. 5 Loba ngubani okhohlisa umakhelwane wakheuzendlalela umambule wokuzithiya. 6 Umuntu omubi uthiywa yisono sakhe,kodwa umuntu olungileyo angahlabela athokoze. 7 Olungileyo uyawananza amalungelo abayanga,kodwa ababi kabazidubi ngalokho. 8 Izideleli zingalidunga idolobho,kodwa abantu abahlakaniphileyo bayaludedisa ulaka. 9 Nxa umuntu ohlakaniphileyo esiya emthethwandaba lesiwula,isiwula siyatshinga sibhede kube lomsindo. 10 Abadinga ukuchitha igazi bayamzonda umuntu oqothonjalo badinga ukubulala abalungileyo. 11 Isiwula siyalukhihliza lonke ulaka lwaso,kodwa umuntu ohlakaniphileyo uyazithiba. 12 Nxa umbusi elalela amanga,zonke izikhulu zakhe ziba zimbi. 13 Umyanga lomncindezeli bakanye kulokhu: UTHIXO uvula amehlo abo bobabili. 14 Nxa inkosi isahlulela abayanga kungelabandlululo,isihlalo sayo sobukhosi sizaqina. 15 Uswazi lokuqondisa lunika ukuhlakanipha,kodwa umntwana oyekelwayo uhlazisa unina. 16 Nxa ababi bephumelela, lesono laso siyaphumelela,kodwa abalungileyo bazabawisa. 17 Qondisa indodana yakho, izakupha ukuthula;izaletha injabulo emphefumulweni wakho. 18 Lapho okungekho khona isambulelo,abantu badela ukuzithiba;kodwa ubusisiwe lowo ogcina umlayo. 19 Inceku kayiqondiswa ngamazwi nje wodwa,loba izwisisa kayiyikukwenza ekutshelwayo. 20 Uyambona umuntu owalazela ukukhuluma?Kulethemba elingcono esiwuleni kulaye. 21 Umuntu ototoza inceku yakhe isakhula,leyonceku izamthwalisa nzima ekucineni. 22 Umuntu othukuthelayo udala ingxabano,kodwa lowo olicaphucaphu wenza izono ezinengi. 23 Ukuzigqaja komuntu kuyamehlisa,kodwa umuntu ozehlisayo uzuza udumo. 24 Osizana lesela uyazizonda yena;usezifungise kulo ngakho ngeke afakaze iqiniso. 25 Ukwesaba abantu kuba yizithiyo,kodwa lowo othemba UTHIXO uzaphepha. 26 Abanengi bazama ukuzisondeza kumbusi,kodwa ukwahlulela okuhle kuvela KUTHIXO. 27 Abalungileyo bayabenyanya abangathembekanga;abaxhwalileyo bayabenyanya abalungileyo.

In Other Versions

Proverbs 29 in the ANGEFD

Proverbs 29 in the ANTPNG2D

Proverbs 29 in the AS21

Proverbs 29 in the BAGH

Proverbs 29 in the BBPNG

Proverbs 29 in the BBT1E

Proverbs 29 in the BDS

Proverbs 29 in the BEV

Proverbs 29 in the BHAD

Proverbs 29 in the BIB

Proverbs 29 in the BLPT

Proverbs 29 in the BNT

Proverbs 29 in the BNTABOOT

Proverbs 29 in the BNTLV

Proverbs 29 in the BOATCB

Proverbs 29 in the BOATCB2

Proverbs 29 in the BOBCV

Proverbs 29 in the BOCNT

Proverbs 29 in the BOECS

Proverbs 29 in the BOGWICC

Proverbs 29 in the BOHCB

Proverbs 29 in the BOHCV

Proverbs 29 in the BOHLNT

Proverbs 29 in the BOHNTLTAL

Proverbs 29 in the BOICB

Proverbs 29 in the BOILNTAP

Proverbs 29 in the BOITCV

Proverbs 29 in the BOKCV

Proverbs 29 in the BOKCV2

Proverbs 29 in the BOKHWOG

Proverbs 29 in the BOKSSV

Proverbs 29 in the BOLCB

Proverbs 29 in the BOLCB2

Proverbs 29 in the BOMCV

Proverbs 29 in the BONAV

Proverbs 29 in the BONLT

Proverbs 29 in the BONUT2

Proverbs 29 in the BOPLNT

Proverbs 29 in the BOSCB

Proverbs 29 in the BOSNC

Proverbs 29 in the BOTLNT

Proverbs 29 in the BOVCB

Proverbs 29 in the BOYCB

Proverbs 29 in the BPBB

Proverbs 29 in the BPH

Proverbs 29 in the BSB

Proverbs 29 in the CCB

Proverbs 29 in the CUV

Proverbs 29 in the CUVS

Proverbs 29 in the DBT

Proverbs 29 in the DGDNT

Proverbs 29 in the DHNT

Proverbs 29 in the DNT

Proverbs 29 in the ELBE

Proverbs 29 in the EMTV

Proverbs 29 in the ESV

Proverbs 29 in the FBV

Proverbs 29 in the FEB

Proverbs 29 in the GGMNT

Proverbs 29 in the GNT

Proverbs 29 in the HARY

Proverbs 29 in the HNT

Proverbs 29 in the IRVA

Proverbs 29 in the IRVB

Proverbs 29 in the IRVG

Proverbs 29 in the IRVH

Proverbs 29 in the IRVK

Proverbs 29 in the IRVM

Proverbs 29 in the IRVM2

Proverbs 29 in the IRVO

Proverbs 29 in the IRVP

Proverbs 29 in the IRVT

Proverbs 29 in the IRVT2

Proverbs 29 in the IRVU

Proverbs 29 in the ISVN

Proverbs 29 in the JSNT

Proverbs 29 in the KAPI

Proverbs 29 in the KBT1ETNIK

Proverbs 29 in the KBV

Proverbs 29 in the KJV

Proverbs 29 in the KNFD

Proverbs 29 in the LBA

Proverbs 29 in the LBLA

Proverbs 29 in the LNT

Proverbs 29 in the LSV

Proverbs 29 in the MAAL

Proverbs 29 in the MBV

Proverbs 29 in the MBV2

Proverbs 29 in the MHNT

Proverbs 29 in the MKNFD

Proverbs 29 in the MNG

Proverbs 29 in the MNT

Proverbs 29 in the MNT2

Proverbs 29 in the MRS1T

Proverbs 29 in the NAA

Proverbs 29 in the NASB

Proverbs 29 in the NBLA

Proverbs 29 in the NBS

Proverbs 29 in the NBVTP

Proverbs 29 in the NET2

Proverbs 29 in the NIV11

Proverbs 29 in the NNT

Proverbs 29 in the NNT2

Proverbs 29 in the NNT3

Proverbs 29 in the PDDPT

Proverbs 29 in the PFNT

Proverbs 29 in the RMNT

Proverbs 29 in the SBIAS

Proverbs 29 in the SBIBS

Proverbs 29 in the SBIBS2

Proverbs 29 in the SBICS

Proverbs 29 in the SBIDS

Proverbs 29 in the SBIGS

Proverbs 29 in the SBIHS

Proverbs 29 in the SBIIS

Proverbs 29 in the SBIIS2

Proverbs 29 in the SBIIS3

Proverbs 29 in the SBIKS

Proverbs 29 in the SBIKS2

Proverbs 29 in the SBIMS

Proverbs 29 in the SBIOS

Proverbs 29 in the SBIPS

Proverbs 29 in the SBISS

Proverbs 29 in the SBITS

Proverbs 29 in the SBITS2

Proverbs 29 in the SBITS3

Proverbs 29 in the SBITS4

Proverbs 29 in the SBIUS

Proverbs 29 in the SBIVS

Proverbs 29 in the SBT

Proverbs 29 in the SBT1E

Proverbs 29 in the SCHL

Proverbs 29 in the SNT

Proverbs 29 in the SUSU

Proverbs 29 in the SUSU2

Proverbs 29 in the SYNO

Proverbs 29 in the TBIAOTANT

Proverbs 29 in the TBT1E

Proverbs 29 in the TBT1E2

Proverbs 29 in the TFTIP

Proverbs 29 in the TFTU

Proverbs 29 in the TGNTATF3T

Proverbs 29 in the THAI

Proverbs 29 in the TNFD

Proverbs 29 in the TNT

Proverbs 29 in the TNTIK

Proverbs 29 in the TNTIL

Proverbs 29 in the TNTIN

Proverbs 29 in the TNTIP

Proverbs 29 in the TNTIZ

Proverbs 29 in the TOMA

Proverbs 29 in the TTENT

Proverbs 29 in the UBG

Proverbs 29 in the UGV

Proverbs 29 in the UGV2

Proverbs 29 in the UGV3

Proverbs 29 in the VBL

Proverbs 29 in the VDCC

Proverbs 29 in the YALU

Proverbs 29 in the YAPE

Proverbs 29 in the YBVTP

Proverbs 29 in the ZBP