Proverbs 20 (IRVG)

1 દ્રાક્ષારસ હાંસી ઊડાવનાર છે અને દારૂ દંગો મચાવે છે;જે કોઈ પીવાની ભૂલ કરે છે તે જ્ઞાની નથી. 2 રાજાની ધમકી સિંહની ગર્જના જેવી છે;તેને કોપાવનાર પોતાના જ જીવની વિરુદ્ધ અપરાધ કરે છે. 3 ઝઘડાથી દૂર રહેવું એ માણસને માટે શોભાસ્પદ છે,પણ દરેક મૂર્ખ ઝઘડો કરવા માટે ઊતાવળો હોય છે. 4 આળસુ માણસ શિયાળાનું બહાનું કાઢીને ખેડતો નથી,તેથી કાપણી વખતે પાક લેવા જાય છે, ત્યારે તેને કશું મળતું નથી. 5 અક્કલ માણસના મનમાં ઊંડા પાણી જેવી છે;પણ સમજણો માણસ તેને બહાર કાઢી લાવશે. 6 ઘણા લોકો પોતપોતાનો કરેલો ઉપકાર કહી બતાવશે,પણ જેના પર વિશ્વાસ રાખી શકાય એવો માણસ ક્યાં મળે? 7 ન્યાયી માણસ પોતાના પ્રામાણિક માર્ગમાં ચાલે છેઅને તેના પછી તેને અનુસરનારા તેનાં બાળકો આશીર્વાદિત છે. 8 ન્યાયાસન પર બિરાજેલો રાજા પોતાનું કામ જાહેર કરે છેપોતાની આંખથી બધી દુષ્ટતાને વિખેરી નાખે છે. 9 કોણ કહી શકે કે, “મેં મારું અંત:કરણ શુદ્ધ કર્યું છે,હું પાપથી મુક્ત થયો છું?” 10 જેઓ જુદાં જુદાં વજનિયાં અને માપિયાં રાખે છે,યહોવાહ તે બન્નેને ધિક્કારે છે. 11 વળી છોકરાં પણ પોતાનાં આચરણથી ઓળખાય છે કે,તેઓનાં કાર્યો શુદ્ધ અને સાચાં છે કે કેમ? 12 કાન કે જે સાંભળે છે અને આંખ કે જે જોઈ શકે છેતે બન્નેને યહોવાહે બનાવ્યાં છે. 13 ઊંઘ સાથે પ્રીત કરીશ નહિ, રખેને તું દરિદ્રાવસ્થામાં આવી પડે;તારી આંખો ઉઘાડ એટલે તું અન્નથી તૃપ્ત થશે. 14 “આ તો નકામું છે! નકામું છે!” એવું ખરીદનાર કહે છે,પણ તે ત્યાંથી ગયા પછી બડાઈ મારે છે. 15 પુષ્કળ સોનું પુષ્કળ માણેકમોતીકરતાં જ્ઞાની હોવું વધારે કિંમતી જેવું છે. 16 અજાણ્યાના જામીન થનારનાં વસ્ત્રો લઈ લે,પારકાનો જામીન થનારને જવાબદાર ગણ. 17 અસત્યની રોટલી માણસને મીઠી લાગે છેપણ પાછળથી તેનું મોં કાંકરાથી ભરાઈ જાય છે. 18 દરેક યોજના સલાહથી પરિપૂર્ણ થયેલી છેમાટે ચતુરની સૂચના પ્રમાણે તારે યુદ્ધ કરવું. 19 જે કૂથલી કરવા માટે અહીંતહીં ભટકે છેતે ગુપ્ત વાતો પ્રગટ કરે છે માટે એવા માણસના કામમાં હાથ નાખતો નહિ. 20 જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાનાં માતા કે પિતાને શાપ આપે છે,તો તેનો દીવો ઘોર અંધકારમાં હોલવી નાખવામાં આવશે. 21 જે વારસો જલદીથી સંપાદન કરવામાં આવે છેતેનો અંત આશીર્વાદિત થશે નહિ. 22 “હું દુષ્ટતાનો બદલો લઈશ!” એવું તારે ન કહેવું જોઈએ;યહોવાહની રાહ જો અને તે તને ઉગારી લેશે. 23 જુદાં જુદાં વજનિયાંને યહોવાહ ધિક્કારે છેઅને ખોટું ત્રાજવું રાખવું એ સારું નથી. 24 યહોવાહ માણસના પગલાંને દોરે છે,તો પછી માણસ કેવી રીતે પોતાનો માર્ગ સમજી શકે? 25 વગર વિચારે એમ કહી દેવું કે, “આ વસ્તુઓ પવિત્ર છે,”અને માનતા માન્યા પછી તેના વિષે તપાસ કરવી એ માણસને ફાંદારૂપ છે. 26 જ્ઞાની રાજા દુષ્ટોને વિખેરી નાખે છેઅને તેઓને કચડી નાખે છે. 27 માણસનો આત્મા યહોવાહનો દીવો છે,તે હૃદયના અંતરના ભાગોને તપાસે છે. 28 કૃપા અને સત્ય રાજાનું રક્ષણ કરે છે,તેનું રાજ્યાસન વફાદારી પર ટકેલું છે. 29 યુવાનોનું ગૌરવ તેઓનું બળ છેઅને વૃદ્ધ પુરુષોની શોભા માથાનાં પાળિયાં છે. 30 ચાબખા અને ઘા દુષ્ટતાને ભૂંસી નાખે છેઅને ફટકા હૃદયના અંતરના ઊંડાણ સુધી પહોંચે છે.

In Other Versions

Proverbs 20 in the ANGEFD

Proverbs 20 in the ANTPNG2D

Proverbs 20 in the AS21

Proverbs 20 in the BAGH

Proverbs 20 in the BBPNG

Proverbs 20 in the BBT1E

Proverbs 20 in the BDS

Proverbs 20 in the BEV

Proverbs 20 in the BHAD

Proverbs 20 in the BIB

Proverbs 20 in the BLPT

Proverbs 20 in the BNT

Proverbs 20 in the BNTABOOT

Proverbs 20 in the BNTLV

Proverbs 20 in the BOATCB

Proverbs 20 in the BOATCB2

Proverbs 20 in the BOBCV

Proverbs 20 in the BOCNT

Proverbs 20 in the BOECS

Proverbs 20 in the BOGWICC

Proverbs 20 in the BOHCB

Proverbs 20 in the BOHCV

Proverbs 20 in the BOHLNT

Proverbs 20 in the BOHNTLTAL

Proverbs 20 in the BOICB

Proverbs 20 in the BOILNTAP

Proverbs 20 in the BOITCV

Proverbs 20 in the BOKCV

Proverbs 20 in the BOKCV2

Proverbs 20 in the BOKHWOG

Proverbs 20 in the BOKSSV

Proverbs 20 in the BOLCB

Proverbs 20 in the BOLCB2

Proverbs 20 in the BOMCV

Proverbs 20 in the BONAV

Proverbs 20 in the BONCB

Proverbs 20 in the BONLT

Proverbs 20 in the BONUT2

Proverbs 20 in the BOPLNT

Proverbs 20 in the BOSCB

Proverbs 20 in the BOSNC

Proverbs 20 in the BOTLNT

Proverbs 20 in the BOVCB

Proverbs 20 in the BOYCB

Proverbs 20 in the BPBB

Proverbs 20 in the BPH

Proverbs 20 in the BSB

Proverbs 20 in the CCB

Proverbs 20 in the CUV

Proverbs 20 in the CUVS

Proverbs 20 in the DBT

Proverbs 20 in the DGDNT

Proverbs 20 in the DHNT

Proverbs 20 in the DNT

Proverbs 20 in the ELBE

Proverbs 20 in the EMTV

Proverbs 20 in the ESV

Proverbs 20 in the FBV

Proverbs 20 in the FEB

Proverbs 20 in the GGMNT

Proverbs 20 in the GNT

Proverbs 20 in the HARY

Proverbs 20 in the HNT

Proverbs 20 in the IRVA

Proverbs 20 in the IRVB

Proverbs 20 in the IRVH

Proverbs 20 in the IRVK

Proverbs 20 in the IRVM

Proverbs 20 in the IRVM2

Proverbs 20 in the IRVO

Proverbs 20 in the IRVP

Proverbs 20 in the IRVT

Proverbs 20 in the IRVT2

Proverbs 20 in the IRVU

Proverbs 20 in the ISVN

Proverbs 20 in the JSNT

Proverbs 20 in the KAPI

Proverbs 20 in the KBT1ETNIK

Proverbs 20 in the KBV

Proverbs 20 in the KJV

Proverbs 20 in the KNFD

Proverbs 20 in the LBA

Proverbs 20 in the LBLA

Proverbs 20 in the LNT

Proverbs 20 in the LSV

Proverbs 20 in the MAAL

Proverbs 20 in the MBV

Proverbs 20 in the MBV2

Proverbs 20 in the MHNT

Proverbs 20 in the MKNFD

Proverbs 20 in the MNG

Proverbs 20 in the MNT

Proverbs 20 in the MNT2

Proverbs 20 in the MRS1T

Proverbs 20 in the NAA

Proverbs 20 in the NASB

Proverbs 20 in the NBLA

Proverbs 20 in the NBS

Proverbs 20 in the NBVTP

Proverbs 20 in the NET2

Proverbs 20 in the NIV11

Proverbs 20 in the NNT

Proverbs 20 in the NNT2

Proverbs 20 in the NNT3

Proverbs 20 in the PDDPT

Proverbs 20 in the PFNT

Proverbs 20 in the RMNT

Proverbs 20 in the SBIAS

Proverbs 20 in the SBIBS

Proverbs 20 in the SBIBS2

Proverbs 20 in the SBICS

Proverbs 20 in the SBIDS

Proverbs 20 in the SBIGS

Proverbs 20 in the SBIHS

Proverbs 20 in the SBIIS

Proverbs 20 in the SBIIS2

Proverbs 20 in the SBIIS3

Proverbs 20 in the SBIKS

Proverbs 20 in the SBIKS2

Proverbs 20 in the SBIMS

Proverbs 20 in the SBIOS

Proverbs 20 in the SBIPS

Proverbs 20 in the SBISS

Proverbs 20 in the SBITS

Proverbs 20 in the SBITS2

Proverbs 20 in the SBITS3

Proverbs 20 in the SBITS4

Proverbs 20 in the SBIUS

Proverbs 20 in the SBIVS

Proverbs 20 in the SBT

Proverbs 20 in the SBT1E

Proverbs 20 in the SCHL

Proverbs 20 in the SNT

Proverbs 20 in the SUSU

Proverbs 20 in the SUSU2

Proverbs 20 in the SYNO

Proverbs 20 in the TBIAOTANT

Proverbs 20 in the TBT1E

Proverbs 20 in the TBT1E2

Proverbs 20 in the TFTIP

Proverbs 20 in the TFTU

Proverbs 20 in the TGNTATF3T

Proverbs 20 in the THAI

Proverbs 20 in the TNFD

Proverbs 20 in the TNT

Proverbs 20 in the TNTIK

Proverbs 20 in the TNTIL

Proverbs 20 in the TNTIN

Proverbs 20 in the TNTIP

Proverbs 20 in the TNTIZ

Proverbs 20 in the TOMA

Proverbs 20 in the TTENT

Proverbs 20 in the UBG

Proverbs 20 in the UGV

Proverbs 20 in the UGV2

Proverbs 20 in the UGV3

Proverbs 20 in the VBL

Proverbs 20 in the VDCC

Proverbs 20 in the YALU

Proverbs 20 in the YAPE

Proverbs 20 in the YBVTP

Proverbs 20 in the ZBP