Proverbs 20 (IRVM2)

1 വീഞ്ഞ് പരിഹാസിയും മദ്യം കലഹക്കാരനും ആകുന്നു;അവയാൽ ചാഞ്ചാടി നടക്കുന്ന ആരും ജ്ഞാനിയാകുകയില്ല. 2 രാജാവിന്റെ ക്രോധം സിംഹഗർജ്ജനംപോലെ;അവനെ കോപിപ്പിക്കുന്നവൻ തന്റെ പ്രാണനോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നു. 3 കലഹം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുരുഷന് മാനം;എന്നാൽ ഏത് ഭോഷനും ശണ്ഠ കൂടും. 4 മടിയൻ ശീതം നിമിത്തം നിലം ഉഴുന്നില്ല;കൊയ്ത്തുകാലത്ത് അവൻ ഇരക്കും; ഒന്നും കിട്ടുകയുമില്ല. 5 മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആലോചന ആഴമുള്ള വെള്ളം;വിവേകമുള്ള പുരുഷൻ അത് കോരി എടുക്കും. 6 മിക്ക മനുഷ്യരും തങ്ങളോട് ദയാലുവായ ഒരുവനെ കാണും;എന്നാൽ വിശ്വസ്തനായ ഒരുവനെ ആർക്ക് കണ്ടെത്താനാകും? 7 പരമാർത്ഥതയിൽ നടക്കുന്നവൻ നീതിമാൻ;അവന്റെ ശേഷം, അവന്റെ മക്കളും ഭാഗ്യവാന്മാർ. 8 ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാജാവ്തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് സകലദോഷത്തെയും പാറ്റിക്കളയുന്നു. 9 ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച്പാപം ഒഴിഞ്ഞ് നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നു എന്ന് ആർക്ക് പറയാം? 10 രണ്ടുതരം തൂക്കവും രണ്ടുതരം അളവുംരണ്ടും ഒരുപോലെ യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ്. 11 ബാല്യത്തിലെ ക്രിയകളാൽ തന്നെ ഒരുവന്റെ പ്രവൃത്തിവെടിപ്പും നേരുമുള്ളതും ആകുമോ എന്ന് അറിയാം. 12 കേൾക്കുന്ന ചെവി, കാണുന്ന കണ്ണ്,ഇവ രണ്ടും യഹോവ ഉണ്ടാക്കി. 13 ദരിദ്രനാകാതെയിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്രാപ്രിയനാകരുത്;നീ കണ്ണ് തുറക്കുക; നിനക്ക് വേണ്ടുവോളം ആഹാരം ഉണ്ടാകും. 14 വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നവൻ ചീത്തചീത്ത എന്ന് പറയുന്നു;വാങ്ങി തന്റെ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ പ്രശംസിക്കുന്നു. 15 പൊന്നും അനവധി മുത്തുകളും ഉണ്ടല്ലോ;പരിജ്ഞാനമുള്ള അധരങ്ങൾ വിലയേറിയ ആഭരണം. 16 അന്യനുവേണ്ടി ജാമ്യം നില്‍ക്കുന്നവന്‍റെ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊൾക;അന്യജാതിക്കാരനുവേണ്ടി ഉത്തരവാദി ആകുന്നവനോട് പണയം വാങ്ങുക. 17 വ്യാജത്താൽ നേടിയ ആഹാരം മനുഷ്യന് മധുരം;പിന്നത്തേതിൽ അവന്റെ വായിൽ ചരൽ നിറയും. 18 പദ്ധതികൾ ആലോചനകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു;ആകയാൽ ഭരണസാമർത്ഥ്യത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. 19 നുണയനായി നടക്കുന്നവൻ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു;ആകയാൽ വിടുവായനോട് ഇടപെടരുത്. 20 ആരെങ്കിലും അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ ദുഷിച്ചാൽഅവന്റെ വിളക്ക് കൂരിരുട്ടിൽ കെട്ടുപോകും. 21 ആദിയിൽ ഒരു അവകാശം ബദ്ധപ്പെട്ട് കൈവശമാക്കാം;അതിന്റെ അവസാനമോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ല. 22 ഞാൻ ദോഷത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് നീ പറയരുത്;യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുക; അവിടുന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കും. 23 രണ്ടുതരം തൂക്കം യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ്;കള്ളത്തുലാസും നല്ലതല്ല. 24 മനുഷ്യന്റെ പാതകൾ യഹോവയാൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നു;പിന്നെ മനുഷ്യന് തന്റെ വഴി എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാം? 25 “ഇത് നിവേദിതം” എന്ന് തിടുക്കത്തിൽ നേരുന്നതുംനേർന്നശേഷം പുനർചിന്തനം നടത്തുന്നതും മനുഷ്യന് ഒരു കെണി. 26 ജ്ഞാനമുള്ള രാജാവ് ദുഷ്ടന്മാരെ പാറ്റിക്കളയുന്നു;അവരുടെ മേൽ അവൻ മെതിവണ്ടി ഉരുട്ടുന്നു. 27 മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് യഹോവയുടെ ദീപം;അത് അവന്റെ അന്തരംഗത്തെയെല്ലാം ശോധനചെയ്യുന്നു. 28 ദയയും വിശ്വസ്തതയും രാജാവിനെ കാക്കുന്നു;ദയകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ സിംഹാസനത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. 29 യൗവനക്കാരുടെ ശക്തി അവരുടെ പ്രശംസ;വൃദ്ധന്മാരുടെ നര അവരുടെ ഭൂഷണം. 30 ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന തല്ലുംപൊട്ടിപ്പോകത്തക്ക അടിയും ദോഷത്തെ അടിച്ചുവാരിക്കളയുന്നു.

In Other Versions

Proverbs 20 in the ANGEFD

Proverbs 20 in the ANTPNG2D

Proverbs 20 in the AS21

Proverbs 20 in the BAGH

Proverbs 20 in the BBPNG

Proverbs 20 in the BBT1E

Proverbs 20 in the BDS

Proverbs 20 in the BEV

Proverbs 20 in the BHAD

Proverbs 20 in the BIB

Proverbs 20 in the BLPT

Proverbs 20 in the BNT

Proverbs 20 in the BNTABOOT

Proverbs 20 in the BNTLV

Proverbs 20 in the BOATCB

Proverbs 20 in the BOATCB2

Proverbs 20 in the BOBCV

Proverbs 20 in the BOCNT

Proverbs 20 in the BOECS

Proverbs 20 in the BOGWICC

Proverbs 20 in the BOHCB

Proverbs 20 in the BOHCV

Proverbs 20 in the BOHLNT

Proverbs 20 in the BOHNTLTAL

Proverbs 20 in the BOICB

Proverbs 20 in the BOILNTAP

Proverbs 20 in the BOITCV

Proverbs 20 in the BOKCV

Proverbs 20 in the BOKCV2

Proverbs 20 in the BOKHWOG

Proverbs 20 in the BOKSSV

Proverbs 20 in the BOLCB

Proverbs 20 in the BOLCB2

Proverbs 20 in the BOMCV

Proverbs 20 in the BONAV

Proverbs 20 in the BONCB

Proverbs 20 in the BONLT

Proverbs 20 in the BONUT2

Proverbs 20 in the BOPLNT

Proverbs 20 in the BOSCB

Proverbs 20 in the BOSNC

Proverbs 20 in the BOTLNT

Proverbs 20 in the BOVCB

Proverbs 20 in the BOYCB

Proverbs 20 in the BPBB

Proverbs 20 in the BPH

Proverbs 20 in the BSB

Proverbs 20 in the CCB

Proverbs 20 in the CUV

Proverbs 20 in the CUVS

Proverbs 20 in the DBT

Proverbs 20 in the DGDNT

Proverbs 20 in the DHNT

Proverbs 20 in the DNT

Proverbs 20 in the ELBE

Proverbs 20 in the EMTV

Proverbs 20 in the ESV

Proverbs 20 in the FBV

Proverbs 20 in the FEB

Proverbs 20 in the GGMNT

Proverbs 20 in the GNT

Proverbs 20 in the HARY

Proverbs 20 in the HNT

Proverbs 20 in the IRVA

Proverbs 20 in the IRVB

Proverbs 20 in the IRVG

Proverbs 20 in the IRVH

Proverbs 20 in the IRVK

Proverbs 20 in the IRVM

Proverbs 20 in the IRVO

Proverbs 20 in the IRVP

Proverbs 20 in the IRVT

Proverbs 20 in the IRVT2

Proverbs 20 in the IRVU

Proverbs 20 in the ISVN

Proverbs 20 in the JSNT

Proverbs 20 in the KAPI

Proverbs 20 in the KBT1ETNIK

Proverbs 20 in the KBV

Proverbs 20 in the KJV

Proverbs 20 in the KNFD

Proverbs 20 in the LBA

Proverbs 20 in the LBLA

Proverbs 20 in the LNT

Proverbs 20 in the LSV

Proverbs 20 in the MAAL

Proverbs 20 in the MBV

Proverbs 20 in the MBV2

Proverbs 20 in the MHNT

Proverbs 20 in the MKNFD

Proverbs 20 in the MNG

Proverbs 20 in the MNT

Proverbs 20 in the MNT2

Proverbs 20 in the MRS1T

Proverbs 20 in the NAA

Proverbs 20 in the NASB

Proverbs 20 in the NBLA

Proverbs 20 in the NBS

Proverbs 20 in the NBVTP

Proverbs 20 in the NET2

Proverbs 20 in the NIV11

Proverbs 20 in the NNT

Proverbs 20 in the NNT2

Proverbs 20 in the NNT3

Proverbs 20 in the PDDPT

Proverbs 20 in the PFNT

Proverbs 20 in the RMNT

Proverbs 20 in the SBIAS

Proverbs 20 in the SBIBS

Proverbs 20 in the SBIBS2

Proverbs 20 in the SBICS

Proverbs 20 in the SBIDS

Proverbs 20 in the SBIGS

Proverbs 20 in the SBIHS

Proverbs 20 in the SBIIS

Proverbs 20 in the SBIIS2

Proverbs 20 in the SBIIS3

Proverbs 20 in the SBIKS

Proverbs 20 in the SBIKS2

Proverbs 20 in the SBIMS

Proverbs 20 in the SBIOS

Proverbs 20 in the SBIPS

Proverbs 20 in the SBISS

Proverbs 20 in the SBITS

Proverbs 20 in the SBITS2

Proverbs 20 in the SBITS3

Proverbs 20 in the SBITS4

Proverbs 20 in the SBIUS

Proverbs 20 in the SBIVS

Proverbs 20 in the SBT

Proverbs 20 in the SBT1E

Proverbs 20 in the SCHL

Proverbs 20 in the SNT

Proverbs 20 in the SUSU

Proverbs 20 in the SUSU2

Proverbs 20 in the SYNO

Proverbs 20 in the TBIAOTANT

Proverbs 20 in the TBT1E

Proverbs 20 in the TBT1E2

Proverbs 20 in the TFTIP

Proverbs 20 in the TFTU

Proverbs 20 in the TGNTATF3T

Proverbs 20 in the THAI

Proverbs 20 in the TNFD

Proverbs 20 in the TNT

Proverbs 20 in the TNTIK

Proverbs 20 in the TNTIL

Proverbs 20 in the TNTIN

Proverbs 20 in the TNTIP

Proverbs 20 in the TNTIZ

Proverbs 20 in the TOMA

Proverbs 20 in the TTENT

Proverbs 20 in the UBG

Proverbs 20 in the UGV

Proverbs 20 in the UGV2

Proverbs 20 in the UGV3

Proverbs 20 in the VBL

Proverbs 20 in the VDCC

Proverbs 20 in the YALU

Proverbs 20 in the YAPE

Proverbs 20 in the YBVTP

Proverbs 20 in the ZBP