Proverbs 16 (IRVM2)

1 ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങൾ മനുഷ്യനുള്ളവ;നാവിന്റെ ഉത്തരം യഹോവയിൽനിന്ന് വരുന്നു. 2 മനുഷ്യന് തന്റെ വഴികളൊക്കെയും നിർമ്മലമായി തോന്നുന്നു;യഹോവയോ ആത്മാക്കളെ തൂക്കിനോക്കുന്നു. 3 നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ യഹോവയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുക;എന്നാൽ നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സാധിക്കും. 4 യഹോവ സകലത്തെയും തന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;അനർത്ഥദിവസത്തിനായി ദുഷ്ടനെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 നിഗളഹൃദയമുള്ള ഏവനും യഹോവയ്ക്കു വെറുപ്പ്;അവന് നിശ്ചയമായും ശിക്ഷ വരാതിരിക്കുകയില്ല. 6 ദയയും വിശ്വസ്തതയുംകൊണ്ട് അകൃത്യം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു;യഹോവാഭക്തികൊണ്ട് മനുഷ്യർ ദോഷം വിട്ടകലുന്നു. 7 ഒരുവന്റെ വഴികൾ യഹോവയ്ക്കു പ്രസാദകരമായിരിക്കുമ്പോൾഅവിടുന്ന് അവന്റെ ശത്രുക്കളെപ്പോലും അവനുമായി സമാധാനത്തിലാക്കുന്നു. 8 ന്യായരഹിതമായ വലിയ വരവിനെക്കാൾനീതിയോടെയുള്ള അല്പം നല്ലത്. 9 മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം തന്റെ വഴിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുറയ്ക്കുന്നു;അവന്റെ കാലടികളെയോ യഹോവ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു. 10 രാജാവിന്റെ അധരങ്ങളിൽ അരുളപ്പാടുണ്ട്;ന്യായവിധിയിൽ അവന്റെ വായ് തെറ്റിപ്പോകുന്നതുമില്ല. 11 ശരിയായ അളവുകോലും ത്രാസും യഹോവയ്ക്കുള്ളവ;സഞ്ചിയിലെ പടി ഒക്കെയും അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. 12 ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്ക് വെറുപ്പ്;നീതികൊണ്ടല്ലയോ സിംഹാസനം സ്ഥിരപ്പെടുന്നത്. 13 നീതിയുള്ള അധരങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർക്ക് പ്രസാദം;സത്യം പറയുന്നവനെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു. 14 രാജാവിന്റെ ക്രോധം മരണദൂതന് തുല്യം;ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യനോ അതിനെ ശമിപ്പിക്കും. 15 രാജാവിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ട്;അവന്റെ പ്രസാദം പിന്മഴയ്ക്കുള്ള മേഘംപോലെയാകുന്നു. 16 തങ്കത്തെക്കാൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നത് എത്ര നല്ലത്!വെള്ളിയെക്കാൾ വിവേകം സമ്പാദിക്കുന്നത് എത്ര ഉത്തമം! 17 ദോഷം വിട്ടുനടക്കുന്നത് നേരുള്ളവരുടെ പെരുവഴി;തന്റെ വഴി സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ തന്റെ പ്രാണനെ കാത്തുകൊള്ളുന്നു. 18 നാശത്തിന് മുമ്പ് ഗർവ്വം;വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉന്നതഭാവം. 19 ഗർവ്വികളോടുകൂടെ കവർച്ച പങ്കിടുന്നതിനെക്കാൾതാഴ്മയുള്ളവരോടുകൂടി താഴ്മയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. 20 തിരുവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ നന്മ കണ്ടെത്തും;യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. 21 ജ്ഞാനഹൃദയൻ വിവേകി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും;അധരമാധുര്യം വിദ്യയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 22 വിവേകം വിവേകിക്ക് ജീവന്റെ ഉറവാകുന്നു;ഭോഷന്മാരുടെ പ്രബോധനമോ ഭോഷത്തം തന്നെ. 23 ജ്ഞാനിയുടെ ഹൃദയം അവന്റെ വായെ പഠിപ്പിക്കുന്നു;അവന്റെ അധരങ്ങൾക്ക് വിദ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 24 ഇമ്പമുള്ള വാക്ക് തേൻകട്ടയാകുന്നു;മനസ്സിന് മധുരവും അസ്ഥികൾക്ക് ഔഷധവും തന്നെ; 25 ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നുന്നു;അതിന്റെ അവസാനമോ മരണവഴികൾ അത്രേ. 26 പണിക്കാരന്റെ വിശപ്പ് അവനെക്കൊണ്ടു പണി ചെയ്യിക്കുന്നു;അവന്റെ വായ് അവനെ അതിനായി നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു. 27 നിസ്സാരമനുഷ്യൻ ദോഷം എന്ന കുഴികുഴിയ്ക്കുന്നു;അവന്റെ അധരങ്ങളിൽ കത്തുന്ന തീ ഉണ്ട്. 28 വക്രതയുള്ള മനുഷ്യൻ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു;ഏഷണിക്കാരൻ മിത്രങ്ങളെ ഭേദിപ്പിക്കുന്നു. 29 സാഹസക്കാരൻ കൂട്ടുകാരനെ വശീകരിക്കുകയുംകൊള്ളരുതാത്ത വഴിയിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 30 കണ്ണിറുക്കുന്നവൻ വക്രത നിരൂപിക്കുന്നു;വപ്പ് കടിക്കുന്നവൻ ദോഷം ചെയ്യുന്നു. 31 നരച്ച തല ശോഭയുള്ള കിരീടമാകുന്നു;നീതിയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ അതിനെ പ്രാപിക്കാം. 32 ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ യുദ്ധവീരനിലുംമനോനിയന്ത്രണമുള്ളവൻ പട്ടണം പിടിക്കുന്നവനിലും ശ്രേഷ്ഠൻ. 33 ചീട്ട് മടിയിൽ ഇടുന്നു;അതിന്റെ തീരുമാനമോ യഹോവയിൽനിന്ന് വരുന്നു.

In Other Versions

Proverbs 16 in the ANGEFD

Proverbs 16 in the ANTPNG2D

Proverbs 16 in the AS21

Proverbs 16 in the BAGH

Proverbs 16 in the BBPNG

Proverbs 16 in the BBT1E

Proverbs 16 in the BDS

Proverbs 16 in the BEV

Proverbs 16 in the BHAD

Proverbs 16 in the BIB

Proverbs 16 in the BLPT

Proverbs 16 in the BNT

Proverbs 16 in the BNTABOOT

Proverbs 16 in the BNTLV

Proverbs 16 in the BOATCB

Proverbs 16 in the BOATCB2

Proverbs 16 in the BOBCV

Proverbs 16 in the BOCNT

Proverbs 16 in the BOECS

Proverbs 16 in the BOGWICC

Proverbs 16 in the BOHCB

Proverbs 16 in the BOHCV

Proverbs 16 in the BOHLNT

Proverbs 16 in the BOHNTLTAL

Proverbs 16 in the BOICB

Proverbs 16 in the BOILNTAP

Proverbs 16 in the BOITCV

Proverbs 16 in the BOKCV

Proverbs 16 in the BOKCV2

Proverbs 16 in the BOKHWOG

Proverbs 16 in the BOKSSV

Proverbs 16 in the BOLCB

Proverbs 16 in the BOLCB2

Proverbs 16 in the BOMCV

Proverbs 16 in the BONAV

Proverbs 16 in the BONCB

Proverbs 16 in the BONLT

Proverbs 16 in the BONUT2

Proverbs 16 in the BOPLNT

Proverbs 16 in the BOSCB

Proverbs 16 in the BOSNC

Proverbs 16 in the BOTLNT

Proverbs 16 in the BOVCB

Proverbs 16 in the BOYCB

Proverbs 16 in the BPBB

Proverbs 16 in the BPH

Proverbs 16 in the BSB

Proverbs 16 in the CCB

Proverbs 16 in the CUV

Proverbs 16 in the CUVS

Proverbs 16 in the DBT

Proverbs 16 in the DGDNT

Proverbs 16 in the DHNT

Proverbs 16 in the DNT

Proverbs 16 in the ELBE

Proverbs 16 in the EMTV

Proverbs 16 in the ESV

Proverbs 16 in the FBV

Proverbs 16 in the FEB

Proverbs 16 in the GGMNT

Proverbs 16 in the GNT

Proverbs 16 in the HARY

Proverbs 16 in the HNT

Proverbs 16 in the IRVA

Proverbs 16 in the IRVB

Proverbs 16 in the IRVG

Proverbs 16 in the IRVH

Proverbs 16 in the IRVK

Proverbs 16 in the IRVM

Proverbs 16 in the IRVO

Proverbs 16 in the IRVP

Proverbs 16 in the IRVT

Proverbs 16 in the IRVT2

Proverbs 16 in the IRVU

Proverbs 16 in the ISVN

Proverbs 16 in the JSNT

Proverbs 16 in the KAPI

Proverbs 16 in the KBT1ETNIK

Proverbs 16 in the KBV

Proverbs 16 in the KJV

Proverbs 16 in the KNFD

Proverbs 16 in the LBA

Proverbs 16 in the LBLA

Proverbs 16 in the LNT

Proverbs 16 in the LSV

Proverbs 16 in the MAAL

Proverbs 16 in the MBV

Proverbs 16 in the MBV2

Proverbs 16 in the MHNT

Proverbs 16 in the MKNFD

Proverbs 16 in the MNG

Proverbs 16 in the MNT

Proverbs 16 in the MNT2

Proverbs 16 in the MRS1T

Proverbs 16 in the NAA

Proverbs 16 in the NASB

Proverbs 16 in the NBLA

Proverbs 16 in the NBS

Proverbs 16 in the NBVTP

Proverbs 16 in the NET2

Proverbs 16 in the NIV11

Proverbs 16 in the NNT

Proverbs 16 in the NNT2

Proverbs 16 in the NNT3

Proverbs 16 in the PDDPT

Proverbs 16 in the PFNT

Proverbs 16 in the RMNT

Proverbs 16 in the SBIAS

Proverbs 16 in the SBIBS

Proverbs 16 in the SBIBS2

Proverbs 16 in the SBICS

Proverbs 16 in the SBIDS

Proverbs 16 in the SBIGS

Proverbs 16 in the SBIHS

Proverbs 16 in the SBIIS

Proverbs 16 in the SBIIS2

Proverbs 16 in the SBIIS3

Proverbs 16 in the SBIKS

Proverbs 16 in the SBIKS2

Proverbs 16 in the SBIMS

Proverbs 16 in the SBIOS

Proverbs 16 in the SBIPS

Proverbs 16 in the SBISS

Proverbs 16 in the SBITS

Proverbs 16 in the SBITS2

Proverbs 16 in the SBITS3

Proverbs 16 in the SBITS4

Proverbs 16 in the SBIUS

Proverbs 16 in the SBIVS

Proverbs 16 in the SBT

Proverbs 16 in the SBT1E

Proverbs 16 in the SCHL

Proverbs 16 in the SNT

Proverbs 16 in the SUSU

Proverbs 16 in the SUSU2

Proverbs 16 in the SYNO

Proverbs 16 in the TBIAOTANT

Proverbs 16 in the TBT1E

Proverbs 16 in the TBT1E2

Proverbs 16 in the TFTIP

Proverbs 16 in the TFTU

Proverbs 16 in the TGNTATF3T

Proverbs 16 in the THAI

Proverbs 16 in the TNFD

Proverbs 16 in the TNT

Proverbs 16 in the TNTIK

Proverbs 16 in the TNTIL

Proverbs 16 in the TNTIN

Proverbs 16 in the TNTIP

Proverbs 16 in the TNTIZ

Proverbs 16 in the TOMA

Proverbs 16 in the TTENT

Proverbs 16 in the UBG

Proverbs 16 in the UGV

Proverbs 16 in the UGV2

Proverbs 16 in the UGV3

Proverbs 16 in the VBL

Proverbs 16 in the VDCC

Proverbs 16 in the YALU

Proverbs 16 in the YAPE

Proverbs 16 in the YBVTP

Proverbs 16 in the ZBP