Proverbs 16 (TBIAOTANT)

1 E bizibar amuasa nɨghnɨsi, Ikiavɨra Itir God faragh amamangatɨghtɨ, e akatam mɨkɨmam. 2 E kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, “en araziba bar Godɨn damazimɨn bar zue.” Ezɨ Ikiavɨra Itir God, en nɨghnɨziba bar ada tuisɨgha, en arazir e amibar mɨngariba a bar dagh fo. 3 Nɨ biziba bar dar amusɨ, nɨ faragh da isɨ Ikiavɨra Itir Godɨn dafarim datɨgh. Eghtɨ a bizibar amutɨ da deraghvɨram otivam. 4 Ikiavɨra Itir God biziba bar dar ingari, ezɨ da ingangariba iti. Ezɨ kamaghɨra, Ikiavɨra Itir God, gumazir arazir kurabagh amibar ingarigha, dughiar abuananamɨn ovengasa me amɨsefe. 5 Ikiavɨra Itir God, gumazir ifaghata uari uan ziaba feba bar men aghua. Ezɨ e kamaghɨn fo, Ikiavɨra Itir God, me ateghtɨ me pura mangeghan kogham. Puvatɨ. A ivezir kuram me danɨngam. 6 Gumazim Ikiavɨra Itir God bar a gifuegha, bar an poro, Ikiavɨra Itir God an arazir kuraba gɨn amangam. Gumazim Ikiavɨra Itir Godɨn atiating an apengan ikɨ, egh an arazir kurabagh itagham. 7 Gumazim Ikiavɨra Itir God, ifongezir arazir kamagh garibar amutɨ, Ikiavɨra Itir God an akurvaghtɨ, a gumazamiziba bar deraghvɨra me ko ikɨva, uaghan uan apaniba deraghvɨra me ko ikiam. 8 Nɨ bizir muziariba ikia, egha nɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Arazibar gɨn zui, kamaghɨn nɨn ikɨrɨmɨrim dera. Egha nɨn ikɨrɨmɨrim, gumazir tuavir kurabar dagɨaba isa uaghan arazir kurabagh amimɨn, ikɨrɨmɨrim gafira. 9 E zurara bizibar amuasa nɨghnɨsi. Ezɨ Ikiavɨra Itir God tuavir e daruamibar en akakasi. 10 Atrivim akam gumazamizibagh anɨdi, mati Ikiavɨra Itir God a ganɨngizir akabar gun mɨgei. Egha kotɨn gumazamiziba tuisɨzir dughiam, a bar deravɨra me tuisɨsi. 11 Gumazamiziba biziba tuisɨghasa bizibar abaraghtɨ, da mangɨ mɨtemra tugham, eghtɨ Ikiavɨra Itir God men arazim gifuegham. Biziba tuisɨghamin arazim, kar Godɨn bizimra. A gan fogh suam, e gumazamizibagh ifaragham ti, puvatɨgham. 12 Atrivim, arazir bar kuram gami kar arazir kuram. Guizbangɨra, gavman arazir aghuitam damightɨ, a ikɨ gavgavigham. 13 Gumazim guizɨn akam akunasa atrivim ifonge. 14 Atrivim gumazir mamɨn anɨngaghe, an a mɨsueghtɨ an aremegham. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir aghuim itim, an atrivim damutɨ a ua navir amɨrizimɨn ikiam. 15 Atrivim navir aghuim ikɨ egh gumazitam gakuegham, a deraghvɨra gumazir kam damutɨ, gumazim deraghvɨra ikiam. Ezɨ atrivimɨn arazir kam, mati ghuariam amozimɨn akua iza, daghebagh amima da ani. 16 Nɨ nɨghnɨzir aghuim ko fofozim ini, ezɨ bizir kam bar gol ko silva gafira. 17 Gumazamizir aghuiba arazir kuramɨn gɨn zuir tuavim gitavɨrasi. Gumazim uan darorim deragha an asavsuisi, a deraghvɨra ikiam. 18 Ifaghatir arazim ko uabɨra uan ziam fer arazim, aning nɨ damightɨ nɨ irɨgh bar ikuvigham. 19 Gumazir onganarazibagh amim uabɨra uabɨ dɨkabɨri, ezɨ arazir kam deragha, gumazir uari uan ziaba fa, igharaz darazir biziba okɨa uarigh anɨdim, a bar a gafira. 20 Gumazim deraghvɨram an sure gamir gumazibar akam baregh, dabirabir aghuim ikiam. Gumazim bar nɨghnɨzir gavgavim Ikiavɨra Itir Godɨn ikɨva, a bar akuegham. 21 Gumazamiziba fo, gumazir nɨghnɨzir aghuim itim, a deragh araziba ko, nɨghnɨzir igharagha gariba tuisɨgham. Egh a gumazir mɨgɨrɨgɨar aghuibagh amim, gumazamiziba an suren akaba baraghsɨ bar ifueghɨva dar gɨn mangam. 22 Gumazir nɨghnɨzir aghuim itim, a mati dɨpar ikɨrɨmɨrir aghuim anɨdim. Gumazamizir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba, me onganizir arazibagh ami, ezɨ bizir kam me gasɨghasɨsi. 23 Gumazir nɨghnɨzir aghuim itim, a faragha deraghavɨra nɨghnigha, gɨn mɨgɨrɨgɨar aghuim gami. Ezɨ bizir kam gumazamizibagh amima me an mɨgɨrɨgɨaba baraghasa bar ifonge. 24 Mɨgɨrɨgɨar aghuim mati hani, a bar isɨngigha, gumazamizibar mɨkarziba gavgavim me ganɨdi. 25 Gumazamizir maba ghaze, men araziba derazɨ me tuavir aghuimɨn gɨn zui. Ezɨ puvatɨ. Me damu mangɨ mangɨ gɨn arɨmɨghiregham. 26 Ingangarir gumazamiziba fo, me puvɨra ingarighan kogh, dagheba puvatɨgham. Egha bizir kam me gamima, me puvɨra ingari. 27 Gumazir bar kuram, a gumazamiziba pazɨ me damuasa tuavir igharaziba buri. Egha an mɨgɨrɨgɨaba mati avir dafam me gasɨghasɨsi. 28 Gumazamizir arazir kurabagh amiba, gumazamizibagh amima me uarir tongɨn akabar uarira uariv sosi. Ezɨ gumazir gɨrakɨrangɨn mɨgeim, a gumazim gamima a namakamɨn atari. 29 Gumazir mɨsozim, uan anav apezepera, a inigha tuavir kuramɨn zui. 30 Nɨ gari, gumazim uan damaziba pɨra gumazir igharazim mɨkɨntɨ, nɨ fogh, gumazir kam arazir kuram damuasa nɨghnɨsi. Nɨ gari, gumazim pamten uan akam dukua, nɨ fo, an arazir kuram gami. 31 Gumazamiziba, gumazir ghuribar dapanir arɨzir ghurghuribar gari, me fo, gumazir ghuriba me arazir aghuibar gɨn ghua, dughiar ruarimɨn nguazimɨn iti. Kamaghɨn, me ziar ekiam me ganɨdi. 32 Gumazim zuamɨra anɨngazir puvatɨ, an arazir aghuim gami. Ezɨ arazir kam, mɨdorozir gumazimɨn arazim gafira. Ezɨ gumazim uabɨ gativagha uabɨn gari, a gumazir pamten mɨsogha nguibar mam inizim, ana gafira. 33 Gumazir satu gikarareba, me foghasa, bizir manam me a damuam. Ezɨ Ikiavɨra Itir God, uabɨra satu gamima a men azangsɨziba ikarvasi.

In Other Versions

Proverbs 16 in the ANGEFD

Proverbs 16 in the ANTPNG2D

Proverbs 16 in the AS21

Proverbs 16 in the BAGH

Proverbs 16 in the BBPNG

Proverbs 16 in the BBT1E

Proverbs 16 in the BDS

Proverbs 16 in the BEV

Proverbs 16 in the BHAD

Proverbs 16 in the BIB

Proverbs 16 in the BLPT

Proverbs 16 in the BNT

Proverbs 16 in the BNTABOOT

Proverbs 16 in the BNTLV

Proverbs 16 in the BOATCB

Proverbs 16 in the BOATCB2

Proverbs 16 in the BOBCV

Proverbs 16 in the BOCNT

Proverbs 16 in the BOECS

Proverbs 16 in the BOGWICC

Proverbs 16 in the BOHCB

Proverbs 16 in the BOHCV

Proverbs 16 in the BOHLNT

Proverbs 16 in the BOHNTLTAL

Proverbs 16 in the BOICB

Proverbs 16 in the BOILNTAP

Proverbs 16 in the BOITCV

Proverbs 16 in the BOKCV

Proverbs 16 in the BOKCV2

Proverbs 16 in the BOKHWOG

Proverbs 16 in the BOKSSV

Proverbs 16 in the BOLCB

Proverbs 16 in the BOLCB2

Proverbs 16 in the BOMCV

Proverbs 16 in the BONAV

Proverbs 16 in the BONCB

Proverbs 16 in the BONLT

Proverbs 16 in the BONUT2

Proverbs 16 in the BOPLNT

Proverbs 16 in the BOSCB

Proverbs 16 in the BOSNC

Proverbs 16 in the BOTLNT

Proverbs 16 in the BOVCB

Proverbs 16 in the BOYCB

Proverbs 16 in the BPBB

Proverbs 16 in the BPH

Proverbs 16 in the BSB

Proverbs 16 in the CCB

Proverbs 16 in the CUV

Proverbs 16 in the CUVS

Proverbs 16 in the DBT

Proverbs 16 in the DGDNT

Proverbs 16 in the DHNT

Proverbs 16 in the DNT

Proverbs 16 in the ELBE

Proverbs 16 in the EMTV

Proverbs 16 in the ESV

Proverbs 16 in the FBV

Proverbs 16 in the FEB

Proverbs 16 in the GGMNT

Proverbs 16 in the GNT

Proverbs 16 in the HARY

Proverbs 16 in the HNT

Proverbs 16 in the IRVA

Proverbs 16 in the IRVB

Proverbs 16 in the IRVG

Proverbs 16 in the IRVH

Proverbs 16 in the IRVK

Proverbs 16 in the IRVM

Proverbs 16 in the IRVM2

Proverbs 16 in the IRVO

Proverbs 16 in the IRVP

Proverbs 16 in the IRVT

Proverbs 16 in the IRVT2

Proverbs 16 in the IRVU

Proverbs 16 in the ISVN

Proverbs 16 in the JSNT

Proverbs 16 in the KAPI

Proverbs 16 in the KBT1ETNIK

Proverbs 16 in the KBV

Proverbs 16 in the KJV

Proverbs 16 in the KNFD

Proverbs 16 in the LBA

Proverbs 16 in the LBLA

Proverbs 16 in the LNT

Proverbs 16 in the LSV

Proverbs 16 in the MAAL

Proverbs 16 in the MBV

Proverbs 16 in the MBV2

Proverbs 16 in the MHNT

Proverbs 16 in the MKNFD

Proverbs 16 in the MNG

Proverbs 16 in the MNT

Proverbs 16 in the MNT2

Proverbs 16 in the MRS1T

Proverbs 16 in the NAA

Proverbs 16 in the NASB

Proverbs 16 in the NBLA

Proverbs 16 in the NBS

Proverbs 16 in the NBVTP

Proverbs 16 in the NET2

Proverbs 16 in the NIV11

Proverbs 16 in the NNT

Proverbs 16 in the NNT2

Proverbs 16 in the NNT3

Proverbs 16 in the PDDPT

Proverbs 16 in the PFNT

Proverbs 16 in the RMNT

Proverbs 16 in the SBIAS

Proverbs 16 in the SBIBS

Proverbs 16 in the SBIBS2

Proverbs 16 in the SBICS

Proverbs 16 in the SBIDS

Proverbs 16 in the SBIGS

Proverbs 16 in the SBIHS

Proverbs 16 in the SBIIS

Proverbs 16 in the SBIIS2

Proverbs 16 in the SBIIS3

Proverbs 16 in the SBIKS

Proverbs 16 in the SBIKS2

Proverbs 16 in the SBIMS

Proverbs 16 in the SBIOS

Proverbs 16 in the SBIPS

Proverbs 16 in the SBISS

Proverbs 16 in the SBITS

Proverbs 16 in the SBITS2

Proverbs 16 in the SBITS3

Proverbs 16 in the SBITS4

Proverbs 16 in the SBIUS

Proverbs 16 in the SBIVS

Proverbs 16 in the SBT

Proverbs 16 in the SBT1E

Proverbs 16 in the SCHL

Proverbs 16 in the SNT

Proverbs 16 in the SUSU

Proverbs 16 in the SUSU2

Proverbs 16 in the SYNO

Proverbs 16 in the TBT1E

Proverbs 16 in the TBT1E2

Proverbs 16 in the TFTIP

Proverbs 16 in the TFTU

Proverbs 16 in the TGNTATF3T

Proverbs 16 in the THAI

Proverbs 16 in the TNFD

Proverbs 16 in the TNT

Proverbs 16 in the TNTIK

Proverbs 16 in the TNTIL

Proverbs 16 in the TNTIN

Proverbs 16 in the TNTIP

Proverbs 16 in the TNTIZ

Proverbs 16 in the TOMA

Proverbs 16 in the TTENT

Proverbs 16 in the UBG

Proverbs 16 in the UGV

Proverbs 16 in the UGV2

Proverbs 16 in the UGV3

Proverbs 16 in the VBL

Proverbs 16 in the VDCC

Proverbs 16 in the YALU

Proverbs 16 in the YAPE

Proverbs 16 in the YBVTP

Proverbs 16 in the ZBP