Mark 10 (MAAL)

1 ዬሱሴ ዬኖ ዓጮይዳፓ ዔቂ ዪሁዳ ዓጮና ጌዒ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱኮ ፒንቄኔ፤ ሚርጌ ዴሬ ዒዛ ባንሢ ሙኬሢሮ ዒዚ ሚናኣፓ ዔርዛሢጉዲ ሃሣ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 2 ፔቴ ፔቴ ፔርሴ ዓሳ ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ ጌኤሲና ዒዛ ፒራኒ ኮዓሢሮ፦ «ዓሲ ፔ ማቾ ዓንጃንዳጉዲ ዎጋ ዓይሣ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 3 ዬሱሴ፦ «ሙሴ ዒንሢ ዬያ ዛሎ ዎዚ ጌይ ዓይሣዖ?» ጌዒ ዖኦጪሢና ማሄኔ። 4 ዔያታ፦ «ሙሴ ዎጋ ዓንጂንቶ ዔርዛያ ፃኣፖና ዋርቃታ ዒንጊጋፓ ዓንጃንዳጉዲ ጋዓኔ» ጌዔኔ። 5 ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ሙሴ ያዒ ጌይ ዓይሤሢ ዒንሢኮ ዒና ዋይዞ ዒፂ ዶዳሢ ዛጊኬ። 6 ጋዓንቴ ማዢንቶኮ ዓይፃፓ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓ ጎይፆ ‹ፆኦሲ ዓቲንቄና ላኣሊና ማሂ ማዤኔ፤› 7 ‹ዬያሮ ዓሲ ዓዶና ዒንዶና ሃሺ ማቾና ዎላ ፔቴ ማዓኔ፤ 8 ላምዖንሢያ ፔቴ ዑሢ ማዓኔ› ዬካፓ ሴካ ላምዖ ማዒፃ ዓቴም ፔቴ ማዓኔ። 9 ዬያሮ ፆኦሲ ዋኣፄሢ ዖኦኒያ ቡሎፓ።» 10 ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ማኣሮ ባንሢ ማዔ ዎዶና ላሚ ዒዞ ዛላ ዬሱሴ ዖኦጬኔ። 11 ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዖና ማዔቶዋ ፔ ማቾ ዓንጂ ሜሌ ላኣሊ ዔካሢ ዞኦስካ ኮኦማያ ማዓኔ። 12 ዬያጉዲ ሃሣ ዖናታቴያ ፔ ዓኒፓ ዓንጂንቲ ሜሌም ሎዓ ላኣሌላ ዒኢታያ ማዓኔ ጌይሢኬ» ጌዔኔ። 13 ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፔኤኮ ናኣቶኮ ዬሱሴ ኩጮና ዑፆ ካኣማንዳጉዲ ዔኪ ሙካዛ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬኖ ዓሶ ጎሬኔ። 14 ዬሱሴ ዬያ ዛጋዖ ዻጋዺ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ፆኦሲ ካኣቱማ ሃንሢ ዔያቶ ጉዴዞንሢም ማዔሢሮ ናኣታ ታ ኮራ ሙኮንጎ፤ ሃሹዋቴ፥ ላኣጊፖቴ፤ 15 ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ፆኦሲኮ ካኣቱሞ ናይ ማዒ ዔኩዋ ዓሲ ፔቴታዖ ዒኢካ ጌሊንዱዋሴ!» 16 ዬሱሴ ዬካፓ ናኣቶ ኮንቂ፥ ኩጮ ዑፃ ጌሢ ዓንጄኔ። 17 ዬካፓ ዬሱሴ ኬስኪ ጎይፆ ዓኣዻንቴ ፔቴ ዓሲስኬያ ጳሽኪ ሙኪ ቤርታ ጉምዓታዖ፦ «ኮዦ ዔርዛሢዮ! ናንጊና ናንጊ ዴንቃኒ ዓይጎ ማዻንዳያ ታና ኮይሳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 18 ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዓይጎሮ ኮዣሢዮ ኔኤኒ ታና ጋዓይ? ፔቴ ፆኦሲዳፓ ዓቴም ሜሌ ኮሺ ዖኦኒያ ባኣሴ። 19 ኔኤኒ ዓይሢፆንሢ ዔራኔ፤ ዬንሢያ፦ ‹ዓሲ ዎዺፖ፥ ላኣሊ ዒኢሲፖ፥ ዉኡቂፖ፥ ሉኡዙሞና ማርካቲፖ፥ ጌሺፖ፥ ዓዶና ዒንዶና ቦንቼ› ጋዓዞንሢኬ።» 20 ዓሢያ፦ «ዔርዛሢዮ! ዬያ ዓይሢፆ ቢያ ናኣቶፓ ዓርቃዖ ታኣኒ ካፓኔ» ጌዔኔ። 21 ዬሱሴ ናሹሞና ዒዛ ዛጋዖ፦ «ፔቴ ባኣዚ ሌሊ ዓቴኔ፤ ዴንዲ ኔኤኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ሻንቺ ማንቆ ዓሶም ጊሽኪ ዒንጌ፤ ዬካፓ ታ ጊንፆ ሙኪ ሃንቴ፤ ጫሪንጮ ማኣራ ቡኪንቴ ቆሎ ኔኤኮ ዓኣያ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 22 ዓሢ ዬያ ዋይዛዖ ዓኣፖ ካሮ ቱኬኔ፤ ኮሺ ዒ ዖርጎቺታሢሮ ዖዪ ዖዪ ዴንዴኔ። 23 ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ባንሢ ሺራዖ፦ «ዖርጎቺ ዓሲም ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌሊሢ ዎዚጉዲ ሜታንዳይ!» ጌዔኔ። 24 ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬኖ ዬሱሴ ጌዔዞ ዋይዚ፦ «ሃያጉዴ ባኣዚ» ጌዒ ዲቃቴኔ፤ ጋዓንቴ ዬሱሴ ላሚ፦ «ናይዮቴ! ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌሊሢ ዎዚ ሜታንዳይ! 25 ዖርጎቺ ዓሲ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌላንዳስካፓ ጋኣላ ናርፔ ፂኢናና ጌላኒ ሼሌዓንዳኔ» ጌዔኔ። 26 ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬሱሴ ጌዔሢና ኮሺ ዲቃቲ ሄርሻዖ፦ «ያዒ ማዔቶ ማይ ዖኦኒ ዻቃኒ ዳንዳዓይ!» ዎሊ ኮራ ጌዔኔ። 27 ዬሱሴ ዔያቶ ባንሢ ዛጋዖ፦ «ጎኔና ዬይ ዓሲም ዳንዳዒንቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲም ዳዳንዳዒንታያኬ፤ ቢያ ባኣዚ ፆኦሲም ዳንዳዒንታኔ» ጌዔኔ። 28 ጴፂሮሴ ዒማና፦ «ሃይሾ ኑኡኒ ቢያ ባኣዚ ሃሺ ኔ ጊንፆ ሃንታንቴሞ» ጌዔኔ። 29 ዬሱሴ ሂዚ ጌይ ማሄኔ፦ «ጎኔ ታኣኒ ጋዓኔ፤ ታናንታ ታኣኮ ኮዦ ሃይሶንታሮ ጌዒ ፔኤኮ ማኣሮ፥ ጌርሲንሢ፥ ጌሮንሢ፥ ዒንዳ፥ ዓዴ፥ ናኣቶንታ ጎዦንታ ሃሻሢ ባሼና ዴንቃንዳኔ። 30 ሃያ ዎዶይዳታቴያ ዒፂንቲ ዳኪንቲፆ ዔካያታዖዋ ፔኤኮ ማኣሮ፥ ጌርሲንሢ፥ ጌሮንሢ፥ ዒንዶንሢ፥ ናኣቶንታ ጎዦንታ ሚርጌ ፄኤታ ጳንጬ ማሂ ዔካንዳኔ፤ ሙካ ዓጮይዳኣ ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳኔ። 31 ጋዓንቴ ቤርቲ ማዔ ጎኦቦ ማላ ሜርጌ ዓሳ ጊንሢም፤ ጊንፃ ዓቴ፥ ላቤያ ማላ ሜርጌ ዓሳ ቤርቲም ማዓንዳኔ።» 32 ዬሩሳላሜ ዴንዳ ጎይፆይዳ ዔያታ ዓኣንቴ ዬሱሴ ዔያቶኮ ቤርታ ቤርታ ዴንዳኔ፤ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ፦ «ሃያጉዴ ባኣዚ» ጌዒ ዬኖ ሃይሶ ዲቃቲ ሄርሼኔ፤ ሃንጎ ዒዛና ዓኣ ዓሳ ዒጊጬኔ። ዒዚ ጊንሣ ላሚ ዒዛ ሄላንዳ ባኮ ኬኤዛኒ ታጶ ላምዖንሢ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ ሂዚ ጌዒ ኬኤዜኔ፦ 33 «ሃይሾ ኑኡኒ ዬሩሳላሜ ዴንዲፆይዳኬ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢናም ዓኣሢ ዒንጊንታንዳኔ፤ ዔያታኣ ዒዚ ሃይቃንዳጉዲ ጌዒ ጌስቲ ኩንሣንዳኔ፤ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዒዛ ዓኣሢ ዒንጎንዶኔ፤ 34 ዓይሁዴ ማዒባኣ ዴራ ዒዛ ቦሃንዳኔ፥ ጩታንዳኔ፥ ዢራፓና ጳርቃንዳኔ፤ ሃሣ ዎዻንዳኔ። ጋዓንቴ ሃይሦ ዓቢኮ ጊንፃ ሃይባፓ ዔቃንዳኔ።» 35 ዜብዲዮሴኮ ናኣታ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴና ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ኑና ዔርዛሢዮ! ኑኡኒ ዖኦጫ ባኮ ኔኤኒ ማዻንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 36 ዬሱሴ፦ «ዓይጎ ታኣኒ ማዻንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 37 ዔያታ ማሃዖ፦ «ኔኤኮ ቦንቺንቴ ካኣቱሞይዳ ዓኣ ቦንቾ ቤዛ ኑጊዳፓ ፔቴሢ ኔኤኮ ሚዛቃ፤ ፔቴሢ ሻውሎ ዛላ ኑና ማሂ ዴይሤ» ጌዔኔ። 38 ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ዒንሢ ዖኦጮ ባኮ ዔሩዋሴ፤ ታኣኒ ዔካ ሜታሢ ዒንሢ ዔካኒ ዳንዳዓ? ታኣኒ ጌላንዳ ሜታስካ ዒንሢ ጌላኒ ዳንዳዓ?» ጌዒ ዔያቶ ዖኦጬኔ። 39 ያይቆኦቤና ዮሃኒሴና ማሃዖ፦ «ሂዮ ኑኡኒ ዳንዳዓንዳኔ» ጌዔኔ። ዬሱሴያ፦ «ጎኔኬ፤ ዒንሢ ታኣኒ ዔካ ሜቶ ዔካኒ፥ ታኣኒ ጌላ ሜታስካኣ ጌላኒ ዳንዳዓኔ። 40 ጋዓንቴ ታኣኮ ሚዛቆና ሻውሎናይዳ ዴዓንዳጉዲ ዓይሣሢ ታናቱዋሴ፤ ዬይ ቤዛ ዒንጊንታሢ ዒዞ ቤዞም ፆኦሲ ጊኢጊሼ ዓሶምኬ» ጌዔኔ። 41 ዓቴ ታጶንሢ ዬያ ዋይዛዖ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴናይዳ ዻጋዼኔ። 42 ዬሱሴ ቢያሢ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዓጮ ዴሮኮ ሱኡጋ ዴሮ ዎይሣዞንሢ ጌይንቲ ዔኤሊንታያ ማዔሢና ሃሣ ዔያቶኮ ቢቶ ማዔዞንሢኮ ዴሮ ዑፃ ቢታንቶ ዓኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ። 43 ጋዓንቴ ዒንሢ ባኣካ ያዒ ማዓኒ ኮይሱዋሴ፤ ዒንሢፓ ፔቴ ዓሲ ፑኡፒ ማዓኒ ኮዔቶ ቢያሢም ማዻያ ማዖም፤ 44 ዒንሢ ባኣካፓ ዼጌ ማዓኒ ኮዓሢ ቢያሢም ዓይሌ ማዖም፤ 45 ዓሲኮ ናዓሢታዖ ቢያሢኮ ዴማ ማዒ ማዻኒና ፔኤኮ ሼምፓሢ ሚርጌዞንሢ ዛሎ ዒንጊ ዻቂሻኒ ሙካንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዒዛም ማዻንዳጉዲ ሙኪባኣሴ።» 46 ዬካፓ ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶና ዎላ ዒያርኮ ጌይንታ ካታሞ ሙኬኔ፤ ዔያቶና ዎላ ሚርጌ ዴሬ ዒያርኮ ካታማፓ ኬስካንቴ ፔቴ ፂሞሴ ናይ፥ ዓኣፒ ባይቄያ ቤርፄሞሴ ጎዖስኬይ ጎይፆ ዓጫ ዴዒ ዔኤቢ ዒንጎም ሺኢቃኔ። 47 ዒዛኮ ኮርሲና ዴንዳሢ ናዚሬቶ ዬሱሴ ማዔሢ ዒ ዋይዛዖ፦ «ዳውቴ ናዓሢዮ! ዬሱሴ ሃዳራ ታና ሚጪንቲ ማኣዴቴራ» ጌዒ ዒላቲሢ ዓርቄኔ። 48 ሚርጌ ዓሳ፦ «ዚቲዮ ጌዔ!» ጌይ ጎሬኔ፤ ዒዚ ጋዓንቴ «ዳውቴ ናዓሢዮ ታና ማኣዴ!» ጌዒ ሃቺም ዒላቴኔ። 49 ዬሱሴ ዔቃዖ፦ «ዒዛ ዔኤሉዋቴ» ጌዔኔ፤ ዔያታ ዓኣፓ ባይቄሢ ዔኤላዖ፦ «ዔኤዛይ ዒጊጪፖ፥ ዔቄ! ዬሱሴ ኔና ዔኤላኔ» ጌዔኔ። 50 ዒዚ ፔኤኮ ቃሲ ዑፃ ማኣዔ ዓፒሎ ኬኤሪ፥ ጱሊ ዔቃዖ ዬሱሴ ባንሢ ዓኣዼኔ። 51 ዬሱሴ፦ «ታኣኒ ዓይጎ ዎኦቶም ኔኤኒ ኮዓይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ።ዒዚ፦ «ዔርዛሢዮ! ሃዳራ ታኣኒ ዛጋንዳጉዲ ዓኣፖ ታኣም ፖዒሴ» ጌዒ ማሄኔ። 52 ዬሱሴ፦ «ሂዴቶ ዴንዴ፤ ኔ ጉሙርቂፃ ኔና ዓውሴኔ» ጌዔኔ።ዓሢያ ቤዞማና ዛጌኔ፤ ጎይፆናኣ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዼኔ።

In Other Versions

Mark 10 in the ANGEFD

Mark 10 in the ANTPNG2D

Mark 10 in the AS21

Mark 10 in the BAGH

Mark 10 in the BBPNG

Mark 10 in the BBT1E

Mark 10 in the BDS

Mark 10 in the BEV

Mark 10 in the BHAD

Mark 10 in the BIB

Mark 10 in the BLPT

Mark 10 in the BNT

Mark 10 in the BNTABOOT

Mark 10 in the BNTLV

Mark 10 in the BOATCB

Mark 10 in the BOATCB2

Mark 10 in the BOBCV

Mark 10 in the BOCNT

Mark 10 in the BOECS

Mark 10 in the BOGWICC

Mark 10 in the BOHCB

Mark 10 in the BOHCV

Mark 10 in the BOHLNT

Mark 10 in the BOHNTLTAL

Mark 10 in the BOICB

Mark 10 in the BOILNTAP

Mark 10 in the BOITCV

Mark 10 in the BOKCV

Mark 10 in the BOKCV2

Mark 10 in the BOKHWOG

Mark 10 in the BOKSSV

Mark 10 in the BOLCB

Mark 10 in the BOLCB2

Mark 10 in the BOMCV

Mark 10 in the BONAV

Mark 10 in the BONCB

Mark 10 in the BONLT

Mark 10 in the BONUT2

Mark 10 in the BOPLNT

Mark 10 in the BOSCB

Mark 10 in the BOSNC

Mark 10 in the BOTLNT

Mark 10 in the BOVCB

Mark 10 in the BOYCB

Mark 10 in the BPBB

Mark 10 in the BPH

Mark 10 in the BSB

Mark 10 in the CCB

Mark 10 in the CUV

Mark 10 in the CUVS

Mark 10 in the DBT

Mark 10 in the DGDNT

Mark 10 in the DHNT

Mark 10 in the DNT

Mark 10 in the ELBE

Mark 10 in the EMTV

Mark 10 in the ESV

Mark 10 in the FBV

Mark 10 in the FEB

Mark 10 in the GGMNT

Mark 10 in the GNT

Mark 10 in the HARY

Mark 10 in the HNT

Mark 10 in the IRVA

Mark 10 in the IRVB

Mark 10 in the IRVG

Mark 10 in the IRVH

Mark 10 in the IRVK

Mark 10 in the IRVM

Mark 10 in the IRVM2

Mark 10 in the IRVO

Mark 10 in the IRVP

Mark 10 in the IRVT

Mark 10 in the IRVT2

Mark 10 in the IRVU

Mark 10 in the ISVN

Mark 10 in the JSNT

Mark 10 in the KAPI

Mark 10 in the KBT1ETNIK

Mark 10 in the KBV

Mark 10 in the KJV

Mark 10 in the KNFD

Mark 10 in the LBA

Mark 10 in the LBLA

Mark 10 in the LNT

Mark 10 in the LSV

Mark 10 in the MBV

Mark 10 in the MBV2

Mark 10 in the MHNT

Mark 10 in the MKNFD

Mark 10 in the MNG

Mark 10 in the MNT

Mark 10 in the MNT2

Mark 10 in the MRS1T

Mark 10 in the NAA

Mark 10 in the NASB

Mark 10 in the NBLA

Mark 10 in the NBS

Mark 10 in the NBVTP

Mark 10 in the NET2

Mark 10 in the NIV11

Mark 10 in the NNT

Mark 10 in the NNT2

Mark 10 in the NNT3

Mark 10 in the PDDPT

Mark 10 in the PFNT

Mark 10 in the RMNT

Mark 10 in the SBIAS

Mark 10 in the SBIBS

Mark 10 in the SBIBS2

Mark 10 in the SBICS

Mark 10 in the SBIDS

Mark 10 in the SBIGS

Mark 10 in the SBIHS

Mark 10 in the SBIIS

Mark 10 in the SBIIS2

Mark 10 in the SBIIS3

Mark 10 in the SBIKS

Mark 10 in the SBIKS2

Mark 10 in the SBIMS

Mark 10 in the SBIOS

Mark 10 in the SBIPS

Mark 10 in the SBISS

Mark 10 in the SBITS

Mark 10 in the SBITS2

Mark 10 in the SBITS3

Mark 10 in the SBITS4

Mark 10 in the SBIUS

Mark 10 in the SBIVS

Mark 10 in the SBT

Mark 10 in the SBT1E

Mark 10 in the SCHL

Mark 10 in the SNT

Mark 10 in the SUSU

Mark 10 in the SUSU2

Mark 10 in the SYNO

Mark 10 in the TBIAOTANT

Mark 10 in the TBT1E

Mark 10 in the TBT1E2

Mark 10 in the TFTIP

Mark 10 in the TFTU

Mark 10 in the TGNTATF3T

Mark 10 in the THAI

Mark 10 in the TNFD

Mark 10 in the TNT

Mark 10 in the TNTIK

Mark 10 in the TNTIL

Mark 10 in the TNTIN

Mark 10 in the TNTIP

Mark 10 in the TNTIZ

Mark 10 in the TOMA

Mark 10 in the TTENT

Mark 10 in the UBG

Mark 10 in the UGV

Mark 10 in the UGV2

Mark 10 in the UGV3

Mark 10 in the VBL

Mark 10 in the VDCC

Mark 10 in the YALU

Mark 10 in the YAPE

Mark 10 in the YBVTP

Mark 10 in the ZBP