1 Corinthians 16 (SBIKS)

1 ಪವಿತ್ರಲೋಕಾನಾಂ ಕೃತೇ ಯೋಽರ್ಥಸಂಗ್ರಹಸ್ತಮಧಿ ಗಾಲಾತೀಯದೇಶಸ್ಯ ಸಮಾಜಾ ಮಯಾ ಯದ್ ಆದಿಷ್ಟಾಸ್ತದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿರಪಿ ಕ್ರಿಯತಾಂ| 2 ಮಮಾಗಮನಕಾಲೇ ಯದ್ ಅರ್ಥಸಂಗ್ರಹೋ ನ ಭವೇತ್ ತನ್ನಿಮಿತ್ತಂ ಯುಷ್ಮಾಕಮೇಕೈಕೇನ ಸ್ವಸಮ್ಪದಾನುಸಾರಾತ್ ಸಞ್ಚಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಪ್ತಾಹಸ್ಯ ಪ್ರಥಮದಿವಸೇ ಸ್ವಸಮೀಪೇ ಕಿಞ್ಚಿತ್ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯತಾಂ| 3 ತತೋ ಮಮಾಗಮನಸಮಯೇ ಯೂಯಂ ಯಾನೇವ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಾ ಇತಿ ವೇದಿಷ್ಯಥ ತೇಭ್ಯೋಽಹಂ ಪತ್ರಾಣಿ ದತ್ತ್ವಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ತದ್ದಾನಸ್ಯ ಯಿರೂಶಾಲಮಂ ನಯನಾರ್ಥಂ ತಾನ್ ಪ್ರೇಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ| 4 ಕಿನ್ತು ಯದಿ ತತ್ರ ಮಮಾಪಿ ಗಮನಮ್ ಉಚಿತಂ ಭವೇತ್ ತರ್ಹಿ ತೇ ಮಯಾ ಸಹ ಯಾಸ್ಯನ್ತಿ| 5 ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಮಾಕಿದನಿಯಾದೇಶಮಹಂ ಪರ್ಯ್ಯಟಾಮಿ ತಂ ಪರ್ಯ್ಯಟ್ಯ ಯುಷ್ಮತ್ಸಮೀಪಮ್ ಆಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ| 6 ಅನನ್ತರಂ ಕಿಂ ಜಾನಾಮಿ ಯುಷ್ಮತ್ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ಅವಸ್ಥಾಸ್ಯೇ ಶೀತಕಾಲಮಪಿ ಯಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಪಶ್ಚಾತ್ ಮಮ ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಗನ್ತವ್ಯಂ ತತ್ರೈವ ಯುಷ್ಮಾಭಿರಹಂ ಪ್ರೇರಯಿತವ್ಯಃ| 7 ಯತೋಽಹಂ ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನೇಚ್ಛಾಮಿ ಕಿನ್ತು ಪ್ರಭು ರ್ಯದ್ಯನುಜಾನೀಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ದೀರ್ಘಕಾಲಂ ಯುಷ್ಮತ್ಸಮೀಪೇ ಪ್ರವಸ್ತುಮ್ ಇಚ್ಛಾಮಿ| 8 ತಥಾಪಿ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಾತ್ ಪರಂ ಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಿನಂ ಯಾವದ್ ಇಫಿಷಪುರ್ಯ್ಯಾಂ ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮಿ| 9 ಯಸ್ಮಾದ್ ಅತ್ರ ಕಾರ್ಯ್ಯಸಾಧನಾರ್ಥಂ ಮಮಾನ್ತಿಕೇ ಬೃಹದ್ ದ್ವಾರಂ ಮುಕ್ತಂ ಬಹವೋ ವಿಪಕ್ಷಾ ಅಪಿ ವಿದ್ಯನ್ತೇ| 10 ತಿಮಥಿ ರ್ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗಚ್ಛೇತ್ ತರ್ಹಿ ಯೇನ ನಿರ್ಭಯಂ ಯುಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯೇ ವರ್ತ್ತೇತ ತತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಮನೋ ನಿಧೀಯತಾಂ ಯಸ್ಮಾದ್ ಅಹಂ ಯಾದೃಕ್ ಸೋಽಪಿ ತಾದೃಕ್ ಪ್ರಭೋಃ ಕರ್ಮ್ಮಣೇ ಯತತೇ| 11 ಕೋಽಪಿ ತಂ ಪ್ರತ್ಯನಾದರಂ ನ ಕರೋತು ಕಿನ್ತು ಸ ಮಮಾನ್ತಿಕಂ ಯದ್ ಆಗನ್ತುಂ ಶಕ್ನುಯಾತ್ ತದರ್ಥಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಕುಶಲಂ ಪ್ರೇಷ್ಯತಾಂ| ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಮಹಂ ತಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷೇ| 12 ಆಪಲ್ಲುಂ ಭ್ರಾತರಮಧ್ಯಹಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಾಕಂ ಸೋಽಪಿ ಯದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪಂ ವ್ರಜೇತ್ ತದರ್ಥಂ ಮಯಾ ಸ ಪುನಃ ಪುನರ್ಯಾಚಿತಃ ಕಿನ್ತ್ವಿದಾನೀಂ ಗಮನಂ ಸರ್ವ್ವಥಾ ತಸ್ಮೈ ನಾರೋಚತ, ಇತಃಪರಂ ಸುಸಮಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ ಗಮಿಷ್ಯತಿ| 13 ಯೂಯಂ ಜಾಗೃತ ವಿಶ್ವಾಸೇ ಸುಸ್ಥಿರಾ ಭವತ ಪೌರುಷಂ ಪ್ರಕಾಶಯತ ಬಲವನ್ತೋ ಭವತ| 14 ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಪ್ರೇಮ್ನಾ ನಿಷ್ಪಾದ್ಯನ್ತಾಂ| 15 ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ, ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಇದಮ್ ಅಭಿಯಾಚೇ ಸ್ತಿಫಾನಸ್ಯ ಪರಿಜನಾ ಆಖಾಯಾದೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಜಾತಫಲಸ್ವರೂಪಾಃ, ಪವಿತ್ರಲೋಕಾನಾಂ ಪರಿಚರ್ಯ್ಯಾಯೈ ಚ ತ ಆತ್ಮನೋ ನ್ಯವೇದಯನ್ ಇತಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಜ್ಞಾಯತೇ| 16 ಅತೋ ಯೂಯಮಪಿ ತಾದೃಶಲೋಕಾನಾಮ್ ಅಸ್ಮತ್ಸಹಾಯಾನಾಂ ಶ್ರಮಕಾರಿಣಾಞ್ಚ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ವಶ್ಯಾ ಭವತ| 17 ಸ್ತಿಫಾನಃ ಫರ್ತ್ತೂನಾತ ಆಖಾಯಿಕಶ್ಚ ಯದ್ ಅತ್ರಾಗಮನ್ ತೇನಾಹಮ್ ಆನನ್ದಾಮಿ ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾಭಿರ್ಯತ್ ನ್ಯೂನಿತಂ ತತ್ ತೈಃ ಸಮ್ಪೂರಿತಂ| 18 ತೈ ರ್ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಮ ಚ ಮನಾಂಸ್ಯಾಪ್ಯಾಯಿತಾನಿ| ತಸ್ಮಾತ್ ತಾದೃಶಾ ಲೋಕಾ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಮ್ಮನ್ತವ್ಯಾಃ| 19 ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮ್ ಆಶಿಯಾದೇಶಸ್ಥಸಮಾಜಾನಾಂ ನಮಸ್ಕೃತಿಮ್ ಆಕ್ಕಿಲಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲಯೋಸ್ತನ್ಮಣ್ಡಪಸ್ಥಸಮಿತೇಶ್ಚ ಬಹುನಮಸ್ಕೃತಿಂ ಪ್ರಜಾನೀತ| 20 ಸರ್ವ್ವೇ ಭ್ರಾತರೋ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನಮಸ್ಕುರ್ವ್ವನ್ತೇ| ಯೂಯಂ ಪವಿತ್ರಚುಮ್ಬನೇನ ಮಿಥೋ ನಮತ| 21 ಪೌಲೋಽಹಂ ಸ್ವಕರಲಿಖಿತಂ ನಮಸ್ಕೃತಿಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವೇದಯೇ| 22 ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದ್ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟೇ ನ ಪ್ರೀಯತೇ ತರ್ಹಿ ಸ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತೋ ಭವೇತ್ ಪ್ರಭುರಾಯಾತಿ| 23 ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯಾನುಗ್ರಹೋ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಭೂಯಾತ್| 24 ಖ್ರೀಷ್ಟಂ ಯೀಶುಮ್ ಆಶ್ರಿತಾನ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಮಮ ಪ್ರೇಮ ತಿಷ್ಠತು| ಇತಿ||

In Other Versions

1 Corinthians 16 in the ANGEFD

1 Corinthians 16 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 16 in the AS21

1 Corinthians 16 in the BAGH

1 Corinthians 16 in the BBPNG

1 Corinthians 16 in the BBT1E

1 Corinthians 16 in the BDS

1 Corinthians 16 in the BEV

1 Corinthians 16 in the BHAD

1 Corinthians 16 in the BIB

1 Corinthians 16 in the BLPT

1 Corinthians 16 in the BNT

1 Corinthians 16 in the BNTABOOT

1 Corinthians 16 in the BNTLV

1 Corinthians 16 in the BOATCB

1 Corinthians 16 in the BOATCB2

1 Corinthians 16 in the BOBCV

1 Corinthians 16 in the BOCNT

1 Corinthians 16 in the BOECS

1 Corinthians 16 in the BOGWICC

1 Corinthians 16 in the BOHCB

1 Corinthians 16 in the BOHCV

1 Corinthians 16 in the BOHLNT

1 Corinthians 16 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 16 in the BOICB

1 Corinthians 16 in the BOILNTAP

1 Corinthians 16 in the BOITCV

1 Corinthians 16 in the BOKCV

1 Corinthians 16 in the BOKCV2

1 Corinthians 16 in the BOKHWOG

1 Corinthians 16 in the BOKSSV

1 Corinthians 16 in the BOLCB

1 Corinthians 16 in the BOLCB2

1 Corinthians 16 in the BOMCV

1 Corinthians 16 in the BONAV

1 Corinthians 16 in the BONCB

1 Corinthians 16 in the BONLT

1 Corinthians 16 in the BONUT2

1 Corinthians 16 in the BOPLNT

1 Corinthians 16 in the BOSCB

1 Corinthians 16 in the BOSNC

1 Corinthians 16 in the BOTLNT

1 Corinthians 16 in the BOVCB

1 Corinthians 16 in the BOYCB

1 Corinthians 16 in the BPBB

1 Corinthians 16 in the BPH

1 Corinthians 16 in the BSB

1 Corinthians 16 in the CCB

1 Corinthians 16 in the CUV

1 Corinthians 16 in the CUVS

1 Corinthians 16 in the DBT

1 Corinthians 16 in the DGDNT

1 Corinthians 16 in the DHNT

1 Corinthians 16 in the DNT

1 Corinthians 16 in the ELBE

1 Corinthians 16 in the EMTV

1 Corinthians 16 in the ESV

1 Corinthians 16 in the FBV

1 Corinthians 16 in the FEB

1 Corinthians 16 in the GGMNT

1 Corinthians 16 in the GNT

1 Corinthians 16 in the HARY

1 Corinthians 16 in the HNT

1 Corinthians 16 in the IRVA

1 Corinthians 16 in the IRVB

1 Corinthians 16 in the IRVG

1 Corinthians 16 in the IRVH

1 Corinthians 16 in the IRVK

1 Corinthians 16 in the IRVM

1 Corinthians 16 in the IRVM2

1 Corinthians 16 in the IRVO

1 Corinthians 16 in the IRVP

1 Corinthians 16 in the IRVT

1 Corinthians 16 in the IRVT2

1 Corinthians 16 in the IRVU

1 Corinthians 16 in the ISVN

1 Corinthians 16 in the JSNT

1 Corinthians 16 in the KAPI

1 Corinthians 16 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 16 in the KBV

1 Corinthians 16 in the KJV

1 Corinthians 16 in the KNFD

1 Corinthians 16 in the LBA

1 Corinthians 16 in the LBLA

1 Corinthians 16 in the LNT

1 Corinthians 16 in the LSV

1 Corinthians 16 in the MAAL

1 Corinthians 16 in the MBV

1 Corinthians 16 in the MBV2

1 Corinthians 16 in the MHNT

1 Corinthians 16 in the MKNFD

1 Corinthians 16 in the MNG

1 Corinthians 16 in the MNT

1 Corinthians 16 in the MNT2

1 Corinthians 16 in the MRS1T

1 Corinthians 16 in the NAA

1 Corinthians 16 in the NASB

1 Corinthians 16 in the NBLA

1 Corinthians 16 in the NBS

1 Corinthians 16 in the NBVTP

1 Corinthians 16 in the NET2

1 Corinthians 16 in the NIV11

1 Corinthians 16 in the NNT

1 Corinthians 16 in the NNT2

1 Corinthians 16 in the NNT3

1 Corinthians 16 in the PDDPT

1 Corinthians 16 in the PFNT

1 Corinthians 16 in the RMNT

1 Corinthians 16 in the SBIAS

1 Corinthians 16 in the SBIBS

1 Corinthians 16 in the SBIBS2

1 Corinthians 16 in the SBICS

1 Corinthians 16 in the SBIDS

1 Corinthians 16 in the SBIGS

1 Corinthians 16 in the SBIHS

1 Corinthians 16 in the SBIIS

1 Corinthians 16 in the SBIIS2

1 Corinthians 16 in the SBIIS3

1 Corinthians 16 in the SBIKS2

1 Corinthians 16 in the SBIMS

1 Corinthians 16 in the SBIOS

1 Corinthians 16 in the SBIPS

1 Corinthians 16 in the SBISS

1 Corinthians 16 in the SBITS

1 Corinthians 16 in the SBITS2

1 Corinthians 16 in the SBITS3

1 Corinthians 16 in the SBITS4

1 Corinthians 16 in the SBIUS

1 Corinthians 16 in the SBIVS

1 Corinthians 16 in the SBT

1 Corinthians 16 in the SBT1E

1 Corinthians 16 in the SCHL

1 Corinthians 16 in the SNT

1 Corinthians 16 in the SUSU

1 Corinthians 16 in the SUSU2

1 Corinthians 16 in the SYNO

1 Corinthians 16 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 16 in the TBT1E

1 Corinthians 16 in the TBT1E2

1 Corinthians 16 in the TFTIP

1 Corinthians 16 in the TFTU

1 Corinthians 16 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 16 in the THAI

1 Corinthians 16 in the TNFD

1 Corinthians 16 in the TNT

1 Corinthians 16 in the TNTIK

1 Corinthians 16 in the TNTIL

1 Corinthians 16 in the TNTIN

1 Corinthians 16 in the TNTIP

1 Corinthians 16 in the TNTIZ

1 Corinthians 16 in the TOMA

1 Corinthians 16 in the TTENT

1 Corinthians 16 in the UBG

1 Corinthians 16 in the UGV

1 Corinthians 16 in the UGV2

1 Corinthians 16 in the UGV3

1 Corinthians 16 in the VBL

1 Corinthians 16 in the VDCC

1 Corinthians 16 in the YALU

1 Corinthians 16 in the YAPE

1 Corinthians 16 in the YBVTP

1 Corinthians 16 in the ZBP