Proverbs 13 (BBPNG)

1 Moloidafa mano e da eda ea sia:sea o olelesea, noga:le naba. Be gasa fi dunu da, e giadofai dagoi hamedafa sia:sa. 2 Moloidafa dunu da ilia sia: sia:beba:le, bidi noga:iwane lamu. Be ogogosu dunu da mosolamu hanai galebe. 3 Dia lafidili sia: noga:le ouligima. Amoga di da dia esalusu gaga:mu. Be udigili sia: dasu dunu da hina: fawane wadela:lesisa. 4 Hihi dabuli dunu da liligi lamu bagade hanasa. Be e da hame lamu. Be gasa bagade hawa: hamosu dunu da ea hanai liligi huluane lamu. 5 Moloidafa dunu da ogogosu hou higasa. Be wadela:i hamosu dunu ilia sia: da wadela:idafa amola gogosiama:ne adosa. 6 Moloidafa hou da wadela:i hame hamosu dunu amo gaga:sa. Be wadela:i hou da wadela:i hamosu dunu ilia dafasu agoai galebe. 7 Dunu mogili ilia da bagade gaguiyale sia:sa, be ilia da liligi bagade hame gagui ba:sa. Mogili ilia da ogogole ilia da liligi hame gagui sia:sa, be ilia da liligi bagade gagui dunu ba:sa. 8 Bagade gagui dunu da ea muniga ea esalusu logo gaga:sa. Be gasa fi dunu da hame gagui dunu ema hame magagisa. 9 Moloidafa dunu da gamali amo da noga:lewane digagala:su agoai ba:sa. Be wadela:i dunu da gamali gegela:i agoai ba:sa. 10 Gasa fi hamosu da mosolasu fawane hamosa. Be eno dunu ilia fada:i sia:ne iasu amo adole ba:mu da defea. 11 Di da muni bagade hedolowane asabole lasea, hedolowane fisimu. Be muni lamu logo da gasa bagade ba:sea, di da hobea bagade gaguiwane ba:mu. 12 Di da hobea misunu hahawane hou hanai galea, amola amo hou da hame doaga:sea, di da se bagade naba. Be dia hanai da dafawane doaga:i dagoi ba:sea, di da hahawane bagade ba:sa. 13 Di da dima fada:i sia:ne iasu noga:idafa amo higasea, mosolasu da hedolowane doaga:mu. Be di da amo fada:i sia: amoga fa:no bobogesea, di da gaga:su ba:mu. 14 Bagade dawa:su dunu ilia olelesu da esalusu hano bubuga:su agoai galebe. Dima bogoma:ne mosolasu doaga:sea, ilia da dima hobeale ahoasu logo olelemu. 15 Dunu da bagade dawa:su dunu ilima nodosa. Be ogogosu dunu da wadela:su logo amoga ahoana. 16 Bagade dawa:su dunu da hou huluane dadawa:lalu fawane hamosa. Be gagaoui dunu da hame dawa:beba:le, dunu huluane da ilia hou ba:sa. 17 Ogogosu sia: alofele ia ahoasu dunu da moloiwane hame sia:sea, mosolasu hamosa. Be moloidafa sia: alofele ia ahoasu dunu da olofosu gaguli maha. 18 Nowa dunu da olelesu hame nabasea da hame gaguiwane amola gogosia:iwane ba:mu. Be dunu da gagabole sia:su noga:le nabasea, dunu eno da ema nodomu. 19 Dia hanai liligi labeba:le, di da hahawane bagade ba:sa. Be gagaoui dunu da ilia wadela:i hou yolesimu higasa. 20 Di da bagade dawa:su dunu ilima gilisimu da defea. Amasea, di da asigi dawa:su lamu. Be di da gagaoui dunu ilima sama hamosea, di da wadela:lesi dagoi ba:mu. 21 Mosolasu da wadela:i hamosu dunu ilima fa:no bobogesa. Be moloidafa hamosu dunu da bidi ida:iwane gala lamu. 22 Moloidafa dunu da liligi bagade gaguiba:le, amo eaowa ilia da fa:no lamu. Be wadela:i hamosu dunu ilia gagui da fa:no moloidafa dunu ilia fawane da lamu. 23 Udigili dialebe soge ganodini da ha:i manu bagade gala. Amola hame gagui dunu ilia da amo lamu da defea galu. Be moloi hame dunu da molole hame fofada:su hamobeba:le, ilia da amo sogega ifabi hamomu hamedei ba:sa. 24 Di da dia manoma se iasu hame iasea, di da dia manoma hame asigisa. Be di da dia manoma asigi galea, ea hou hahamoma:ne, se iasu ema ima. 25 Moloidafa dunu da ha:i manu ili sadimu defele ba:sa. Be wadela:i hamosu dunu da eso huluane ha:aligiwane esala.

In Other Versions

Proverbs 13 in the ANGEFD

Proverbs 13 in the ANTPNG2D

Proverbs 13 in the AS21

Proverbs 13 in the BAGH

Proverbs 13 in the BBT1E

Proverbs 13 in the BDS

Proverbs 13 in the BEV

Proverbs 13 in the BHAD

Proverbs 13 in the BIB

Proverbs 13 in the BLPT

Proverbs 13 in the BNT

Proverbs 13 in the BNTABOOT

Proverbs 13 in the BNTLV

Proverbs 13 in the BOATCB

Proverbs 13 in the BOATCB2

Proverbs 13 in the BOBCV

Proverbs 13 in the BOCNT

Proverbs 13 in the BOECS

Proverbs 13 in the BOGWICC

Proverbs 13 in the BOHCB

Proverbs 13 in the BOHCV

Proverbs 13 in the BOHLNT

Proverbs 13 in the BOHNTLTAL

Proverbs 13 in the BOICB

Proverbs 13 in the BOILNTAP

Proverbs 13 in the BOITCV

Proverbs 13 in the BOKCV

Proverbs 13 in the BOKCV2

Proverbs 13 in the BOKHWOG

Proverbs 13 in the BOKSSV

Proverbs 13 in the BOLCB

Proverbs 13 in the BOLCB2

Proverbs 13 in the BOMCV

Proverbs 13 in the BONAV

Proverbs 13 in the BONCB

Proverbs 13 in the BONLT

Proverbs 13 in the BONUT2

Proverbs 13 in the BOPLNT

Proverbs 13 in the BOSCB

Proverbs 13 in the BOSNC

Proverbs 13 in the BOTLNT

Proverbs 13 in the BOVCB

Proverbs 13 in the BOYCB

Proverbs 13 in the BPBB

Proverbs 13 in the BPH

Proverbs 13 in the BSB

Proverbs 13 in the CCB

Proverbs 13 in the CUV

Proverbs 13 in the CUVS

Proverbs 13 in the DBT

Proverbs 13 in the DGDNT

Proverbs 13 in the DHNT

Proverbs 13 in the DNT

Proverbs 13 in the ELBE

Proverbs 13 in the EMTV

Proverbs 13 in the ESV

Proverbs 13 in the FBV

Proverbs 13 in the FEB

Proverbs 13 in the GGMNT

Proverbs 13 in the GNT

Proverbs 13 in the HARY

Proverbs 13 in the HNT

Proverbs 13 in the IRVA

Proverbs 13 in the IRVB

Proverbs 13 in the IRVG

Proverbs 13 in the IRVH

Proverbs 13 in the IRVK

Proverbs 13 in the IRVM

Proverbs 13 in the IRVM2

Proverbs 13 in the IRVO

Proverbs 13 in the IRVP

Proverbs 13 in the IRVT

Proverbs 13 in the IRVT2

Proverbs 13 in the IRVU

Proverbs 13 in the ISVN

Proverbs 13 in the JSNT

Proverbs 13 in the KAPI

Proverbs 13 in the KBT1ETNIK

Proverbs 13 in the KBV

Proverbs 13 in the KJV

Proverbs 13 in the KNFD

Proverbs 13 in the LBA

Proverbs 13 in the LBLA

Proverbs 13 in the LNT

Proverbs 13 in the LSV

Proverbs 13 in the MAAL

Proverbs 13 in the MBV

Proverbs 13 in the MBV2

Proverbs 13 in the MHNT

Proverbs 13 in the MKNFD

Proverbs 13 in the MNG

Proverbs 13 in the MNT

Proverbs 13 in the MNT2

Proverbs 13 in the MRS1T

Proverbs 13 in the NAA

Proverbs 13 in the NASB

Proverbs 13 in the NBLA

Proverbs 13 in the NBS

Proverbs 13 in the NBVTP

Proverbs 13 in the NET2

Proverbs 13 in the NIV11

Proverbs 13 in the NNT

Proverbs 13 in the NNT2

Proverbs 13 in the NNT3

Proverbs 13 in the PDDPT

Proverbs 13 in the PFNT

Proverbs 13 in the RMNT

Proverbs 13 in the SBIAS

Proverbs 13 in the SBIBS

Proverbs 13 in the SBIBS2

Proverbs 13 in the SBICS

Proverbs 13 in the SBIDS

Proverbs 13 in the SBIGS

Proverbs 13 in the SBIHS

Proverbs 13 in the SBIIS

Proverbs 13 in the SBIIS2

Proverbs 13 in the SBIIS3

Proverbs 13 in the SBIKS

Proverbs 13 in the SBIKS2

Proverbs 13 in the SBIMS

Proverbs 13 in the SBIOS

Proverbs 13 in the SBIPS

Proverbs 13 in the SBISS

Proverbs 13 in the SBITS

Proverbs 13 in the SBITS2

Proverbs 13 in the SBITS3

Proverbs 13 in the SBITS4

Proverbs 13 in the SBIUS

Proverbs 13 in the SBIVS

Proverbs 13 in the SBT

Proverbs 13 in the SBT1E

Proverbs 13 in the SCHL

Proverbs 13 in the SNT

Proverbs 13 in the SUSU

Proverbs 13 in the SUSU2

Proverbs 13 in the SYNO

Proverbs 13 in the TBIAOTANT

Proverbs 13 in the TBT1E

Proverbs 13 in the TBT1E2

Proverbs 13 in the TFTIP

Proverbs 13 in the TFTU

Proverbs 13 in the TGNTATF3T

Proverbs 13 in the THAI

Proverbs 13 in the TNFD

Proverbs 13 in the TNT

Proverbs 13 in the TNTIK

Proverbs 13 in the TNTIL

Proverbs 13 in the TNTIN

Proverbs 13 in the TNTIP

Proverbs 13 in the TNTIZ

Proverbs 13 in the TOMA

Proverbs 13 in the TTENT

Proverbs 13 in the UBG

Proverbs 13 in the UGV

Proverbs 13 in the UGV2

Proverbs 13 in the UGV3

Proverbs 13 in the VBL

Proverbs 13 in the VDCC

Proverbs 13 in the YALU

Proverbs 13 in the YAPE

Proverbs 13 in the YBVTP

Proverbs 13 in the ZBP