Proverbs 13 (TBIAOTANT)

1 Borim nɨghnɨzir aghuim ikɨva, a uan afeziamɨn akam baragham. Ezɨ akaba batozir gumazim, a gumazir igharaziba anekɨran an aghua. 2 Gumazim akar aghuibar gumazamizibav gɨa, bizir aghuiba isi. Ezɨ gumazir ifariba, me gumazir igharazibagh asɨghasɨzir araziba bagha bar ifonge. 3 Gumazim faragh deraghvɨra nɨghnigh egh gɨn bizibav kɨm, egh a deragh ikɨva ikuvighan kogham. Ezɨ gumazir pura akar avɨribav geiba, me ikuvigham. 4 Gumazir amɨrazim bizir avɨriba iniasa bar ifonge, egh da inighan kogham. Ezɨ gumazir bar puvɨra ingariba, bizir avɨriba uan ifongiabar ada iniam. 5 Gumazir aghuiba akar ifavariba bar dar aghua. Ezɨ gumazir kuraba aghumsɨzir arazibagh ami. 6 Gumazir arazir aghuim gamim, an arazir kamra a geghuvima a deraghavɨra iti. Ezɨ gumazir arazir kurabagh amiba, men arazir kurabara me gasɨghasɨsi. 7 Gumazir maba biziba puvatɨgha ifara ghaze, “E dagɨar avɨriba ko bizir avɨriba iti.” Ezɨ gumazir dagɨar avɨriba itir maba, mati gumazir dagɨaba puvatɨziba moghɨn iti. 8 Gumazir kuraba dagɨaba itir gumazim pazɨva a damusɨ mɨkɨmam, eghtɨ a uabɨ uan dagɨabar me givezegh, deragh ikiam. Eghtɨ gumazir biziba puvatɨziba, me nɨghnɨzir avɨribar amuan kogham. Me dagɨar avɨriba itir puvatɨ, ezɨ gumazir kuraba pazɨ me damighan kogham. 9 Gumazir aghuim, mati lam isia angazangarir ekiam anɨdi. Ezɨ gumazir kuraba, mati lam mungeghasava ami. 10 Akaba batogha uabɨ fer arazim, adaribagh amima da otifi. Egh gumazim gumazir igharaziba ateghtɨ me nɨghnɨzim a danɨngam, gumazir kam nɨghnɨzir aghuim iti. 11 Gumazim ingarir puvatɨgha zuamɨra pura dagɨaba isi, an dagɨaba zuamɨra pura gɨvagham. Ezɨ gumazim ingara nɨmɨra nɨmɨra dagɨar muziariba akufi, eghtɨ an dagɨaba bar avɨrasemeghɨva anangam. 12 Gumazim bizitam iniasa nɨghnɨgha dughiar ruarimɨn pura mɨzua iti, egh an navim bar osemeghvɨra ikiam. Egh a bizir kam inigh, egh nɨghnɨgh suam, nan ikɨrɨmɨrim bar dera, egha a bar akonge. 13 Gumazim gumazir igharaziba nɨghnɨzir aghuim a danɨngasava amima, an aghua, kamaghɨn a uabɨra uabɨ gasɨghasigham. Eghtɨ gumazim, gumazir igharaziba nɨghnɨzir aghuim a danɨngtɨ, a bar akar kabar gɨn mangɨ, egh a deraghvɨra ikiam. 14 Gumazir nɨghnɨzir aghuiba itibar akaba, da mati dɨpar ikɨrɨmɨrir aghuim anɨdim. Ezɨ akar kam nɨn akuraghtɨ, bizir nɨ gasɨghasɨghamim nɨ a mɨseveghirɨgham. 15 Gumazim nɨghnɨzir aghuim ikiam, gumazamiziba a gifuegham. Ezɨ gumazir ifariba, me tuavir kuramɨn zui. 16 Gumazamizir nɨghnɨzir aghuiba itiba, faragha bar deragha nɨghnigha egha gɨn bizibagh ami. Ezɨ gumazamizir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba, me uan arazir onganiba azenara da akakasi. 17 Gumazim akar ifavarim inigha iza egha akam gɨra, ana osɨmtɨzim iniam. Ezɨ gumazim akam inigha iza akar kam deragha anebigha a mɨgei, egh a gumazamizibar akuraghtɨ me deraghvɨra ikiam. 18 Gumazim, gumazir igharaziba anekɨran an aghua, a biziba puvatɨgh egh bar aghumsigham. Eghtɨ gumazim, gumazir igharaziba ateghtɨ me anekɨrigham, eghtɨ gumazamiziba ziar ekiam a danɨngam. 19 Gumazim bizitam iniasa a gɨnɨghnɨgha, egha a gɨn a ini, an navim bar deraghtɨ a bar akuegham. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba, me arazir kuraba akɨrim ragha dagh asan aghua. 20 Gumazim, gumazir nɨghnɨzir aghuim itim ko porogha a koma arui, a uaghan nɨghnɨzir aghuim iniam. Ezɨ gumazim, gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba ko poroghɨva, an osɨmtɨzim bativam. 21 Osɨmtɨziba zurara gumazir arazir kurabagh amiba, me buria me batifi. Ezɨ gumazir aghuiba, me bizir aghuiba iniam. Mati men ivezim. 22 Gumazir aghuim aremezɨ, an igiaba an bizir avɨriba isi. Eghtɨ gumazir arazir kuram gamim, uan dagɨaba akuvam, eghtɨ gumazir aghuiba gɨn an biziba iniam. 23 Dagher avɨriba gumazir onganarazibagh amibar azenibar otifi, ezɨ gumazir aruar kuraba pazava amua, me dɨkabɨra men dagheba isa zui. 24 Afeziam uan borim arazir kuram bagha a mɨsoghezir puvatɨ, kamaghɨn a borim gifongezir puvatɨ. Ezɨ afeziam borim gifonge, ana mɨsogha egha anekɨri. 25 Gumazir aghuiba dagher avɨriba iti, ezɨ gumazir arazir kurabagh amiba zurara mɨtiriaba sara iti.

In Other Versions

Proverbs 13 in the ANGEFD

Proverbs 13 in the ANTPNG2D

Proverbs 13 in the AS21

Proverbs 13 in the BAGH

Proverbs 13 in the BBPNG

Proverbs 13 in the BBT1E

Proverbs 13 in the BDS

Proverbs 13 in the BEV

Proverbs 13 in the BHAD

Proverbs 13 in the BIB

Proverbs 13 in the BLPT

Proverbs 13 in the BNT

Proverbs 13 in the BNTABOOT

Proverbs 13 in the BNTLV

Proverbs 13 in the BOATCB

Proverbs 13 in the BOATCB2

Proverbs 13 in the BOBCV

Proverbs 13 in the BOCNT

Proverbs 13 in the BOECS

Proverbs 13 in the BOGWICC

Proverbs 13 in the BOHCB

Proverbs 13 in the BOHCV

Proverbs 13 in the BOHLNT

Proverbs 13 in the BOHNTLTAL

Proverbs 13 in the BOICB

Proverbs 13 in the BOILNTAP

Proverbs 13 in the BOITCV

Proverbs 13 in the BOKCV

Proverbs 13 in the BOKCV2

Proverbs 13 in the BOKHWOG

Proverbs 13 in the BOKSSV

Proverbs 13 in the BOLCB

Proverbs 13 in the BOLCB2

Proverbs 13 in the BOMCV

Proverbs 13 in the BONAV

Proverbs 13 in the BONCB

Proverbs 13 in the BONLT

Proverbs 13 in the BONUT2

Proverbs 13 in the BOPLNT

Proverbs 13 in the BOSCB

Proverbs 13 in the BOSNC

Proverbs 13 in the BOTLNT

Proverbs 13 in the BOVCB

Proverbs 13 in the BOYCB

Proverbs 13 in the BPBB

Proverbs 13 in the BPH

Proverbs 13 in the BSB

Proverbs 13 in the CCB

Proverbs 13 in the CUV

Proverbs 13 in the CUVS

Proverbs 13 in the DBT

Proverbs 13 in the DGDNT

Proverbs 13 in the DHNT

Proverbs 13 in the DNT

Proverbs 13 in the ELBE

Proverbs 13 in the EMTV

Proverbs 13 in the ESV

Proverbs 13 in the FBV

Proverbs 13 in the FEB

Proverbs 13 in the GGMNT

Proverbs 13 in the GNT

Proverbs 13 in the HARY

Proverbs 13 in the HNT

Proverbs 13 in the IRVA

Proverbs 13 in the IRVB

Proverbs 13 in the IRVG

Proverbs 13 in the IRVH

Proverbs 13 in the IRVK

Proverbs 13 in the IRVM

Proverbs 13 in the IRVM2

Proverbs 13 in the IRVO

Proverbs 13 in the IRVP

Proverbs 13 in the IRVT

Proverbs 13 in the IRVT2

Proverbs 13 in the IRVU

Proverbs 13 in the ISVN

Proverbs 13 in the JSNT

Proverbs 13 in the KAPI

Proverbs 13 in the KBT1ETNIK

Proverbs 13 in the KBV

Proverbs 13 in the KJV

Proverbs 13 in the KNFD

Proverbs 13 in the LBA

Proverbs 13 in the LBLA

Proverbs 13 in the LNT

Proverbs 13 in the LSV

Proverbs 13 in the MAAL

Proverbs 13 in the MBV

Proverbs 13 in the MBV2

Proverbs 13 in the MHNT

Proverbs 13 in the MKNFD

Proverbs 13 in the MNG

Proverbs 13 in the MNT

Proverbs 13 in the MNT2

Proverbs 13 in the MRS1T

Proverbs 13 in the NAA

Proverbs 13 in the NASB

Proverbs 13 in the NBLA

Proverbs 13 in the NBS

Proverbs 13 in the NBVTP

Proverbs 13 in the NET2

Proverbs 13 in the NIV11

Proverbs 13 in the NNT

Proverbs 13 in the NNT2

Proverbs 13 in the NNT3

Proverbs 13 in the PDDPT

Proverbs 13 in the PFNT

Proverbs 13 in the RMNT

Proverbs 13 in the SBIAS

Proverbs 13 in the SBIBS

Proverbs 13 in the SBIBS2

Proverbs 13 in the SBICS

Proverbs 13 in the SBIDS

Proverbs 13 in the SBIGS

Proverbs 13 in the SBIHS

Proverbs 13 in the SBIIS

Proverbs 13 in the SBIIS2

Proverbs 13 in the SBIIS3

Proverbs 13 in the SBIKS

Proverbs 13 in the SBIKS2

Proverbs 13 in the SBIMS

Proverbs 13 in the SBIOS

Proverbs 13 in the SBIPS

Proverbs 13 in the SBISS

Proverbs 13 in the SBITS

Proverbs 13 in the SBITS2

Proverbs 13 in the SBITS3

Proverbs 13 in the SBITS4

Proverbs 13 in the SBIUS

Proverbs 13 in the SBIVS

Proverbs 13 in the SBT

Proverbs 13 in the SBT1E

Proverbs 13 in the SCHL

Proverbs 13 in the SNT

Proverbs 13 in the SUSU

Proverbs 13 in the SUSU2

Proverbs 13 in the SYNO

Proverbs 13 in the TBT1E

Proverbs 13 in the TBT1E2

Proverbs 13 in the TFTIP

Proverbs 13 in the TFTU

Proverbs 13 in the TGNTATF3T

Proverbs 13 in the THAI

Proverbs 13 in the TNFD

Proverbs 13 in the TNT

Proverbs 13 in the TNTIK

Proverbs 13 in the TNTIL

Proverbs 13 in the TNTIN

Proverbs 13 in the TNTIP

Proverbs 13 in the TNTIZ

Proverbs 13 in the TOMA

Proverbs 13 in the TTENT

Proverbs 13 in the UBG

Proverbs 13 in the UGV

Proverbs 13 in the UGV2

Proverbs 13 in the UGV3

Proverbs 13 in the VBL

Proverbs 13 in the VDCC

Proverbs 13 in the YALU

Proverbs 13 in the YAPE

Proverbs 13 in the YBVTP

Proverbs 13 in the ZBP