Proverbs 25 (BBPNG)

1 Soloumone ea malasu meloa dedei eno da goe. Yuda soge hina bagade Hesigaia, amo ea sia: dedesu dunu ilia da bu dedei. 2 Gode da hou oda wamolegebeba:le, ninia da Ema nodone dawa:sa. Be hina bagade da hou huluane mae wamolegele ninima olelebeba:le fawane, ilima nodone dawa:sa. 3 Hina bagade dunu ea dawa:su da ninia dawa:mu hamedeidafa. Be ea dawa:su da gadodafa amola hano wayabo lugudu gududafa agoai gala. 4 Dilia da silifa amoga nigima: dialebe amo dodofele fasisia, noga:le momadobe dunu ea liligi amo noga:le nina: hahamonesisu dawa:. 5 Wadela:i fada:i sia:su dunu da hina bagade ea hou wadela:sa. Be amo dunu fadegale fasisia, hina bagade da ea fi noga:le ouligimu. 6 Di da hina bagade amo ba:la masea, di da asabole fonoboi dunu agoai ba:mu da defea. Di da mimogo gasa bagade ba:ma:ne mae ogogoma. 7 Dunu ilia da di fa:no aligi sogebi fisili, bisili aligi sogebi amoga heda:ma:ne sia:mu da defea. Be ilia dima bisili aligi sogebi amo fisili, gudu sa:ili, fa:no aligi sogebi masa:ne sia:sea, di da gogosiamu. 8 Di da dia ba:i liligi amo hedolowane mae fofada:ma. Amola dunu enoga dia sia: gufuli salasea, dia da adi hamoma:bela:? 9 Dia na:iyado alia da:i dioi amo sia: dasea, alisudafa olofole ado sa:ima. Amola amo sia: dunu enoma mae adole ima. 10 Di da amo sia: hame wamolegesea, dunu eno huluane da dawa:digili, sia: da bagade heda:mu amola di da sia: ouligisu hou hame dawa: ilia dawa:mu. Amasea, di da mae fisili, gogosiane esalumu. 11 Dawa:su noga:i amo eno dunuma dawa:ma:ne olelesea, amo da gouli dededei amo silifa bai amoma madelagilisi agoane gala. 12 Noga:le dawa:su dunu da nabimusa: hanai dunu amoma sisane sia:sea, amo hou da noga:idafaba:le, gegagulu gouliga hahamoi amo baligisa. 13 Asunasisu dunu da sia: noga:le alofele iasu dunu ea hou amo hano nanu anegagi hisi agoai ba:sa. 14 Nowa dunu da udigili liligi imunusa: sia:sea be hame iasea, e da fo amola mobi gilisili mabe agoai, be gibu da dabe hame ba:sa. 15 Di da noga:le gebe dadawa:le sia:sea, dunu da musa: gelalu, ilia hou bu afadenene, bu dafawaneyale dawa:mu. Hina bagade dunu amolawane da dia sia: dafawaneyale dawa:mu. 16 Di da agime ea hano dosogele mae moma. Be di da dosogele nasea, di da isomu. 17 Dia na:iyado ema fofoya sofe mae afufuma. Agoane hamosea, dia na:iyado da dia momafubi ba:i helesea, dima higamu. 18 Gasulusu sia: da gegesu gobihei bagade amola gigi amola dadi agesoi defele medosu liligi agoai ba:sa. 19 Didili hame hamosu dunu da se nabasu doaga:sea, e da dunu eno noga:le hame fidisa. Be di da didili hame hamosu dunu da di noga:le fidimu amo dafawaneyale dawa:sea, amo da bese wagoi amoga ha:i nabe amola emo gasuga:igi amoga ahoabe agoai ba:sa. 20 Di da da:i dioi nabasu dunu ema gesami hea:le gala:sea, e da se nabimu. Di da asugi esala lalu houlalebe dunu ema anegagi esoga ea abula gisa:le, o dunu ea fa:gi da:iya sali legesea, seselebe, amo hou defele ba:sa. 21 Dia ha lai dunu da ha:i galea, ha:i manu ima. Amola e hano hanai galea, hano moma:ne ema dili ima. 22 Amasea, e da da:i dia:ne gogosiamu. Amola Hina Gode da dima bidi imunu. 23 Baligidu sia:su da foga gibu mini mabe agoai, ougi hou gaguli maha. 24 Dunu e da gesa:gesa:i udala gilisili fimu da gasa bagade. Dunu hisu diasu dabua mogoa gado fifi lamu amo ea hou da amo baligisa. 25 Sia: ida:iwane gala soge sedaga ganini maha da mage hafoga:iba:le hano nanu anegagi hisi agoai ba:sa. 26 Moloidafa dunu da dafane, wadela:i hamosu dunu ilia sia: nabasea, amo hou da gu hano ubagei amola hano nasu ulidou ganodini hai amo agoai ba:sa. 27 Agime hano dosogele nasea, di da dia hou wadela:lesimu. Amola di da dunu enoga dia hou ofa:ma:ne hogoi helesea, amo da dia hou wadela:lesimu. 28 Dia mihanasu hou gumimusa: hame dawa:sea, di da gasa hame moilai bai bagade amo ea gagoi da mugululi sa:i agoai ba:sa.

In Other Versions

Proverbs 25 in the ANGEFD

Proverbs 25 in the ANTPNG2D

Proverbs 25 in the AS21

Proverbs 25 in the BAGH

Proverbs 25 in the BBT1E

Proverbs 25 in the BDS

Proverbs 25 in the BEV

Proverbs 25 in the BHAD

Proverbs 25 in the BIB

Proverbs 25 in the BLPT

Proverbs 25 in the BNT

Proverbs 25 in the BNTABOOT

Proverbs 25 in the BNTLV

Proverbs 25 in the BOATCB

Proverbs 25 in the BOATCB2

Proverbs 25 in the BOBCV

Proverbs 25 in the BOCNT

Proverbs 25 in the BOECS

Proverbs 25 in the BOGWICC

Proverbs 25 in the BOHCB

Proverbs 25 in the BOHCV

Proverbs 25 in the BOHLNT

Proverbs 25 in the BOHNTLTAL

Proverbs 25 in the BOICB

Proverbs 25 in the BOILNTAP

Proverbs 25 in the BOITCV

Proverbs 25 in the BOKCV

Proverbs 25 in the BOKCV2

Proverbs 25 in the BOKHWOG

Proverbs 25 in the BOKSSV

Proverbs 25 in the BOLCB

Proverbs 25 in the BOLCB2

Proverbs 25 in the BOMCV

Proverbs 25 in the BONAV

Proverbs 25 in the BONCB

Proverbs 25 in the BONLT

Proverbs 25 in the BONUT2

Proverbs 25 in the BOPLNT

Proverbs 25 in the BOSCB

Proverbs 25 in the BOSNC

Proverbs 25 in the BOTLNT

Proverbs 25 in the BOVCB

Proverbs 25 in the BOYCB

Proverbs 25 in the BPBB

Proverbs 25 in the BPH

Proverbs 25 in the BSB

Proverbs 25 in the CCB

Proverbs 25 in the CUV

Proverbs 25 in the CUVS

Proverbs 25 in the DBT

Proverbs 25 in the DGDNT

Proverbs 25 in the DHNT

Proverbs 25 in the DNT

Proverbs 25 in the ELBE

Proverbs 25 in the EMTV

Proverbs 25 in the ESV

Proverbs 25 in the FBV

Proverbs 25 in the FEB

Proverbs 25 in the GGMNT

Proverbs 25 in the GNT

Proverbs 25 in the HARY

Proverbs 25 in the HNT

Proverbs 25 in the IRVA

Proverbs 25 in the IRVB

Proverbs 25 in the IRVG

Proverbs 25 in the IRVH

Proverbs 25 in the IRVK

Proverbs 25 in the IRVM

Proverbs 25 in the IRVM2

Proverbs 25 in the IRVO

Proverbs 25 in the IRVP

Proverbs 25 in the IRVT

Proverbs 25 in the IRVT2

Proverbs 25 in the IRVU

Proverbs 25 in the ISVN

Proverbs 25 in the JSNT

Proverbs 25 in the KAPI

Proverbs 25 in the KBT1ETNIK

Proverbs 25 in the KBV

Proverbs 25 in the KJV

Proverbs 25 in the KNFD

Proverbs 25 in the LBA

Proverbs 25 in the LBLA

Proverbs 25 in the LNT

Proverbs 25 in the LSV

Proverbs 25 in the MAAL

Proverbs 25 in the MBV

Proverbs 25 in the MBV2

Proverbs 25 in the MHNT

Proverbs 25 in the MKNFD

Proverbs 25 in the MNG

Proverbs 25 in the MNT

Proverbs 25 in the MNT2

Proverbs 25 in the MRS1T

Proverbs 25 in the NAA

Proverbs 25 in the NASB

Proverbs 25 in the NBLA

Proverbs 25 in the NBS

Proverbs 25 in the NBVTP

Proverbs 25 in the NET2

Proverbs 25 in the NIV11

Proverbs 25 in the NNT

Proverbs 25 in the NNT2

Proverbs 25 in the NNT3

Proverbs 25 in the PDDPT

Proverbs 25 in the PFNT

Proverbs 25 in the RMNT

Proverbs 25 in the SBIAS

Proverbs 25 in the SBIBS

Proverbs 25 in the SBIBS2

Proverbs 25 in the SBICS

Proverbs 25 in the SBIDS

Proverbs 25 in the SBIGS

Proverbs 25 in the SBIHS

Proverbs 25 in the SBIIS

Proverbs 25 in the SBIIS2

Proverbs 25 in the SBIIS3

Proverbs 25 in the SBIKS

Proverbs 25 in the SBIKS2

Proverbs 25 in the SBIMS

Proverbs 25 in the SBIOS

Proverbs 25 in the SBIPS

Proverbs 25 in the SBISS

Proverbs 25 in the SBITS

Proverbs 25 in the SBITS2

Proverbs 25 in the SBITS3

Proverbs 25 in the SBITS4

Proverbs 25 in the SBIUS

Proverbs 25 in the SBIVS

Proverbs 25 in the SBT

Proverbs 25 in the SBT1E

Proverbs 25 in the SCHL

Proverbs 25 in the SNT

Proverbs 25 in the SUSU

Proverbs 25 in the SUSU2

Proverbs 25 in the SYNO

Proverbs 25 in the TBIAOTANT

Proverbs 25 in the TBT1E

Proverbs 25 in the TBT1E2

Proverbs 25 in the TFTIP

Proverbs 25 in the TFTU

Proverbs 25 in the TGNTATF3T

Proverbs 25 in the THAI

Proverbs 25 in the TNFD

Proverbs 25 in the TNT

Proverbs 25 in the TNTIK

Proverbs 25 in the TNTIL

Proverbs 25 in the TNTIN

Proverbs 25 in the TNTIP

Proverbs 25 in the TNTIZ

Proverbs 25 in the TOMA

Proverbs 25 in the TTENT

Proverbs 25 in the UBG

Proverbs 25 in the UGV

Proverbs 25 in the UGV2

Proverbs 25 in the UGV3

Proverbs 25 in the VBL

Proverbs 25 in the VDCC

Proverbs 25 in the YALU

Proverbs 25 in the YAPE

Proverbs 25 in the YBVTP

Proverbs 25 in the ZBP