Proverbs 25 (IRVM2)

1 ഇവയും ശലോമോന്റെ സദൃശവാക്യങ്ങൾ;യെഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്ക്കീയാവിന്റെ ആളുകൾ അവ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 കാര്യം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം;കാര്യം ആരായുന്നതോ രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വം. 3 ആകാശത്തിന്റെ ഉയരവും ഭൂമിയുടെ ആഴവുംരാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയവും അജ്ഞാതം. 4 വെള്ളിയിൽനിന്ന് മാലിന്യം നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽതട്ടാന് പണിത്തരം കിട്ടും. 5 രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന് ദുഷ്ടനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽഅവന്റെ സിംഹാസനം നീതിയാൽ സ്ഥിരപ്പെടും. 6 രാജസന്നിധിയിൽ നിന്നെത്തന്നെ പുകഴ്ത്തരുത്;മഹാന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുകയും അരുത്. 7 പ്രഭുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നീ താഴ്ത്തപ്പെടുന്നതിനെക്കാൾ“ഇവിടെ കയറിവരുക” എന്ന് അവൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് നല്ലത്. 8 ബദ്ധപ്പെട്ട് വ്യവഹാരത്തിന് പുറപ്പെടരുത്;അല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിൽ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ ലജ്ജിപ്പിച്ചാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും? 9 നിന്റെ വഴക്ക് കൂട്ടുകാരനുമായി പറഞ്ഞു തീർക്കുക;എന്നാൽ മറ്റൊരുത്തന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തരുത്. 10 കേൾക്കുന്നവൻ നിന്നെ നിന്ദിക്കുവാനുംനിനക്ക് തീരാത്ത അപമാനം വരുവാനും ഇടവരരുത്. 11 തക്കസമയത്ത് പറയുന്ന വാക്ക്വെള്ളിത്താലത്തിൽ പൊൻനാരങ്ങാ പോലെ. 12 കേട്ടനുസരിക്കുന്ന കാതിന് ജ്ഞാനിയുടെ ശാസനപൊൻകടുക്കനും തങ്കംകൊണ്ടുള്ള ആഭരണവും ആകുന്നു. 13 വിശ്വസ്തനായ ദൂതൻ തന്നെ അയക്കുന്നവർക്ക്കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ഹിമത്തിന്റെ തണുപ്പുപോലെ;അവൻ യജമാനന്മാരുടെ ഉള്ളം തണുപ്പിക്കുന്നു. 14 ദാനങ്ങളെച്ചൊല്ലി വെറുതെ പ്രശംസിക്കുന്നവൻമഴയില്ലാത്ത മേഘവും കാറ്റുംപോലെയാകുന്നു. 15 ദീർഘക്ഷമകൊണ്ട് ന്യായാധിപനെ സമ്മതിപ്പിക്കാം;മൃദുവായുള്ള നാവ് അസ്ഥിയെ നുറുക്കുന്നു. 16 നിനക്ക് തേൻ കിട്ടിയാൽ വേണ്ടുന്നതേ ഭക്ഷിക്കാവൂ;അധികം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഛർദ്ദിക്കുവാൻ ഇടവരരുത്. 17 കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെക്കൊണ്ട് മടുത്ത് നിന്നെ വെറുക്കാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്അവന്റെ വീട്ടിൽ കൂടെക്കൂടെ ചെല്ലരുത്. 18 കൂട്ടുകാരന് വിരോധമായി കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയുന്ന മനുഷ്യൻഗദയും വാളും കൂർത്ത അമ്പും ആകുന്നു. 19 കഷ്ടകാലത്ത് അവിശ്വസ്തനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്കേടുള്ള പല്ലും ഉളുക്കിയ കാലുംപോലെ ആകുന്നു. 20 വിഷാദമുള്ള ഹൃദയത്തിനായി പാട്ടു പാടുന്നവൻശീതകാലത്ത് വസ്ത്രം കളയുന്നതുപോലെയുംമുറിവിന്മേല്‍ ചൊറുക്ക പകരുന്നതുപോലെയും ആകുന്നു. 21 ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൊടുക്കുക;ദാഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കുടിക്കുവാൻ കൊടുക്കുക. 22 അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നീ അവനെ നാണം കെടുത്തും;യഹോവ നിനക്ക് പ്രതിഫലം നല്കുകയും ചെയ്യും. 23 വടക്കൻ കാറ്റ് മഴ കൊണ്ടുവരുന്നു;ഏഷണിവാക്ക് കോപഭാവം ജനിപ്പിക്കുന്നു; 24 ശണ്ഠകൂടുന്ന സ്ത്രീയോടുകൂടി വീടിനുള്ളിൽ പാർക്കുന്നതിനെക്കാൾമേൽപുരയുടെ ഒരു കോണിൽ പാർക്കുന്നത് നല്ലത്. 25 ദാഹമുള്ളവന് തണ്ണീർ കിട്ടുന്നതുംദൂരദേശത്തുനിന്ന് നല്ല വർത്തമാനം വരുന്നതും ഒരുപോലെ. 26 ദുഷ്ടന്റെ മുമ്പിൽ കുലുങ്ങിപ്പോയ നീതിമാൻകലങ്ങിയ കിണറിനും മലിനമായ നീരുറവിനും സമം. 27 തേൻ ഏറെ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല;സ്വന്തം മഹത്വം ആരായുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ. 28 ആത്മസംയമനം ഇല്ലാത്ത പുരുഷൻമതിൽ ഇല്ലാതെ ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പട്ടണംപോലെയാകുന്നു.

In Other Versions

Proverbs 25 in the ANGEFD

Proverbs 25 in the ANTPNG2D

Proverbs 25 in the AS21

Proverbs 25 in the BAGH

Proverbs 25 in the BBPNG

Proverbs 25 in the BBT1E

Proverbs 25 in the BDS

Proverbs 25 in the BEV

Proverbs 25 in the BHAD

Proverbs 25 in the BIB

Proverbs 25 in the BLPT

Proverbs 25 in the BNT

Proverbs 25 in the BNTABOOT

Proverbs 25 in the BNTLV

Proverbs 25 in the BOATCB

Proverbs 25 in the BOATCB2

Proverbs 25 in the BOBCV

Proverbs 25 in the BOCNT

Proverbs 25 in the BOECS

Proverbs 25 in the BOGWICC

Proverbs 25 in the BOHCB

Proverbs 25 in the BOHCV

Proverbs 25 in the BOHLNT

Proverbs 25 in the BOHNTLTAL

Proverbs 25 in the BOICB

Proverbs 25 in the BOILNTAP

Proverbs 25 in the BOITCV

Proverbs 25 in the BOKCV

Proverbs 25 in the BOKCV2

Proverbs 25 in the BOKHWOG

Proverbs 25 in the BOKSSV

Proverbs 25 in the BOLCB

Proverbs 25 in the BOLCB2

Proverbs 25 in the BOMCV

Proverbs 25 in the BONAV

Proverbs 25 in the BONCB

Proverbs 25 in the BONLT

Proverbs 25 in the BONUT2

Proverbs 25 in the BOPLNT

Proverbs 25 in the BOSCB

Proverbs 25 in the BOSNC

Proverbs 25 in the BOTLNT

Proverbs 25 in the BOVCB

Proverbs 25 in the BOYCB

Proverbs 25 in the BPBB

Proverbs 25 in the BPH

Proverbs 25 in the BSB

Proverbs 25 in the CCB

Proverbs 25 in the CUV

Proverbs 25 in the CUVS

Proverbs 25 in the DBT

Proverbs 25 in the DGDNT

Proverbs 25 in the DHNT

Proverbs 25 in the DNT

Proverbs 25 in the ELBE

Proverbs 25 in the EMTV

Proverbs 25 in the ESV

Proverbs 25 in the FBV

Proverbs 25 in the FEB

Proverbs 25 in the GGMNT

Proverbs 25 in the GNT

Proverbs 25 in the HARY

Proverbs 25 in the HNT

Proverbs 25 in the IRVA

Proverbs 25 in the IRVB

Proverbs 25 in the IRVG

Proverbs 25 in the IRVH

Proverbs 25 in the IRVK

Proverbs 25 in the IRVM

Proverbs 25 in the IRVO

Proverbs 25 in the IRVP

Proverbs 25 in the IRVT

Proverbs 25 in the IRVT2

Proverbs 25 in the IRVU

Proverbs 25 in the ISVN

Proverbs 25 in the JSNT

Proverbs 25 in the KAPI

Proverbs 25 in the KBT1ETNIK

Proverbs 25 in the KBV

Proverbs 25 in the KJV

Proverbs 25 in the KNFD

Proverbs 25 in the LBA

Proverbs 25 in the LBLA

Proverbs 25 in the LNT

Proverbs 25 in the LSV

Proverbs 25 in the MAAL

Proverbs 25 in the MBV

Proverbs 25 in the MBV2

Proverbs 25 in the MHNT

Proverbs 25 in the MKNFD

Proverbs 25 in the MNG

Proverbs 25 in the MNT

Proverbs 25 in the MNT2

Proverbs 25 in the MRS1T

Proverbs 25 in the NAA

Proverbs 25 in the NASB

Proverbs 25 in the NBLA

Proverbs 25 in the NBS

Proverbs 25 in the NBVTP

Proverbs 25 in the NET2

Proverbs 25 in the NIV11

Proverbs 25 in the NNT

Proverbs 25 in the NNT2

Proverbs 25 in the NNT3

Proverbs 25 in the PDDPT

Proverbs 25 in the PFNT

Proverbs 25 in the RMNT

Proverbs 25 in the SBIAS

Proverbs 25 in the SBIBS

Proverbs 25 in the SBIBS2

Proverbs 25 in the SBICS

Proverbs 25 in the SBIDS

Proverbs 25 in the SBIGS

Proverbs 25 in the SBIHS

Proverbs 25 in the SBIIS

Proverbs 25 in the SBIIS2

Proverbs 25 in the SBIIS3

Proverbs 25 in the SBIKS

Proverbs 25 in the SBIKS2

Proverbs 25 in the SBIMS

Proverbs 25 in the SBIOS

Proverbs 25 in the SBIPS

Proverbs 25 in the SBISS

Proverbs 25 in the SBITS

Proverbs 25 in the SBITS2

Proverbs 25 in the SBITS3

Proverbs 25 in the SBITS4

Proverbs 25 in the SBIUS

Proverbs 25 in the SBIVS

Proverbs 25 in the SBT

Proverbs 25 in the SBT1E

Proverbs 25 in the SCHL

Proverbs 25 in the SNT

Proverbs 25 in the SUSU

Proverbs 25 in the SUSU2

Proverbs 25 in the SYNO

Proverbs 25 in the TBIAOTANT

Proverbs 25 in the TBT1E

Proverbs 25 in the TBT1E2

Proverbs 25 in the TFTIP

Proverbs 25 in the TFTU

Proverbs 25 in the TGNTATF3T

Proverbs 25 in the THAI

Proverbs 25 in the TNFD

Proverbs 25 in the TNT

Proverbs 25 in the TNTIK

Proverbs 25 in the TNTIL

Proverbs 25 in the TNTIN

Proverbs 25 in the TNTIP

Proverbs 25 in the TNTIZ

Proverbs 25 in the TOMA

Proverbs 25 in the TTENT

Proverbs 25 in the UBG

Proverbs 25 in the UGV

Proverbs 25 in the UGV2

Proverbs 25 in the UGV3

Proverbs 25 in the VBL

Proverbs 25 in the VDCC

Proverbs 25 in the YALU

Proverbs 25 in the YAPE

Proverbs 25 in the YBVTP

Proverbs 25 in the ZBP