1 Thessalonians 4 (DNT)

1 Simmi wurssethaan, nuunaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, Xoossaa nashechchanaw hinttenttu waani de7anaw bessintto, nuuppe tamaareeddita. Hewe hinttenttu kaseedeppe de7iya maaraa; shin ha77i hinttenttu kasewaappe loythiide oothanaadan, Godaa Yesuusa sunthan hinttena woosseettonne zoreetto. 2 Ayissi gooppe, nuuni Godaa Yesuusa maataa bagganna hinttenttoo immeedda azazu haqawentto, hinttenttu eriita. 3 Ayissi gooppe, Xoossay hintteppe koyyiyaawe ayee gooppe, hinttenttu geeshsha gidanawaanne woshummiyaawaa ubbanna agganawaa koyyee. 4 Hinttenttu huuphiyan huuphiyan geeshshatethaaninne bonchchuwan hinttenttu machchiyaanna wooti de7anentto eranaw besseeppe attin, 5 Xoossaa erenna ammanenna asatuwaadan, loythi amottiyaawaan akkanaw bessenna. 6 Nuuni qassi kase hinttenttoo odeeddawaadaninne hinttena minissi zoreeddawaadan, Goday hawaa malaban ubbaan haluwaa kesiyaawaa gidiyaa diraw, ooninne ha yewuwaan bare ishaa naaqqanawunne cimmanaw bessenna. 7 Ayissi gooppe, Xoossay nuuna geeshshatethan de7anaw xeeseeddawaappe attin, tunatethaan de7anaw xeesibeenna. 8 Hewaa diraw, ha timirttiyaa ixxiyaa ooninne hinttenttoo bare Geeshsha Ayyaanaa immiya Xoossaa ixxeeppe attin, asaa ixxenna. 9 Hintte hinttenttu huuphiyan ittuu ittuwaa siiqanaadan, Xoossay hinttena tamaarisseedda diraw, hinttenttu hinttenttu ishatuwaa wooti siiqanaw bessintto, nuuni xaafanaw koshshenna. 10 Qassi Maqidooniyaa biittaa ubbaan de7iya ishatuwaa ubbatuwaa tumu hinttenttu siiqiita. Shin nuunaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, hinttenttu hewaappe gujji gujjiide unttuntta siiqana mala, hinttena woosseetto. 11 Nuuni kase hinttenttoo odeeddawaadan, woppu geedda de7uwaa de7ite. Qassi hinttena koshshiyaawaa demmanaw, hintte kushiyan oothite. 12 Hewaa gidooppe, ammanennawanttu matan hinttenttu bonchchettananne qassi hinttena koshshiyaabaw oonanne awuddashikkita. 13 Shin nuunaadan Xoossaa kaalliyaawantto, hinttenttu hidootay baynna asatuwaadan kayyottenna mala, hayqqeedda asatuwaabaa hinttenttu erana mala koyetto. 14 Nuuni Yesuusi hayiqqeeddawaanne qassi hayiquwaappe I denddeeddawaa ammaneetto; hewaadankka, Xoossay Yesuusa ammaniide hayiqqeeddawantta Yesuusanna ahanawaa ammaneetto. 15 Ayissi gooppe, nuuni hinttenttoo odiyaa Godaa qaalay hawaa; nuuni, Godaa laa7enthuwaa yuussaa gallassay gakkanaw hawaan paxa de7iyaawanttu, hayqqeeddawanttuppe kasetokko. 16 Ayissi gooppe, Goday bare huuphiyan azazuwaanna, kiitanchchatuwaa kaappuwaa kooshshaanna, Xoossaa malakataa giirethaanna saluwaappe wodhdhana. Kiristtoosa ammaniide hayiqqeeddawanttu kasetiide hayiquwaappe denddana. 17 Hewaappe guyyiyan, nuuni he wode paxa de7iyaawanttu, Godaanna carkkuwaa giddon gakkettanaw unttunttunna ittippe shaariyaan denddana. Hewaa diraw nuuni Godaanna ittippe ubba wode de7ana. 18 Hewaassi, ha qaalaan ittuu ittuwaa menthethite.

In Other Versions

1 Thessalonians 4 in the ANGEFD

1 Thessalonians 4 in the ANTPNG2D

1 Thessalonians 4 in the AS21

1 Thessalonians 4 in the BAGH

1 Thessalonians 4 in the BBPNG

1 Thessalonians 4 in the BBT1E

1 Thessalonians 4 in the BDS

1 Thessalonians 4 in the BEV

1 Thessalonians 4 in the BHAD

1 Thessalonians 4 in the BIB

1 Thessalonians 4 in the BLPT

1 Thessalonians 4 in the BNT

1 Thessalonians 4 in the BNTABOOT

1 Thessalonians 4 in the BNTLV

1 Thessalonians 4 in the BOATCB

1 Thessalonians 4 in the BOATCB2

1 Thessalonians 4 in the BOBCV

1 Thessalonians 4 in the BOCNT

1 Thessalonians 4 in the BOECS

1 Thessalonians 4 in the BOGWICC

1 Thessalonians 4 in the BOHCB

1 Thessalonians 4 in the BOHCV

1 Thessalonians 4 in the BOHLNT

1 Thessalonians 4 in the BOHNTLTAL

1 Thessalonians 4 in the BOICB

1 Thessalonians 4 in the BOILNTAP

1 Thessalonians 4 in the BOITCV

1 Thessalonians 4 in the BOKCV

1 Thessalonians 4 in the BOKCV2

1 Thessalonians 4 in the BOKHWOG

1 Thessalonians 4 in the BOKSSV

1 Thessalonians 4 in the BOLCB

1 Thessalonians 4 in the BOLCB2

1 Thessalonians 4 in the BOMCV

1 Thessalonians 4 in the BONAV

1 Thessalonians 4 in the BONCB

1 Thessalonians 4 in the BONLT

1 Thessalonians 4 in the BONUT2

1 Thessalonians 4 in the BOPLNT

1 Thessalonians 4 in the BOSCB

1 Thessalonians 4 in the BOSNC

1 Thessalonians 4 in the BOTLNT

1 Thessalonians 4 in the BOVCB

1 Thessalonians 4 in the BOYCB

1 Thessalonians 4 in the BPBB

1 Thessalonians 4 in the BPH

1 Thessalonians 4 in the BSB

1 Thessalonians 4 in the CCB

1 Thessalonians 4 in the CUV

1 Thessalonians 4 in the CUVS

1 Thessalonians 4 in the DBT

1 Thessalonians 4 in the DGDNT

1 Thessalonians 4 in the DHNT

1 Thessalonians 4 in the ELBE

1 Thessalonians 4 in the EMTV

1 Thessalonians 4 in the ESV

1 Thessalonians 4 in the FBV

1 Thessalonians 4 in the FEB

1 Thessalonians 4 in the GGMNT

1 Thessalonians 4 in the GNT

1 Thessalonians 4 in the HARY

1 Thessalonians 4 in the HNT

1 Thessalonians 4 in the IRVA

1 Thessalonians 4 in the IRVB

1 Thessalonians 4 in the IRVG

1 Thessalonians 4 in the IRVH

1 Thessalonians 4 in the IRVK

1 Thessalonians 4 in the IRVM

1 Thessalonians 4 in the IRVM2

1 Thessalonians 4 in the IRVO

1 Thessalonians 4 in the IRVP

1 Thessalonians 4 in the IRVT

1 Thessalonians 4 in the IRVT2

1 Thessalonians 4 in the IRVU

1 Thessalonians 4 in the ISVN

1 Thessalonians 4 in the JSNT

1 Thessalonians 4 in the KAPI

1 Thessalonians 4 in the KBT1ETNIK

1 Thessalonians 4 in the KBV

1 Thessalonians 4 in the KJV

1 Thessalonians 4 in the KNFD

1 Thessalonians 4 in the LBA

1 Thessalonians 4 in the LBLA

1 Thessalonians 4 in the LNT

1 Thessalonians 4 in the LSV

1 Thessalonians 4 in the MAAL

1 Thessalonians 4 in the MBV

1 Thessalonians 4 in the MBV2

1 Thessalonians 4 in the MHNT

1 Thessalonians 4 in the MKNFD

1 Thessalonians 4 in the MNG

1 Thessalonians 4 in the MNT

1 Thessalonians 4 in the MNT2

1 Thessalonians 4 in the MRS1T

1 Thessalonians 4 in the NAA

1 Thessalonians 4 in the NASB

1 Thessalonians 4 in the NBLA

1 Thessalonians 4 in the NBS

1 Thessalonians 4 in the NBVTP

1 Thessalonians 4 in the NET2

1 Thessalonians 4 in the NIV11

1 Thessalonians 4 in the NNT

1 Thessalonians 4 in the NNT2

1 Thessalonians 4 in the NNT3

1 Thessalonians 4 in the PDDPT

1 Thessalonians 4 in the PFNT

1 Thessalonians 4 in the RMNT

1 Thessalonians 4 in the SBIAS

1 Thessalonians 4 in the SBIBS

1 Thessalonians 4 in the SBIBS2

1 Thessalonians 4 in the SBICS

1 Thessalonians 4 in the SBIDS

1 Thessalonians 4 in the SBIGS

1 Thessalonians 4 in the SBIHS

1 Thessalonians 4 in the SBIIS

1 Thessalonians 4 in the SBIIS2

1 Thessalonians 4 in the SBIIS3

1 Thessalonians 4 in the SBIKS

1 Thessalonians 4 in the SBIKS2

1 Thessalonians 4 in the SBIMS

1 Thessalonians 4 in the SBIOS

1 Thessalonians 4 in the SBIPS

1 Thessalonians 4 in the SBISS

1 Thessalonians 4 in the SBITS

1 Thessalonians 4 in the SBITS2

1 Thessalonians 4 in the SBITS3

1 Thessalonians 4 in the SBITS4

1 Thessalonians 4 in the SBIUS

1 Thessalonians 4 in the SBIVS

1 Thessalonians 4 in the SBT

1 Thessalonians 4 in the SBT1E

1 Thessalonians 4 in the SCHL

1 Thessalonians 4 in the SNT

1 Thessalonians 4 in the SUSU

1 Thessalonians 4 in the SUSU2

1 Thessalonians 4 in the SYNO

1 Thessalonians 4 in the TBIAOTANT

1 Thessalonians 4 in the TBT1E

1 Thessalonians 4 in the TBT1E2

1 Thessalonians 4 in the TFTIP

1 Thessalonians 4 in the TFTU

1 Thessalonians 4 in the TGNTATF3T

1 Thessalonians 4 in the THAI

1 Thessalonians 4 in the TNFD

1 Thessalonians 4 in the TNT

1 Thessalonians 4 in the TNTIK

1 Thessalonians 4 in the TNTIL

1 Thessalonians 4 in the TNTIN

1 Thessalonians 4 in the TNTIP

1 Thessalonians 4 in the TNTIZ

1 Thessalonians 4 in the TOMA

1 Thessalonians 4 in the TTENT

1 Thessalonians 4 in the UBG

1 Thessalonians 4 in the UGV

1 Thessalonians 4 in the UGV2

1 Thessalonians 4 in the UGV3

1 Thessalonians 4 in the VBL

1 Thessalonians 4 in the VDCC

1 Thessalonians 4 in the YALU

1 Thessalonians 4 in the YAPE

1 Thessalonians 4 in the YBVTP

1 Thessalonians 4 in the ZBP