Proverbs 27 (IRVM2)

1 നാളെയെച്ചൊല്ലി പ്രശംസിക്കരുത്;ഒരു ദിവസത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും എന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. 2 നിന്റെ വായല്ല മറ്റൊരുത്തൻ,നിന്റെ അധരമല്ല വേറൊരുത്തൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കട്ടെ. 3 കല്ല് ഘനമുള്ളതും മണൽ ഭാരമുള്ളതും ആകുന്നു;ഒരു ഭോഷന്റെ നീരസം ഇവ രണ്ടിലും ഘനമേറിയത്. 4 ക്രോധം ക്രൂരവും കോപം പ്രളയവും ആകുന്നു;ജാരശങ്കയുടെ മുമ്പിൽ ആർക്ക് നില്ക്കും? 5 മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിലും തുറന്ന ശാസനയാണ് നല്ലത്. 6 സ്നേഹിതൻ വരുത്തുന്ന മുറിവുകൾ വിശ്വസ്തതയുടെ ഫലം;ശത്രുവിന്റെ ചുംബനങ്ങൾ വഞ്ചനാപൂർണ്ണം. 7 തിന്ന് തൃപ്തനായവൻ തേൻകട്ടയും ചവിട്ടിക്കളയുന്നു;വിശപ്പുള്ളവന് കൈപ്പുള്ളതൊക്കെയും മധുരം. 8 കൂടുവിട്ടലയുന്ന പക്ഷിയുംനാടു വിട്ടുഴലുന്ന മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ. 9 തൈലവും ധൂപവും ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു;സ്നേഹിതന്റെ ഹൃദയപൂർവ്വമായ ഉപദേശവും അങ്ങനെ തന്നെ. 10 നിന്റെ സ്നേഹിതനെയും അപ്പന്റെ സ്നേഹിതനെയും ഉപേക്ഷിക്കരുത്;നിന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ പോകുകയും അരുത്;ദൂരത്തെ സഹോദരനിലും സമീപത്തെ അയല്ക്കാരൻ നല്ലത്. 11 മകനേ, എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവനോട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന്നീ ജ്ഞാനിയായി എന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. 12 വിവേകമുള്ളവൻ അനർത്ഥം കണ്ട് ഒളിച്ചുകൊള്ളുന്നു;അല്പബുദ്ധികളോ നേരെ ചെന്ന് അനർത്ഥത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. 13 അന്യനുവേണ്ടി ജാമ്യം നില്‍ക്കുന്നവന്‍റെ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊള്ളുക;പരസ്ത്രീക്കു വേണ്ടി ഉത്തരവാദിയാകുന്നവനോട് പണയം വാങ്ങുക. 14 അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് സ്നേഹിതനെഉച്ചത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവന് അത് ശാപമായി എണ്ണപ്പെടും. 15 പെരുമഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ ഇടവിടാത്ത ചോർച്ചയുംകലഹക്കാരത്തിയായ സ്ത്രീയും ഒരുപോലെ. 16 അവളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നോക്കുന്നവൻ കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നോക്കുന്നു;തന്റെ വലങ്കൈകൊണ്ട് എണ്ണ പിടിക്കുവാൻ പോകുന്നതുപോലെ. 17 ഇരിമ്പ് ഇരിമ്പിന് മൂർച്ചകൂട്ടുന്നു;മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് മൂർച്ചകൂട്ടുന്നു. 18 അത്തികാക്കുന്നവൻ അതിന്റെ പഴം തിന്നും;യജമാനനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടും. 19 വെള്ളത്തിൽ മുഖത്തിന്റെ രൂപം പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്നതുപോലെ;മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിനൊത്തവണ്ണം മറ്റൊരുവനെ കാണുന്നു. 20 പാതാളത്തിനും നരകത്തിനും ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല;മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. 21 വെള്ളിക്ക് പുടവും പൊന്നിന് മൂശയും ശോധന;മനുഷ്യനോ അവന്റെ പ്രശംസ. 22 ഭോഷനെ ഉരലിൽ ഇട്ട് ഉലക്കകൊണ്ട് അവൽപോലെ ഇടിച്ചാലുംഅവന്റെ ഭോഷത്തം വിട്ടുമാറുകയില്ല. 23 നിന്റെ ആടുകളുടെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ ജാഗ്രതയായിരിക്കുക;നിന്റെ കന്നുകാലികളിൽ നന്നായി ദൃഷ്ടിവക്കുക. 24 സമ്പത്ത് എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നതല്ലല്ലോ;കിരീടം തലമുറതലമുറയോളം ഇരിക്കുമോ? 25 പുല്ല് ചെത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു; ഇളമ്പുല്ല് മുളച്ചുവരുന്നു;പർവ്വതങ്ങളിലെ സസ്യങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നു. 26 കുഞ്ഞാടുകൾ നിനക്ക് ഉടുപ്പിനുംകോലാടുകൾ നിലത്തിന്റെ വിലയ്ക്കും പ്രയോജനപ്പെടും. 27 കോലാടുകളുടെ പാല് നിന്റെ ആഹാരത്തിനുംനിന്റെ ഭവനക്കാരുടെ അഹോവൃത്തിക്കുംനിന്റെ ദാസിമാരുടെ ഉപജീവനത്തിനും മതിയാകും.

In Other Versions

Proverbs 27 in the ANGEFD

Proverbs 27 in the ANTPNG2D

Proverbs 27 in the AS21

Proverbs 27 in the BAGH

Proverbs 27 in the BBPNG

Proverbs 27 in the BBT1E

Proverbs 27 in the BDS

Proverbs 27 in the BEV

Proverbs 27 in the BHAD

Proverbs 27 in the BIB

Proverbs 27 in the BLPT

Proverbs 27 in the BNT

Proverbs 27 in the BNTABOOT

Proverbs 27 in the BNTLV

Proverbs 27 in the BOATCB

Proverbs 27 in the BOATCB2

Proverbs 27 in the BOBCV

Proverbs 27 in the BOCNT

Proverbs 27 in the BOECS

Proverbs 27 in the BOGWICC

Proverbs 27 in the BOHCB

Proverbs 27 in the BOHCV

Proverbs 27 in the BOHLNT

Proverbs 27 in the BOHNTLTAL

Proverbs 27 in the BOICB

Proverbs 27 in the BOILNTAP

Proverbs 27 in the BOITCV

Proverbs 27 in the BOKCV

Proverbs 27 in the BOKCV2

Proverbs 27 in the BOKHWOG

Proverbs 27 in the BOKSSV

Proverbs 27 in the BOLCB

Proverbs 27 in the BOLCB2

Proverbs 27 in the BOMCV

Proverbs 27 in the BONAV

Proverbs 27 in the BONCB

Proverbs 27 in the BONLT

Proverbs 27 in the BONUT2

Proverbs 27 in the BOPLNT

Proverbs 27 in the BOSCB

Proverbs 27 in the BOSNC

Proverbs 27 in the BOTLNT

Proverbs 27 in the BOVCB

Proverbs 27 in the BOYCB

Proverbs 27 in the BPBB

Proverbs 27 in the BPH

Proverbs 27 in the BSB

Proverbs 27 in the CCB

Proverbs 27 in the CUV

Proverbs 27 in the CUVS

Proverbs 27 in the DBT

Proverbs 27 in the DGDNT

Proverbs 27 in the DHNT

Proverbs 27 in the DNT

Proverbs 27 in the ELBE

Proverbs 27 in the EMTV

Proverbs 27 in the ESV

Proverbs 27 in the FBV

Proverbs 27 in the FEB

Proverbs 27 in the GGMNT

Proverbs 27 in the GNT

Proverbs 27 in the HARY

Proverbs 27 in the HNT

Proverbs 27 in the IRVA

Proverbs 27 in the IRVB

Proverbs 27 in the IRVG

Proverbs 27 in the IRVH

Proverbs 27 in the IRVK

Proverbs 27 in the IRVM

Proverbs 27 in the IRVO

Proverbs 27 in the IRVP

Proverbs 27 in the IRVT

Proverbs 27 in the IRVT2

Proverbs 27 in the IRVU

Proverbs 27 in the ISVN

Proverbs 27 in the JSNT

Proverbs 27 in the KAPI

Proverbs 27 in the KBT1ETNIK

Proverbs 27 in the KBV

Proverbs 27 in the KJV

Proverbs 27 in the KNFD

Proverbs 27 in the LBA

Proverbs 27 in the LBLA

Proverbs 27 in the LNT

Proverbs 27 in the LSV

Proverbs 27 in the MAAL

Proverbs 27 in the MBV

Proverbs 27 in the MBV2

Proverbs 27 in the MHNT

Proverbs 27 in the MKNFD

Proverbs 27 in the MNG

Proverbs 27 in the MNT

Proverbs 27 in the MNT2

Proverbs 27 in the MRS1T

Proverbs 27 in the NAA

Proverbs 27 in the NASB

Proverbs 27 in the NBLA

Proverbs 27 in the NBS

Proverbs 27 in the NBVTP

Proverbs 27 in the NET2

Proverbs 27 in the NIV11

Proverbs 27 in the NNT

Proverbs 27 in the NNT2

Proverbs 27 in the NNT3

Proverbs 27 in the PDDPT

Proverbs 27 in the PFNT

Proverbs 27 in the RMNT

Proverbs 27 in the SBIAS

Proverbs 27 in the SBIBS

Proverbs 27 in the SBIBS2

Proverbs 27 in the SBICS

Proverbs 27 in the SBIDS

Proverbs 27 in the SBIGS

Proverbs 27 in the SBIHS

Proverbs 27 in the SBIIS

Proverbs 27 in the SBIIS2

Proverbs 27 in the SBIIS3

Proverbs 27 in the SBIKS

Proverbs 27 in the SBIKS2

Proverbs 27 in the SBIMS

Proverbs 27 in the SBIOS

Proverbs 27 in the SBIPS

Proverbs 27 in the SBISS

Proverbs 27 in the SBITS

Proverbs 27 in the SBITS2

Proverbs 27 in the SBITS3

Proverbs 27 in the SBITS4

Proverbs 27 in the SBIUS

Proverbs 27 in the SBIVS

Proverbs 27 in the SBT

Proverbs 27 in the SBT1E

Proverbs 27 in the SCHL

Proverbs 27 in the SNT

Proverbs 27 in the SUSU

Proverbs 27 in the SUSU2

Proverbs 27 in the SYNO

Proverbs 27 in the TBIAOTANT

Proverbs 27 in the TBT1E

Proverbs 27 in the TBT1E2

Proverbs 27 in the TFTIP

Proverbs 27 in the TFTU

Proverbs 27 in the TGNTATF3T

Proverbs 27 in the THAI

Proverbs 27 in the TNFD

Proverbs 27 in the TNT

Proverbs 27 in the TNTIK

Proverbs 27 in the TNTIL

Proverbs 27 in the TNTIN

Proverbs 27 in the TNTIP

Proverbs 27 in the TNTIZ

Proverbs 27 in the TOMA

Proverbs 27 in the TTENT

Proverbs 27 in the UBG

Proverbs 27 in the UGV

Proverbs 27 in the UGV2

Proverbs 27 in the UGV3

Proverbs 27 in the VBL

Proverbs 27 in the VDCC

Proverbs 27 in the YALU

Proverbs 27 in the YAPE

Proverbs 27 in the YBVTP

Proverbs 27 in the ZBP