Galatians 1 (SBIBS2)

1 မနုၐျေဘျော နဟိ မနုၐျဲရပိ နဟိ ကိန္တု ယီၑုခြီၐ္ဋေန မၖတဂဏမဓျာတ် တသျောတ္ထာပယိတြာ ပိတြေၑွရေဏ စ ပြေရိတော ယော'ဟံ ပေါ်လး သော'ဟံ 2 မတ္သဟဝရ္တ္တိနော ဘြာတရၑ္စ ဝယံ ဂါလာတီယဒေၑသ္ထား သမိတီး ပြတိ ပတြံ လိခါမး၊ 3 ပိတြေၑွရေဏာသ္မာံက ပြဘုနာ ယီၑုနာ ခြီၐ္ဋေန စ ယုၐ္မဘျမ် အနုဂြဟး ၑာန္တိၑ္စ ဒီယတာံ၊ 4 အသ္မာကံ တာတေၑွရေသျေစ္ဆာနုသာရေဏ ဝရ္တ္တမာနာတ် ကုတ္သိတသံသာရာဒ် အသ္မာန် နိသ္တာရယိတုံ ယော 5 ယီၑုရသ္မာကံ ပါပဟေတောရာတ္မောတ္သရ္ဂံ ကၖတဝါန် သ သရွွဒါ ဓနျော ဘူယာတ်၊ တထာသ္တု၊ 6 ခြီၐ္ဋသျာနုဂြဟေဏ ယော ယုၐ္မာန် အာဟူတဝါန် တသ္မာန္နိဝၖတျ ယူယမ် အတိတူရ္ဏမ် အနျံ သုသံဝါဒမ် အနွဝရ္တ္တတ တတြာဟံ ဝိသ္မယံ မနျေ၊ 7 သော'နျသုသံဝါဒး သုသံဝါဒေါ နဟိ ကိန္တု ကေစိတ် မာနဝါ ယုၐ္မာန် စဉ္စလီကုရွွန္တိ ခြီၐ္ဋီယသုသံဝါဒသျ ဝိပရျျယံ ကရ္တ္တုံ စေၐ္ဋန္တေ စ၊ 8 ယုၐ္မာကံ သန္နိဓော် ယး သုသံဝါဒေါ'သ္မာဘိ ရ္ဃောၐိတသ္တသ္မာဒ် အနျး သုသံဝါဒေါ'သ္မာကံ သွရ္ဂီယဒူတာနာံ ဝါ မဓျေ ကေနစိဒ် ယဒိ ဃောၐျတေ တရှိ သ ၑပ္တော ဘဝတု၊ 9 ပူရွွံ ယဒွဒ် အကထယာမ, ဣဒါနီမဟံ ပုနသ္တဒွတ် ကထယာမိ ယူယံ ယံ သုသံဝါဒံ ဂၖဟီတဝန္တသ္တသ္မာဒ် အနျော ယေန ကေနစိဒ် ယုၐ္မတ္သန္နိဓော် ဃောၐျတေ သ ၑပ္တော ဘဝတု၊ 10 သာမ္ပြတံ ကမဟမ် အနုနယာမိ? ဤၑွရံ ကိံဝါ မာနဝါန်? အဟံ ကိံ မာနုၐေဘျော ရောစိတုံ ယတေ? ယဒျဟမ် ဣဒါနီမပိ မာနုၐေဘျော ရုရုစိၐေယ တရှိ ခြီၐ္ဋသျ ပရိစာရကော န ဘဝါမိ၊ 11 ဟေ ဘြာတရး, မယာ ယး သုသံဝါဒေါ ဃောၐိတး သ မာနုၐာန္န လဗ္ဓသ္တဒဟံ ယုၐ္မာန် ဇ္ဉာပယာမိ၊ 12 အဟံ ကသ္မာစ္စိတ် မနုၐျာတ် တံ န ဂၖဟီတဝါန် န ဝါ ၑိက္ၐိတဝါန် ကေဝလံ ယီၑေား ခြီၐ္ဋသျ ပြကာၑနာဒေဝ၊ 13 ပုရာ ယိဟူဒိမတာစာရီ ယဒါဟမ် အာသံ တဒါ ယာဒၖၑမ် အာစရဏမ် အကရဝမ် ဤၑွရသျ သမိတိံ ပြတျတီဝေါပဒြဝံ ကုရွွန် ယာဒၖက် တာံ ဝျနာၑယံ တဒဝၑျံ ၑြုတံ ယုၐ္မာဘိး၊ 14 အပရဉ္စ ပူရွွပုရုၐပရမ္ပရာဂတေၐု ဝါကျေၐွနျာပေက္ၐာတီဝါသက္တး သန် အဟံ ယိဟူဒိဓရ္မ္မတေ မမ သမဝယသ္ကာန် ဗဟူန် သွဇာတီယာန် အတျၑယိ၊ 15 ကိဉ္စ ယ ဤၑွရော မာတၖဂရ္ဘသ္ထံ မာံ ပၖထက် ကၖတွာ သွီယာနုဂြဟေဏာဟူတဝါန္ 16 သ ယဒါ မယိ သွပုတြံ ပြကာၑိတုံ ဘိန္နဒေၑီယာနာံ သမီပေ ဘယာ တံ ဃောၐယိတုဉ္စာဘျလၐတ် တဒါဟံ ကြဝျၑောဏိတာဘျာံ သဟ န မန္တြယိတွာ 17 ပူရွွနိယုက္တာနာံ ပြေရိတာနာံ သမီပံ ယိရူၑာလမံ န ဂတွာရဝဒေၑံ ဂတဝါန် ပၑ္စာတ် တတ္သ္ထာနာဒ် ဒမ္မေၐကနဂရံ ပရာဝၖတျာဂတဝါန်၊ 18 တတး ပရံ ဝရ္ၐတြယေ ဝျတီတေ'ဟံ ပိတရံ သမ္ဘာၐိတုံ ယိရူၑာလမံ ဂတွာ ပဉ္စဒၑဒိနာနိ တေန သာရ္ဒ္ဓမ် အတိၐ္ဌံ၊ 19 ကိန္တု တံ ပြဘော ရ္ဘြာတရံ ယာကူဗဉ္စ ဝိနာ ပြေရိတာနာံ နာနျံ ကမပျပၑျံ၊ 20 ယာနျေတာနိ ဝါကျာနိ မယာ လိချန္တေ တာနျနၖတာနိ န သန္တိ တဒ် ဤၑွရော ဇာနာတိ၊ 21 တတး ပရမ် အဟံ သုရိယာံ ကိလိကိယာဉ္စ ဒေၑော် ဂတဝါန်၊ 22 တဒါနီံ ယိဟူဒါဒေၑသ္ထာနာံ ခြီၐ္ဋသျ သမိတီနာံ လောကား သာက္ၐာတ် မမ ပရိစယမပြာပျ ကေဝလံ ဇနၑြုတိမိမာံ လဗ္ဓဝန္တး, 23 ယော ဇနး ပူရွွမ် အသ္မာန် ပြတျုပဒြဝမကရောတ် သ တဒါ ယံ ဓရ္မ္မမနာၑယတ် တမေဝေဒါနီံ ပြစာရယတီတိ၊ 24 တသ္မာတ် တေ မာမဓီၑွရံ ဓနျမဝဒန်၊

In Other Versions

Galatians 1 in the ANGEFD

Galatians 1 in the ANTPNG2D

Galatians 1 in the AS21

Galatians 1 in the BAGH

Galatians 1 in the BBPNG

Galatians 1 in the BBT1E

Galatians 1 in the BDS

Galatians 1 in the BEV

Galatians 1 in the BHAD

Galatians 1 in the BIB

Galatians 1 in the BLPT

Galatians 1 in the BNT

Galatians 1 in the BNTABOOT

Galatians 1 in the BNTLV

Galatians 1 in the BOATCB

Galatians 1 in the BOATCB2

Galatians 1 in the BOBCV

Galatians 1 in the BOCNT

Galatians 1 in the BOECS

Galatians 1 in the BOGWICC

Galatians 1 in the BOHCB

Galatians 1 in the BOHCV

Galatians 1 in the BOHLNT

Galatians 1 in the BOHNTLTAL

Galatians 1 in the BOICB

Galatians 1 in the BOILNTAP

Galatians 1 in the BOITCV

Galatians 1 in the BOKCV

Galatians 1 in the BOKCV2

Galatians 1 in the BOKHWOG

Galatians 1 in the BOKSSV

Galatians 1 in the BOLCB

Galatians 1 in the BOLCB2

Galatians 1 in the BOMCV

Galatians 1 in the BONAV

Galatians 1 in the BONCB

Galatians 1 in the BONLT

Galatians 1 in the BONUT2

Galatians 1 in the BOPLNT

Galatians 1 in the BOSCB

Galatians 1 in the BOSNC

Galatians 1 in the BOTLNT

Galatians 1 in the BOVCB

Galatians 1 in the BOYCB

Galatians 1 in the BPBB

Galatians 1 in the BPH

Galatians 1 in the BSB

Galatians 1 in the CCB

Galatians 1 in the CUV

Galatians 1 in the CUVS

Galatians 1 in the DBT

Galatians 1 in the DGDNT

Galatians 1 in the DHNT

Galatians 1 in the DNT

Galatians 1 in the ELBE

Galatians 1 in the EMTV

Galatians 1 in the ESV

Galatians 1 in the FBV

Galatians 1 in the FEB

Galatians 1 in the GGMNT

Galatians 1 in the GNT

Galatians 1 in the HARY

Galatians 1 in the HNT

Galatians 1 in the IRVA

Galatians 1 in the IRVB

Galatians 1 in the IRVG

Galatians 1 in the IRVH

Galatians 1 in the IRVK

Galatians 1 in the IRVM

Galatians 1 in the IRVM2

Galatians 1 in the IRVO

Galatians 1 in the IRVP

Galatians 1 in the IRVT

Galatians 1 in the IRVT2

Galatians 1 in the IRVU

Galatians 1 in the ISVN

Galatians 1 in the JSNT

Galatians 1 in the KAPI

Galatians 1 in the KBT1ETNIK

Galatians 1 in the KBV

Galatians 1 in the KJV

Galatians 1 in the KNFD

Galatians 1 in the LBA

Galatians 1 in the LBLA

Galatians 1 in the LNT

Galatians 1 in the LSV

Galatians 1 in the MAAL

Galatians 1 in the MBV

Galatians 1 in the MBV2

Galatians 1 in the MHNT

Galatians 1 in the MKNFD

Galatians 1 in the MNG

Galatians 1 in the MNT

Galatians 1 in the MNT2

Galatians 1 in the MRS1T

Galatians 1 in the NAA

Galatians 1 in the NASB

Galatians 1 in the NBLA

Galatians 1 in the NBS

Galatians 1 in the NBVTP

Galatians 1 in the NET2

Galatians 1 in the NIV11

Galatians 1 in the NNT

Galatians 1 in the NNT2

Galatians 1 in the NNT3

Galatians 1 in the PDDPT

Galatians 1 in the PFNT

Galatians 1 in the RMNT

Galatians 1 in the SBIAS

Galatians 1 in the SBIBS

Galatians 1 in the SBICS

Galatians 1 in the SBIDS

Galatians 1 in the SBIGS

Galatians 1 in the SBIHS

Galatians 1 in the SBIIS

Galatians 1 in the SBIIS2

Galatians 1 in the SBIIS3

Galatians 1 in the SBIKS

Galatians 1 in the SBIKS2

Galatians 1 in the SBIMS

Galatians 1 in the SBIOS

Galatians 1 in the SBIPS

Galatians 1 in the SBISS

Galatians 1 in the SBITS

Galatians 1 in the SBITS2

Galatians 1 in the SBITS3

Galatians 1 in the SBITS4

Galatians 1 in the SBIUS

Galatians 1 in the SBIVS

Galatians 1 in the SBT

Galatians 1 in the SBT1E

Galatians 1 in the SCHL

Galatians 1 in the SNT

Galatians 1 in the SUSU

Galatians 1 in the SUSU2

Galatians 1 in the SYNO

Galatians 1 in the TBIAOTANT

Galatians 1 in the TBT1E

Galatians 1 in the TBT1E2

Galatians 1 in the TFTIP

Galatians 1 in the TFTU

Galatians 1 in the TGNTATF3T

Galatians 1 in the THAI

Galatians 1 in the TNFD

Galatians 1 in the TNT

Galatians 1 in the TNTIK

Galatians 1 in the TNTIL

Galatians 1 in the TNTIN

Galatians 1 in the TNTIP

Galatians 1 in the TNTIZ

Galatians 1 in the TOMA

Galatians 1 in the TTENT

Galatians 1 in the UBG

Galatians 1 in the UGV

Galatians 1 in the UGV2

Galatians 1 in the UGV3

Galatians 1 in the VBL

Galatians 1 in the VDCC

Galatians 1 in the YALU

Galatians 1 in the YAPE

Galatians 1 in the YBVTP

Galatians 1 in the ZBP