1 Corinthians 13 (SBIKS)

1 ಮರ್ತ್ಯಸ್ವರ್ಗೀಯಾಣಾಂ ಭಾಷಾ ಭಾಷಮಾಣೋಽಹಂ ಯದಿ ಪ್ರೇಮಹೀನೋ ಭವೇಯಂ ತರ್ಹಿ ವಾದಕತಾಲಸ್ವರೂಪೋ ನಿನಾದಕಾರಿಭೇರೀಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಭವಾಮಿ| 2 ಅಪರಞ್ಚ ಯದ್ಯಹಮ್ ಈಶ್ವರೀಯಾದೇಶಾಢ್ಯಃ ಸ್ಯಾಂ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಗುಪ್ತವಾಕ್ಯಾನಿ ಸರ್ವ್ವವಿದ್ಯಾಞ್ಚ ಜಾನೀಯಾಂ ಪೂರ್ಣವಿಶ್ವಾಸಃ ಸನ್ ಶೈಲಾನ್ ಸ್ಥಾನಾನ್ತರೀಕರ್ತ್ತುಂ ಶಕ್ನುಯಾಞ್ಚ ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಪ್ರೇಮಹೀನೋ ಭವೇಯಂ ತರ್ಹ್ಯಗಣನೀಯ ಏವ ಭವಾಮಿ| 3 ಅಪರಂ ಯದ್ಯಹಮ್ ಅನ್ನದಾನೇನ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ತ್ಯಜೇಯಂ ದಾಹನಾಯ ಸ್ವಶರೀರಂ ಸಮರ್ಪಯೇಯಞ್ಚ ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಪ್ರೇಮಹೀನೋ ಭವೇಯಂ ತರ್ಹಿ ತತ್ಸರ್ವ್ವಂ ಮದರ್ಥಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಭವತಿ| 4 ಪ್ರೇಮ ಚಿರಸಹಿಷ್ಣು ಹಿತೈಷಿ ಚ, ಪ್ರೇಮ ನಿರ್ದ್ವೇಷಮ್ ಅಶಠಂ ನಿರ್ಗರ್ವ್ವಞ್ಚ| 5 ಅಪರಂ ತತ್ ಕುತ್ಸಿತಂ ನಾಚರತಿ, ಆತ್ಮಚೇಷ್ಟಾಂ ನ ಕುರುತೇ ಸಹಸಾ ನ ಕ್ರುಧ್ಯತಿ ಪರಾನಿಷ್ಟಂ ನ ಚಿನ್ತಯತಿ, 6 ಅಧರ್ಮ್ಮೇ ನ ತುಷ್ಯತಿ ಸತ್ಯ ಏವ ಸನ್ತುಷ್ಯತಿ| 7 ತತ್ ಸರ್ವ್ವಂ ತಿತಿಕ್ಷತೇ ಸರ್ವ್ವತ್ರ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಸರ್ವ್ವತ್ರ ಭದ್ರಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷತೇ ಸರ್ವ್ವಂ ಸಹತೇ ಚ| 8 ಪ್ರೇಮ್ನೋ ಲೋಪಃ ಕದಾಪಿ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಈಶ್ವರೀಯಾದೇಶಕಥನಂ ಲೋಪ್ಸ್ಯತೇ ಪರಭಾಷಾಭಾಷಣಂ ನಿವರ್ತ್ತಿಷ್ಯತೇ ಜ್ಞಾನಮಪಿ ಲೋಪಂ ಯಾಸ್ಯತಿ| 9 ಯತೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಖಣ್ಡಮಾತ್ರಮ್ ಈಶ್ವರೀಯಾದೇಶಕಥನಮಪಿ ಖಣ್ಡಮಾತ್ರಂ| 10 ಕಿನ್ತ್ವಸ್ಮಾಸು ಸಿದ್ಧತಾಂ ಗತೇಷು ತಾನಿ ಖಣ್ಡಮಾತ್ರಾಣಿ ಲೋಪಂ ಯಾಸ್ಯನ್ತೇ| 11 ಬಾಲ್ಯಕಾಲೇಽಹಂ ಬಾಲ ಇವಾಭಾಷೇ ಬಾಲ ಇವಾಚಿನ್ತಯಞ್ಚ ಕಿನ್ತು ಯೌವನೇ ಜಾತೇ ತತ್ಸರ್ವ್ವಂ ಬಾಲ್ಯಾಚರಣಂ ಪರಿತ್ಯಕ್ತವಾನ್| 12 ಇದಾನೀಮ್ ಅಭ್ರಮಧ್ಯೇನಾಸ್ಪಷ್ಟಂ ದರ್ಶನಮ್ ಅಸ್ಮಾಭಿ ರ್ಲಭ್ಯತೇ ಕಿನ್ತು ತದಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನಂ ಲಪ್ಸ್ಯತೇ| ಅಧುನಾ ಮಮ ಜ್ಞಾನಮ್ ಅಲ್ಪಿಷ್ಠಂ ಕಿನ್ತು ತದಾಹಂ ಯಥಾವಗಮ್ಯಸ್ತಥೈವಾವಗತೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ| 13 ಇದಾನೀಂ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾ ಪ್ರೇಮ ಚ ತ್ರೀಣ್ಯೇತಾನಿ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಚ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ|

In Other Versions

1 Corinthians 13 in the ANGEFD

1 Corinthians 13 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 13 in the AS21

1 Corinthians 13 in the BAGH

1 Corinthians 13 in the BBPNG

1 Corinthians 13 in the BBT1E

1 Corinthians 13 in the BDS

1 Corinthians 13 in the BEV

1 Corinthians 13 in the BHAD

1 Corinthians 13 in the BIB

1 Corinthians 13 in the BLPT

1 Corinthians 13 in the BNT

1 Corinthians 13 in the BNTABOOT

1 Corinthians 13 in the BNTLV

1 Corinthians 13 in the BOATCB

1 Corinthians 13 in the BOATCB2

1 Corinthians 13 in the BOBCV

1 Corinthians 13 in the BOCNT

1 Corinthians 13 in the BOECS

1 Corinthians 13 in the BOGWICC

1 Corinthians 13 in the BOHCB

1 Corinthians 13 in the BOHCV

1 Corinthians 13 in the BOHLNT

1 Corinthians 13 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 13 in the BOICB

1 Corinthians 13 in the BOILNTAP

1 Corinthians 13 in the BOITCV

1 Corinthians 13 in the BOKCV

1 Corinthians 13 in the BOKCV2

1 Corinthians 13 in the BOKHWOG

1 Corinthians 13 in the BOKSSV

1 Corinthians 13 in the BOLCB

1 Corinthians 13 in the BOLCB2

1 Corinthians 13 in the BOMCV

1 Corinthians 13 in the BONAV

1 Corinthians 13 in the BONCB

1 Corinthians 13 in the BONLT

1 Corinthians 13 in the BONUT2

1 Corinthians 13 in the BOPLNT

1 Corinthians 13 in the BOSCB

1 Corinthians 13 in the BOSNC

1 Corinthians 13 in the BOTLNT

1 Corinthians 13 in the BOVCB

1 Corinthians 13 in the BOYCB

1 Corinthians 13 in the BPBB

1 Corinthians 13 in the BPH

1 Corinthians 13 in the BSB

1 Corinthians 13 in the CCB

1 Corinthians 13 in the CUV

1 Corinthians 13 in the CUVS

1 Corinthians 13 in the DBT

1 Corinthians 13 in the DGDNT

1 Corinthians 13 in the DHNT

1 Corinthians 13 in the DNT

1 Corinthians 13 in the ELBE

1 Corinthians 13 in the EMTV

1 Corinthians 13 in the ESV

1 Corinthians 13 in the FBV

1 Corinthians 13 in the FEB

1 Corinthians 13 in the GGMNT

1 Corinthians 13 in the GNT

1 Corinthians 13 in the HARY

1 Corinthians 13 in the HNT

1 Corinthians 13 in the IRVA

1 Corinthians 13 in the IRVB

1 Corinthians 13 in the IRVG

1 Corinthians 13 in the IRVH

1 Corinthians 13 in the IRVK

1 Corinthians 13 in the IRVM

1 Corinthians 13 in the IRVM2

1 Corinthians 13 in the IRVO

1 Corinthians 13 in the IRVP

1 Corinthians 13 in the IRVT

1 Corinthians 13 in the IRVT2

1 Corinthians 13 in the IRVU

1 Corinthians 13 in the ISVN

1 Corinthians 13 in the JSNT

1 Corinthians 13 in the KAPI

1 Corinthians 13 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 13 in the KBV

1 Corinthians 13 in the KJV

1 Corinthians 13 in the KNFD

1 Corinthians 13 in the LBA

1 Corinthians 13 in the LBLA

1 Corinthians 13 in the LNT

1 Corinthians 13 in the LSV

1 Corinthians 13 in the MAAL

1 Corinthians 13 in the MBV

1 Corinthians 13 in the MBV2

1 Corinthians 13 in the MHNT

1 Corinthians 13 in the MKNFD

1 Corinthians 13 in the MNG

1 Corinthians 13 in the MNT

1 Corinthians 13 in the MNT2

1 Corinthians 13 in the MRS1T

1 Corinthians 13 in the NAA

1 Corinthians 13 in the NASB

1 Corinthians 13 in the NBLA

1 Corinthians 13 in the NBS

1 Corinthians 13 in the NBVTP

1 Corinthians 13 in the NET2

1 Corinthians 13 in the NIV11

1 Corinthians 13 in the NNT

1 Corinthians 13 in the NNT2

1 Corinthians 13 in the NNT3

1 Corinthians 13 in the PDDPT

1 Corinthians 13 in the PFNT

1 Corinthians 13 in the RMNT

1 Corinthians 13 in the SBIAS

1 Corinthians 13 in the SBIBS

1 Corinthians 13 in the SBIBS2

1 Corinthians 13 in the SBICS

1 Corinthians 13 in the SBIDS

1 Corinthians 13 in the SBIGS

1 Corinthians 13 in the SBIHS

1 Corinthians 13 in the SBIIS

1 Corinthians 13 in the SBIIS2

1 Corinthians 13 in the SBIIS3

1 Corinthians 13 in the SBIKS2

1 Corinthians 13 in the SBIMS

1 Corinthians 13 in the SBIOS

1 Corinthians 13 in the SBIPS

1 Corinthians 13 in the SBISS

1 Corinthians 13 in the SBITS

1 Corinthians 13 in the SBITS2

1 Corinthians 13 in the SBITS3

1 Corinthians 13 in the SBITS4

1 Corinthians 13 in the SBIUS

1 Corinthians 13 in the SBIVS

1 Corinthians 13 in the SBT

1 Corinthians 13 in the SBT1E

1 Corinthians 13 in the SCHL

1 Corinthians 13 in the SNT

1 Corinthians 13 in the SUSU

1 Corinthians 13 in the SUSU2

1 Corinthians 13 in the SYNO

1 Corinthians 13 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 13 in the TBT1E

1 Corinthians 13 in the TBT1E2

1 Corinthians 13 in the TFTIP

1 Corinthians 13 in the TFTU

1 Corinthians 13 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 13 in the THAI

1 Corinthians 13 in the TNFD

1 Corinthians 13 in the TNT

1 Corinthians 13 in the TNTIK

1 Corinthians 13 in the TNTIL

1 Corinthians 13 in the TNTIN

1 Corinthians 13 in the TNTIP

1 Corinthians 13 in the TNTIZ

1 Corinthians 13 in the TOMA

1 Corinthians 13 in the TTENT

1 Corinthians 13 in the UBG

1 Corinthians 13 in the UGV

1 Corinthians 13 in the UGV2

1 Corinthians 13 in the UGV3

1 Corinthians 13 in the VBL

1 Corinthians 13 in the VDCC

1 Corinthians 13 in the YALU

1 Corinthians 13 in the YAPE

1 Corinthians 13 in the YBVTP

1 Corinthians 13 in the ZBP