1 Corinthians 2 (SBIKS)

1 ಹೇ ಭ್ರಾತರೋ ಯುಷ್ಮತ್ಸಮೀಪೇ ಮಮಾಗಮನಕಾಲೇಽಹಂ ವಕ್ತೃತಾಯಾ ವಿದ್ಯಾಯಾ ವಾ ನೈಪುಣ್ಯೇನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಚಾರಿತವಾನ್ ತನ್ನಹಿ; 2 ಯತೋ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಂ ತಸ್ಯ ಕ್ರುಶೇ ಹತತ್ವಞ್ಚ ವಿನಾ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ಯುಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯೇ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ವಿಹಿತಂ ಬುದ್ಧವಾನ್| 3 ಅಪರಞ್ಚಾತೀವ ದೌರ್ಬ್ಬಲ್ಯಭೀತಿಕಮ್ಪಯುಕ್ತೋ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಮಾಸಂ| 4 ಅಪರಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಿಶ್ವಾಸೋ ಯತ್ ಮಾನುಷಿಕಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಫಲಂ ನ ಭವೇತ್ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರೀಯಶಕ್ತೇಃ ಫಲಂ ಭವೇತ್, 5 ತದರ್ಥಂ ಮಮ ವಕ್ತೃತಾ ಮದೀಯಪ್ರಚಾರಶ್ಚ ಮಾನುಷಿಕಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಮಧುರವಾಕ್ಯಸಮ್ಬಲಿತೌ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಿನ್ತ್ವಾತ್ಮನಃ ಶಕ್ತೇಶ್ಚ ಪ್ರಮಾಣಯುಕ್ತಾವಾಸ್ತಾಂ| 6 ವಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಭಾಷಾಮಹೇ ತಚ್ಚ ಸಿದ್ಧಲೋಕೈ ರ್ಜ್ಞಾನಮಿವ ಮನ್ಯತೇ, ತದಿಹಲೋಕಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ನಹಿ, ಇಹಲೋಕಸ್ಯ ನಶ್ವರಾಣಾಮ್ ಅಧಿಪತೀನಾಂ ವಾ ಜ್ಞಾನಂ ನಹಿ; 7 ಕಿನ್ತು ಕಾಲಾವಸ್ಥಾಯಾಃ ಪೂರ್ವ್ವಸ್ಮಾದ್ ಯತ್ ಜ್ಞಾನಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಿಭವಾರ್ಥಮ್ ಈಶ್ವರೇಣ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಂ ತನ್ನಿಗೂಢಮ್ ಈಶ್ವರೀಯಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಭಾಷಾಮಹೇ| 8 ಇಹಲೋಕಸ್ಯಾಧಿಪತೀನಾಂ ಕೇನಾಪಿ ತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಲಬ್ಧಂ, ಲಬ್ಧೇ ಸತಿ ತೇ ಪ್ರಭಾವವಿಶಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಭುಂ ಕ್ರುಶೇ ನಾಹನಿಷ್ಯನ್| 9 ತದ್ವಲ್ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ, ನೇತ್ರೇಣ ಕ್ಕಾಪಿ ನೋ ದೃಷ್ಟಂ ಕರ್ಣೇನಾಪಿ ಚ ನ ಶ್ರುತಂ| ಮನೋಮಧ್ಯೇ ತು ಕಸ್ಯಾಪಿ ನ ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಕದಾಪಿ ಯತ್| ಈಶ್ವರೇ ಪ್ರೀಯಮಾಣಾನಾಂ ಕೃತೇ ತತ್ ತೇನ ಸಞ್ಚಿತಂ| 10 ಅಪರಮೀಶ್ವರಃ ಸ್ವಾತ್ಮನಾ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಾಕಾಶಯತ್; ಯತ ಆತ್ಮಾ ಸರ್ವ್ವಮೇವಾನುಸನ್ಧತ್ತೇ ತೇನ ಚೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮರ್ಮ್ಮತತ್ತ್ವಮಪಿ ಬುಧ್ಯತೇ| 11 ಮನುಜಸ್ಯಾನ್ತಃಸ್ಥಮಾತ್ಮಾನಂ ವಿನಾ ಕೇನ ಮನುಜೇನ ತಸ್ಯ ಮನುಜಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಂ ಬುಧ್ಯತೇ? ತದ್ವದೀಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ವಿನಾ ಕೇನಾಪೀಶ್ವರಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಂ ನ ಬುಧ್ಯತೇ| 12 ವಯಞ್ಚೇಹಲೋಕಸ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಲಬ್ಧವನ್ತಸ್ತನ್ನಹಿ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯೈವಾತ್ಮಾನಂ ಲಬ್ಧವನ್ತಃ, ತತೋ ಹೇತೋರೀಶ್ವರೇಣ ಸ್ವಪ್ರಸಾದಾದ್ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ಯದ್ ಯದ್ ದತ್ತಂ ತತ್ಸರ್ವ್ವಮ್ ಅಸ್ಮಾಭಿ ರ್ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯತೇ| 13 ತಚ್ಚಾಸ್ಮಾಭಿ ರ್ಮಾನುಷಿಕಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಶಿಕ್ಷಿತ್ವಾ ಕಥ್ಯತ ಇತಿ ನಹಿ ಕಿನ್ತ್ವಾತ್ಮತೋ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಶಿಕ್ಷಿತ್ವಾತ್ಮಿಕೈ ರ್ವಾಕ್ಯೈರಾತ್ಮಿಕಂ ಭಾವಂ ಪ್ರಕಾಶಯದ್ಭಿಃ ಕಥ್ಯತೇ| 14 ಪ್ರಾಣೀ ಮನುಷ್ಯ ಈಶ್ವರೀಯಾತ್ಮನಃ ಶಿಕ್ಷಾಂ ನ ಗೃಹ್ಲಾತಿ ಯತ ಆತ್ಮಿಕವಿಚಾರೇಣ ಸಾ ವಿಚಾರ್ಯ್ಯೇತಿ ಹೇತೋಃ ಸ ತಾಂ ಪ್ರಲಾಪಮಿವ ಮನ್ಯತೇ ಬೋದ್ಧುಞ್ಚ ನ ಶಕ್ನೋತಿ| 15 ಆತ್ಮಿಕೋ ಮಾನವಃ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ವಿಚಾರಯತಿ ಕಿನ್ತು ಸ್ವಯಂ ಕೇನಾಪಿ ನ ವಿಚಾರ್ಯ್ಯತೇ| 16 ಯತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮನೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತಮುಪದೇಷ್ಟುಂ ಕಃ ಶಕ್ನೋತಿ? ಕಿನ್ತು ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಮನೋಽಸ್ಮಾಭಿ ರ್ಲಬ್ಧಂ|

In Other Versions

1 Corinthians 2 in the ANGEFD

1 Corinthians 2 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 2 in the AS21

1 Corinthians 2 in the BAGH

1 Corinthians 2 in the BBPNG

1 Corinthians 2 in the BBT1E

1 Corinthians 2 in the BDS

1 Corinthians 2 in the BEV

1 Corinthians 2 in the BHAD

1 Corinthians 2 in the BIB

1 Corinthians 2 in the BLPT

1 Corinthians 2 in the BNT

1 Corinthians 2 in the BNTABOOT

1 Corinthians 2 in the BNTLV

1 Corinthians 2 in the BOATCB

1 Corinthians 2 in the BOATCB2

1 Corinthians 2 in the BOBCV

1 Corinthians 2 in the BOCNT

1 Corinthians 2 in the BOECS

1 Corinthians 2 in the BOGWICC

1 Corinthians 2 in the BOHCB

1 Corinthians 2 in the BOHCV

1 Corinthians 2 in the BOHLNT

1 Corinthians 2 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 2 in the BOICB

1 Corinthians 2 in the BOILNTAP

1 Corinthians 2 in the BOITCV

1 Corinthians 2 in the BOKCV

1 Corinthians 2 in the BOKCV2

1 Corinthians 2 in the BOKHWOG

1 Corinthians 2 in the BOKSSV

1 Corinthians 2 in the BOLCB

1 Corinthians 2 in the BOLCB2

1 Corinthians 2 in the BOMCV

1 Corinthians 2 in the BONAV

1 Corinthians 2 in the BONCB

1 Corinthians 2 in the BONLT

1 Corinthians 2 in the BONUT2

1 Corinthians 2 in the BOPLNT

1 Corinthians 2 in the BOSCB

1 Corinthians 2 in the BOSNC

1 Corinthians 2 in the BOTLNT

1 Corinthians 2 in the BOVCB

1 Corinthians 2 in the BOYCB

1 Corinthians 2 in the BPBB

1 Corinthians 2 in the BPH

1 Corinthians 2 in the BSB

1 Corinthians 2 in the CCB

1 Corinthians 2 in the CUV

1 Corinthians 2 in the CUVS

1 Corinthians 2 in the DBT

1 Corinthians 2 in the DGDNT

1 Corinthians 2 in the DHNT

1 Corinthians 2 in the DNT

1 Corinthians 2 in the ELBE

1 Corinthians 2 in the EMTV

1 Corinthians 2 in the ESV

1 Corinthians 2 in the FBV

1 Corinthians 2 in the FEB

1 Corinthians 2 in the GGMNT

1 Corinthians 2 in the GNT

1 Corinthians 2 in the HARY

1 Corinthians 2 in the HNT

1 Corinthians 2 in the IRVA

1 Corinthians 2 in the IRVB

1 Corinthians 2 in the IRVG

1 Corinthians 2 in the IRVH

1 Corinthians 2 in the IRVK

1 Corinthians 2 in the IRVM

1 Corinthians 2 in the IRVM2

1 Corinthians 2 in the IRVO

1 Corinthians 2 in the IRVP

1 Corinthians 2 in the IRVT

1 Corinthians 2 in the IRVT2

1 Corinthians 2 in the IRVU

1 Corinthians 2 in the ISVN

1 Corinthians 2 in the JSNT

1 Corinthians 2 in the KAPI

1 Corinthians 2 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 2 in the KBV

1 Corinthians 2 in the KJV

1 Corinthians 2 in the KNFD

1 Corinthians 2 in the LBA

1 Corinthians 2 in the LBLA

1 Corinthians 2 in the LNT

1 Corinthians 2 in the LSV

1 Corinthians 2 in the MAAL

1 Corinthians 2 in the MBV

1 Corinthians 2 in the MBV2

1 Corinthians 2 in the MHNT

1 Corinthians 2 in the MKNFD

1 Corinthians 2 in the MNG

1 Corinthians 2 in the MNT

1 Corinthians 2 in the MNT2

1 Corinthians 2 in the MRS1T

1 Corinthians 2 in the NAA

1 Corinthians 2 in the NASB

1 Corinthians 2 in the NBLA

1 Corinthians 2 in the NBS

1 Corinthians 2 in the NBVTP

1 Corinthians 2 in the NET2

1 Corinthians 2 in the NIV11

1 Corinthians 2 in the NNT

1 Corinthians 2 in the NNT2

1 Corinthians 2 in the NNT3

1 Corinthians 2 in the PDDPT

1 Corinthians 2 in the PFNT

1 Corinthians 2 in the RMNT

1 Corinthians 2 in the SBIAS

1 Corinthians 2 in the SBIBS

1 Corinthians 2 in the SBIBS2

1 Corinthians 2 in the SBICS

1 Corinthians 2 in the SBIDS

1 Corinthians 2 in the SBIGS

1 Corinthians 2 in the SBIHS

1 Corinthians 2 in the SBIIS

1 Corinthians 2 in the SBIIS2

1 Corinthians 2 in the SBIIS3

1 Corinthians 2 in the SBIKS2

1 Corinthians 2 in the SBIMS

1 Corinthians 2 in the SBIOS

1 Corinthians 2 in the SBIPS

1 Corinthians 2 in the SBISS

1 Corinthians 2 in the SBITS

1 Corinthians 2 in the SBITS2

1 Corinthians 2 in the SBITS3

1 Corinthians 2 in the SBITS4

1 Corinthians 2 in the SBIUS

1 Corinthians 2 in the SBIVS

1 Corinthians 2 in the SBT

1 Corinthians 2 in the SBT1E

1 Corinthians 2 in the SCHL

1 Corinthians 2 in the SNT

1 Corinthians 2 in the SUSU

1 Corinthians 2 in the SUSU2

1 Corinthians 2 in the SYNO

1 Corinthians 2 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 2 in the TBT1E

1 Corinthians 2 in the TBT1E2

1 Corinthians 2 in the TFTIP

1 Corinthians 2 in the TFTU

1 Corinthians 2 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 2 in the THAI

1 Corinthians 2 in the TNFD

1 Corinthians 2 in the TNT

1 Corinthians 2 in the TNTIK

1 Corinthians 2 in the TNTIL

1 Corinthians 2 in the TNTIN

1 Corinthians 2 in the TNTIP

1 Corinthians 2 in the TNTIZ

1 Corinthians 2 in the TOMA

1 Corinthians 2 in the TTENT

1 Corinthians 2 in the UBG

1 Corinthians 2 in the UGV

1 Corinthians 2 in the UGV2

1 Corinthians 2 in the UGV3

1 Corinthians 2 in the VBL

1 Corinthians 2 in the VDCC

1 Corinthians 2 in the YALU

1 Corinthians 2 in the YAPE

1 Corinthians 2 in the YBVTP

1 Corinthians 2 in the ZBP