1 Corinthians 3 (SBIKS)

1 ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ, ಅಹಮಾತ್ಮಿಕೈರಿವ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಮಂ ಸಮ್ಭಾಷಿತುಂ ನಾಶಕ್ನವಂ ಕಿನ್ತು ಶಾರೀರಿಕಾಚಾರಿಭಿಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಧರ್ಮ್ಮೇ ಶಿಶುತುಲ್ಯೈಶ್ಚ ಜನೈರಿವ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಹ ಸಮಭಾಷೇ| 2 ಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಠಿನಭಕ್ಷ್ಯಂ ನ ಭೋಜಯನ್ ದುಗ್ಧಮ್ ಅಪಾಯಯಂ ಯತೋ ಯೂಯಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಗ್ರಹೀತುಂ ತದಾ ನಾಶಕ್ನುತ ಇದಾನೀಮಪಿ ನ ಶಕ್ನುಥ, ಯತೋ ಹೇತೋರಧುನಾಪಿ ಶಾರೀರಿಕಾಚಾರಿಣ ಆಧ್ವೇ| 3 ಯುಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯೇ ಮಾತ್ಸರ್ಯ್ಯವಿವಾದಭೇದಾ ಭವನ್ತಿ ತತಃ ಕಿಂ ಶಾರೀರಿಕಾಚಾರಿಣೋ ನಾಧ್ವೇ ಮಾನುಷಿಕಮಾರ್ಗೇಣ ಚ ನ ಚರಥ? 4 ಪೌಲಸ್ಯಾಹಮಿತ್ಯಾಪಲ್ಲೋರಹಮಿತಿ ವಾ ಯದ್ವಾಕ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕೈಶ್ಚಿತ್ ಕೈಶ್ಚಿತ್ ಕಥ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ಶಾರೀರಿಕಾಚಾರಿಣ ನ ಭವಥ? 5 ಪೌಲಃ ಕಃ? ಆಪಲ್ಲೋ ರ್ವಾ ಕಃ? ತೌ ಪರಿಚಾರಕಮಾತ್ರೌ ತಯೋರೇಕೈಕಸ್ಮೈ ಚ ಪ್ರಭು ರ್ಯಾದೃಕ್ ಫಲಮದದಾತ್ ತದ್ವತ್ ತಯೋರ್ದ್ವಾರಾ ಯೂಯಂ ವಿಶ್ವಾಸಿನೋ ಜಾತಾಃ| 6 ಅಹಂ ರೋಪಿತವಾನ್ ಆಪಲ್ಲೋಶ್ಚ ನಿಷಿಕ್ತವಾನ್ ಈಶ್ವರಶ್ಚಾವರ್ದ್ಧಯತ್| 7 ಅತೋ ರೋಪಯಿತೃಸೇಕ್ತಾರಾವಸಾರೌ ವರ್ದ್ಧಯಿತೇಶ್ವರ ಏವ ಸಾರಃ| 8 ರೋಪಯಿತೃಸೇಕ್ತಾರೌ ಚ ಸಮೌ ತಯೋರೇಕೈಕಶ್ಚ ಸ್ವಶ್ರಮಯೋಗ್ಯಂ ಸ್ವವೇತನಂ ಲಪ್ಸ್ಯತೇ| 9 ಆವಾಮೀಶ್ವರೇಣ ಸಹ ಕರ್ಮ್ಮಕಾರಿಣೌ, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಯಾ ನಿರ್ಮ್ಮಿತಿಃ ಸಾ ಯೂಯಮೇವ| 10 ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಯಾ ಯತ್ ಪದಂ ಲಬ್ಧಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಜ್ಞಾನಿನಾ ಗೃಹಕಾರಿಣೇವ ಮಯಾ ಭಿತ್ತಿಮೂಲಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ತದುಪರಿ ಚಾನ್ಯೇನ ನಿಚೀಯತೇ| ಕಿನ್ತು ಯೇನ ಯನ್ನಿಚೀಯತೇ ತತ್ ತೇನ ವಿವಿಚ್ಯತಾಂ| 11 ಯತೋ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟರೂಪಂ ಯದ್ ಭಿತ್ತಿಮೂಲಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ತದನ್ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ಭಿತ್ತಿಮೂಲಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ಕೇನಾಪಿ ನ ಶಕ್ಯತೇ| 12 ಏತದ್ಭಿತ್ತಿಮೂಲಸ್ಯೋಪರಿ ಯದಿ ಕೇಚಿತ್ ಸ್ವರ್ಣರೂಪ್ಯಮಣಿಕಾಷ್ಠತೃಣನಲಾನ್ ನಿಚಿನ್ವನ್ತಿ, 13 ತರ್ಹ್ಯೇಕೈಕಸ್ಯ ಕರ್ಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿಷ್ಯತೇ ಯತಃ ಸ ದಿವಸಸ್ತತ್ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯತಿ| ಯತೋ ಹತೋಸ್ತನ ದಿವಸೇನ ವಹ್ನಿಮಯೇನೋದೇತವ್ಯಂ ತತ ಏಕೈಕಸ್ಯ ಕರ್ಮ್ಮ ಕೀದೃಶಮೇತಸ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಹ್ನಿನಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ| 14 ಯಸ್ಯ ನಿಚಯನರೂಪಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಸ್ಥಾಸ್ನು ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸ ವೇತನಂ ಲಪ್ಸ್ಯತೇ| 15 ಯಸ್ಯ ಚ ಕರ್ಮ್ಮ ಧಕ್ಷ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ಕ್ಷತಿ ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ಕಿನ್ತು ವಹ್ನೇ ರ್ನಿರ್ಗತಜನ ಇವ ಸ ಸ್ವಯಂ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ| 16 ಯೂಯಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮನ್ದಿರಂ ಯುಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯೇ ಚೇಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮಾ ನಿವಸತೀತಿ ಕಿಂ ನ ಜಾನೀಥ? 17 ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮನ್ದಿರಂ ಯೇನ ವಿನಾಶ್ಯತೇ ಸೋಽಪೀಶ್ವರೇಣ ವಿನಾಶಯಿಷ್ಯತೇ ಯತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮನ್ದಿರಂ ಪವಿತ್ರಮೇವ ಯೂಯಂ ತು ತನ್ಮನ್ದಿರಮ್ ಆಧ್ವೇ| 18 ಕೋಪಿ ಸ್ವಂ ನ ವಞ್ಚಯತಾಂ| ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಶ್ಚನ ಚೇದಿಹಲೋಕಸ್ಯ ಜ್ಞಾನೇನ ಜ್ಞಾನವಾನಹಮಿತಿ ಬುಧ್ಯತೇ ತರ್ಹಿ ಸ ಯತ್ ಜ್ಞಾನೀ ಭವೇತ್ ತದರ್ಥಂ ಮೂಢೋ ಭವತು| 19 ಯಸ್ಮಾದಿಹಲೋಕಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೂಢತ್ವಮೇವ| ಏತಸ್ಮಿನ್ ಲಿಖಿತಮಪ್ಯಾಸ್ತೇ, ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ಯಾ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಬುದ್ಧಿಸ್ತಯಾ ತಾನ್ ಧರತೀಶ್ವರಃ| 20 ಪುನಶ್ಚ| ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಕಲ್ಪನಾ ವೇತ್ತಿ ಪರಮೇಶೋ ನಿರರ್ಥಕಾಃ| 21 ಅತಏವ ಕೋಽಪಿ ಮನುಜೈರಾತ್ಮಾನಂ ನ ಶ್ಲಾಘತಾಂ ಯತಃ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮೇವ, 22 ಪೌಲ ವಾ ಆಪಲ್ಲೋ ರ್ವಾ ಕೈಫಾ ವಾ ಜಗದ್ ವಾ ಜೀವನಂ ವಾ ಮರಣಂ ವಾ ವರ್ತ್ತಮಾನಂ ವಾ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಾಣ್ಯೇವ ಯುಷ್ಮಾಕಂ, 23 ಯೂಯಞ್ಚ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ, ಖ್ರೀಷ್ಟಶ್ಚೇಶ್ವರಸ್ಯ|

In Other Versions

1 Corinthians 3 in the ANGEFD

1 Corinthians 3 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 3 in the AS21

1 Corinthians 3 in the BAGH

1 Corinthians 3 in the BBPNG

1 Corinthians 3 in the BBT1E

1 Corinthians 3 in the BDS

1 Corinthians 3 in the BEV

1 Corinthians 3 in the BHAD

1 Corinthians 3 in the BIB

1 Corinthians 3 in the BLPT

1 Corinthians 3 in the BNT

1 Corinthians 3 in the BNTABOOT

1 Corinthians 3 in the BNTLV

1 Corinthians 3 in the BOATCB

1 Corinthians 3 in the BOATCB2

1 Corinthians 3 in the BOBCV

1 Corinthians 3 in the BOCNT

1 Corinthians 3 in the BOECS

1 Corinthians 3 in the BOGWICC

1 Corinthians 3 in the BOHCB

1 Corinthians 3 in the BOHCV

1 Corinthians 3 in the BOHLNT

1 Corinthians 3 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 3 in the BOICB

1 Corinthians 3 in the BOILNTAP

1 Corinthians 3 in the BOITCV

1 Corinthians 3 in the BOKCV

1 Corinthians 3 in the BOKCV2

1 Corinthians 3 in the BOKHWOG

1 Corinthians 3 in the BOKSSV

1 Corinthians 3 in the BOLCB

1 Corinthians 3 in the BOLCB2

1 Corinthians 3 in the BOMCV

1 Corinthians 3 in the BONAV

1 Corinthians 3 in the BONCB

1 Corinthians 3 in the BONLT

1 Corinthians 3 in the BONUT2

1 Corinthians 3 in the BOPLNT

1 Corinthians 3 in the BOSCB

1 Corinthians 3 in the BOSNC

1 Corinthians 3 in the BOTLNT

1 Corinthians 3 in the BOVCB

1 Corinthians 3 in the BOYCB

1 Corinthians 3 in the BPBB

1 Corinthians 3 in the BPH

1 Corinthians 3 in the BSB

1 Corinthians 3 in the CCB

1 Corinthians 3 in the CUV

1 Corinthians 3 in the CUVS

1 Corinthians 3 in the DBT

1 Corinthians 3 in the DGDNT

1 Corinthians 3 in the DHNT

1 Corinthians 3 in the DNT

1 Corinthians 3 in the ELBE

1 Corinthians 3 in the EMTV

1 Corinthians 3 in the ESV

1 Corinthians 3 in the FBV

1 Corinthians 3 in the FEB

1 Corinthians 3 in the GGMNT

1 Corinthians 3 in the GNT

1 Corinthians 3 in the HARY

1 Corinthians 3 in the HNT

1 Corinthians 3 in the IRVA

1 Corinthians 3 in the IRVB

1 Corinthians 3 in the IRVG

1 Corinthians 3 in the IRVH

1 Corinthians 3 in the IRVK

1 Corinthians 3 in the IRVM

1 Corinthians 3 in the IRVM2

1 Corinthians 3 in the IRVO

1 Corinthians 3 in the IRVP

1 Corinthians 3 in the IRVT

1 Corinthians 3 in the IRVT2

1 Corinthians 3 in the IRVU

1 Corinthians 3 in the ISVN

1 Corinthians 3 in the JSNT

1 Corinthians 3 in the KAPI

1 Corinthians 3 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 3 in the KBV

1 Corinthians 3 in the KJV

1 Corinthians 3 in the KNFD

1 Corinthians 3 in the LBA

1 Corinthians 3 in the LBLA

1 Corinthians 3 in the LNT

1 Corinthians 3 in the LSV

1 Corinthians 3 in the MAAL

1 Corinthians 3 in the MBV

1 Corinthians 3 in the MBV2

1 Corinthians 3 in the MHNT

1 Corinthians 3 in the MKNFD

1 Corinthians 3 in the MNG

1 Corinthians 3 in the MNT

1 Corinthians 3 in the MNT2

1 Corinthians 3 in the MRS1T

1 Corinthians 3 in the NAA

1 Corinthians 3 in the NASB

1 Corinthians 3 in the NBLA

1 Corinthians 3 in the NBS

1 Corinthians 3 in the NBVTP

1 Corinthians 3 in the NET2

1 Corinthians 3 in the NIV11

1 Corinthians 3 in the NNT

1 Corinthians 3 in the NNT2

1 Corinthians 3 in the NNT3

1 Corinthians 3 in the PDDPT

1 Corinthians 3 in the PFNT

1 Corinthians 3 in the RMNT

1 Corinthians 3 in the SBIAS

1 Corinthians 3 in the SBIBS

1 Corinthians 3 in the SBIBS2

1 Corinthians 3 in the SBICS

1 Corinthians 3 in the SBIDS

1 Corinthians 3 in the SBIGS

1 Corinthians 3 in the SBIHS

1 Corinthians 3 in the SBIIS

1 Corinthians 3 in the SBIIS2

1 Corinthians 3 in the SBIIS3

1 Corinthians 3 in the SBIKS2

1 Corinthians 3 in the SBIMS

1 Corinthians 3 in the SBIOS

1 Corinthians 3 in the SBIPS

1 Corinthians 3 in the SBISS

1 Corinthians 3 in the SBITS

1 Corinthians 3 in the SBITS2

1 Corinthians 3 in the SBITS3

1 Corinthians 3 in the SBITS4

1 Corinthians 3 in the SBIUS

1 Corinthians 3 in the SBIVS

1 Corinthians 3 in the SBT

1 Corinthians 3 in the SBT1E

1 Corinthians 3 in the SCHL

1 Corinthians 3 in the SNT

1 Corinthians 3 in the SUSU

1 Corinthians 3 in the SUSU2

1 Corinthians 3 in the SYNO

1 Corinthians 3 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 3 in the TBT1E

1 Corinthians 3 in the TBT1E2

1 Corinthians 3 in the TFTIP

1 Corinthians 3 in the TFTU

1 Corinthians 3 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 3 in the THAI

1 Corinthians 3 in the TNFD

1 Corinthians 3 in the TNT

1 Corinthians 3 in the TNTIK

1 Corinthians 3 in the TNTIL

1 Corinthians 3 in the TNTIN

1 Corinthians 3 in the TNTIP

1 Corinthians 3 in the TNTIZ

1 Corinthians 3 in the TOMA

1 Corinthians 3 in the TTENT

1 Corinthians 3 in the UBG

1 Corinthians 3 in the UGV

1 Corinthians 3 in the UGV2

1 Corinthians 3 in the UGV3

1 Corinthians 3 in the VBL

1 Corinthians 3 in the VDCC

1 Corinthians 3 in the YALU

1 Corinthians 3 in the YAPE

1 Corinthians 3 in the YBVTP

1 Corinthians 3 in the ZBP