Joshua 10 (SUSU)

1 Darisalamu mangɛ Adoni Sedeki naxa a mɛ a Yosuwe bara Ayi taa suxu, a bara naa ratɔn, a bara Ayi bɔxi nun a mangɛ xa fe raba alɔ a Yeriko bɔxi nun a mangɛ xa fe raba ki naxɛ. A man bara a mɛ a Gabayon nun Isirayila bara lanyi xiri, a nee sabatixi e tagi. 2 E naxa gaaxu na xa fe ra, barima mangataa belebele nan nu na Gabayon na, naxan xungbo Ayi bɛ. E xa sɔɔrie nu findixi xɛmɛ gbangbalanyie nan na. 3 Darisalamu mangɛ Adoni Sedeki naxa xɛɛra xɛɛ, a xa sa a fala Xebiron mangɛ Hohami bɛ, Yaramuti mangɛ Pirami bɛ, Lakisi mangɛ Yafiya bɛ, a nun Egilon mangɛ Debiri bɛ, 4 «Wo te n yire, wo xa fa kafu n ma alako won xa Gabayon gere, barima e tan nun Yosuwe nun Isirayilakae bara lanyi xiri.» 5 Yi Amori mangɛ suulie: Darisalamu mangɛ, Xebiron mangɛ, Yaramuti mangɛ, Lakisi mangɛ, nun Egilon mangɛ naxa te nun e xa sɔɔrie ra. E naxa e xa yonkinde yailan Gabayon ya ra, e fa gere ti e bɛ. 6 Gabayonkae naxa xɛɛra xɛɛ Isirayilakae xa yonkinde Giligali, e xa sa a fala Yosuwe bɛ, «I naxa i xa konyie rabɛɲin. I xa te muxu yire mafuren. I xa muxu ratanga Amori mangɛe ma, naxee sabatixi geya yire, e wama muxu gerefe.» 7 Yosuwe nun a xa sɔɔri ɲalamae naxa keli Giligali, e siga Gabayon. 8 Alatala naxa a masen Yosuwe bɛ, «I naxa gaaxu e ya ra, barima n bara gɛ e sade i bɛlɛxɛ. Mixi keren mu nɔma tide i ya ra e ya ma.» 9 Na kui Yosuwe nun a xa mixie naxa keli Giligali, e ɲɛrɛ kɔɛ ra, alako e xa sin Amorikae xun ma tɛrɛnna ra. 10 Alatala naxa Amorikae keri Isirayila ya ra, a fa nɔ e ra sɛnbɛ ra Gabayon. Isirayilakae naxa bira e fɔxɔ ra kira xɔn naxan tema Beti Xoron, e naxa e bɔnbɔ han Aseka nun Makeda. 11 E to nu e gima Isirayilakae ya ra gorofe Beti Xoron kira xɔn, Alatala naxa balabalanyi xɔri belebele ragoro e ma keli koore ma, han e sa Aseka li. Na balabalanyi xa mixi faxaxie dangi mixie ra, Isirayilakae naxee faxa e xa santidɛgɛma ra. 12 Alatala nu Amorikae safe Isirayila bɛlɛxɛ tɛmui naxɛ, Yosuwe nu bara Alatala maxandi Isirayilakae ya xɔri a xa soge raxara Gabayon xun, a xa kike raxara Ayalon gulunba xun. 13 Soge nun kike naxa e raxara, han Isirayila naxa gɛ e waxɔnyi rabade e yaxuie ra. Yi fe sɛbɛxi Yasari xa buki kui. Soge naxa a raxara koore tagi, soge mu gbata dulade fɛɛɲɛn keren kui. 14 Han to na fe mɔɔli mu toxi duniɲa. Alatala nu bara Yosuwe xa maxandi suxu, a nu na gere sofe Isirayila bɛ. 15 Na tɛmui Yosuwe nun a xa sɔɔrie naxa gbilen e xa yonkinde Giligali. 16 Na mangɛ suulie e gi nɛ, e sa e nɔxun Makeda fɔnmɛ ra. 17 Mixi nde naxa a fala Yosuwe bɛ, «Na mangɛ suulie na e nɔxunfe Makeda fɔnmɛ kui.» 18 Yosuwe naxa yaamari fi, «Wo gɛmɛ belebelee mayindigilin na fɔnmɛ dɛ ma, wo sɔɔri ndee ti naa. 19 Wo tan dɔnxɔɛe, wo naxa dugundi, wo xa bira wo yaxuie fɔxɔ ra, wo fa kira bolon e ya ra, alako e naxa nɔ e xɔnyi masɔtɔde, barima wo Marigi Alatala bara e sa wo bɛlɛxɛ.» 20 Na kui Yosuwe nun a xa sɔɔriee naxa nɔ Amorikae ra, fo mixi keren kerenyi naxee e gi, e sa e xa taa makantaxie masɔtɔ. 21 Isirayila xa sɔɔrie birin naxa gbilen bɔɲɛsa kui Yosuwe yire Makeda yonkinde kui. Mixi yo mu nɔ e ra. 22 Na tɛmui Yosuwe naxa a fala, «Wo yi gɛmɛe ba fɔnmɛ dɛ ma, wo xa yi mangɛ suulie ramini.» 23 E naxa na mixi suuli ramini: Darisalamu mangɛ, Xebiron mangɛ, Yaramuti mangɛ, Lakisi mangɛ, nun Egilon mangɛ. 24 E to yi mangɛe ramini Yosuwe ma, Yosuwe naxa Isirayila sɔɔrie birin xili, a a fala e xa yareratie bɛ, «Wo wo maso, wo xa wo sanyi ti yi mangɛe kɔnyie ma.» E naxa e maso, e e sanyi ti e kɔnyie ma. 25 Yosuwe naxa a fala e bɛ, «Wo naxa gaaxu, wo bɔɲɛ naxa mini a i. Wo wo sɛnbɛ so, wo man xa limaniya, barima Alatala wo yaxuie birin ma fe rabama yi ki nɛ, wo nun naxee nɛ gerema.» 26 Na birin to dangi, Yosuwe naxa e faxa, a fa e gbaku wuri suuli kɔn na han nunmare. 27 Soge dula tɛmui, Yosuwe naxa yaamari fi e xa e ragoro wuri kɔn na, e xa e raso fɔnmɛ kui, e nu nɔxunxi dɛnnaxɛ. E naxa gɛmɛ belebelee dɔxɔ na dɛ ma. Han to naa na na ki. 28 Na lɔxɔɛ Yosuwe naxa Makeda fan suxu, a mɛnnikae nun e xa mangɛ sɔntɔ santidɛgɛma ra. A mu mixi keren lu. A naxa Makeda mangɛ xa fe raba alɔ a Yeriko mangɛ xa fe raba ki naxɛ. 29 Yosuwe nun Isirayila xa sɔɔrie naxa keli Makeda, e siga Libina gerede. 30 Alatala naxa naakae nun e xa mangɛ sa e bɛlɛxɛ. E naxa na mixi birin sɔntɔ e xa santidɛgɛma ra, e mu mixi keren lu. E naxa Libina mangɛ xa fe raba alɔ e Yeriko mangɛ xa fe raba ki naxɛ. 31 Yosuwe nun Isirayila xa sɔɔrie naxa keli Libina, e siga Lakisi gerede. 32 Na kuye iba, Alatala naxa Lakisi sa e bɛlɛxɛ. E naxa na mixi birin faxa santidɛgɛma ra, alɔ e Libina xa fe raba ki naxɛ. 33 Geseri mangɛ Horami naxa te kafude Lakisi ma, kɔnɔ Yosuwe naxa a tan nun a xa sɔɔrie birin faxa, a mu mixi keren lu. 34 Yosuwe nun Isirayila xa sɔɔrie naxa keli Lakisi, e siga Egilon gerede. 35 Na lɔxɔɛ e naxa mɛnnikae birin sɔntɔ, alɔ e Lakisi xa fe raba ki naxɛ. 36 Yosuwe nun Isirayila xa sɔɔrie naxa keli Egilon, e siga Xebiron gerede. 37 E naxa mɛnnikae birin, e xa mangɛ, nun e dɔxɔbooree sɔntɔ, e mu mixi keren lu. E naxa e xa fe raba alɔ e Egilon xa fe raba ki naxɛ, e mɛnnikae birin faxa. 38 Na tɛmui Yosuwe nun Isirayila xa sɔɔrie naxa e mafindi Debiri taa xili ma, e xa e gere. 39 E naxa mɛnnikae birin, e xa mangɛ, nun e dɔxɔbooree sɔntɔ, e mu mixi keren lu. E naxa e xa fe raba alɔ e Libina, a mangɛ, nun Xebiron xa fe raba ki naxɛ. 40 Yosuwe naxa nɔ na bɔxi birin na, geya yire, Negewi gbengberenyi, Sefela bɔxi, nun a mangɛe. A naxa na mixi birin sɔntɔ alɔ Isirayila Marigi Alatala a yamari ki naxɛ. 41 Yosuwe naxa e gere keli Kadesi Barineya han Gasa, Gosen bɔxi birin, sa dɔxɔ Gabayon na. 42 Yosuwe naxa nɔ na taae nun e mangɛe ra tɛmui kerenyi ra, barima Isirayila Marigi Alatala nan nu gere soma Isirayila bɛ. 43 Na tɛmui Yosuwe nun Isirayila xa sɔɔrie birin naxa gbilen e xa yonkinde Giligali.

In Other Versions

Joshua 10 in the ANGEFD

Joshua 10 in the ANTPNG2D

Joshua 10 in the AS21

Joshua 10 in the BAGH

Joshua 10 in the BBPNG

Joshua 10 in the BBT1E

Joshua 10 in the BDS

Joshua 10 in the BEV

Joshua 10 in the BHAD

Joshua 10 in the BIB

Joshua 10 in the BLPT

Joshua 10 in the BNT

Joshua 10 in the BNTABOOT

Joshua 10 in the BNTLV

Joshua 10 in the BOATCB

Joshua 10 in the BOATCB2

Joshua 10 in the BOBCV

Joshua 10 in the BOCNT

Joshua 10 in the BOECS

Joshua 10 in the BOGWICC

Joshua 10 in the BOHCB

Joshua 10 in the BOHCV

Joshua 10 in the BOHLNT

Joshua 10 in the BOHNTLTAL

Joshua 10 in the BOICB

Joshua 10 in the BOILNTAP

Joshua 10 in the BOITCV

Joshua 10 in the BOKCV

Joshua 10 in the BOKCV2

Joshua 10 in the BOKHWOG

Joshua 10 in the BOKSSV

Joshua 10 in the BOLCB

Joshua 10 in the BOLCB2

Joshua 10 in the BOMCV

Joshua 10 in the BONAV

Joshua 10 in the BONCB

Joshua 10 in the BONLT

Joshua 10 in the BONUT2

Joshua 10 in the BOPLNT

Joshua 10 in the BOSCB

Joshua 10 in the BOSNC

Joshua 10 in the BOTLNT

Joshua 10 in the BOVCB

Joshua 10 in the BOYCB

Joshua 10 in the BPBB

Joshua 10 in the BPH

Joshua 10 in the BSB

Joshua 10 in the CCB

Joshua 10 in the CUV

Joshua 10 in the CUVS

Joshua 10 in the DBT

Joshua 10 in the DGDNT

Joshua 10 in the DHNT

Joshua 10 in the DNT

Joshua 10 in the ELBE

Joshua 10 in the EMTV

Joshua 10 in the ESV

Joshua 10 in the FBV

Joshua 10 in the FEB

Joshua 10 in the GGMNT

Joshua 10 in the GNT

Joshua 10 in the HARY

Joshua 10 in the HNT

Joshua 10 in the IRVA

Joshua 10 in the IRVB

Joshua 10 in the IRVG

Joshua 10 in the IRVH

Joshua 10 in the IRVK

Joshua 10 in the IRVM

Joshua 10 in the IRVM2

Joshua 10 in the IRVO

Joshua 10 in the IRVP

Joshua 10 in the IRVT

Joshua 10 in the IRVT2

Joshua 10 in the IRVU

Joshua 10 in the ISVN

Joshua 10 in the JSNT

Joshua 10 in the KAPI

Joshua 10 in the KBT1ETNIK

Joshua 10 in the KBV

Joshua 10 in the KJV

Joshua 10 in the KNFD

Joshua 10 in the LBA

Joshua 10 in the LBLA

Joshua 10 in the LNT

Joshua 10 in the LSV

Joshua 10 in the MAAL

Joshua 10 in the MBV

Joshua 10 in the MBV2

Joshua 10 in the MHNT

Joshua 10 in the MKNFD

Joshua 10 in the MNG

Joshua 10 in the MNT

Joshua 10 in the MNT2

Joshua 10 in the MRS1T

Joshua 10 in the NAA

Joshua 10 in the NASB

Joshua 10 in the NBLA

Joshua 10 in the NBS

Joshua 10 in the NBVTP

Joshua 10 in the NET2

Joshua 10 in the NIV11

Joshua 10 in the NNT

Joshua 10 in the NNT2

Joshua 10 in the NNT3

Joshua 10 in the PDDPT

Joshua 10 in the PFNT

Joshua 10 in the RMNT

Joshua 10 in the SBIAS

Joshua 10 in the SBIBS

Joshua 10 in the SBIBS2

Joshua 10 in the SBICS

Joshua 10 in the SBIDS

Joshua 10 in the SBIGS

Joshua 10 in the SBIHS

Joshua 10 in the SBIIS

Joshua 10 in the SBIIS2

Joshua 10 in the SBIIS3

Joshua 10 in the SBIKS

Joshua 10 in the SBIKS2

Joshua 10 in the SBIMS

Joshua 10 in the SBIOS

Joshua 10 in the SBIPS

Joshua 10 in the SBISS

Joshua 10 in the SBITS

Joshua 10 in the SBITS2

Joshua 10 in the SBITS3

Joshua 10 in the SBITS4

Joshua 10 in the SBIUS

Joshua 10 in the SBIVS

Joshua 10 in the SBT

Joshua 10 in the SBT1E

Joshua 10 in the SCHL

Joshua 10 in the SNT

Joshua 10 in the SUSU2

Joshua 10 in the SYNO

Joshua 10 in the TBIAOTANT

Joshua 10 in the TBT1E

Joshua 10 in the TBT1E2

Joshua 10 in the TFTIP

Joshua 10 in the TFTU

Joshua 10 in the TGNTATF3T

Joshua 10 in the THAI

Joshua 10 in the TNFD

Joshua 10 in the TNT

Joshua 10 in the TNTIK

Joshua 10 in the TNTIL

Joshua 10 in the TNTIN

Joshua 10 in the TNTIP

Joshua 10 in the TNTIZ

Joshua 10 in the TOMA

Joshua 10 in the TTENT

Joshua 10 in the UBG

Joshua 10 in the UGV

Joshua 10 in the UGV2

Joshua 10 in the UGV3

Joshua 10 in the VBL

Joshua 10 in the VDCC

Joshua 10 in the YALU

Joshua 10 in the YAPE

Joshua 10 in the YBVTP

Joshua 10 in the ZBP