Proverbs 26 (SUSU)

1 Kuye mu xinbelima sogofure ra,tunɛ mu fama maale xaba tɛmui,na ki a mu lan lɔnnitare xa binyɛ sɔtɔ. 2 Dankɛ mu mixi fanyi suxuma.Na fe luma nɛ alɔ xɔni naxan mu dɔxɔma, koyinma xa a gɔnɔ. 3 Soe bɔnbɔma nɛ alako a xa a gi,karafoe rasoma nɛ sofale dɛ i alako mixi xa a raɲɛrɛ,xaxilitare fan xuruma nɛ wuri ra alako a xa matinxin. 4 I naxa xaxilitare yaabi a maɲɔxun ki ra,xa na mu a ra wo birin lan. 5 I xa xaxilitare yaabi a maɲɔxun ki ma,xa na mu a ra a a yɛtɛ findima xaxilima nan na. 6 Mixi naxan xaxilitare xɛɛma masenyi nde tide,na bara a yɛtɛ tɔɔrɔ. 7 Taali wɔyɛnyi naxan minima xaxilitare dɛ i,na luxi nɛ alɔ mabɛnyi sanyinaxan sɛnbɛ mu na. 8 Xaxilitare binyafe luxi nɛ alɔ gɛmɛ safe laati kui. 9 Taali wɔyɛnyi naxan minima xaxilitare dɛ i,na luxi nɛ alɔ luxusinyinaxan na siisila bɛlɛxɛ i. 10 Mixi naxan wali soma xaxilitare yi ra,xa na mu a ra mixi yi ra a mu naxan kolon,na luxi nɛ alɔ sɔɔri naxan tanbɛ wolima ɲama mabiri. 11 Xaxilitare naxan gbilenma a xa daxuɲa ma,na luxi nɛ alɔ bare naxan gbilenma a xa bɔxunyi don na. 12 Xaxilitare fan fisa mixi bɛ naxan a yɛtɛ findixi lɔnnila ra.Fe sɔɔnɛyama nɛ na xaxilitare bɛ dangife na yɛtɛ igboe ra. 13 Mixi tunnaxɔnɔxi nan a falama,«Yɛtɛ na kira ra, yɛtɛ na taa kui.» 14 Naadɛ rabima, a man nagalima,alɔ tunnaxɔnɛ naxan a ya rabima a xa sade ma, a man xi. 15 Mixi tunnaxɔnɔxi a donse suxuma a bɛlɛxɛ ra,kɔnɔ a mu a rasoma a dɛ i tunnaxɔnɔya saabui ra. 16 Mixi tunnaxɔnɔxi a yɛtɛ rafisa xaxilima solofere bɛnaxee yaabi fima xaxilimaya ra. 17 Dangi mixi naxan a yɛtɛ rasoma gere kui naxan mu a matoxi,na maniya mixi ra naxan bare suxuma a tulie ma. 18 18-19 Mixi naxan a boore madaxu, a fa a fala, «Bere nan nu a ra,»na maniya daxui ra naxan tɛ maxirima tanbɛ ma, a a woli. 20 Xa yege mu na, tɛ xubenma nɛ.Xa mixi keren a sabari, sɔnxɔɛ danma nɛ. 21 Tige findima nɛ tɛ wole ra, yege findi tɛ ra.Sɔnxɔla fan gere rabirama na ki nɛ. 22 Naafixi xa masenyi luxi nɛ alɔ donse ɲɔxunmɛ,naxan goroma mixi furi kui. 23 Mixi ɲaaxi naxan wɔyɛn ɲɔxunmɛ falama,na luxi nɛ alɔ biriki to ɲaaxie se fiixɛ masoma naxee ma. 24 Mixi ɲaaxi a boore madaxuma wɔyɛn ɲɔxunmɛ ra,kɔnɔ yanfanteya na a bɔɲɛ kui. 25 Hali a wɔyɛnyi ɲɔxun, i naxa la a ra de,barima kobiɲa na a sondonyi kui. 26 A xa xɔnnanteya nɔxunxi a xa mayendenyi saabui ra,kɔnɔ a xa kobiɲa fama nɛ minide kɛnɛ ma mixie tagi. 27 Mixi naxan yili gema gantanyi ra,a tan nan fama birade a kui.Mixi naxan gɛmɛ wolima,na gɛmɛ gbilenma a tan nan ma. 28 Wule falɛ tɔɔɲɛgɛtɔɛ nan xɔnma,Mixi naxan a boore matɔxɔma wule ra,na kasarɛ nan tun nabama.

In Other Versions

Proverbs 26 in the ANGEFD

Proverbs 26 in the ANTPNG2D

Proverbs 26 in the AS21

Proverbs 26 in the BAGH

Proverbs 26 in the BBPNG

Proverbs 26 in the BBT1E

Proverbs 26 in the BDS

Proverbs 26 in the BEV

Proverbs 26 in the BHAD

Proverbs 26 in the BIB

Proverbs 26 in the BLPT

Proverbs 26 in the BNT

Proverbs 26 in the BNTABOOT

Proverbs 26 in the BNTLV

Proverbs 26 in the BOATCB

Proverbs 26 in the BOATCB2

Proverbs 26 in the BOBCV

Proverbs 26 in the BOCNT

Proverbs 26 in the BOECS

Proverbs 26 in the BOGWICC

Proverbs 26 in the BOHCB

Proverbs 26 in the BOHCV

Proverbs 26 in the BOHLNT

Proverbs 26 in the BOHNTLTAL

Proverbs 26 in the BOICB

Proverbs 26 in the BOILNTAP

Proverbs 26 in the BOITCV

Proverbs 26 in the BOKCV

Proverbs 26 in the BOKCV2

Proverbs 26 in the BOKHWOG

Proverbs 26 in the BOKSSV

Proverbs 26 in the BOLCB

Proverbs 26 in the BOLCB2

Proverbs 26 in the BOMCV

Proverbs 26 in the BONAV

Proverbs 26 in the BONCB

Proverbs 26 in the BONLT

Proverbs 26 in the BONUT2

Proverbs 26 in the BOPLNT

Proverbs 26 in the BOSCB

Proverbs 26 in the BOSNC

Proverbs 26 in the BOTLNT

Proverbs 26 in the BOVCB

Proverbs 26 in the BOYCB

Proverbs 26 in the BPBB

Proverbs 26 in the BPH

Proverbs 26 in the BSB

Proverbs 26 in the CCB

Proverbs 26 in the CUV

Proverbs 26 in the CUVS

Proverbs 26 in the DBT

Proverbs 26 in the DGDNT

Proverbs 26 in the DHNT

Proverbs 26 in the DNT

Proverbs 26 in the ELBE

Proverbs 26 in the EMTV

Proverbs 26 in the ESV

Proverbs 26 in the FBV

Proverbs 26 in the FEB

Proverbs 26 in the GGMNT

Proverbs 26 in the GNT

Proverbs 26 in the HARY

Proverbs 26 in the HNT

Proverbs 26 in the IRVA

Proverbs 26 in the IRVB

Proverbs 26 in the IRVG

Proverbs 26 in the IRVH

Proverbs 26 in the IRVK

Proverbs 26 in the IRVM

Proverbs 26 in the IRVM2

Proverbs 26 in the IRVO

Proverbs 26 in the IRVP

Proverbs 26 in the IRVT

Proverbs 26 in the IRVT2

Proverbs 26 in the IRVU

Proverbs 26 in the ISVN

Proverbs 26 in the JSNT

Proverbs 26 in the KAPI

Proverbs 26 in the KBT1ETNIK

Proverbs 26 in the KBV

Proverbs 26 in the KJV

Proverbs 26 in the KNFD

Proverbs 26 in the LBA

Proverbs 26 in the LBLA

Proverbs 26 in the LNT

Proverbs 26 in the LSV

Proverbs 26 in the MAAL

Proverbs 26 in the MBV

Proverbs 26 in the MBV2

Proverbs 26 in the MHNT

Proverbs 26 in the MKNFD

Proverbs 26 in the MNG

Proverbs 26 in the MNT

Proverbs 26 in the MNT2

Proverbs 26 in the MRS1T

Proverbs 26 in the NAA

Proverbs 26 in the NASB

Proverbs 26 in the NBLA

Proverbs 26 in the NBS

Proverbs 26 in the NBVTP

Proverbs 26 in the NET2

Proverbs 26 in the NIV11

Proverbs 26 in the NNT

Proverbs 26 in the NNT2

Proverbs 26 in the NNT3

Proverbs 26 in the PDDPT

Proverbs 26 in the PFNT

Proverbs 26 in the RMNT

Proverbs 26 in the SBIAS

Proverbs 26 in the SBIBS

Proverbs 26 in the SBIBS2

Proverbs 26 in the SBICS

Proverbs 26 in the SBIDS

Proverbs 26 in the SBIGS

Proverbs 26 in the SBIHS

Proverbs 26 in the SBIIS

Proverbs 26 in the SBIIS2

Proverbs 26 in the SBIIS3

Proverbs 26 in the SBIKS

Proverbs 26 in the SBIKS2

Proverbs 26 in the SBIMS

Proverbs 26 in the SBIOS

Proverbs 26 in the SBIPS

Proverbs 26 in the SBISS

Proverbs 26 in the SBITS

Proverbs 26 in the SBITS2

Proverbs 26 in the SBITS3

Proverbs 26 in the SBITS4

Proverbs 26 in the SBIUS

Proverbs 26 in the SBIVS

Proverbs 26 in the SBT

Proverbs 26 in the SBT1E

Proverbs 26 in the SCHL

Proverbs 26 in the SNT

Proverbs 26 in the SUSU2

Proverbs 26 in the SYNO

Proverbs 26 in the TBIAOTANT

Proverbs 26 in the TBT1E

Proverbs 26 in the TBT1E2

Proverbs 26 in the TFTIP

Proverbs 26 in the TFTU

Proverbs 26 in the TGNTATF3T

Proverbs 26 in the THAI

Proverbs 26 in the TNFD

Proverbs 26 in the TNT

Proverbs 26 in the TNTIK

Proverbs 26 in the TNTIL

Proverbs 26 in the TNTIN

Proverbs 26 in the TNTIP

Proverbs 26 in the TNTIZ

Proverbs 26 in the TOMA

Proverbs 26 in the TTENT

Proverbs 26 in the UBG

Proverbs 26 in the UGV

Proverbs 26 in the UGV2

Proverbs 26 in the UGV3

Proverbs 26 in the VBL

Proverbs 26 in the VDCC

Proverbs 26 in the YALU

Proverbs 26 in the YAPE

Proverbs 26 in the YBVTP

Proverbs 26 in the ZBP