Hebrews 2 (TNTIK)

1 Lekaavo tolondeka kugagoga goya gatuhulike, muladi seketusonge mhole mhole kuleka kutamanila. 2 Baho umwaka usenga ulongigwe kubitila wasenga wa kuulanga ulagusa wa ukweli, na munhu yoyose yalekile kuukweleleza hebu kuugoga katagusigwa kamba viilondeke. 3 Vino tohonyeka vilihi kamba hatuutonga ukombozi mkulu kamba uno? Tanhu Mndewa mwenyego iyo yanduse kulonga mbuli ino ya ukombozi, na waja wamuhulike watulagusila kuwa ya ukweli. 4 Vivija Mulungu mwenyego kalagusa kumwao kwa kutenda unzonza mwingi na vifukuzi na kuwagolela wanhu nhunza za Loho Yang'alile kamba viyalondile. 5 Mulungu hawekile wasenga wa kuulanga wawe watawala wa isi ayo, isi ayo ya sambi itulonga mbuli zake. 6 Lakini hana hanhu mna Gamaandiko Gang'alile holonga,“Go Mulungu, vino munhu ayo nani, mbaka umgese,vino munhu ayo nani mbaka umulole goya? 7 Kwa kipindi kidodo kumtenda yawe munhu mdodo kubanza wasenga wa kuulanga,kumgwaa taji ya ukulu na kutegelezigwa, 8 na kumtenda mtawala wa vinhu vose.”Yolongigwa kuwa Mulungu kamtenda munhu, “Mtawala wa vinhu vose,” bila kuleka hata kinhu kimoja. Hata sambi tung'hali hatunamona munhu kotawala vinhu vose. 9 Lakini tomona Yesu yatendigwe munhu mdodo kubanza wasenga wa kuulanga kwa kipindi kidodo, muladi mbuli ya ng'hekewa ya Mulungu kumwetu Yesu kafa mbuli ya wanhu wose. Sambi tomona kavazigwa taji ya ukulu na kutegelezigwa mbuli ya kugaya kwake mbaka kufa. 10 Ikala vinoga kwa Mulungu, yaumbile na kuvika goya vinhu vose, na kamtenda Yesu yawe viyali kubitila madununzo, muladi yawagale wana wengi muukulu wake. Kwavija Yesu ayo yowakombola wanhu. 11 Yesu kowasunha wanhu nzambi zao, heyo hamoja na iwaja wasunhigwe, wose Tatao imoja. Lekaavo Yesu hakona kinyala kuwakema ndugu zake. 12 Kalonga kwa Mulungu,“Nowalongela ndugu zangu kiutendile,muumting'hano wao nokwimbila nyila za kukutogola.” 13 Vivija kalonga, “Nomtamanila Mulungu.” Na kagendelela kulonga, “Niye na hano hamoja na wanhu nigweleligwe na Mulungu, wawe wanangu.” 14 Avo kwavija wana awo ni wanhu weli na lukuli na damu, vivija Yesu nayo keza kawa kamba wao na kuilumba muunhu wao. Katenda vivo, muladi kubitila ifa yake yamuhume Mwenembago, yakalile na udahi wa ifa. 15 Lakini vivija Yesu kafa kuwalekesa waja kwa bwembwe da ifa wakala watumwa muugima wao wose. 16 Kwavija yojuwika kuwa Yesu hezile kuwataza wasenga wa kuulanga, ila kowataza lukolo lwa Abulahamu. 17 Lekaavo kalondeka yaigale na ndugu zake kwa kila nzila, muladi yawe Mulava nhosa Mkulu yotamaniligwa na yeli na bazi mwiisang'hano yake kwa Mulungu, muladi nzambi za wanhu zigeligwe kumgongo. 18 Kwavija heyo mwenyego viyagezigwe na kudununzigwa kafunga umoyo, kodaha kuwataza iwaja wogezigwa.

In Other Versions

Hebrews 2 in the ANGEFD

Hebrews 2 in the ANTPNG2D

Hebrews 2 in the AS21

Hebrews 2 in the BAGH

Hebrews 2 in the BBPNG

Hebrews 2 in the BBT1E

Hebrews 2 in the BDS

Hebrews 2 in the BEV

Hebrews 2 in the BHAD

Hebrews 2 in the BIB

Hebrews 2 in the BLPT

Hebrews 2 in the BNT

Hebrews 2 in the BNTABOOT

Hebrews 2 in the BNTLV

Hebrews 2 in the BOATCB

Hebrews 2 in the BOATCB2

Hebrews 2 in the BOBCV

Hebrews 2 in the BOCNT

Hebrews 2 in the BOECS

Hebrews 2 in the BOGWICC

Hebrews 2 in the BOHCB

Hebrews 2 in the BOHCV

Hebrews 2 in the BOHLNT

Hebrews 2 in the BOHNTLTAL

Hebrews 2 in the BOICB

Hebrews 2 in the BOILNTAP

Hebrews 2 in the BOITCV

Hebrews 2 in the BOKCV

Hebrews 2 in the BOKCV2

Hebrews 2 in the BOKHWOG

Hebrews 2 in the BOKSSV

Hebrews 2 in the BOLCB

Hebrews 2 in the BOLCB2

Hebrews 2 in the BOMCV

Hebrews 2 in the BONAV

Hebrews 2 in the BONCB

Hebrews 2 in the BONLT

Hebrews 2 in the BONUT2

Hebrews 2 in the BOPLNT

Hebrews 2 in the BOSCB

Hebrews 2 in the BOSNC

Hebrews 2 in the BOTLNT

Hebrews 2 in the BOVCB

Hebrews 2 in the BOYCB

Hebrews 2 in the BPBB

Hebrews 2 in the BPH

Hebrews 2 in the BSB

Hebrews 2 in the CCB

Hebrews 2 in the CUV

Hebrews 2 in the CUVS

Hebrews 2 in the DBT

Hebrews 2 in the DGDNT

Hebrews 2 in the DHNT

Hebrews 2 in the DNT

Hebrews 2 in the ELBE

Hebrews 2 in the EMTV

Hebrews 2 in the ESV

Hebrews 2 in the FBV

Hebrews 2 in the FEB

Hebrews 2 in the GGMNT

Hebrews 2 in the GNT

Hebrews 2 in the HARY

Hebrews 2 in the HNT

Hebrews 2 in the IRVA

Hebrews 2 in the IRVB

Hebrews 2 in the IRVG

Hebrews 2 in the IRVH

Hebrews 2 in the IRVK

Hebrews 2 in the IRVM

Hebrews 2 in the IRVM2

Hebrews 2 in the IRVO

Hebrews 2 in the IRVP

Hebrews 2 in the IRVT

Hebrews 2 in the IRVT2

Hebrews 2 in the IRVU

Hebrews 2 in the ISVN

Hebrews 2 in the JSNT

Hebrews 2 in the KAPI

Hebrews 2 in the KBT1ETNIK

Hebrews 2 in the KBV

Hebrews 2 in the KJV

Hebrews 2 in the KNFD

Hebrews 2 in the LBA

Hebrews 2 in the LBLA

Hebrews 2 in the LNT

Hebrews 2 in the LSV

Hebrews 2 in the MAAL

Hebrews 2 in the MBV

Hebrews 2 in the MBV2

Hebrews 2 in the MHNT

Hebrews 2 in the MKNFD

Hebrews 2 in the MNG

Hebrews 2 in the MNT

Hebrews 2 in the MNT2

Hebrews 2 in the MRS1T

Hebrews 2 in the NAA

Hebrews 2 in the NASB

Hebrews 2 in the NBLA

Hebrews 2 in the NBS

Hebrews 2 in the NBVTP

Hebrews 2 in the NET2

Hebrews 2 in the NIV11

Hebrews 2 in the NNT

Hebrews 2 in the NNT2

Hebrews 2 in the NNT3

Hebrews 2 in the PDDPT

Hebrews 2 in the PFNT

Hebrews 2 in the RMNT

Hebrews 2 in the SBIAS

Hebrews 2 in the SBIBS

Hebrews 2 in the SBIBS2

Hebrews 2 in the SBICS

Hebrews 2 in the SBIDS

Hebrews 2 in the SBIGS

Hebrews 2 in the SBIHS

Hebrews 2 in the SBIIS

Hebrews 2 in the SBIIS2

Hebrews 2 in the SBIIS3

Hebrews 2 in the SBIKS

Hebrews 2 in the SBIKS2

Hebrews 2 in the SBIMS

Hebrews 2 in the SBIOS

Hebrews 2 in the SBIPS

Hebrews 2 in the SBISS

Hebrews 2 in the SBITS

Hebrews 2 in the SBITS2

Hebrews 2 in the SBITS3

Hebrews 2 in the SBITS4

Hebrews 2 in the SBIUS

Hebrews 2 in the SBIVS

Hebrews 2 in the SBT

Hebrews 2 in the SBT1E

Hebrews 2 in the SCHL

Hebrews 2 in the SNT

Hebrews 2 in the SUSU

Hebrews 2 in the SUSU2

Hebrews 2 in the SYNO

Hebrews 2 in the TBIAOTANT

Hebrews 2 in the TBT1E

Hebrews 2 in the TBT1E2

Hebrews 2 in the TFTIP

Hebrews 2 in the TFTU

Hebrews 2 in the TGNTATF3T

Hebrews 2 in the THAI

Hebrews 2 in the TNFD

Hebrews 2 in the TNT

Hebrews 2 in the TNTIL

Hebrews 2 in the TNTIN

Hebrews 2 in the TNTIP

Hebrews 2 in the TNTIZ

Hebrews 2 in the TOMA

Hebrews 2 in the TTENT

Hebrews 2 in the UBG

Hebrews 2 in the UGV

Hebrews 2 in the UGV2

Hebrews 2 in the UGV3

Hebrews 2 in the VBL

Hebrews 2 in the VDCC

Hebrews 2 in the YALU

Hebrews 2 in the YAPE

Hebrews 2 in the YBVTP

Hebrews 2 in the ZBP