Joshua 8 (UGV3)

1 Phir Rab ne Yashua se kahā, “Mat ḍar aur mat ghabrā balki tamām faujī apne sāth le kar Aī Shahr par hamlā kar. Kyoṅki maiṅ ne Aī ke bādshāh, us kī qaum, us ke shahr aur mulk ko tere hāth meṅ kar diyā hai. 2 Lāzim hai ki tū Aī aur us ke bādshāh ke sāth wuh kuchh kare jo tū ne Yarīhū aur us ke bādshāh ke sāth kiyā thā. Lekin is martabā tum us kā māl aur maweshī apne pās rakh sakte ho. Hamlā karte waqt shahr ke pīchhe ghāt lagā.” 3 Chunāṅche Yashua pūre lashkar ke sāth Aī par hamlā karne ke lie niklā. Us ne apne sab se achchhe faujiyoṅ meṅ se 30,000 ko chun liyā aur unheṅ rāt ke waqt Aī ke ḳhilāf bhej kar 4 hukm diyā, “Dhyān deṅ ki āp shahr ke pīchhe ghāt lagāeṅ. Sab ke sab shahr ke qarīb hī taiyār raheṅ. 5 Itne meṅ maiṅ bāqī mardoṅ ke sāth shahr ke qarīb ā jāūṅgā. Aur jab shahr ke log pahle kī tarah hamāre sāth laṛne ke lie nikleṅge to ham un ke āge āge bhāg jāeṅge. 6 Wuh hamāre pīchhe paṛ jāeṅge aur yoṅ ham unheṅ shahr se dūr le jāeṅge, kyoṅki wuh samjheṅge ki ham is dafā bhī pahle kī tarah un se bhāg rahe haiṅ. 7 Phir āp us jagah se nikleṅ jahāṅ āp ghāt meṅ baiṭhe hoṅge aur shahr par qabzā kar leṅ. Rab āp kā Ḳhudā use āp ke hāth meṅ kar degā. 8 Jab shahr āp ke qabze meṅ hogā to use jalā denā. Wuhī kareṅ jo Rab ne farmāyā hai. Merī in hidāyāt par dhyān deṅ.” 9 Yih kah kar Yashua ne unheṅ Aī kī taraf bhej diyā. Wuh rawānā ho kar Aī ke maġhrib meṅ ghāt meṅ baiṭh gae. Yih jagah Baitel aur Aī ke darmiyān thī. Lekin Yashua ne yih rāt bāqī logoṅ ke sāth ḳhaimāgāh meṅ guzārī. 10 Agle din subah-sawere Yashua ne ādmiyoṅ ko jamā karke un kā jāyzā liyā. Phir wuh Isrāīl ke buzurgoṅ ke sāth un ke āge āge Aī kī taraf chal diyā. 11 Jo lashkar us ke sāth thā wuh chalte chalte Aī ke sāmne pahuṅch gayā. Unhoṅ ne shahr ke shimāl meṅ apne ḳhaime lagāe. Un ke aur shahr ke darmiyān wādī thī. 12 Jo shahr ke maġhrib meṅ Aī aur Baitel ke darmiyān ghāt lagāe baiṭhe the wuh taqrīban 5,000 mard the. 13 Yoṅ shahr ke maġhrib aur shimāl meṅ ādmī laṛne ke lie taiyār hue. Rāt ke waqt Yashua wādī meṅ pahuṅch gayā. 14 Jab Aī ke bādshāh ne shimāl meṅ Isrāīliyoṅ ko dekhā to us ne jaldī jaldī taiyāriyāṅ kīṅ. Agle din subah-sawere wuh apne ādmiyoṅ ke sāth shahr se niklā tāki Isrāīliyoṅ ke sāth laṛe. Yih jagah Wādī-e-Yardan kī taraf thī. Bādshāh ko mālūm na huā ki Isrāīlī shahr ke pīchhe ghāt meṅ baiṭhe haiṅ. 15 Jab Aī ke mard nikle to Yashua aur us kā lashkar shikast kā izhār karke registān kī taraf bhāgne lage. 16 Tab Aī ke tamām mardoṅ ko Isrāīliyoṅ kā tāqqub karne ke lie bulāyā gayā, aur Yashua ke pīchhe bhāgte bhāgte wuh shahr se dūr nikal gae. 17 Ek mard bhī Aī yā Baitel meṅ na rahā balki sab ke sab Isrāīliyoṅ ke pīchhe paṛ gae. Na sirf yih balki unhoṅ ne shahr kā darwāzā khulā chhoṛ diyā. 18 Phir Rab ne Yashua se kahā, “Jo shamshīr tere hāth meṅ hai use Aī ke ḳhilāf uṭhāe rakh, kyoṅki maiṅ yih shahr tere hāth meṅ kar dūṅgā.” Yashua ne aisā hī kiyā, 19 aur jyoṅ hī us ne apnī shamshīr se Aī kī taraf ishārā kiyā ghāt meṅ baiṭhe ādmī jaldī se apnī jagah se nikal āe aur dauṛ dauṛ kar shahr par jhapaṭ paṛe. Unhoṅ ne us par qabzā karke jaldī se use jalā diyā. 20 Jab Aī ke ādmiyoṅ ne muṛ kar nazar ḍālī to dekhā ki shahr se dhueṅ ke bādal uṭh rahe haiṅ. Lekin ab un ke lie bhī bachne kā koī rāstā na rahā, kyoṅki jo Isrāīlī ab tak un ke āge āge registān kī taraf bhāg rahe the wuh achānak muṛ kar tāqqub karne wāloṅ par ṭūṭ paṛe. 21 Kyoṅki jab Yashua aur us ke sāth ke ādmiyoṅ ne dekhā ki ghāt meṅ baiṭhe Isrāīliyoṅ ne shahr par qabzā kar liyā hai aur ki shahr se dhuāṅ uṭh rahā hai to unhoṅ ne muṛ kar Aī ke ādmiyoṅ par hamlā kar diyā. 22 Sāth sāth shahr meṅ dāḳhil hue Isrāīlī shahr se nikal kar pīchhe se un se laṛne lage. Chunāṅche Aī ke ādmī bīch meṅ phaṅs gae. Isrāīliyoṅ ne sab ko qatl kar diyā, aur na koī bachā, na koī farār ho sakā. 23 Sirf Aī ke bādshāh ko zindā pakaṛā aur Yashua ke pās lāyā gayā. 24 Aī ke mardoṅ kā tāqqub karte karte un sab ko khule maidān aur registān meṅ talwār se mār dene ke bād Isrāīliyoṅ ne Aī Shahr meṅ wāpas ā kar tamām bāshindoṅ ko halāk kar diyā. 25 Us din Aī ke tamām mard aur aurateṅ māre gae. Kul 12,000 afrād. 26 Kyoṅki Yashua ne us waqt tak apnī shamshīr uṭhāe rakhī jab tak Aī ke tamām bāshindoṅ ko halāk na kar diyā gayā. 27 Sirf shahr ke maweshī aur lūṭā huā māl bach gayā, kyoṅki is dafā Rab ne hidāyat kī thī ki Isrāīlī use le jā sakte haiṅ. 28 Yashua ne Aī ko jalā kar use hameshā ke lie malbe kā ḍher banā diyā. Yih maqām āj tak wīrān hai. 29 Aī ke bādshāh kī lāsh us ne shām tak daraḳht se laṭkāe rakhī. Phir jab sūraj ḍūbne lagā to Yashua ne apne logoṅ ko hukm diyā ki bādshāh kī lāsh ko daraḳht se utār deṅ. Tab unhoṅ ne use shahr ke darwāze ke pās phaiṅk kar us par patthar kā baṛā ḍher lagā diyā. Yih ḍher āj tak maujūd hai. 30 Us waqt Yashua ne Rab Isrāīl ke Ḳhudā kī tāzīm meṅ Aibāl Pahāṛ par qurbāngāh banāī 31 jis tarah Rab ke ḳhādim Mūsā ne Isrāīliyoṅ ko hukm diyā thā. Us ne use Mūsā kī Sharīat kī Kitāb meṅ darj hidāyāt ke mutābiq banāyā. Qurbāngāh ke patthar tarāshe baġhair lagāe gae. Aur un par lohe kā ālā na chalāyā gayā. Us par unhoṅ ne Rab ko bhasm hone wālī aur salāmatī kī qurbāniyāṅ pesh kīṅ. 32 Wahāṅ Yashua ne Isrāīliyoṅ kī maujūdagī meṅ pattharoṅ par Mūsā kī sharīat dubārā likh dī. 33 Phir buzurgoṅ, nigahbānoṅ aur qāziyoṅ ke sāth mil kar tamām Isrāīlī do gurohoṅ meṅ taqsīm hue. Pardesī bhī un meṅ shāmil the. Ek guroh Garizīm Pahāṛ ke sāmne khaṛā huā aur dūsrā Aibāl Pahāṛ ke sāmne. Donoṅ guroh ek dūsre ke muqābil khaṛe rahe jabki Lāwī ke qabīle ke imām un ke darmiyān khaṛe hue. Unhoṅ ne Rab ke ahd kā sandūq uṭhā rakhā thā. Sab kuchh un hidāyāt ke ain mutābiq huā jo Rab ke ḳhādim Mūsā ne Isrāīliyoṅ ko barkat dene ke lie dī thīṅ. 34 Phir Yashua ne sharīat kī tamām bātoṅ kī tilāwat kī, us kī barakāt bhī aur us kī lānateṅ bhī. Sab kuchh us ne waisā hī paṛhā jaisā ki Sharīat kī Kitāb meṅ darj thā. 35 Jo bhī hukm Mūsā ne diyā thā us kā ek bhī lafz na rahā jis kī tilāwat Yashua ne tamām Isrāīliyoṅ kī pūrī jamāt ke sāmne na kī ho. Aur sab ne yih bāteṅ sunīṅ. Is meṅ aurateṅ, bachche aur un ke darmiyān rahne wāle pardesī sab shāmil the.

In Other Versions

Joshua 8 in the ANGEFD

Joshua 8 in the ANTPNG2D

Joshua 8 in the AS21

Joshua 8 in the BAGH

Joshua 8 in the BBPNG

Joshua 8 in the BBT1E

Joshua 8 in the BDS

Joshua 8 in the BEV

Joshua 8 in the BHAD

Joshua 8 in the BIB

Joshua 8 in the BLPT

Joshua 8 in the BNT

Joshua 8 in the BNTABOOT

Joshua 8 in the BNTLV

Joshua 8 in the BOATCB

Joshua 8 in the BOATCB2

Joshua 8 in the BOBCV

Joshua 8 in the BOCNT

Joshua 8 in the BOECS

Joshua 8 in the BOGWICC

Joshua 8 in the BOHCB

Joshua 8 in the BOHCV

Joshua 8 in the BOHLNT

Joshua 8 in the BOHNTLTAL

Joshua 8 in the BOICB

Joshua 8 in the BOILNTAP

Joshua 8 in the BOITCV

Joshua 8 in the BOKCV

Joshua 8 in the BOKCV2

Joshua 8 in the BOKHWOG

Joshua 8 in the BOKSSV

Joshua 8 in the BOLCB

Joshua 8 in the BOLCB2

Joshua 8 in the BOMCV

Joshua 8 in the BONAV

Joshua 8 in the BONCB

Joshua 8 in the BONLT

Joshua 8 in the BONUT2

Joshua 8 in the BOPLNT

Joshua 8 in the BOSCB

Joshua 8 in the BOSNC

Joshua 8 in the BOTLNT

Joshua 8 in the BOVCB

Joshua 8 in the BOYCB

Joshua 8 in the BPBB

Joshua 8 in the BPH

Joshua 8 in the BSB

Joshua 8 in the CCB

Joshua 8 in the CUV

Joshua 8 in the CUVS

Joshua 8 in the DBT

Joshua 8 in the DGDNT

Joshua 8 in the DHNT

Joshua 8 in the DNT

Joshua 8 in the ELBE

Joshua 8 in the EMTV

Joshua 8 in the ESV

Joshua 8 in the FBV

Joshua 8 in the FEB

Joshua 8 in the GGMNT

Joshua 8 in the GNT

Joshua 8 in the HARY

Joshua 8 in the HNT

Joshua 8 in the IRVA

Joshua 8 in the IRVB

Joshua 8 in the IRVG

Joshua 8 in the IRVH

Joshua 8 in the IRVK

Joshua 8 in the IRVM

Joshua 8 in the IRVM2

Joshua 8 in the IRVO

Joshua 8 in the IRVP

Joshua 8 in the IRVT

Joshua 8 in the IRVT2

Joshua 8 in the IRVU

Joshua 8 in the ISVN

Joshua 8 in the JSNT

Joshua 8 in the KAPI

Joshua 8 in the KBT1ETNIK

Joshua 8 in the KBV

Joshua 8 in the KJV

Joshua 8 in the KNFD

Joshua 8 in the LBA

Joshua 8 in the LBLA

Joshua 8 in the LNT

Joshua 8 in the LSV

Joshua 8 in the MAAL

Joshua 8 in the MBV

Joshua 8 in the MBV2

Joshua 8 in the MHNT

Joshua 8 in the MKNFD

Joshua 8 in the MNG

Joshua 8 in the MNT

Joshua 8 in the MNT2

Joshua 8 in the MRS1T

Joshua 8 in the NAA

Joshua 8 in the NASB

Joshua 8 in the NBLA

Joshua 8 in the NBS

Joshua 8 in the NBVTP

Joshua 8 in the NET2

Joshua 8 in the NIV11

Joshua 8 in the NNT

Joshua 8 in the NNT2

Joshua 8 in the NNT3

Joshua 8 in the PDDPT

Joshua 8 in the PFNT

Joshua 8 in the RMNT

Joshua 8 in the SBIAS

Joshua 8 in the SBIBS

Joshua 8 in the SBIBS2

Joshua 8 in the SBICS

Joshua 8 in the SBIDS

Joshua 8 in the SBIGS

Joshua 8 in the SBIHS

Joshua 8 in the SBIIS

Joshua 8 in the SBIIS2

Joshua 8 in the SBIIS3

Joshua 8 in the SBIKS

Joshua 8 in the SBIKS2

Joshua 8 in the SBIMS

Joshua 8 in the SBIOS

Joshua 8 in the SBIPS

Joshua 8 in the SBISS

Joshua 8 in the SBITS

Joshua 8 in the SBITS2

Joshua 8 in the SBITS3

Joshua 8 in the SBITS4

Joshua 8 in the SBIUS

Joshua 8 in the SBIVS

Joshua 8 in the SBT

Joshua 8 in the SBT1E

Joshua 8 in the SCHL

Joshua 8 in the SNT

Joshua 8 in the SUSU

Joshua 8 in the SUSU2

Joshua 8 in the SYNO

Joshua 8 in the TBIAOTANT

Joshua 8 in the TBT1E

Joshua 8 in the TBT1E2

Joshua 8 in the TFTIP

Joshua 8 in the TFTU

Joshua 8 in the TGNTATF3T

Joshua 8 in the THAI

Joshua 8 in the TNFD

Joshua 8 in the TNT

Joshua 8 in the TNTIK

Joshua 8 in the TNTIL

Joshua 8 in the TNTIN

Joshua 8 in the TNTIP

Joshua 8 in the TNTIZ

Joshua 8 in the TOMA

Joshua 8 in the TTENT

Joshua 8 in the UBG

Joshua 8 in the UGV

Joshua 8 in the UGV2

Joshua 8 in the VBL

Joshua 8 in the VDCC

Joshua 8 in the YALU

Joshua 8 in the YAPE

Joshua 8 in the YBVTP

Joshua 8 in the ZBP