1 John 3 (ANTPNG2D)

1 Ia nɨghnɨgh, Afeziar Ekiam bar e gɨfuegha en dɨghorim gami. Egha ziar kam, Godɨn boriba, e gatɨ. Ezɨ guizbangɨra, e an boribara. Nguazir kamɨn gumazamiziba God gɨfozir puvatɨ, me kamaghɨn uaghan e gɨfozir puvatɨ. 2 Nan adarasi, e datɨrɨghɨn Godɨn boriba. Egha e fozir puvatɨ, e gɨn manmaghɨn otivam. God bizir kam tɨghar en akagham. E kamaghɨn fo, Krais uamategh nguazir kamɨn izɨtɨ, e uan damazibar deravɨra an ganam. Egh an mɨn otogham. 3 Gumazir an mɨn otivamin dughiam bagha mɨzua gariba, me Iesus zuezɨ moghɨn me uari zue. 4 Gumazir arazir kurabagh amiba, me Godɨn akaba batosi. Arazir kuram, kar Godɨn akaba batozir arazim. 5 Ia bar fo, Iesus en arazir kuraba gɨn a mangasa, nguazir kamɨn ize. Ezɨ ia fo, an arazir kuratam gamizir puvatɨ. 6 E kamaghɨn fo, gumazitam Krais ko ikɨ, arazir kurabar amuvɨra ikian kogham. Egh gumazitam arazir kurabar amuvɨra ikɨtɨ, e fogh suam, a guizbangɨra Kraisɨn ganigha a gɨfozir puvatɨ. A guizbangɨra Krais gɨfozir puvatɨ, Krais a tina. 7 Nan boriba, ia uari bagh gan, gumazitam ia gifaraghtɨ, ia an gɨn mangan markɨ. Gumazir arazir aghuibagh amim, a, Iesus Godɨn damazimɨn derazɨ moghɨn, a Godɨn damazimɨn dera. 8 Satan faraghavɨra arazir kurabagh amua iza datɨrɨkɨn. Kamaghɨn e fo, tina arazir kurabagh ami, a Satanɨn borim. Godɨn Otarim Satanɨn ingangarim gasɨghasɨghasa nguazir kamɨn ize. 9 Gumazitam Godɨn borimɨn otoghtɨma, Godɨn Duam an navir averiamɨn aven angamra ikɨtɨ, eghtɨ an arazir kurabar amuvɨra ikian kogham. A Godɨn borimɨn otoghɨva, egh kamaghɨn an arazir kurabar amuvɨra ikian kogham. 10 Tina arazir aghuim gamir puvatɨ, a Godɨn borim puvatɨ. Egh tina Godɨn borir igharazibagh ifongezir puvatɨ, a uaghan Godɨn borim puvatɨ. Kamaghɨn e fo, te Godɨn boriba, ezɨ te Satanɨn boriba. 11 11-12 Kar akar ia fomɨra oragha iza datɨrɨghɨn tuzim: E uari gɨfuega. E Kenɨn arazim damuan markiam. A Satanɨn borim, egha uan dozim mɨsoghezɨ an areme. Egha a tizim bagha uan dozim mɨsoghezɨ, an areme? An araziba ikuvizɨma, an dozimɨn araziba dera. Kamaghɨn a uan dozim mɨsoghezɨ an areme. 13 Nan adarasi, nguazir kamɨn itir gumazamiziba ia gɨfueghan koghtɨma, ia dɨgavir kuram damuan markɨ. 14 E Godɨn borir igharazibagh ifonge. Kamaghɨn e fo, e ariaghɨrir tuavim ategha, ariaghrezir gumaziba puvatɨ, e angamra itir tuavimɨn zui. Tina Godɨn borir igharazitam gɨfongezir puvatɨ, an ariaghɨrir tuavimɨn zui. 15 Tina gumazir igharazitam gifongeghan kogh mati gumazir gumazibav sozim. Ia fo gumazir gumazibav soziba, me ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim inian kogham. 16 Iesus e gifongegha, egha e bagha uabɨ makunighava aremezɨ, e kamaghɨn Godɨn borir igharazibagh ifueghamin arazim gɨfo. Egh e uaghan Godɨn borir igharaziba bagh uari makunam. 17 Gumazitam nguazir kamɨn biziba ikɨtɨ, Godɨn borir igharazim biziba puvatɨghtɨ, an an ganɨva, egh an apangkuvan koghɨva, egh an akurvazir puvatɨ, gumazir kam Godɨn ifofer arazim an itir puvatɨ. 18 Nan boriba, e Godɨn borir igharaziba pura mɨgeir akabar me gɨfueghan kogham. Kamaghɨn markɨ. Egh guizbangɨra uan naviba me danɨngɨva, egh arazir aghuiba me damuam. 19 19-20 E Godɨn borir igharazibagh ifongezir arazir kam damuva, e fogh suam, e guizɨn akamɨn gɨn zui. God en navir averiamɨn itir biziba bar dagh fo, egha an apangkuvir en itim bar ekevegha, egha e uarira uarir apangkuvir arazim gafira. Egh en navir averiaba suam, ia ikufi, dughiar kamɨn e Godɨn borir igharazibagh ifongezir arazir kam damuva, e fogh suam, e Godɨn damazimɨn navir amɨrɨzim iti. 21 Nan adarasi, en navir averiaba kamaghɨn mɨkɨman koghan suam, ia ikufi, eghtɨ e Godɨn damazimɨn atiatingan kogham. 22 E Godɨn arazibar gɨn mangɨva a ifongezir arazibar amuva, kamaghɨn e bizitam bagh an azangsɨghtɨ, an e danɨngam. 23 Kar an akar ekiam: e nɨghnɨzir gavgavim an Otarim Krais Iesusɨn ikɨ. Egh an e mɨkemezir moghɨn, e uari uarigh ifuegham. 24 Tina an akamɨn gɨn mangɨva a Godɨn poroghɨv ikɨtɨ, God an poroghɨv ikiam. God uan Duam e ganɨngizɨ, ezɨ an Duar kam en akazɨ, e fo, God e ko iti.

In Other Versions

1 John 3 in the ANGEFD

1 John 3 in the AS21

1 John 3 in the BAGH

1 John 3 in the BBPNG

1 John 3 in the BBT1E

1 John 3 in the BDS

1 John 3 in the BEV

1 John 3 in the BHAD

1 John 3 in the BIB

1 John 3 in the BLPT

1 John 3 in the BNT

1 John 3 in the BNTABOOT

1 John 3 in the BNTLV

1 John 3 in the BOATCB

1 John 3 in the BOATCB2

1 John 3 in the BOBCV

1 John 3 in the BOCNT

1 John 3 in the BOECS

1 John 3 in the BOGWICC

1 John 3 in the BOHCB

1 John 3 in the BOHCV

1 John 3 in the BOHLNT

1 John 3 in the BOHNTLTAL

1 John 3 in the BOICB

1 John 3 in the BOILNTAP

1 John 3 in the BOITCV

1 John 3 in the BOKCV

1 John 3 in the BOKCV2

1 John 3 in the BOKHWOG

1 John 3 in the BOKSSV

1 John 3 in the BOLCB

1 John 3 in the BOLCB2

1 John 3 in the BOMCV

1 John 3 in the BONAV

1 John 3 in the BONCB

1 John 3 in the BONLT

1 John 3 in the BONUT2

1 John 3 in the BOPLNT

1 John 3 in the BOSCB

1 John 3 in the BOSNC

1 John 3 in the BOTLNT

1 John 3 in the BOVCB

1 John 3 in the BOYCB

1 John 3 in the BPBB

1 John 3 in the BPH

1 John 3 in the BSB

1 John 3 in the CCB

1 John 3 in the CUV

1 John 3 in the CUVS

1 John 3 in the DBT

1 John 3 in the DGDNT

1 John 3 in the DHNT

1 John 3 in the DNT

1 John 3 in the ELBE

1 John 3 in the EMTV

1 John 3 in the ESV

1 John 3 in the FBV

1 John 3 in the FEB

1 John 3 in the GGMNT

1 John 3 in the GNT

1 John 3 in the HARY

1 John 3 in the HNT

1 John 3 in the IRVA

1 John 3 in the IRVB

1 John 3 in the IRVG

1 John 3 in the IRVH

1 John 3 in the IRVK

1 John 3 in the IRVM

1 John 3 in the IRVM2

1 John 3 in the IRVO

1 John 3 in the IRVP

1 John 3 in the IRVT

1 John 3 in the IRVT2

1 John 3 in the IRVU

1 John 3 in the ISVN

1 John 3 in the JSNT

1 John 3 in the KAPI

1 John 3 in the KBT1ETNIK

1 John 3 in the KBV

1 John 3 in the KJV

1 John 3 in the KNFD

1 John 3 in the LBA

1 John 3 in the LBLA

1 John 3 in the LNT

1 John 3 in the LSV

1 John 3 in the MAAL

1 John 3 in the MBV

1 John 3 in the MBV2

1 John 3 in the MHNT

1 John 3 in the MKNFD

1 John 3 in the MNG

1 John 3 in the MNT

1 John 3 in the MNT2

1 John 3 in the MRS1T

1 John 3 in the NAA

1 John 3 in the NASB

1 John 3 in the NBLA

1 John 3 in the NBS

1 John 3 in the NBVTP

1 John 3 in the NET2

1 John 3 in the NIV11

1 John 3 in the NNT

1 John 3 in the NNT2

1 John 3 in the NNT3

1 John 3 in the PDDPT

1 John 3 in the PFNT

1 John 3 in the RMNT

1 John 3 in the SBIAS

1 John 3 in the SBIBS

1 John 3 in the SBIBS2

1 John 3 in the SBICS

1 John 3 in the SBIDS

1 John 3 in the SBIGS

1 John 3 in the SBIHS

1 John 3 in the SBIIS

1 John 3 in the SBIIS2

1 John 3 in the SBIIS3

1 John 3 in the SBIKS

1 John 3 in the SBIKS2

1 John 3 in the SBIMS

1 John 3 in the SBIOS

1 John 3 in the SBIPS

1 John 3 in the SBISS

1 John 3 in the SBITS

1 John 3 in the SBITS2

1 John 3 in the SBITS3

1 John 3 in the SBITS4

1 John 3 in the SBIUS

1 John 3 in the SBIVS

1 John 3 in the SBT

1 John 3 in the SBT1E

1 John 3 in the SCHL

1 John 3 in the SNT

1 John 3 in the SUSU

1 John 3 in the SUSU2

1 John 3 in the SYNO

1 John 3 in the TBIAOTANT

1 John 3 in the TBT1E

1 John 3 in the TBT1E2

1 John 3 in the TFTIP

1 John 3 in the TFTU

1 John 3 in the TGNTATF3T

1 John 3 in the THAI

1 John 3 in the TNFD

1 John 3 in the TNT

1 John 3 in the TNTIK

1 John 3 in the TNTIL

1 John 3 in the TNTIN

1 John 3 in the TNTIP

1 John 3 in the TNTIZ

1 John 3 in the TOMA

1 John 3 in the TTENT

1 John 3 in the UBG

1 John 3 in the UGV

1 John 3 in the UGV2

1 John 3 in the UGV3

1 John 3 in the VBL

1 John 3 in the VDCC

1 John 3 in the YALU

1 John 3 in the YAPE

1 John 3 in the YBVTP

1 John 3 in the ZBP