Acts 27 (BONCB)

1 Sekumisiwe ukuthi sizakuya e-Ithali, uPhawuli kanye lezinye izibotshwa banikelwa ezandleni zomphathi wekhulu owayethiwa nguJuliyasi owaye ngoweButho leSikhosini. 2 Sagada umkhumbi e-Adramithiya owawusulungele ukuya emathekwini asemakhunjini esifunda sase-Ezhiya, sahle salungena ulwandle. Sasilo-Aristakhasi, owayesuka eThesalonika. 3 Kusisa sakhuphukela eSidoni; uJuliyasi watshengisa umusa kuPhawuli, wamvumela ukuthi aye kubangane bakhe bamenzele lokho ayengabe ekuswela. 4 Sesisuka lapho saluqonda ulwandle njalo sagudla ethunzini laseSiphrasi ngoba ukuvunguza komoya kwakuphambana lathi. 5 Sathi sesiwele sadabula ulwandle olubanzi malungana lasokhunjini lweSilisiya lePhamfiliya, sakhuphukela eMira eseLikhiya. 6 Khonapho umphathi wekhulu wafumana umkhumbi wase-Alekizandriya uwelela e-Ithali, wasingenisa kuwo. 7 Sahamba sitotoba okwensuku ezinengi, sathwala nzima ukuyafika eKhinidu. Kwathi ngoba umoya usivalela ukuthi sihambe ngendlela yethu, sawela sayagudla ethunzini laseKhrethe, malungana leSalimoni. 8 Sahamba siceza okhunjini kanzima, safika endaweni ethiwa kuseMathekumahle, eduze ledolobho laseLaseya. 9 Sasesilahlekelwe yisikhathi esinengi kakhulu, lokuhamba olwandle kwasekuyingozi kabi ngoba ngalesisikhathi kwasekungemva kwesikhathi sokuzila. Yikho uPhawuli wabaxwayisa wathi, 10 “Madoda, ngibona ukuthi uhambo lolu luzakuba lengozi lomonakalo omkhulu, kubhidlike umkhumbi lempahla, lempilo zethu lathi.” 11 Kodwa umphathi wekhulu, esikhundleni sokulalela lokho okwakutshiwo nguPhawuli, walandela iseluleko somtshayeli womkhumbi kanye lomnikazi wawo. 12 Njengoba itheku lalingelihle ukuthi simise khona ebusika, abanengi bakhetha ukuthi siqhubeke ngohambo, bethemba ukuthi sizafika eFenikhe simise khona ebusika lobo. Leli kwakulitheku eliseKhrethe, elalikhangele eningizimu yentshonalanga njalo lenyakatho yentshonalanga. 13 Kwathi ngokuphephetha komoya opholileyo waseningizimu, banakana ukuthi basebekutholile ababekudinga; ngakho bawukhulula umkhumbi wawela ugudle iKhrethe. 14 Masinyazana nje, umoya olamandla esivunguvungu owawuthiwa “yiNhlampumalanga” wavunguza usuka esihlengeni. 15 Umkhumbi watshaywa yilesosiphepho wehluleka ukuqondana lomoya; ngakho wasehlula sasesindenda nje siwulandela. 16 Sathi lapho sidlula ekusithekeni kwesihlenge esincane esithiwa yiKhawuda, kwasekusala lokuthi simise kuhle isikepe sokuphephela siqonde. 17 Kwathi amadoda esesidonsele phezulu emkhunjini, basebethandela izintambo bebopha umkhumbi ngokwawo ukuze uqine wonke. Bathi ngoba besesaba ukuthi bazatshayeka emhlabathini wetshebetshebe laseSithisi, behlisa iseyili bayekela umkhumbi wazindendela nje. 18 Isiphepho sasizunguza kabuhlungu kwaze kwathi ngosuku olulandelayo saqalisa ukujikela umthwalo olwandle. 19 Ngosuku lwesithathu baphosela phandle ngezabo izandla izintambo lezinye impahla zokuhambisa umkhumbi. 20 Kwathi sekuyizinsuku ezinengi singaliboni ilanga loba izinkanyezi, kodwa isiphepho silokhu sisidla ubhedu, saphelelwa lithemba lokuthi sizaphepha. 21 Amadoda ayesehlale isikhathi eside engadlanga, uPhawuli wasesima phambi kwabo, wathi, “Madoda, ngabe lingilalele sangasuki eKhrethe; ngabe kalizifakanga phakathi kwale inhlekenhleke lokulahlekelwa lokhu. 22 Kodwa manje ngiyalikhuthaza ukuthi lime isibindi, ngoba kakukho lamunye wenu ozakufa; ngumkhumbi kuphela ozabhidlika. 23 Izolo ebusuku ingilosi kaNkulunkulu engingowakhe mina njalo lengimkhonzayo ime phambi kwami 24 yathi, ‘Ungesabi, Phawuli. Kumele uyethonisiswa nguKhesari; njalo uNkulunkulu usebe lomusa wokukunika impilo zabo bonke owela labo.’ 25 Ngakho manini isibindi, madoda, ngoba ngiyamethemba uNkulunkulu ukuthi kuzakwenzakala njengokungitshela kwakhe. 26 Kodwa phela sisezake sitshayeke phansi sikhaphazelwe esihlengeni esithile.” 27 Ngobusuku betshumi lane sasilokhu siyaluziswa oLwandle lwe-Adriyathi, lapho okwathi phakathi kobusuku abaqhubi bomkhumbi bezwa kungathi basebesondela emhlabathini. 28 Baphosa izintambo zokulinganisa bafumana ukuthi amanzi ayezike okwezingalo ezilikhulu elilamatshumi amabili. Ngemva kwesikhatshana baphinda baziphosa njalo bafumana izingalo ezingamatshumi ayisificamunwemunye ukuzika. 29 Bathi ngoba besesaba ukuthi sasizasakazeka ematsheni basebesehlisa insika zokumisa umkhumbi ngemuva bekhalela ukuthi kuse. 30 Abaqhubi bomkhumbi bazama ukunyenya babaleke emkhunjini ngokwehlisela isikepe sokusinda olwandle bezenza abafuna ukuyakwehlisa ezinye insika ngaphambili komkhumbi. 31 UPhawuli wasesithi kumphathi wekhulu lasemabuthweni, “Nxa amadoda la engahlali emkhunjini, ngeke lisinde.” 32 Ngakho amabutho asequma izintambo ezazibambe isikepe sokusinda asiyekela sayagxumukela emanzini. 33 Sekubanga emathathakusa, uPhawuli wabakhuthaza bonke ukuthi badle. Wathi, “Okwensuku ezilitshumi lane ezidluleyo belihlezi libambe amaphaphu enu; lisehluleka lokudla; kalizange lidle lutho. 34 Okwamanje ngilicela ukuthi lidle. Kumele lidle ukuze liphile. Kakho loyedwa wenu ozalahlekelwa lalunwele ekhanda lakhe.” 35 Esekutshilo lokhu, wathatha isinkwa wabonga kuNkulunkulu phambi kwabo bonke. Wasesihlephuna wadla. 36 Bonke baqunga isibindi basebesidla labo. 37 Sisonke sasingabantu abangamakhulu amabili lamatshumi ayisikhombisa lesithupha (276) emkhunjini. 38 Bathi sebedlile basutha, baphungula ukusindwa komkhumbi ngokuchithela amabele olwandle. 39 Kwathi sokusile kabawunanzelelanga umhlabathi, kodwa babona itheku elaligcwele itshebetshebe, basebezimisela ukuthi umkhumbi bayewumisa khona nxa kuvuma. 40 Baquma insika bazitshiya zicwila olwandle, baphinda banyomula lezintambo ezazibambe okokugwedlisa. Basebephakamisa iseyili yaphambili beyiqondisa emoyeni, basebeqonda ekhunjini. 41 Kodwa umkhumbi watshayelela esidulini setshebetshebe olwandle wahle wabhajwa. Isihloko sawo sathi ngxi phansi asabe sisanyikinyeka, ingemuva yona yahlakazeka itshaywa ngamagagasi. 42 Amabutho asesithi kungcono abulale izibotshwa ukuze kungabikhona esizantsheza sibaleke. 43 Kodwa umphathi wekhulu wayefuna ukuvikela impilo kaPhawuli, yikho wabalela ukuthi bakwenze lokho abasebekumisile. Walaya labo ababelamandla okuntsheza ukuba bazithele olwandle bona kuqala baqonde emhlabathini. 44 Inengi lalizandenda ngamapulanka liye khona loba ngasiqa bani somkhumbi. Ngale indlela wonke umuntu wafika emhlabathini ephephile.

In Other Versions

Acts 27 in the ANGEFD

Acts 27 in the ANTPNG2D

Acts 27 in the AS21

Acts 27 in the BAGH

Acts 27 in the BBPNG

Acts 27 in the BBT1E

Acts 27 in the BDS

Acts 27 in the BEV

Acts 27 in the BHAD

Acts 27 in the BIB

Acts 27 in the BLPT

Acts 27 in the BNT

Acts 27 in the BNTABOOT

Acts 27 in the BNTLV

Acts 27 in the BOATCB

Acts 27 in the BOATCB2

Acts 27 in the BOBCV

Acts 27 in the BOCNT

Acts 27 in the BOECS

Acts 27 in the BOGWICC

Acts 27 in the BOHCB

Acts 27 in the BOHCV

Acts 27 in the BOHLNT

Acts 27 in the BOHNTLTAL

Acts 27 in the BOICB

Acts 27 in the BOILNTAP

Acts 27 in the BOITCV

Acts 27 in the BOKCV

Acts 27 in the BOKCV2

Acts 27 in the BOKHWOG

Acts 27 in the BOKSSV

Acts 27 in the BOLCB

Acts 27 in the BOLCB2

Acts 27 in the BOMCV

Acts 27 in the BONAV

Acts 27 in the BONLT

Acts 27 in the BONUT2

Acts 27 in the BOPLNT

Acts 27 in the BOSCB

Acts 27 in the BOSNC

Acts 27 in the BOTLNT

Acts 27 in the BOVCB

Acts 27 in the BOYCB

Acts 27 in the BPBB

Acts 27 in the BPH

Acts 27 in the BSB

Acts 27 in the CCB

Acts 27 in the CUV

Acts 27 in the CUVS

Acts 27 in the DBT

Acts 27 in the DGDNT

Acts 27 in the DHNT

Acts 27 in the DNT

Acts 27 in the ELBE

Acts 27 in the EMTV

Acts 27 in the ESV

Acts 27 in the FBV

Acts 27 in the FEB

Acts 27 in the GGMNT

Acts 27 in the GNT

Acts 27 in the HARY

Acts 27 in the HNT

Acts 27 in the IRVA

Acts 27 in the IRVB

Acts 27 in the IRVG

Acts 27 in the IRVH

Acts 27 in the IRVK

Acts 27 in the IRVM

Acts 27 in the IRVM2

Acts 27 in the IRVO

Acts 27 in the IRVP

Acts 27 in the IRVT

Acts 27 in the IRVT2

Acts 27 in the IRVU

Acts 27 in the ISVN

Acts 27 in the JSNT

Acts 27 in the KAPI

Acts 27 in the KBT1ETNIK

Acts 27 in the KBV

Acts 27 in the KJV

Acts 27 in the KNFD

Acts 27 in the LBA

Acts 27 in the LBLA

Acts 27 in the LNT

Acts 27 in the LSV

Acts 27 in the MAAL

Acts 27 in the MBV

Acts 27 in the MBV2

Acts 27 in the MHNT

Acts 27 in the MKNFD

Acts 27 in the MNG

Acts 27 in the MNT

Acts 27 in the MNT2

Acts 27 in the MRS1T

Acts 27 in the NAA

Acts 27 in the NASB

Acts 27 in the NBLA

Acts 27 in the NBS

Acts 27 in the NBVTP

Acts 27 in the NET2

Acts 27 in the NIV11

Acts 27 in the NNT

Acts 27 in the NNT2

Acts 27 in the NNT3

Acts 27 in the PDDPT

Acts 27 in the PFNT

Acts 27 in the RMNT

Acts 27 in the SBIAS

Acts 27 in the SBIBS

Acts 27 in the SBIBS2

Acts 27 in the SBICS

Acts 27 in the SBIDS

Acts 27 in the SBIGS

Acts 27 in the SBIHS

Acts 27 in the SBIIS

Acts 27 in the SBIIS2

Acts 27 in the SBIIS3

Acts 27 in the SBIKS

Acts 27 in the SBIKS2

Acts 27 in the SBIMS

Acts 27 in the SBIOS

Acts 27 in the SBIPS

Acts 27 in the SBISS

Acts 27 in the SBITS

Acts 27 in the SBITS2

Acts 27 in the SBITS3

Acts 27 in the SBITS4

Acts 27 in the SBIUS

Acts 27 in the SBIVS

Acts 27 in the SBT

Acts 27 in the SBT1E

Acts 27 in the SCHL

Acts 27 in the SNT

Acts 27 in the SUSU

Acts 27 in the SUSU2

Acts 27 in the SYNO

Acts 27 in the TBIAOTANT

Acts 27 in the TBT1E

Acts 27 in the TBT1E2

Acts 27 in the TFTIP

Acts 27 in the TFTU

Acts 27 in the TGNTATF3T

Acts 27 in the THAI

Acts 27 in the TNFD

Acts 27 in the TNT

Acts 27 in the TNTIK

Acts 27 in the TNTIL

Acts 27 in the TNTIN

Acts 27 in the TNTIP

Acts 27 in the TNTIZ

Acts 27 in the TOMA

Acts 27 in the TTENT

Acts 27 in the UBG

Acts 27 in the UGV

Acts 27 in the UGV2

Acts 27 in the UGV3

Acts 27 in the VBL

Acts 27 in the VDCC

Acts 27 in the YALU

Acts 27 in the YAPE

Acts 27 in the YBVTP

Acts 27 in the ZBP