James 5 (BONLT)

1 Chikuru itu uwinja, un jo-mwandu! Ywaguru kendo gouru nduru nikech masiche mathoth mochomou. 2 Mwandu ma un-go osetop, kendo olwenda osechamo lepu otieko. 3 Dhahabu gi fedha ma un-go nyal osechamo, kendo nyal mochamogigo ema biro bedo joneno makwedou kaka joketho, kendo gibiro chamo ringreu ka mach. Usechoko mwandu e ndalo gikoni! 4 To neuru pok uchulo misach jotich mane otiyonu e puotheu kendo ywak mag jokeyogo osechopo e it Jehova Nyasaye Maratego. 5 Usedak e piny-ka kudhialoru e ngima mamalo, usebedo jowuoro mudoko machwe to koro chiengʼ yengʼo osechopo. 6 Usengʼado bura mi unego joma kare, mane ok ked kodu e yo moro amora. 7 Emomiyo horeuru mos, jowetena, nyaka chop Ruoth duogi. Neuru kaka japur rito puothe mondo onyagne cham mokonyorego, kendo kaka ohore mos korito kodh opon gi kodh chwiri. 8 Un bende horeuru mos, kendo jiwuru chunyu, nikech Ruoth chiegni duogo. 9 Kik ngʼato kuomu ngʼur gi nyawadgi owetena, nono to ibiro ngʼadnu bura kaka joketho. Neuru ni Jangʼad bura ochungʼ e dhoot! 10 Owetena, kawuru jonabi mane owuoyo e nying Ruoth kaka ranyisi mar bedo gi horuok e kinde chandruok. 11 Kaka ungʼeyo maber ni joma ohore mos e chandruok ema ikwano ni ogwedhi bende usewinjo kuom horuok mar Ayub, kendo ungʼeyo gima Ruoth notimone achien. Ruoth nigi kech kod ngʼwono mathoth. 12 To moloyo mago duto, owetena, ka usingoru e wach moro to kik ukwongʼru. Kik ukwongʼru gi polo kata gi piny kata gi gimoro amora machielo. Kar timo kamano to “Ee” maru mondo obed mana ee, kendo “Ooyo” maru bende obed mana ooyo, nono to buch Nyasaye biro loyou. 13 Ka ngʼato kuomu nigi chandruok, to onego olem. Ka ngʼato kuomu nigi mor, to onego ower wende pak. 14 Ka ngʼato kuomu tuo, to onego oluong jodong kanisa mondo olamne kendo owire gi mo e nying Ruoth. 15 Nikech lamo molam kuom yie biro kelo chang ni jatuo, mi Ruoth mi oa malo. To ka osetimo richo to nowene. 16 Emomiyo ngʼato ka ngʼato mondo ohul richone kendo olam ni nyawadgi, mondo eka uyud chang. Lamo mar ngʼat makare nigi teko kendo timo tich. 17 Elija ne en dhano mana kaka wan. Nolemo koketo chunye mondo kik koth chue, mi koth ne ok ochwe e piny kuom higni adek gi nus. 18 Eka bangʼe nolemo kendo mi polo noyawore mi koth ochwe kendo mi piny nochiego cham. 19 Owetena, ka ngʼato kuomu obaro oweyo adiera, mi ngʼat moro odwoke e yo, 20 to ngʼeuru ni ngʼat modwoko jaricho mobayo yo oreso chunye kuom tho kendo omiyo owene richone mathoth.

In Other Versions

James 5 in the ANGEFD

James 5 in the ANTPNG2D

James 5 in the AS21

James 5 in the BAGH

James 5 in the BBPNG

James 5 in the BBT1E

James 5 in the BDS

James 5 in the BEV

James 5 in the BHAD

James 5 in the BIB

James 5 in the BLPT

James 5 in the BNT

James 5 in the BNTABOOT

James 5 in the BNTLV

James 5 in the BOATCB

James 5 in the BOATCB2

James 5 in the BOBCV

James 5 in the BOCNT

James 5 in the BOECS

James 5 in the BOGWICC

James 5 in the BOHCB

James 5 in the BOHCV

James 5 in the BOHLNT

James 5 in the BOHNTLTAL

James 5 in the BOICB

James 5 in the BOILNTAP

James 5 in the BOITCV

James 5 in the BOKCV

James 5 in the BOKCV2

James 5 in the BOKHWOG

James 5 in the BOKSSV

James 5 in the BOLCB

James 5 in the BOLCB2

James 5 in the BOMCV

James 5 in the BONAV

James 5 in the BONCB

James 5 in the BONUT2

James 5 in the BOPLNT

James 5 in the BOSCB

James 5 in the BOSNC

James 5 in the BOTLNT

James 5 in the BOVCB

James 5 in the BOYCB

James 5 in the BPBB

James 5 in the BPH

James 5 in the BSB

James 5 in the CCB

James 5 in the CUV

James 5 in the CUVS

James 5 in the DBT

James 5 in the DGDNT

James 5 in the DHNT

James 5 in the DNT

James 5 in the ELBE

James 5 in the EMTV

James 5 in the ESV

James 5 in the FBV

James 5 in the FEB

James 5 in the GGMNT

James 5 in the GNT

James 5 in the HARY

James 5 in the HNT

James 5 in the IRVA

James 5 in the IRVB

James 5 in the IRVG

James 5 in the IRVH

James 5 in the IRVK

James 5 in the IRVM

James 5 in the IRVM2

James 5 in the IRVO

James 5 in the IRVP

James 5 in the IRVT

James 5 in the IRVT2

James 5 in the IRVU

James 5 in the ISVN

James 5 in the JSNT

James 5 in the KAPI

James 5 in the KBT1ETNIK

James 5 in the KBV

James 5 in the KJV

James 5 in the KNFD

James 5 in the LBA

James 5 in the LBLA

James 5 in the LNT

James 5 in the LSV

James 5 in the MAAL

James 5 in the MBV

James 5 in the MBV2

James 5 in the MHNT

James 5 in the MKNFD

James 5 in the MNG

James 5 in the MNT

James 5 in the MNT2

James 5 in the MRS1T

James 5 in the NAA

James 5 in the NASB

James 5 in the NBLA

James 5 in the NBS

James 5 in the NBVTP

James 5 in the NET2

James 5 in the NIV11

James 5 in the NNT

James 5 in the NNT2

James 5 in the NNT3

James 5 in the PDDPT

James 5 in the PFNT

James 5 in the RMNT

James 5 in the SBIAS

James 5 in the SBIBS

James 5 in the SBIBS2

James 5 in the SBICS

James 5 in the SBIDS

James 5 in the SBIGS

James 5 in the SBIHS

James 5 in the SBIIS

James 5 in the SBIIS2

James 5 in the SBIIS3

James 5 in the SBIKS

James 5 in the SBIKS2

James 5 in the SBIMS

James 5 in the SBIOS

James 5 in the SBIPS

James 5 in the SBISS

James 5 in the SBITS

James 5 in the SBITS2

James 5 in the SBITS3

James 5 in the SBITS4

James 5 in the SBIUS

James 5 in the SBIVS

James 5 in the SBT

James 5 in the SBT1E

James 5 in the SCHL

James 5 in the SNT

James 5 in the SUSU

James 5 in the SUSU2

James 5 in the SYNO

James 5 in the TBIAOTANT

James 5 in the TBT1E

James 5 in the TBT1E2

James 5 in the TFTIP

James 5 in the TFTU

James 5 in the TGNTATF3T

James 5 in the THAI

James 5 in the TNFD

James 5 in the TNT

James 5 in the TNTIK

James 5 in the TNTIL

James 5 in the TNTIN

James 5 in the TNTIP

James 5 in the TNTIZ

James 5 in the TOMA

James 5 in the TTENT

James 5 in the UBG

James 5 in the UGV

James 5 in the UGV2

James 5 in the UGV3

James 5 in the VBL

James 5 in the VDCC

James 5 in the YALU

James 5 in the YAPE

James 5 in the YBVTP

James 5 in the ZBP