Proverbs 22 (IRVM2)

1 അനവധി സമ്പത്തിനെക്കാൾ സൽക്കീർത്തിയുംവെള്ളിയേക്കാളും പൊന്നിനെക്കാളും കൃപയും ഏറെ നല്ലത്. 2 ധനവാനും ദരിദ്രനും തമ്മിൽ കാണുന്നു;അവരുടെ സ്രഷ്ടാവ് യഹോവ തന്നെ. 3 വിവേകമുള്ളവൻ അനർത്ഥം കണ്ട് ഒളിച്ചുകൊള്ളുന്നു;അല്പബുദ്ധികൾ നേരെ ചെന്ന് അനർത്ഥത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. 4 താഴ്മയ്ക്കും യഹോവാഭക്തിക്കും ഉള്ള പ്രതിഫലംധനവും മാനവും ജീവനും ആകുന്നു. 5 വക്രന്റെ വഴിയിൽ മുള്ളും കെണിയും ഉണ്ട്;തന്റെ പ്രാണനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ അവയോട് അകന്നിരിക്കട്ടെ. 6 ബാലൻ നടക്കേണ്ട വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക;അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല. 7 ധനവാൻ ദരിദ്രന്മാരെ ഭരിക്കുന്നു;കടം മേടിക്കുന്നവൻ കടം കൊടുക്കുന്നവന് ദാസൻ. 8 നീതികേട് വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആപത്ത് കൊയ്യും;അവന്റെ കോപത്തിന്റെ വടി വിഫലമാകും. 9 ദയാകടാക്ഷമുള്ളവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും;കാരണം അവൻ തന്റെ ആഹാരത്തിൽനിന്ന് അഗതിക്ക് കൊടുക്കുന്നുവല്ലോ. 10 പരിഹാസിയെ നീക്കിക്കളയുക; അപ്പോൾ പിണക്കം ഒഴിഞ്ഞുപോകും;കലഹവും നിന്ദയും നിന്നുപോകും. 11 ഹൃദയശുദ്ധി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവന് അധരലാവണ്യം ഉണ്ട്;രാജാവ് അവന്റെ സ്നേഹിതൻ. 12 യഹോവയുടെ കണ്ണുകൾ പരിജ്ഞാനമുള്ളവനെ കാക്കുന്നു;ദ്രോഹികളുടെ വാക്ക് അവിടുന്ന് മറിച്ചുകളയുന്നു. 13 “വെളിയിൽ സിംഹം ഉണ്ട്,വീഥിയിൽ എനിക്ക് ജീവഹാനി വരും” എന്ന് മടിയൻ പറയുന്നു. 14 പരസ്ത്രീയുടെ വായ് ആഴമുള്ള കുഴി ആകുന്നു;യഹോവയാൽ ത്യജിക്കപ്പെട്ടവൻ അതിൽ വീഴും. 15 ബാലന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഭോഷത്തം പറ്റിയിരിക്കുന്നു;ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള വടി അതിനെ അവനിൽനിന്ന് അകറ്റിക്കളയും. 16 ആദായം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് എളിയവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനുംധനവാനു കൊടുക്കുന്നവനും ദരിദ്രനായിത്തീരും. 17 ജ്ഞാനികളുടെ വചനങ്ങൾ ചെവിചായിച്ച് കേൾക്കുക;എന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് മനസ്സുവയ്ക്കുക. 18 അവയെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതുംനിന്റെ അധരങ്ങളിൽ അവ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതും മനോഹരം. 19 നിന്റെ ആശ്രയം യഹോവയിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതിന്ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട്, നിന്നോട് തന്നെ, ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 നിന്നെ അയച്ചവർക്ക് നീ നേരുള്ള മറുപടി നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണംനിനക്ക് നേരുള്ള മറുപടിയുടെ നിശ്ചയം അറിയിച്ചുതരുവാൻ 21 ആലോചനയും പരിജ്ഞാനവും അടങ്ങിയ ഉത്തമവാക്യങ്ങൾഞാൻ നിനക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. 22 എളിയവനോട് അവൻ എളിയവനാകുകകൊണ്ട് കവർച്ച ചെയ്യരുത്;അരിഷ്ടനെ പടിവാതില്ക്കൽവച്ചു പീഡിപ്പിക്കുകയും അരുത്. 23 യഹോവ അവരുടെ വ്യവഹാരം നടത്തും;അവരെ കൊള്ളയിട്ടവരുടെ ജീവനെ കൊള്ളയിടും. 24 കോപശീലനോടു സഖിത്വമരുത്;ക്രോധമുള്ള മനുഷ്യനോടുകൂടി നടക്കുകയും അരുത്. 25 നീ അവന്റെ വഴികളെ പഠിക്കുവാനുംനിന്റെ പ്രാണൻ കെണിയിൽ അകപ്പെടുവാനും സംഗതിവരരുത്. 26 നീ കൈയടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുംകടത്തിന് ജാമ്യം നില്‍ക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ആയിപ്പോകരുത്. 27 വീട്ടുവാൻ നിനക്ക് വകയില്ലാതെ വന്നിട്ട്നിന്റെ കീഴിൽനിന്ന് നിന്റെ മെത്ത എടുത്തുകളയുവാൻ ഇടവരുത്തുന്നത് എന്തിന്? 28 നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നപണ്ടത്തെ അതിര് നീ മാറ്റരുത്. 29 പ്രവൃത്തിയിൽ സാമർത്ഥ്യമുള്ള പുരുഷനെ നീ കാണുന്നുവോ?അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നില്ക്കും;നീചന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവൻ നില്‍ക്കുകയില്ല.

In Other Versions

Proverbs 22 in the ANGEFD

Proverbs 22 in the ANTPNG2D

Proverbs 22 in the AS21

Proverbs 22 in the BAGH

Proverbs 22 in the BBPNG

Proverbs 22 in the BBT1E

Proverbs 22 in the BDS

Proverbs 22 in the BEV

Proverbs 22 in the BHAD

Proverbs 22 in the BIB

Proverbs 22 in the BLPT

Proverbs 22 in the BNT

Proverbs 22 in the BNTABOOT

Proverbs 22 in the BNTLV

Proverbs 22 in the BOATCB

Proverbs 22 in the BOATCB2

Proverbs 22 in the BOBCV

Proverbs 22 in the BOCNT

Proverbs 22 in the BOECS

Proverbs 22 in the BOGWICC

Proverbs 22 in the BOHCB

Proverbs 22 in the BOHCV

Proverbs 22 in the BOHLNT

Proverbs 22 in the BOHNTLTAL

Proverbs 22 in the BOICB

Proverbs 22 in the BOILNTAP

Proverbs 22 in the BOITCV

Proverbs 22 in the BOKCV

Proverbs 22 in the BOKCV2

Proverbs 22 in the BOKHWOG

Proverbs 22 in the BOKSSV

Proverbs 22 in the BOLCB

Proverbs 22 in the BOLCB2

Proverbs 22 in the BOMCV

Proverbs 22 in the BONAV

Proverbs 22 in the BONCB

Proverbs 22 in the BONLT

Proverbs 22 in the BONUT2

Proverbs 22 in the BOPLNT

Proverbs 22 in the BOSCB

Proverbs 22 in the BOSNC

Proverbs 22 in the BOTLNT

Proverbs 22 in the BOVCB

Proverbs 22 in the BOYCB

Proverbs 22 in the BPBB

Proverbs 22 in the BPH

Proverbs 22 in the BSB

Proverbs 22 in the CCB

Proverbs 22 in the CUV

Proverbs 22 in the CUVS

Proverbs 22 in the DBT

Proverbs 22 in the DGDNT

Proverbs 22 in the DHNT

Proverbs 22 in the DNT

Proverbs 22 in the ELBE

Proverbs 22 in the EMTV

Proverbs 22 in the ESV

Proverbs 22 in the FBV

Proverbs 22 in the FEB

Proverbs 22 in the GGMNT

Proverbs 22 in the GNT

Proverbs 22 in the HARY

Proverbs 22 in the HNT

Proverbs 22 in the IRVA

Proverbs 22 in the IRVB

Proverbs 22 in the IRVG

Proverbs 22 in the IRVH

Proverbs 22 in the IRVK

Proverbs 22 in the IRVM

Proverbs 22 in the IRVO

Proverbs 22 in the IRVP

Proverbs 22 in the IRVT

Proverbs 22 in the IRVT2

Proverbs 22 in the IRVU

Proverbs 22 in the ISVN

Proverbs 22 in the JSNT

Proverbs 22 in the KAPI

Proverbs 22 in the KBT1ETNIK

Proverbs 22 in the KBV

Proverbs 22 in the KJV

Proverbs 22 in the KNFD

Proverbs 22 in the LBA

Proverbs 22 in the LBLA

Proverbs 22 in the LNT

Proverbs 22 in the LSV

Proverbs 22 in the MAAL

Proverbs 22 in the MBV

Proverbs 22 in the MBV2

Proverbs 22 in the MHNT

Proverbs 22 in the MKNFD

Proverbs 22 in the MNG

Proverbs 22 in the MNT

Proverbs 22 in the MNT2

Proverbs 22 in the MRS1T

Proverbs 22 in the NAA

Proverbs 22 in the NASB

Proverbs 22 in the NBLA

Proverbs 22 in the NBS

Proverbs 22 in the NBVTP

Proverbs 22 in the NET2

Proverbs 22 in the NIV11

Proverbs 22 in the NNT

Proverbs 22 in the NNT2

Proverbs 22 in the NNT3

Proverbs 22 in the PDDPT

Proverbs 22 in the PFNT

Proverbs 22 in the RMNT

Proverbs 22 in the SBIAS

Proverbs 22 in the SBIBS

Proverbs 22 in the SBIBS2

Proverbs 22 in the SBICS

Proverbs 22 in the SBIDS

Proverbs 22 in the SBIGS

Proverbs 22 in the SBIHS

Proverbs 22 in the SBIIS

Proverbs 22 in the SBIIS2

Proverbs 22 in the SBIIS3

Proverbs 22 in the SBIKS

Proverbs 22 in the SBIKS2

Proverbs 22 in the SBIMS

Proverbs 22 in the SBIOS

Proverbs 22 in the SBIPS

Proverbs 22 in the SBISS

Proverbs 22 in the SBITS

Proverbs 22 in the SBITS2

Proverbs 22 in the SBITS3

Proverbs 22 in the SBITS4

Proverbs 22 in the SBIUS

Proverbs 22 in the SBIVS

Proverbs 22 in the SBT

Proverbs 22 in the SBT1E

Proverbs 22 in the SCHL

Proverbs 22 in the SNT

Proverbs 22 in the SUSU

Proverbs 22 in the SUSU2

Proverbs 22 in the SYNO

Proverbs 22 in the TBIAOTANT

Proverbs 22 in the TBT1E

Proverbs 22 in the TBT1E2

Proverbs 22 in the TFTIP

Proverbs 22 in the TFTU

Proverbs 22 in the TGNTATF3T

Proverbs 22 in the THAI

Proverbs 22 in the TNFD

Proverbs 22 in the TNT

Proverbs 22 in the TNTIK

Proverbs 22 in the TNTIL

Proverbs 22 in the TNTIN

Proverbs 22 in the TNTIP

Proverbs 22 in the TNTIZ

Proverbs 22 in the TOMA

Proverbs 22 in the TTENT

Proverbs 22 in the UBG

Proverbs 22 in the UGV

Proverbs 22 in the UGV2

Proverbs 22 in the UGV3

Proverbs 22 in the VBL

Proverbs 22 in the VDCC

Proverbs 22 in the YALU

Proverbs 22 in the YAPE

Proverbs 22 in the YBVTP

Proverbs 22 in the ZBP