Proverbs 23 (IRVM2)

1 നീ അധിപതിയോടുകൂടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾനിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക. 2 നീ ഭോജനപ്രിയൻ ആകുന്നുവെങ്കിൽനിന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കത്തി വച്ചുകൊള്ളുക. 3 അവന്റെ സ്വാദുഭോജനങ്ങൾ കൊതിക്കരുത്;അവ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭോജനമത്രേ. 4 ധനവാനാകേണ്ടതിന് ബദ്ധപ്പെടരുത്;അതിനായുള്ള ബുദ്ധി വിട്ടുകളയുക. 5 നിന്റെ ദൃഷ്ടി ധനത്തിന്മേൽ പതിക്കുന്നത് എന്തിന്?അത് ഇല്ലാതെയായിപ്പോകുമല്ലോ.കഴുകൻ ആകാശത്തേക്ക് എന്നപോലെഅത് ചിറകെടുത്ത് പറന്നുകളയും. 6 കണ്ണുകടിയുള്ളവന്റെ അപ്പം തിന്നരുത്;അവന്റെ സ്വാദുഭോജ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയുമരുത്. 7 അവൻ തന്റെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതുപോലെ ആകുന്നു;‘തിന്നു കുടിച്ചുകൊള്ളുക’ എന്ന് അവൻ നിന്നോട് പറയും;അവന്റെ ഹൃദയമോ നിനക്ക് അനുകൂലമല്ല. 8 നീ തിന്ന കഷണം ഛർദ്ദിച്ചുപോകും;നിന്റെ മാധുര്യവാക്ക് നഷ്ടമായെന്നും വരും. 9 ഭോഷൻ കേൾക്കെ നീ സംസാരിക്കരുത്;അവൻ നിന്റെ വാക്കുകളുടെ ജ്ഞാനം നിരസിച്ചുകളയും. 10 പണ്ടേയുള്ള അതിര് നീക്കരുത്;അനാഥരുടെ നിലം ആക്രമിക്കുകയുമരുത്. 11 അവരുടെ പ്രതികാരകൻ ബലവാനല്ലയോ;അവർക്ക് നിന്നോടുള്ള വ്യവഹാരം അവിടുന്ന് നടത്തും. 12 നിന്റെ ഹൃദയം പ്രബോധനത്തിനുംനിന്റെ ചെവി പരിജ്ഞാനവചനങ്ങൾക്കും സമർപ്പിക്കുക. 13 ബാലന് ശിക്ഷ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്;വടികൊണ്ട് അടിച്ചാൽ അവൻ ചത്തുപോകുകയില്ല. 14 വടികൊണ്ട് അവനെ അടിക്കുന്നതിനാൽനീ അവന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും. 15 മകനേ, നിന്റെ ഹൃദയം ജ്ഞാനം പഠിച്ചാൽഎന്റെ ഹൃദയവും സന്തോഷിക്കും. 16 നിന്റെ അധരം നേര് സംസാരിച്ചാൽഎന്റെ അന്തരംഗങ്ങൾ ആനന്ദിക്കും. 17 നിന്റെ ഹൃദയം പാപികളോട് അസൂയപ്പെടരുത്;നീ എല്ലായ്പോഴും യഹോവഭക്തിയോടിരിക്കുക. 18 ഒരു പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം;നിന്റെ പ്രത്യാശക്ക് ഭംഗം വരുകയുമില്ല. 19 മകനേ, കേട്ട് ജ്ഞാനം പഠിക്കുക;നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നേർവഴിയിൽ നടത്തിക്കൊള്ളുക. 20 നീ വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുംമാംസഭോജനപ്രിയരുടെ ഇടയിലും ഇരിക്കരുത്. 21 കുടിയനും അമിതഭോജകനും ദരിദ്രരായ്തീരും;ആലസ്യം പഴന്തുണി ഉടുക്കുമാറാക്കും. 22 നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക;നിന്റെ അമ്മ വൃദ്ധയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ നിന്ദിക്കരുത്. 23 നീ സത്യം വില്ക്കുകയല്ല വാങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്;ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും വിവേകവും അങ്ങനെ തന്നെ. 24 നീതിമാന്റെ അപ്പൻ ഏറ്റവും ആനന്ദിക്കും;ജ്ഞാനിയുടെ ജനകൻ അവനിൽ സന്തോഷിക്കും. 25 നിന്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ സന്തോഷിക്കട്ടെ;നിന്നെ പ്രസവിച്ചവൾ ആനന്ദിക്കട്ടെ. 26 മകനേ, നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരുക;എന്റെ വഴി നിന്റെ കണ്ണിന് ഇമ്പമായിരിക്കട്ടെ. 27 വേശ്യാസ്ത്രീ ആഴമുള്ള കുഴിയുംപരസ്ത്രീ ഇടുക്കമുള്ള കിണറും ആകുന്നു. 28 അവൾ പിടിച്ചുപറിക്കാരനെപ്പോലെ പതിയിരിക്കുന്നു;മനുഷ്യരിൽ അവിശ്വസ്തരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 29 ആർക്ക് കഷ്ടം, ആർക്ക് സങ്കടം, ആർക്ക് കലഹം?ആർക്ക് ആവലാതി, ആർക്ക് അനാവശ്യമായ മുറിവുകൾ, ആർക്ക് കൺചുവപ്പ്? 30 വീഞ്ഞു കുടിച്ചുകൊണ്ട് നേരം വൈകിക്കുന്നവർക്കുംമദ്യം രുചിനോക്കുവാൻ പോകുന്നവർക്കും തന്നെ. 31 വീഞ്ഞു ചുവന്ന് പാത്രത്തിൽ തിളങ്ങുന്നതുംരസമായി ഇറക്കുന്നതും നീ നോക്കരുത്. 32 ഒടുവിൽ അത് സർപ്പംപോലെ കടിക്കും;അണലിപോലെ കൊത്തും. 33 നിന്റെ കണ്ണുകൾ പരസ്ത്രീകളെ നോക്കും;നിന്റെ ഹൃദയം വക്രത പറയും. 34 നീ നടുക്കടലിൽ ശയിക്കുന്നവനെപ്പോലെയുംപാമരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉറങ്ങുന്നവനെപ്പോലെയും ആകും. 35 “അവർ എന്നെ അടിച്ചു എനിക്ക് നൊന്തില്ല;അവർ എന്നെ തല്ലി, ഞാൻ അറിഞ്ഞതുമില്ല.ഞാൻ എപ്പോൾ ഉണരും? ഞാൻ ഇനിയും അത് തന്നെ തേടും” എന്ന് നീ പറയും.

In Other Versions

Proverbs 23 in the ANGEFD

Proverbs 23 in the ANTPNG2D

Proverbs 23 in the AS21

Proverbs 23 in the BAGH

Proverbs 23 in the BBPNG

Proverbs 23 in the BBT1E

Proverbs 23 in the BDS

Proverbs 23 in the BEV

Proverbs 23 in the BHAD

Proverbs 23 in the BIB

Proverbs 23 in the BLPT

Proverbs 23 in the BNT

Proverbs 23 in the BNTABOOT

Proverbs 23 in the BNTLV

Proverbs 23 in the BOATCB

Proverbs 23 in the BOATCB2

Proverbs 23 in the BOBCV

Proverbs 23 in the BOCNT

Proverbs 23 in the BOECS

Proverbs 23 in the BOGWICC

Proverbs 23 in the BOHCB

Proverbs 23 in the BOHCV

Proverbs 23 in the BOHLNT

Proverbs 23 in the BOHNTLTAL

Proverbs 23 in the BOICB

Proverbs 23 in the BOILNTAP

Proverbs 23 in the BOITCV

Proverbs 23 in the BOKCV

Proverbs 23 in the BOKCV2

Proverbs 23 in the BOKHWOG

Proverbs 23 in the BOKSSV

Proverbs 23 in the BOLCB

Proverbs 23 in the BOLCB2

Proverbs 23 in the BOMCV

Proverbs 23 in the BONAV

Proverbs 23 in the BONCB

Proverbs 23 in the BONLT

Proverbs 23 in the BONUT2

Proverbs 23 in the BOPLNT

Proverbs 23 in the BOSCB

Proverbs 23 in the BOSNC

Proverbs 23 in the BOTLNT

Proverbs 23 in the BOVCB

Proverbs 23 in the BOYCB

Proverbs 23 in the BPBB

Proverbs 23 in the BPH

Proverbs 23 in the BSB

Proverbs 23 in the CCB

Proverbs 23 in the CUV

Proverbs 23 in the CUVS

Proverbs 23 in the DBT

Proverbs 23 in the DGDNT

Proverbs 23 in the DHNT

Proverbs 23 in the DNT

Proverbs 23 in the ELBE

Proverbs 23 in the EMTV

Proverbs 23 in the ESV

Proverbs 23 in the FBV

Proverbs 23 in the FEB

Proverbs 23 in the GGMNT

Proverbs 23 in the GNT

Proverbs 23 in the HARY

Proverbs 23 in the HNT

Proverbs 23 in the IRVA

Proverbs 23 in the IRVB

Proverbs 23 in the IRVG

Proverbs 23 in the IRVH

Proverbs 23 in the IRVK

Proverbs 23 in the IRVM

Proverbs 23 in the IRVO

Proverbs 23 in the IRVP

Proverbs 23 in the IRVT

Proverbs 23 in the IRVT2

Proverbs 23 in the IRVU

Proverbs 23 in the ISVN

Proverbs 23 in the JSNT

Proverbs 23 in the KAPI

Proverbs 23 in the KBT1ETNIK

Proverbs 23 in the KBV

Proverbs 23 in the KJV

Proverbs 23 in the KNFD

Proverbs 23 in the LBA

Proverbs 23 in the LBLA

Proverbs 23 in the LNT

Proverbs 23 in the LSV

Proverbs 23 in the MAAL

Proverbs 23 in the MBV

Proverbs 23 in the MBV2

Proverbs 23 in the MHNT

Proverbs 23 in the MKNFD

Proverbs 23 in the MNG

Proverbs 23 in the MNT

Proverbs 23 in the MNT2

Proverbs 23 in the MRS1T

Proverbs 23 in the NAA

Proverbs 23 in the NASB

Proverbs 23 in the NBLA

Proverbs 23 in the NBS

Proverbs 23 in the NBVTP

Proverbs 23 in the NET2

Proverbs 23 in the NIV11

Proverbs 23 in the NNT

Proverbs 23 in the NNT2

Proverbs 23 in the NNT3

Proverbs 23 in the PDDPT

Proverbs 23 in the PFNT

Proverbs 23 in the RMNT

Proverbs 23 in the SBIAS

Proverbs 23 in the SBIBS

Proverbs 23 in the SBIBS2

Proverbs 23 in the SBICS

Proverbs 23 in the SBIDS

Proverbs 23 in the SBIGS

Proverbs 23 in the SBIHS

Proverbs 23 in the SBIIS

Proverbs 23 in the SBIIS2

Proverbs 23 in the SBIIS3

Proverbs 23 in the SBIKS

Proverbs 23 in the SBIKS2

Proverbs 23 in the SBIMS

Proverbs 23 in the SBIOS

Proverbs 23 in the SBIPS

Proverbs 23 in the SBISS

Proverbs 23 in the SBITS

Proverbs 23 in the SBITS2

Proverbs 23 in the SBITS3

Proverbs 23 in the SBITS4

Proverbs 23 in the SBIUS

Proverbs 23 in the SBIVS

Proverbs 23 in the SBT

Proverbs 23 in the SBT1E

Proverbs 23 in the SCHL

Proverbs 23 in the SNT

Proverbs 23 in the SUSU

Proverbs 23 in the SUSU2

Proverbs 23 in the SYNO

Proverbs 23 in the TBIAOTANT

Proverbs 23 in the TBT1E

Proverbs 23 in the TBT1E2

Proverbs 23 in the TFTIP

Proverbs 23 in the TFTU

Proverbs 23 in the TGNTATF3T

Proverbs 23 in the THAI

Proverbs 23 in the TNFD

Proverbs 23 in the TNT

Proverbs 23 in the TNTIK

Proverbs 23 in the TNTIL

Proverbs 23 in the TNTIN

Proverbs 23 in the TNTIP

Proverbs 23 in the TNTIZ

Proverbs 23 in the TOMA

Proverbs 23 in the TTENT

Proverbs 23 in the UBG

Proverbs 23 in the UGV

Proverbs 23 in the UGV2

Proverbs 23 in the UGV3

Proverbs 23 in the VBL

Proverbs 23 in the VDCC

Proverbs 23 in the YALU

Proverbs 23 in the YAPE

Proverbs 23 in the YBVTP

Proverbs 23 in the ZBP