Proverbs 24 (IRVM2)

1 ദുഷ്ടന്മാരോട് അസൂയപ്പെടരുത്;അവരോടുകൂടി ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയുമരുത്. 2 അവരുടെ ഹൃദയം അക്രമം മെനയുന്നു;കലഹം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവരുടെ അധരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 3 ജ്ഞാനംകൊണ്ട് ഭവനം പണിയുന്നു;വിവേകംകൊണ്ട് അത് സ്ഥിരമായിവരുന്നു. 4 പരിജ്ഞാനംകൊണ്ട് അതിന്റെ മുറികളിൽവിലയേറിയതും മനോഹരവുമായ സകലസമ്പത്തും നിറഞ്ഞുവരുന്നു. 5 ജ്ഞാനിയായ പുരുഷൻ ബലവാനാകുന്നു;പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 6 ബുദ്ധിയുള്ള ആലോചനയാൽ നീ യുദ്ധം നടത്തി ജയിക്കും;മന്ത്രിമാരുടെ ബഹുത്വത്തിൽ രക്ഷയുണ്ട്. 7 ജ്ഞാനം ഭോഷന് അപ്രാപ്യമായിരിക്കുന്നു;അവൻ പട്ടണവാതില്ക്കൽ വായ് തുറക്കുന്നില്ല. 8 ദോഷം ചെയ്യുവാൻ നിരൂപിക്കുന്നവനെദുഷ്ക്കർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു; 9 ഭോഷന്റെ നിരൂപണം പാപം തന്നെ;പരിഹാസി മനുഷ്യർക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു. 10 കഷ്ടകാലത്ത് നീ പതറിപ്പോയാൽനിന്റെ ബലം കുറഞ്ഞുപോകും. 11 മരണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ വിടുവിക്കുക;കൊലക്കളത്തിലേക്ക് വിറച്ച് ചെല്ലുന്നവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. 12 “ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ” എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കിനോക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കുകയില്ലയോ?നിന്റെ പ്രാണനെ കാക്കുന്നവൻ അറിയുകയില്ലയോ?അവിടുന്ന് മനുഷ്യന് പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം കൊടുക്കുകയില്ലയോ? 13 മകനേ, തേൻ തിന്നുക; അത് നല്ലതല്ലോ;തേങ്കട്ട നിന്റെ അണ്ണാക്കിന് മധുരമത്രേ. 14 ജ്ഞാനവും നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെ എന്നറിയുക;നീ അത് പ്രാപിച്ചാൽ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും;നിന്റെ പ്രത്യാശക്ക് ഭംഗം വരികയുമില്ല. 15 ദുഷ്ടാ, നീ നീതിമാന്റെ പാർപ്പിടത്തിന് പതിയിരിക്കരുത്;അവന്റെ വിശ്രാമസ്ഥലത്തെ നശിപ്പിക്കുകയുമരുത്. 16 നീതിമാൻ ഏഴു പ്രാവശ്യം വീണാലും എഴുന്നേല്ക്കും;ദുഷ്ടന്മാരോ അനർത്ഥത്തിൽ നശിച്ചുപോകും. 17 നിന്റെ ശത്രു വീഴുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കരുത്;അവൻ ഇടറുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കരുത്. 18 യഹോവ കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തേയ്ക്ക് ഇഷ്ടക്കേടാകുവാനുംതന്റെ കോപം അവങ്കൽനിന്ന് മാറ്റിക്കളയുവാനും മതി. 19 ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർനിമിത്തം മുഷിയരുത്;ദുഷ്ടന്മാരോട് അസൂയപ്പെടുകയും അരുത്. 20 ദോഷിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടാകുകയില്ല;ദുഷ്ടന്റെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകും. 21 മകനേ, യഹോവയെയും രാജാവിനെയും ഭയപ്പെടുക;മത്സരികളോട് ഇടപെടരുത്. 22 അവരിൽനിന്ന് ആപത്ത് പെട്ടെന്ന് വരും;രണ്ടു കൂട്ടരും വരുന്ന നാശം ആരറിയുന്നു? 23 ഇവയും ജ്ഞാനികളുടെ വാക്യങ്ങൾ.ന്യായവിസ്താരത്തിൽ മുഖപക്ഷം നന്നല്ല. 24 ദുഷ്ടനോട് “നീ നീതിമാൻ” എന്ന് പറയുന്നവനെജനതകൾ ശപിക്കുകയും വംശങ്ങൾ വെറുക്കുകയും ചെയ്യും. 25 അവനെ ശാസിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകും;വലിയ അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ വരും. 26 നേരുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നവൻഅധരങ്ങളെ ചുംബനം ചെയ്യുന്നു. 27 വെളിയിൽ നിന്റെ വേല ചെയ്യുക; വയലിൽ എല്ലാം തീർക്കുക;പിന്നീട് നിന്റെ വീട് പണിയുക. 28 കാരണംകൂടാതെ കൂട്ടുകാരന് വിരോധമായി സാക്ഷിനില്‍ക്കരുത്;നിന്റെ അധരം കൊണ്ട് ചതിക്കുകയും അരുത്. 29 “അവൻ എന്നോട് ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ അവനോട് ചെയ്യുമെന്നുംഞാൻ അവന് അവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് പകരം കൊടുക്കും” എന്നും നീ പറയരുത്. 30 ഞാൻ മടിയന്റെ നിലത്തിനരികിലുംബുദ്ധിഹീനന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് സമീപത്തും കൂടി പോയി 31 അവിടെ മുള്ള് പടർന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതുംകള നിറഞ്ഞ് നിലം മൂടിയിരിക്കുന്നതുംഅതിന്റെ കന്മതിൽ ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും കണ്ടു. 32 ഞാൻ അത് നോക്കി വിചാരിക്കുകയുംഅത് കണ്ട് ഉപദേശം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 33 കുറെക്കൂടെ ഉറക്കം, കുറെക്കൂടെ നിദ്ര,കുറെക്കൂടെ കൈകെട്ടി കിടപ്പ്. 34 അങ്ങനെ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം വഴിപോക്കനെപ്പോലെയുംനിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയുധപാണിയെപ്പോലെയും വരും.

In Other Versions

Proverbs 24 in the ANGEFD

Proverbs 24 in the ANTPNG2D

Proverbs 24 in the AS21

Proverbs 24 in the BAGH

Proverbs 24 in the BBPNG

Proverbs 24 in the BBT1E

Proverbs 24 in the BDS

Proverbs 24 in the BEV

Proverbs 24 in the BHAD

Proverbs 24 in the BIB

Proverbs 24 in the BLPT

Proverbs 24 in the BNT

Proverbs 24 in the BNTABOOT

Proverbs 24 in the BNTLV

Proverbs 24 in the BOATCB

Proverbs 24 in the BOATCB2

Proverbs 24 in the BOBCV

Proverbs 24 in the BOCNT

Proverbs 24 in the BOECS

Proverbs 24 in the BOGWICC

Proverbs 24 in the BOHCB

Proverbs 24 in the BOHCV

Proverbs 24 in the BOHLNT

Proverbs 24 in the BOHNTLTAL

Proverbs 24 in the BOICB

Proverbs 24 in the BOILNTAP

Proverbs 24 in the BOITCV

Proverbs 24 in the BOKCV

Proverbs 24 in the BOKCV2

Proverbs 24 in the BOKHWOG

Proverbs 24 in the BOKSSV

Proverbs 24 in the BOLCB

Proverbs 24 in the BOLCB2

Proverbs 24 in the BOMCV

Proverbs 24 in the BONAV

Proverbs 24 in the BONCB

Proverbs 24 in the BONLT

Proverbs 24 in the BONUT2

Proverbs 24 in the BOPLNT

Proverbs 24 in the BOSCB

Proverbs 24 in the BOSNC

Proverbs 24 in the BOTLNT

Proverbs 24 in the BOVCB

Proverbs 24 in the BOYCB

Proverbs 24 in the BPBB

Proverbs 24 in the BPH

Proverbs 24 in the BSB

Proverbs 24 in the CCB

Proverbs 24 in the CUV

Proverbs 24 in the CUVS

Proverbs 24 in the DBT

Proverbs 24 in the DGDNT

Proverbs 24 in the DHNT

Proverbs 24 in the DNT

Proverbs 24 in the ELBE

Proverbs 24 in the EMTV

Proverbs 24 in the ESV

Proverbs 24 in the FBV

Proverbs 24 in the FEB

Proverbs 24 in the GGMNT

Proverbs 24 in the GNT

Proverbs 24 in the HARY

Proverbs 24 in the HNT

Proverbs 24 in the IRVA

Proverbs 24 in the IRVB

Proverbs 24 in the IRVG

Proverbs 24 in the IRVH

Proverbs 24 in the IRVK

Proverbs 24 in the IRVM

Proverbs 24 in the IRVO

Proverbs 24 in the IRVP

Proverbs 24 in the IRVT

Proverbs 24 in the IRVT2

Proverbs 24 in the IRVU

Proverbs 24 in the ISVN

Proverbs 24 in the JSNT

Proverbs 24 in the KAPI

Proverbs 24 in the KBT1ETNIK

Proverbs 24 in the KBV

Proverbs 24 in the KJV

Proverbs 24 in the KNFD

Proverbs 24 in the LBA

Proverbs 24 in the LBLA

Proverbs 24 in the LNT

Proverbs 24 in the LSV

Proverbs 24 in the MAAL

Proverbs 24 in the MBV

Proverbs 24 in the MBV2

Proverbs 24 in the MHNT

Proverbs 24 in the MKNFD

Proverbs 24 in the MNG

Proverbs 24 in the MNT

Proverbs 24 in the MNT2

Proverbs 24 in the MRS1T

Proverbs 24 in the NAA

Proverbs 24 in the NASB

Proverbs 24 in the NBLA

Proverbs 24 in the NBS

Proverbs 24 in the NBVTP

Proverbs 24 in the NET2

Proverbs 24 in the NIV11

Proverbs 24 in the NNT

Proverbs 24 in the NNT2

Proverbs 24 in the NNT3

Proverbs 24 in the PDDPT

Proverbs 24 in the PFNT

Proverbs 24 in the RMNT

Proverbs 24 in the SBIAS

Proverbs 24 in the SBIBS

Proverbs 24 in the SBIBS2

Proverbs 24 in the SBICS

Proverbs 24 in the SBIDS

Proverbs 24 in the SBIGS

Proverbs 24 in the SBIHS

Proverbs 24 in the SBIIS

Proverbs 24 in the SBIIS2

Proverbs 24 in the SBIIS3

Proverbs 24 in the SBIKS

Proverbs 24 in the SBIKS2

Proverbs 24 in the SBIMS

Proverbs 24 in the SBIOS

Proverbs 24 in the SBIPS

Proverbs 24 in the SBISS

Proverbs 24 in the SBITS

Proverbs 24 in the SBITS2

Proverbs 24 in the SBITS3

Proverbs 24 in the SBITS4

Proverbs 24 in the SBIUS

Proverbs 24 in the SBIVS

Proverbs 24 in the SBT

Proverbs 24 in the SBT1E

Proverbs 24 in the SCHL

Proverbs 24 in the SNT

Proverbs 24 in the SUSU

Proverbs 24 in the SUSU2

Proverbs 24 in the SYNO

Proverbs 24 in the TBIAOTANT

Proverbs 24 in the TBT1E

Proverbs 24 in the TBT1E2

Proverbs 24 in the TFTIP

Proverbs 24 in the TFTU

Proverbs 24 in the TGNTATF3T

Proverbs 24 in the THAI

Proverbs 24 in the TNFD

Proverbs 24 in the TNT

Proverbs 24 in the TNTIK

Proverbs 24 in the TNTIL

Proverbs 24 in the TNTIN

Proverbs 24 in the TNTIP

Proverbs 24 in the TNTIZ

Proverbs 24 in the TOMA

Proverbs 24 in the TTENT

Proverbs 24 in the UBG

Proverbs 24 in the UGV

Proverbs 24 in the UGV2

Proverbs 24 in the UGV3

Proverbs 24 in the VBL

Proverbs 24 in the VDCC

Proverbs 24 in the YALU

Proverbs 24 in the YAPE

Proverbs 24 in the YBVTP

Proverbs 24 in the ZBP