Proverbs 28 (IRVM2)

1 ആരും ഓടിക്കാതെ ദുഷ്ടന്മാർ ഓടിപ്പോകുന്നു;നീതിമാന്മാർ ബാലസിംഹംപോലെ നിർഭയമായിരിക്കുന്നു. 2 ദേശത്തിലെ അതിക്രമംനിമിത്തം അതിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ അനേകം പേരായിരിക്കുന്നു;ബുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളവർ മുഖാന്തരം അതിന്റെ വ്യവസ്ഥ ദീർഘമായി നില്ക്കുന്നു. 3 അഗതികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദരിദ്രൻവിളവ് ശേഷിപ്പിക്കാതെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന മഴപോലെയാകുന്നു. 4 ന്യായപ്രമാണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ ദുഷ്ടനെ പ്രശംസിക്കുന്നു;ന്യായപ്രമാണം പാലിക്കുന്നവർ അവരോട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു. 5 ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല;യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരോ സകലവും തിരിച്ചറിയുന്നു. 6 തന്റെ വഴികളിൽ വക്രനായി നടക്കുന്ന ധനവാനെക്കാൾപരമാർത്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന ദരിദ്രൻ ഉത്തമൻ. 7 ന്യായപ്രമാണം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിയുള്ള മകൻ;ഭോജനപ്രീയന്മാർക്കു സഖിയായവൻ പിതാവിനെ അപമാനിക്കുന്നു. 8 പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങി സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവൻഅഗതികളോട് കൃപാലുവായവനു വേണ്ടി അത് ശേഖരിക്കുന്നു. 9 ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കാതെ ചെവി തിരിച്ചുകളയുന്നവന്റെപ്രാർത്ഥന പോലും വെറുപ്പാകുന്നു. 10 നേരുള്ളവരെ ദുർമ്മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് തെറ്റിക്കുന്നവൻതാൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽതന്നെ വീഴും;നിഷ്കളങ്കരായവർ നന്മ അവകാശമാക്കും. 11 ധനവാന് സ്വയം ജ്ഞാനിയായി തോന്നുന്നു;ബുദ്ധിയുള്ള അഗതി അവനെ ശോധനചെയ്യുന്നു. 12 നീതിമാന്മാർ ജയഘോഷം കഴിക്കുമ്പോൾ മഹോത്സവം;ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഉയർച്ചയിൽ ആളുകൾ സ്വയം ഒളിക്കുന്നു. 13 തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരുകയില്ല;അവയെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കും. 14 എപ്പോഴും ദോഷം ചെയ്യുവാന്‍ ഭയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ;ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നവൻ അനർത്ഥത്തിൽ അകപ്പെടും. 15 അഗതികളുടെമേൽ അധികാരം നടത്തുന്ന ദുഷ്ടൻഗർജ്ജിക്കുന്ന സിംഹത്തിനും ഇരതേടി നടക്കുന്ന കരടിക്കും തുല്യൻ. 16 ബുദ്ധിഹീനനായ പ്രഭു മഹാപീഡകൻ ആകുന്നു;ദ്രവ്യാഗ്രഹം വെറുക്കുന്നവൻ ദീർഘായുസ്സോടെ ഇരിക്കും. 17 രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ കുറ്റം ചുമക്കുന്നവൻ കുഴിയിലേയ്ക്ക് ബദ്ധപ്പെടും;അവനെ ആരും തുണയ്ക്കരുത്. 18 നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കുന്നവൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കും;നടപ്പിൽ വക്രതയുള്ളവൻ പെട്ടെന്ന് വീഴും. 19 നിലം കൃഷിചെയ്യുന്നവന് ആഹാരം സമൃദ്ധിയായി കിട്ടും;നിസ്സാരന്മാരെ പിൻചെല്ലുന്നവനോ വേണ്ടുവോളം ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കും. 20 വിശ്വസ്തപുരുഷൻ അനുഗ്രഹസമ്പൂർണ്ണൻ;ധനവാനാകേണ്ടതിനു ബദ്ധപ്പെടുന്നവന് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കുകയില്ല. 21 പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല;ഒരു കഷണം അപ്പത്തിനായും മനുഷ്യൻ അന്യായം ചെയ്യും. 22 ദുഷ്ടകണ്ണുള്ളവൻ ധനവാനാകുവാൻ ബദ്ധപ്പെടുന്നു;ബുദ്ധിമുട്ടു വരുമെന്ന് അവൻ അറിയുന്നതുമില്ല. 23 ചക്കരവാക്ക് പറയുന്നവനെക്കാൾശാസിക്കുന്നവനു പിന്നീട് പ്രീതി ലഭിക്കും. 24 അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ പിടിച്ചുപറിച്ചിട്ട്‘അത് അക്രമമല്ല’ എന്നു പറയുന്നവൻ നാശകന്റെ സഖി. 25 അത്യാഗ്രഹമുള്ളവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു;യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കും. 26 സ്വന്തഹൃദയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ മൂഢൻ;ജ്ഞാനത്തോടെ നടക്കുന്നവൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കും. 27 ദരിദ്രനു കൊടുക്കുന്നവന് കുറവ് ഉണ്ടാകുകയില്ല;ദരിദ്രനു നേരെ കണ്ണ് അടച്ചുകളയുന്നവന് ഏറിയ ശാപം ഉണ്ടാകും. 28 ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഉയർച്ചയിൽ ആളുകൾ സ്വയം ഒളിക്കുന്നു;അവർ നശിക്കുമ്പോൾ നീതിമാന്മാർ വർദ്ധിക്കുന്നു.

In Other Versions

Proverbs 28 in the ANGEFD

Proverbs 28 in the ANTPNG2D

Proverbs 28 in the AS21

Proverbs 28 in the BAGH

Proverbs 28 in the BBPNG

Proverbs 28 in the BBT1E

Proverbs 28 in the BDS

Proverbs 28 in the BEV

Proverbs 28 in the BHAD

Proverbs 28 in the BIB

Proverbs 28 in the BLPT

Proverbs 28 in the BNT

Proverbs 28 in the BNTABOOT

Proverbs 28 in the BNTLV

Proverbs 28 in the BOATCB

Proverbs 28 in the BOATCB2

Proverbs 28 in the BOBCV

Proverbs 28 in the BOCNT

Proverbs 28 in the BOECS

Proverbs 28 in the BOGWICC

Proverbs 28 in the BOHCB

Proverbs 28 in the BOHCV

Proverbs 28 in the BOHLNT

Proverbs 28 in the BOHNTLTAL

Proverbs 28 in the BOICB

Proverbs 28 in the BOILNTAP

Proverbs 28 in the BOITCV

Proverbs 28 in the BOKCV

Proverbs 28 in the BOKCV2

Proverbs 28 in the BOKHWOG

Proverbs 28 in the BOKSSV

Proverbs 28 in the BOLCB

Proverbs 28 in the BOLCB2

Proverbs 28 in the BOMCV

Proverbs 28 in the BONAV

Proverbs 28 in the BONCB

Proverbs 28 in the BONLT

Proverbs 28 in the BONUT2

Proverbs 28 in the BOPLNT

Proverbs 28 in the BOSCB

Proverbs 28 in the BOSNC

Proverbs 28 in the BOTLNT

Proverbs 28 in the BOVCB

Proverbs 28 in the BOYCB

Proverbs 28 in the BPBB

Proverbs 28 in the BPH

Proverbs 28 in the BSB

Proverbs 28 in the CCB

Proverbs 28 in the CUV

Proverbs 28 in the CUVS

Proverbs 28 in the DBT

Proverbs 28 in the DGDNT

Proverbs 28 in the DHNT

Proverbs 28 in the DNT

Proverbs 28 in the ELBE

Proverbs 28 in the EMTV

Proverbs 28 in the ESV

Proverbs 28 in the FBV

Proverbs 28 in the FEB

Proverbs 28 in the GGMNT

Proverbs 28 in the GNT

Proverbs 28 in the HARY

Proverbs 28 in the HNT

Proverbs 28 in the IRVA

Proverbs 28 in the IRVB

Proverbs 28 in the IRVG

Proverbs 28 in the IRVH

Proverbs 28 in the IRVK

Proverbs 28 in the IRVM

Proverbs 28 in the IRVO

Proverbs 28 in the IRVP

Proverbs 28 in the IRVT

Proverbs 28 in the IRVT2

Proverbs 28 in the IRVU

Proverbs 28 in the ISVN

Proverbs 28 in the JSNT

Proverbs 28 in the KAPI

Proverbs 28 in the KBT1ETNIK

Proverbs 28 in the KBV

Proverbs 28 in the KJV

Proverbs 28 in the KNFD

Proverbs 28 in the LBA

Proverbs 28 in the LBLA

Proverbs 28 in the LNT

Proverbs 28 in the LSV

Proverbs 28 in the MAAL

Proverbs 28 in the MBV

Proverbs 28 in the MBV2

Proverbs 28 in the MHNT

Proverbs 28 in the MKNFD

Proverbs 28 in the MNG

Proverbs 28 in the MNT

Proverbs 28 in the MNT2

Proverbs 28 in the MRS1T

Proverbs 28 in the NAA

Proverbs 28 in the NASB

Proverbs 28 in the NBLA

Proverbs 28 in the NBS

Proverbs 28 in the NBVTP

Proverbs 28 in the NET2

Proverbs 28 in the NIV11

Proverbs 28 in the NNT

Proverbs 28 in the NNT2

Proverbs 28 in the NNT3

Proverbs 28 in the PDDPT

Proverbs 28 in the PFNT

Proverbs 28 in the RMNT

Proverbs 28 in the SBIAS

Proverbs 28 in the SBIBS

Proverbs 28 in the SBIBS2

Proverbs 28 in the SBICS

Proverbs 28 in the SBIDS

Proverbs 28 in the SBIGS

Proverbs 28 in the SBIHS

Proverbs 28 in the SBIIS

Proverbs 28 in the SBIIS2

Proverbs 28 in the SBIIS3

Proverbs 28 in the SBIKS

Proverbs 28 in the SBIKS2

Proverbs 28 in the SBIMS

Proverbs 28 in the SBIOS

Proverbs 28 in the SBIPS

Proverbs 28 in the SBISS

Proverbs 28 in the SBITS

Proverbs 28 in the SBITS2

Proverbs 28 in the SBITS3

Proverbs 28 in the SBITS4

Proverbs 28 in the SBIUS

Proverbs 28 in the SBIVS

Proverbs 28 in the SBT

Proverbs 28 in the SBT1E

Proverbs 28 in the SCHL

Proverbs 28 in the SNT

Proverbs 28 in the SUSU

Proverbs 28 in the SUSU2

Proverbs 28 in the SYNO

Proverbs 28 in the TBIAOTANT

Proverbs 28 in the TBT1E

Proverbs 28 in the TBT1E2

Proverbs 28 in the TFTIP

Proverbs 28 in the TFTU

Proverbs 28 in the TGNTATF3T

Proverbs 28 in the THAI

Proverbs 28 in the TNFD

Proverbs 28 in the TNT

Proverbs 28 in the TNTIK

Proverbs 28 in the TNTIL

Proverbs 28 in the TNTIN

Proverbs 28 in the TNTIP

Proverbs 28 in the TNTIZ

Proverbs 28 in the TOMA

Proverbs 28 in the TTENT

Proverbs 28 in the UBG

Proverbs 28 in the UGV

Proverbs 28 in the UGV2

Proverbs 28 in the UGV3

Proverbs 28 in the VBL

Proverbs 28 in the VDCC

Proverbs 28 in the YALU

Proverbs 28 in the YAPE

Proverbs 28 in the YBVTP

Proverbs 28 in the ZBP