John 4 (KBV)

1 Kwa ivo Mndewa viyahulike Mafalisayo wahulika kuwa Yesu kopata wanahina wengi na kubatiza kumfosa Yohana. 2 Hata ivo Yesu mwenyewo habatize wanhu bule mbali wanahina wake muhala. 3 Yesu viyahulike ivo, kasegela Yudeya na kabwela kaidi Galilaya. 4 Muna umwanza wake kalondeka yafosele Samaliya. 5 Kafika muna dibululu da Samaliya, hanhu hatangigwe Sikali, habehi na mgunda wa Yakobo uyamwing'hile Yosefu mwanage. 6 Hanhu haja hakala na chisima cha Yakobo. Ivo Yesu kakala hasi habehi na chisima icho kwaviya kakala kalegela kwa umwanza. Lusita uwo ikala saa sita imisi. 7 Mwanamke imwe wa Chisamaliya keza kudeha mazi. Yesu kamulongela, “Uning'he mazi ning'we!” 8 Wanahina wake wakala wahita kudibululu kugula ndiya. 9 Mwanamke ija kamwidika, “Weye kwa Muyahudi na niye na Msamaliya. Vilihi konipula mazi ya kung'wa?” Kwaviya Wayahudi hawaihanganya hamwe bule na Wasamaliya. 10 Yesu kamwidika, “One uvimanyile chinhu choyolava Mulungu, na one iviya uvimanyile yelihi yokupula mazi ya kung'wa, uhampulile yeye, nayo yahakwing'hile mazi ya Ugima.” 11 Mwanamke ija kalonga, “Mwenevale, weye kwabule doo da kudehela, na chisima chingila. Lelo kulihi kondaupate mazi ya Ugima? 12 Vino weye kwa mkulu kufosa tati yetu Yakobo? Yeye mwenyewo na wanage hamwe na wanyama wake wang'wa mazi ya chisima chino!” 13 Yesu kamwidika, “Munhu yoyose yong'wa mazi yano kezawona ng'hilu kaidi. 14 Mbali munhu yoyose yonda yang'we mazi yonimwing'ha niye, hezawona ng'hilu kaidi bule. Kwaviya mazi yonimwing'ha niye yezakuwa nzasa yoilava mazi ya Ugima mgati mmwake, na yezamwing'ha ugima wa siku zose.” 15 Mwanamke ija kamulongela, “Mwenevale, ning'he mazi yayo muladi sekeniwone ng'hilu na wala sekenize hano kudeha mazi.” 16 Yesu kamulongela, “Hita kamtange mulumako wize nayo hano.” 17 Mwanamke ija kamwidika, “Nabule mulume.”Yesu kamulongela, “Kulonga goya viulongile kwabule mulume. 18 Kwaviya kusoligwa na walume watano, na mulume yuuli nayo sambi si mulumako bule. Kunilongela kweli.” 19 Mwanamke ija kamulongela, “Mwenevale, nowona weye kwa mulotezi wa Mulungu. 20 Wasaho zetu wamtosela Mulungu muna ulugongo luno, mbali mweye Wayahudi mwolonga chilondeka kumtosela Mulungu uko Yelusalemu.” 21 Yesu kamulongela, “Mama nitogole, lusita lwokwiza wanhu hawezamtosela Tata muna ulugongo luno wala uko Yelusalemu. 22 Mweye Wasamaliya mwotosela chiya hamchimanyile, mbali cheye Wayahudi chomtosela Mulungu yochimmanyile, na kwa cheye Wayahudi, Mulungu kawakombola wanhu wose muna iisi. 23 Mbali chipindi chokwiza, na sambi chifika wanhu wowotosa muna ikweli wezamtosela Tata muna Umuhe na kweli, kwaviya wanhu wawo niiyo wawo Tata yoowazahila. 24 Mulungu ni Muhe, wanhu wake wowomtosela wolondeka kumtosela kwa Muhe na kweli.” 25 Mwanamke ija kamulongela, “Novimanya Chilisito Mulopozi kokwiza, na vondayeze kezachilongela chila chinhu.” 26 Yesu kamulongela, “Niye yonilonga na weye niiyo.” 27 Wanahina wake wabwela na wazanywa ng'hani kumfika Yesu kolonga na mwanamke. Mbali habule munhu yamuuzile kuwa mwanamke ija kolonda choni, hebu kumuuza Yesu habali kolonga na mwanamke. 28 Maabaho mwanamke kaileka nongo yake ya mazi, kabwela kudibululu, kawalongela wanhu, 29 “Izoni mumuwone munhu yoyanilongele vinhu vose vinitendile. Vino ino kodaha kuwa Chilisito?” 30 Ivo wanhu walawa kudibululu, wamuhitila Yesu. 31 Lusita luja luja wanahina wake wamulamba Yesu, “Mfundiza, teng'hu diya!” 32 Mbali Yesu kawedika, “Niye ninayo ndiya yohamuimanyile bule.” 33 Maabaho wanahina wake wandusa kwiiuzagiza wenyewo, “Vino kuna munhu wowose yoyamgalile ndiya?” 34 Yesu kawalongela, “Ndiya yangu iyo ino, kutenda viyolonda Mulungu na kukomeleza sang'hano yake yoyaning'hile kuitenda. 35 Vino mweye hamulonga, ‘Ing'hali miyezi mine mbaka chipindi cha kugobola chifike?’ Nowalongela, inuleni yameso yenu mulole migunda! Ndiya zikangala na zolondeka kugoboligwa. 36 Munhu yogobola ndiya kumgunda kezalihigwa, na kokwika hamwe ndiya kwa ugima wa siku zose. Maabaho munhu yohanda na munhu yogobola wezadeng'helela hamwe. 37 Ivo ulonzi ulonga kweli, ‘Imwe kohanda mbeyu, na imwenga kogobola ndiya.’ 38 Nimtumani kugobola ndiya hamuzihandile bule. Wanhu wamwenga wasang'hana, na mweye momweda kwa sang'hano yawo.” 39 Wasamaliya wengi wa dibululu diya wamuhuwila Yesu kwaviya mwanamke ija kalonga, “Kanilongela vinhu vose vonitendile.” 40 Ivo Wasamaliya viwamuhitile Yesu wamulamba yakale nawo, Yesu kakala nawo siku mbili. 41 Wanhu wengi wamuhuwila Yesu kwa ichimu cha mbuli yake. 42 Wamulongela mwanamke ija, “Sambi chohuwila, si kwa chila chiulongile weye. Cheye wenyewo chimtegeleza, na chovimanya munhu ino kweli ni Mulopozi wa isi.” 43 Vizifosile siku mbili, Yesu kahita Galilaya. 44 Kwaviya Yesu mwenyewo kalonga mulotezi wa Mulungu hatogoligwa bule muna iisi yake. 45 Wanhu wa Galilaya wakala wahita mudidugila da Pasaka uko Yelusalemu, na wawona yose yatendigwe na Yesu muna didugila ijo. Ivo Yesu viyafikile Galilaya, wanhu wa Galilaya wamuhokela. 46 Maabaho Yesu kahita kaidi Kana muna isi ya Galilaya, hanhu hayagaluse mazi kuwa divai. Baho hakala mkulu imwe yeli na mwana mtamu uko Kapelinaumu. 47 Mkulu iyo viyahulike Yesu kafika muna iisi ya Galilaya kulawa Yudeya, kamulamba Yesu yahite Kapelinaumu yakamuhonye mwanage yoyakalile habehi kudanganika. 48 Yesu kamulongela, “Kumwenu habule munhu yoyodaha kutogola mbaka yawone vilaguso na mauzauza.” 49 Mkulu ija kamwidika, “Mwenevale, chihite sambi mwanangu yang'hali hanadanganika.” 50 Yesu kamulongela, “Hita, mwanago kezahona.”Mkulu ija kahuwila mbuli za Yesu, ivo kahita. 51 Viyakalile mwiinzila, kaiting'hana na watumwa wake, wamulongela, “Mwanago kahona!” 52 Nayo kawauza lusita luyahonile mwanage, watumigwa wamwidika, “Utamu umulawa igolo ifosile saa saba imisi.” 53 Maabaho tata iyo kakumbuka lukala lusita luja luja Yesu viyamulongele, “Mwanago kezahona.” Ivo yeye hamwe na kaye yake yose wamuhuwila Yesu. 54 Chino chikala chilaguso cha mauzauza chekaidi chiyatendile Yesu viyalawile Yudeya kuhita Galilaya.

In Other Versions

John 4 in the ANGEFD

John 4 in the ANTPNG2D

John 4 in the AS21

John 4 in the BAGH

John 4 in the BBPNG

John 4 in the BBT1E

John 4 in the BDS

John 4 in the BEV

John 4 in the BHAD

John 4 in the BIB

John 4 in the BLPT

John 4 in the BNT

John 4 in the BNTABOOT

John 4 in the BNTLV

John 4 in the BOATCB

John 4 in the BOATCB2

John 4 in the BOBCV

John 4 in the BOCNT

John 4 in the BOECS

John 4 in the BOGWICC

John 4 in the BOHCB

John 4 in the BOHCV

John 4 in the BOHLNT

John 4 in the BOHNTLTAL

John 4 in the BOICB

John 4 in the BOILNTAP

John 4 in the BOITCV

John 4 in the BOKCV

John 4 in the BOKCV2

John 4 in the BOKHWOG

John 4 in the BOKSSV

John 4 in the BOLCB

John 4 in the BOLCB2

John 4 in the BOMCV

John 4 in the BONAV

John 4 in the BONCB

John 4 in the BONLT

John 4 in the BONUT2

John 4 in the BOPLNT

John 4 in the BOSCB

John 4 in the BOSNC

John 4 in the BOTLNT

John 4 in the BOVCB

John 4 in the BOYCB

John 4 in the BPBB

John 4 in the BPH

John 4 in the BSB

John 4 in the CCB

John 4 in the CUV

John 4 in the CUVS

John 4 in the DBT

John 4 in the DGDNT

John 4 in the DHNT

John 4 in the DNT

John 4 in the ELBE

John 4 in the EMTV

John 4 in the ESV

John 4 in the FBV

John 4 in the FEB

John 4 in the GGMNT

John 4 in the GNT

John 4 in the HARY

John 4 in the HNT

John 4 in the IRVA

John 4 in the IRVB

John 4 in the IRVG

John 4 in the IRVH

John 4 in the IRVK

John 4 in the IRVM

John 4 in the IRVM2

John 4 in the IRVO

John 4 in the IRVP

John 4 in the IRVT

John 4 in the IRVT2

John 4 in the IRVU

John 4 in the ISVN

John 4 in the JSNT

John 4 in the KAPI

John 4 in the KBT1ETNIK

John 4 in the KJV

John 4 in the KNFD

John 4 in the LBA

John 4 in the LBLA

John 4 in the LNT

John 4 in the LSV

John 4 in the MAAL

John 4 in the MBV

John 4 in the MBV2

John 4 in the MHNT

John 4 in the MKNFD

John 4 in the MNG

John 4 in the MNT

John 4 in the MNT2

John 4 in the MRS1T

John 4 in the NAA

John 4 in the NASB

John 4 in the NBLA

John 4 in the NBS

John 4 in the NBVTP

John 4 in the NET2

John 4 in the NIV11

John 4 in the NNT

John 4 in the NNT2

John 4 in the NNT3

John 4 in the PDDPT

John 4 in the PFNT

John 4 in the RMNT

John 4 in the SBIAS

John 4 in the SBIBS

John 4 in the SBIBS2

John 4 in the SBICS

John 4 in the SBIDS

John 4 in the SBIGS

John 4 in the SBIHS

John 4 in the SBIIS

John 4 in the SBIIS2

John 4 in the SBIIS3

John 4 in the SBIKS

John 4 in the SBIKS2

John 4 in the SBIMS

John 4 in the SBIOS

John 4 in the SBIPS

John 4 in the SBISS

John 4 in the SBITS

John 4 in the SBITS2

John 4 in the SBITS3

John 4 in the SBITS4

John 4 in the SBIUS

John 4 in the SBIVS

John 4 in the SBT

John 4 in the SBT1E

John 4 in the SCHL

John 4 in the SNT

John 4 in the SUSU

John 4 in the SUSU2

John 4 in the SYNO

John 4 in the TBIAOTANT

John 4 in the TBT1E

John 4 in the TBT1E2

John 4 in the TFTIP

John 4 in the TFTU

John 4 in the TGNTATF3T

John 4 in the THAI

John 4 in the TNFD

John 4 in the TNT

John 4 in the TNTIK

John 4 in the TNTIL

John 4 in the TNTIN

John 4 in the TNTIP

John 4 in the TNTIZ

John 4 in the TOMA

John 4 in the TTENT

John 4 in the UBG

John 4 in the UGV

John 4 in the UGV2

John 4 in the UGV3

John 4 in the VBL

John 4 in the VDCC

John 4 in the YALU

John 4 in the YAPE

John 4 in the YBVTP

John 4 in the ZBP