John 4 (SBT)

1 Bafalisi balanyumfweti Yesu lasandulunga bantu bangi kuba beshikwiya ne kubabatisha kupita Yohane, 2 Yesu uliya kubatishapo muntu naba umo, nsombi beshikwiya bakendi ebalikubatisha. 3 Yesu mpwalenshiba ncebalikwamba, walafumako kuYudeya ne kubwelela ku Galileya. 4 Pabulwendo bwakendi walaciboneti welela kupitila mucishi ca Samaliya. 5 Lino walashika ku munshi waku Samaliya, walikukwiweti Sika, pepi ne kamusena ako Yakobo nkalapa Yosefe mwanendi. 6 Kopeloko kwalikuba mukalo walikuba waYakobo. Yesu walekala panshi pambali pamukalo uyo, pakwinga walikuba laleme nemusuma. Cindi calikuba muma 12 koloko munshi. 7 Mutukashi wa kuSamaliya walesakuteka menshi. Yesu walamusengeti, “kamumpako menshi akunwa.” 8 Pacindi ico beshikwiya bakendi balikuba balayi akula cakulya mumunshi. 9 Mutukashi usa walakumbuleti, “Amwe Bayuda, nicani mulasengenga menshi kuli nde Musamaliya?” Pakwinga Bayuda nkabendelana ne Basamaliya. 10 Yesu walambeti, “Nkocishi cipo Lesa ncalayandanga kukupa, kayi nkomwinshi lakusengenga menshi akunwa, numwinshi nshinga nulamusenge menshi eshikupa buyumi.” 11 Mutukashi uyo walambeti, “Nkambo, muliyawa cakutekesha, kayi mukalo uyu nutali, nomba menshi eshikupa buyumi ayo nimwafunye kupeyo? 12 Sena amwe mwapita bata bakulukulu balikubako ba Yakobo? uyo walashiya mukalo uyu ngalikunwamo mwine ne bana bendi kayi ne biswika byakendi.” 13 Yesu walakumbuleti, “Muntu uliyense lanunga menshi aya nakanyumfwe inyotwa kayi. 14 Nsombi uliyense uyo lanunga menshi ngondamupa nteshi akanyumfwepo inyotwa kayi. Pakwinga menshi ayo ngoshi nkamupe nakabeti kamulonga kansansa menshi eshikupa buyumi butapu.” 15 Mutukashi uyo walambeti, “Nkambo, kamumpako ayo menshi kwambeti ntakanyumfwapo nyotwa nambi ntakesa kayi kuno akuteka menshi.” 16 Yesu walambeti, “Koya ukuwe baibobe mwise,” 17 Mutukashi uyo walambeti, “Ndiyawa mulume.” Yesu walakumbuleti, “Ulambanga cakubinga uliyawa mulume. 18 Obe walebwapo kendi kubatuloba basanu, kayi mutuloba ngoli nendi lino nte ibobe, mutukashi walambeti, mulamba cakubinga.” 19 Mutukashi walambeti, “Nkambo, ndacinshibi kwambeti njamwe Mushinshimi. 20 Bamashali betu bakulukulu balikupaila Lesa pa mulundu uyu, nsombi amwe Bayuda mukute kwambeti kuYelusalemu ekwelela kupailila.” 21 Yesu walamwambileti, “Koshoma ncendambanga.” Cindi nicikashike nceshi mukabule kupailila Bata pa mulundu pano, nambi kuYelusalemu. 22 Basamaliya mukute kupaila ngo mutenshi, afwe Bayuda tukute kupaila ngotwinshi, pakwinga lupulusho nilukacanike kupitila mu Bayuda. 23 “Nomba cindi nicikashike, kayi cilashiki kendi, bantu beshikupaila Cancine ncine mpoti bakapaile Bata mu Mushimu nemu cancine ncine. Bata bakute kuyanda bantu beshikumupaila mumushoboyo. 24 Lesa ni Mushimu, neco beshikumupaila bela kumupaila mu Mushimu ne mu Cancine ncine.” 25 Mutukashi usa walambeti, “Ndicinsheti Klistu Mupulushi Walaiwa lakesanga, akashika, nakatwambile byonse.” 26 Yesu walamwambileti, “Ame ngolambanga nendi njame wopeloyo.” 27 Pacindi copeleco beshikwiya ba Yesu balashika, nomba balakankamana mpobalacana kabandika ne mutukashi. Paliya walamwipusheti, “Ulayandanga cani” Nambi, “Nicani mulabandikinga nendi?” 28 Mutukashi usa walashiya mungomo wakendi ne kuya mu munshi akwambila bantu, 29 “Katuyani mubone muntu lang'ambili byonse mbyondalensa. Sena ngakali usa Mupulushi Walaiwa? 30 Lino bantu balayoboloka kufuma mumunshi kwisa kuli Yesu.” 31 Pacindi copeleco beshikwiya ba Yesu balamusengeti, “Mwiyi, kamulyani.” 32 Nendi walakumbuleti, “Ame nkute cakulya amwe ncomutenshi.” 33 Popelapo beshikwiya balatatika kwipushana, “Sena kuli naumbi lamuletele cakulya?” 34 Nomba Yesu walambeti, “Cakulya cakame nikwinsa ibyo mbyasuni Lesa walantuma ne kupwisha mulimo wakendi.” 35 Mukute kwambeti, pakati pakushanga ne kutebula pali myenshi ina nambi ingi, nsombi kamulangishisha bishango bilapi kendi, bilapembelengowa kutebula. 36 Musebenshi shikutebula latatiki kendi kufola, kayi labunganyanga bisepo kubuymi butapu. Neco shikushanga ne shikutebula nibakakondwe pamo. 37 Neco mwambo wakwambeti, “Nabambi bakute kushanga, kayi nabambi bakute kwisa kutebula niwakubinga.” 38 Ndamutumunga kuya kutebula bishango mumabala alalimwa kendi ne bantu bambi. Amwe mulacaninipo pindu pa ncito yabo. 39 Basamaliya bangi ba mumunshi musa balamushoma Yesu pacebo cabukamboni bwa mutukashi usa, bwakwambeti, “nendi langambili byonse mbyondalensa.” 40 Lino Basamaliya mpobalashika kuli Yesu, balamusengeti ekale nabo. Neco walekala kopeloko masuba abili. 41 Popelapo bantu bangi balashoma pacebo ca maswi ngobalanyumfwa kuli Yesu. 42 Usa mutukashu balamwambileti, “Tulashomo lino, tuliya kushoma pacebo ca maswi akobe, nsombi pacebo cakwambeti tulalinyumfwili tobene. Tulenshibi cakubinga kwambeti uyu eMupulushi wa bantu ba pacishi capanshi conse.” 43 Nomba mpopalapita masuba abili, Yesu walafumako nekuya ku Galileya. 44 Nomba Yesu mwine walambeti, “mushinshimi, nkakute kupewa bulemu kucomwabo.” 45 Mpwalashika kuGalileya, bantu balamutambula, pakwinga balabonapo kendi byonse mbyalensa pakusekelela Pasika ku Yelusalemu pakwinga naboyo balikubako. 46 Kufumapo Yesu walaya kumunshi wa kana ku Galileya, kusa nkwalasandula menshi kuba waini. Kopeloko kwalikuba mukulene wamfulumende ku Kapelenaumu walikukute mwana mulwashi. 47 Mpalanyumfweti Yesu lashiki kuGalileya kufuma kuYudeya, walesa kulyendiye nekumusengeti enga nendi ku Kapelenaumu, kwambeti enga ashilike mwanendi walikuba pepi kufwa. 48 Yesu walamwambileti, “wabula kubona bingashilo ne bikankamanisho, nkamushomo sobwe.” 49 Mukulene wa mfulumende walambeti, “Nkambo, katuyani pamo mwaname nkatanafwa.” 50 Yesu walamwambileti, “Koya mwanobe lasenguku kendi.” Muntuyo walashoma maswi a Yesu nekuya kucomwabo. 51 Mpwalikuya walakumana ne basebenshi bakendi, nabo balamwambileti, “Mwanenu laba cena.” 52 Walabepusha cindi ncalaba cena mwanoyo, nabo balambeti, “Watatika kunyumfwa cena lilo munshi muma 1 koloko.” 53 Lino baishi mwana balanuketi ecindi Yesu mpwalabambileti, “Mwanobe lasenguku.” Neco bonse bamung'anda yakendi balamushoma. 54 Ici calikuba cingashilo cacibili ncalensa ku Kana, wa kuGalileya mpwalafuma ku Yudeya.

In Other Versions

John 4 in the ANGEFD

John 4 in the ANTPNG2D

John 4 in the AS21

John 4 in the BAGH

John 4 in the BBPNG

John 4 in the BBT1E

John 4 in the BDS

John 4 in the BEV

John 4 in the BHAD

John 4 in the BIB

John 4 in the BLPT

John 4 in the BNT

John 4 in the BNTABOOT

John 4 in the BNTLV

John 4 in the BOATCB

John 4 in the BOATCB2

John 4 in the BOBCV

John 4 in the BOCNT

John 4 in the BOECS

John 4 in the BOGWICC

John 4 in the BOHCB

John 4 in the BOHCV

John 4 in the BOHLNT

John 4 in the BOHNTLTAL

John 4 in the BOICB

John 4 in the BOILNTAP

John 4 in the BOITCV

John 4 in the BOKCV

John 4 in the BOKCV2

John 4 in the BOKHWOG

John 4 in the BOKSSV

John 4 in the BOLCB

John 4 in the BOLCB2

John 4 in the BOMCV

John 4 in the BONAV

John 4 in the BONCB

John 4 in the BONLT

John 4 in the BONUT2

John 4 in the BOPLNT

John 4 in the BOSCB

John 4 in the BOSNC

John 4 in the BOTLNT

John 4 in the BOVCB

John 4 in the BOYCB

John 4 in the BPBB

John 4 in the BPH

John 4 in the BSB

John 4 in the CCB

John 4 in the CUV

John 4 in the CUVS

John 4 in the DBT

John 4 in the DGDNT

John 4 in the DHNT

John 4 in the DNT

John 4 in the ELBE

John 4 in the EMTV

John 4 in the ESV

John 4 in the FBV

John 4 in the FEB

John 4 in the GGMNT

John 4 in the GNT

John 4 in the HARY

John 4 in the HNT

John 4 in the IRVA

John 4 in the IRVB

John 4 in the IRVG

John 4 in the IRVH

John 4 in the IRVK

John 4 in the IRVM

John 4 in the IRVM2

John 4 in the IRVO

John 4 in the IRVP

John 4 in the IRVT

John 4 in the IRVT2

John 4 in the IRVU

John 4 in the ISVN

John 4 in the JSNT

John 4 in the KAPI

John 4 in the KBT1ETNIK

John 4 in the KBV

John 4 in the KJV

John 4 in the KNFD

John 4 in the LBA

John 4 in the LBLA

John 4 in the LNT

John 4 in the LSV

John 4 in the MAAL

John 4 in the MBV

John 4 in the MBV2

John 4 in the MHNT

John 4 in the MKNFD

John 4 in the MNG

John 4 in the MNT

John 4 in the MNT2

John 4 in the MRS1T

John 4 in the NAA

John 4 in the NASB

John 4 in the NBLA

John 4 in the NBS

John 4 in the NBVTP

John 4 in the NET2

John 4 in the NIV11

John 4 in the NNT

John 4 in the NNT2

John 4 in the NNT3

John 4 in the PDDPT

John 4 in the PFNT

John 4 in the RMNT

John 4 in the SBIAS

John 4 in the SBIBS

John 4 in the SBIBS2

John 4 in the SBICS

John 4 in the SBIDS

John 4 in the SBIGS

John 4 in the SBIHS

John 4 in the SBIIS

John 4 in the SBIIS2

John 4 in the SBIIS3

John 4 in the SBIKS

John 4 in the SBIKS2

John 4 in the SBIMS

John 4 in the SBIOS

John 4 in the SBIPS

John 4 in the SBISS

John 4 in the SBITS

John 4 in the SBITS2

John 4 in the SBITS3

John 4 in the SBITS4

John 4 in the SBIUS

John 4 in the SBIVS

John 4 in the SBT1E

John 4 in the SCHL

John 4 in the SNT

John 4 in the SUSU

John 4 in the SUSU2

John 4 in the SYNO

John 4 in the TBIAOTANT

John 4 in the TBT1E

John 4 in the TBT1E2

John 4 in the TFTIP

John 4 in the TFTU

John 4 in the TGNTATF3T

John 4 in the THAI

John 4 in the TNFD

John 4 in the TNT

John 4 in the TNTIK

John 4 in the TNTIL

John 4 in the TNTIN

John 4 in the TNTIP

John 4 in the TNTIZ

John 4 in the TOMA

John 4 in the TTENT

John 4 in the UBG

John 4 in the UGV

John 4 in the UGV2

John 4 in the UGV3

John 4 in the VBL

John 4 in the VDCC

John 4 in the YALU

John 4 in the YAPE

John 4 in the YBVTP

John 4 in the ZBP