Revelation 17 (KNFD)

1 Mba harathɨgi enseri harathɨgi thuuri suigi, mben rɨgar enser mbe, ana zerav khaŋ na nzuai, “Ndu zɨ. Mba ruarir gumgi kɨɨv, mbe ndi mbik, ana ŋgu bakɨ mbe ma. Mba ŋgu bakɨme, ana phara vhɨrve gaar ki. Ana won vheza mbatɨga ndirga. Gu ana ndirga vhezar ndu khɨvɨrga. 2 Kha nuianan ŋgui vhɨrve gari gumgir pani, mbe kha mbiga phorgap, ruarir mbigi gu gumgi wari kɨɨv, wari ndi tɨvir vhɨrve ga muuŋgi. Kha nuianan ki gumgi gu mbigi, mbe za mba tɨva muuŋgiap, mbe kɨvgiap, wain mbegi fara muuŋgiap, guigira ŋanŋangi fara muuŋgi.” 3 Mba enser maaŋ na nzuaim, Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar na rugim, gu garim, mba enser nan kov, gumgi ki fhuv ŋanen vugi. Ana nan kov, mba ŋanen vugim, gu garim, mbiga mbe ruaŋruaŋgi sɨgar hɨva mbe tɨ perav ki. Mba ruaŋruaŋgi sɨk zɨri vhɨrve guarira ana kharɨgar ki. Mba zɨri, nta mbarkɨrga buni, mbe Fhe Bakɨme nzɨɨv, mbe ana nzuai buni mbatɨgi ma. Mba ruaŋruaŋgi sɨk, ana harathɨgi pani kav, phɨkthɨgi koo anan pana mben ki. 4 Mba mbik, ana hɨv, gu ŋkarɨɨŋ ki shaa sharigi. Ana vhɨra mbarkɨrga sɨɨn vhuuŋ mbe gorar nta muuŋgi, ana ntan wo sɨɨŋgi. Mbe vhɨra ŋkɨɨa vhuuin muuŋgi sɨɨŋ ana nta nzɨɨv, vhɨra guigira vhez vun ndagi karɨgi, nta zɨ peer, ana vhɨra nta sɨɨŋgi. Ana nta sɨɨŋgiap, gorar muuŋgi mbɨ pi thama suirigi. Ana mba suirigi thama vhen, mbarkɨrga tɨvi mbatɨgi, nta guigira Fhe Bakɨme nɨman khurigi, nta ana vhen ki. Mba tɨvi gum mba mbigar tɨvi, ana ruarir gumgi gu mbigi wari ndi tɨvi mbatɨgi, nta mba thama givigi. 5 Mbe mba mbiga ŋivkɨrar zɨ mbe khergi. Mba zɨ ana bigɨna mueŋ vhunama si zɨ ma.Mba zɨ khaŋ nzuai, “GU BABIRON, GU ZƗ BAKƗME GUM ŊKASŊKA KI ŊGU BAKƗME MA. GU KHA BIGƗNA PHUNIN NIAMUUŊ MA. GU RUARIR GUMGI KƗƗV MBE NDI MBIGIR NIAMUUŊ GUM GU VHƗRA ZA KHA NUIANAN KI TƗVI MBATƗGI GUARIRA NƗƗŊGE” ma. 6 Gu garim, mbe za kha Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi shogim, mbe vhɨzgi. Mba gumgi gu mbigi, mbe guigira Zisas khothɨgap, guigira ana zɨn vui ntɨɨri ma. Gu mba mbiga garim, ana mbe vɨzi pav, ana phara ŋanŋani mbegi guma fara muuŋgiap ŋanŋani. Gu mba tɨva gangiap, gu ŋgava mbatɨga muuŋgiap, gu ndɨkndɨgi vhɨrve ga mbui. 7 Gu ŋgava mbatɨga mbuim, mba enser khaŋ na nzuai, “Ndu thaŋ nzuav ŋgava mbatɨga mbui? Mba mbik, mba ruaŋruaŋgi sɨk, ana mba mbiga ndia rui. Mba ruaŋruaŋgi sɨk, ana harathɨgi pani kav, phɨkthɨgi koo ki. Mani mba bigir ntuu ma. Mba vhunama si bigeŋ ne zorga ki. Gu nen ndu khɨvarga. 8 Ndu kha gangi ruaŋruaŋgi sɨk, ana fhum kegi. Ana ntige wom ki fhuvara. Ana mba khɨn kɨ kakagi mbogar kegap, naan za mbui. Ana naanga, Krais za anan farfagirga. Kha nuianan ki gumgi gu mbigi, Fhe Bakɨme zumgum kha nuiana muuŋgi, ana fhum ne kaŋgi. Mba nuianara ki gumgi gu mbigi, mbe zɨri mba zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi gumgi gu mbigi zɨri ki gavar ki fhu, mbe mba ruaŋruaŋgi sɨga ganɨv, ŋgava mbatɨgar muunga. Ne khaŋ muuŋgi, ana fhum kegi, ana ntige ki fhu, ana zumgum wom hɨgɨrga. 9 “Guma ndɨkndɨk vhuuaŋ mbui, ana tuituigip kha bigeŋ kaŋgirga. Mba harathɨgi pani, nta mba harathɨgi mbɨkshɨɨ fara muuŋgi. Mba mbik mba harathɨgi mbɨkshɨɨ ga perigi. 10 Mba harathɨgi pani, nta vhɨra mba harathɨgi ŋgui vhɨrve gari gumgir pani ma. Mba meeŋthɨgi ntɨɨri, nta vhɨzgim, bavira ntige mbur ki. Mbe the ŋgui vhɨrve gari guman pan hɨgi fhuvara. Ana hɨgɨrga, ana tuga tɨvaneŋra kegɨrga. 11 Mba fhum kegi ruaŋruaŋgi sɨk, ana ntige ki fhu, ana mba sɨgarathɨgi ŋgui vhɨrve gari guman pana fara muuŋgi. Ana mba harathɨgi ŋgui vhɨrve gari gumgir pani, ana mba mbe ma. Ana vhɨra za fhɨrgi rɨgɨrga. 12 “Mba phɨkthɨgi koo, ndu nta garim, nta mba ruaŋruaŋgi sɨgar panan ki, nta phɨkthɨgi ŋgui vhɨrve gari gumgir pani ma. Mbe ntigar ŋgui vhɨrve gari gumgir pani kɨrga. Mbe ŋkasŋka ndigip, mbe aua bavira mba ruaŋruaŋgi sɨga phorgɨp ŋgui vhɨrve gari gumgir pani kegɨrga. 13 Mba ŋgui vhɨrve gari gumgir pani, mbe za wari tɨgɨp ndɨkndɨga bavira kɨrga. Mbe wari wo zɨri bakɨvi gu wari won ŋkasŋkagir za ruaŋruaŋgi sɨgar nɨɨnga. 14 Mbe za wari tɨgɨp, Sipsiva Ŋguga shogɨrga. Sipsiva Ŋguk, ana guigira mbe kambarav mbe mbevarga. Ne khaŋ muuŋgi, ana Za Ŋkasŋka Ki Ŋgui Vhɨrve Gari Guman Pan gum Za Kha Gumgi Bakɨvi Gari Guma Bakɨme Ma. Mba za ana han ki gumgi gu mbigi, ana mben kamgiap, mben wora mbuigi. Mbe vhɨra guigira ana buni zɨn vui. Mba gumgi gu mbigi, mbe mba Sipsiva Ŋguga phorgɨp, mba ntarar muuŋv, mbe mba ntara kambararga.” 15 Mba enser vhɨra khaŋ na nzuai, “Ndu mba phara vhɨrve mba ruarir gumgi kɨɨv, mbe ndi mbik ntan tɨ perigim, ndu nta gari, nta za kha nuianan ki ŋguir ki gumgi gu mbigi, mbarkɨrga gumgi gu mbigi, kha nuianan ki ŋgui bakɨvir ki gumgi gu mbigi, za kha nuianan ki kaa. 16 Ndu mba gangi phɨkthɨgi koo, nta mba ruaŋruaŋgi sɨga phorgɨp, mbe panan mba ruarir gumgi kɨɨv, mbe ndiav ki mbiga kegɨrga. Mbe guigira za ana bigi ndigip, za ana shagi zorɨv, suegɨrga, ana mbugumra kɨrga. Mbe vhɨra ana fhavar sɨgar mbegɨrga. Mbe vhɨra za ana tuv ana gɨrgirga. 17 Fhe Bakɨme nduara ndɨkndɨgar mba ŋgui vhɨrve gari gumgir pani ga nɨɨŋgim, mbe mba khesharigi tɨvir muunga. Mba bigi Fhe Bakɨme fhum suaŋgi, mba khesharigi bigi hegɨrga. Mbe za ndɨkndɨk bavira kɨv, mbe mba ndigi ŋkasŋka, mbe za wari tɨgɨp, ŋgui vhɨrve gari gumgir pani kɨrga. Mbe mba ŋkasŋkar za mba ruaŋruaŋgi sɨgar nɨɨŋgirga. Mbe mba tɨvar muuŋv, ŋgɨp kɨrim, Fhe Bakɨme mba muun za suaŋgi bigi, ana za nta tugɨra tɨgɨp za ntan muuŋgirga. 18 Ndu mba gangi mbik, ana kha nuianan ki ŋgui vhɨrve gari gumgir pani, ana za mbe gari ŋgu bakɨme ma.”

In Other Versions

Revelation 17 in the ANGEFD

Revelation 17 in the ANTPNG2D

Revelation 17 in the AS21

Revelation 17 in the BAGH

Revelation 17 in the BBPNG

Revelation 17 in the BBT1E

Revelation 17 in the BDS

Revelation 17 in the BEV

Revelation 17 in the BHAD

Revelation 17 in the BIB

Revelation 17 in the BLPT

Revelation 17 in the BNT

Revelation 17 in the BNTABOOT

Revelation 17 in the BNTLV

Revelation 17 in the BOATCB

Revelation 17 in the BOATCB2

Revelation 17 in the BOBCV

Revelation 17 in the BOCNT

Revelation 17 in the BOECS

Revelation 17 in the BOGWICC

Revelation 17 in the BOHCB

Revelation 17 in the BOHCV

Revelation 17 in the BOHLNT

Revelation 17 in the BOHNTLTAL

Revelation 17 in the BOICB

Revelation 17 in the BOILNTAP

Revelation 17 in the BOITCV

Revelation 17 in the BOKCV

Revelation 17 in the BOKCV2

Revelation 17 in the BOKHWOG

Revelation 17 in the BOKSSV

Revelation 17 in the BOLCB

Revelation 17 in the BOLCB2

Revelation 17 in the BOMCV

Revelation 17 in the BONAV

Revelation 17 in the BONCB

Revelation 17 in the BONLT

Revelation 17 in the BONUT2

Revelation 17 in the BOPLNT

Revelation 17 in the BOSCB

Revelation 17 in the BOSNC

Revelation 17 in the BOTLNT

Revelation 17 in the BOVCB

Revelation 17 in the BOYCB

Revelation 17 in the BPBB

Revelation 17 in the BPH

Revelation 17 in the BSB

Revelation 17 in the CCB

Revelation 17 in the CUV

Revelation 17 in the CUVS

Revelation 17 in the DBT

Revelation 17 in the DGDNT

Revelation 17 in the DHNT

Revelation 17 in the DNT

Revelation 17 in the ELBE

Revelation 17 in the EMTV

Revelation 17 in the ESV

Revelation 17 in the FBV

Revelation 17 in the FEB

Revelation 17 in the GGMNT

Revelation 17 in the GNT

Revelation 17 in the HARY

Revelation 17 in the HNT

Revelation 17 in the IRVA

Revelation 17 in the IRVB

Revelation 17 in the IRVG

Revelation 17 in the IRVH

Revelation 17 in the IRVK

Revelation 17 in the IRVM

Revelation 17 in the IRVM2

Revelation 17 in the IRVO

Revelation 17 in the IRVP

Revelation 17 in the IRVT

Revelation 17 in the IRVT2

Revelation 17 in the IRVU

Revelation 17 in the ISVN

Revelation 17 in the JSNT

Revelation 17 in the KAPI

Revelation 17 in the KBT1ETNIK

Revelation 17 in the KBV

Revelation 17 in the KJV

Revelation 17 in the LBA

Revelation 17 in the LBLA

Revelation 17 in the LNT

Revelation 17 in the LSV

Revelation 17 in the MAAL

Revelation 17 in the MBV

Revelation 17 in the MBV2

Revelation 17 in the MHNT

Revelation 17 in the MKNFD

Revelation 17 in the MNG

Revelation 17 in the MNT

Revelation 17 in the MNT2

Revelation 17 in the MRS1T

Revelation 17 in the NAA

Revelation 17 in the NASB

Revelation 17 in the NBLA

Revelation 17 in the NBS

Revelation 17 in the NBVTP

Revelation 17 in the NET2

Revelation 17 in the NIV11

Revelation 17 in the NNT

Revelation 17 in the NNT2

Revelation 17 in the NNT3

Revelation 17 in the PDDPT

Revelation 17 in the PFNT

Revelation 17 in the RMNT

Revelation 17 in the SBIAS

Revelation 17 in the SBIBS

Revelation 17 in the SBIBS2

Revelation 17 in the SBICS

Revelation 17 in the SBIDS

Revelation 17 in the SBIGS

Revelation 17 in the SBIHS

Revelation 17 in the SBIIS

Revelation 17 in the SBIIS2

Revelation 17 in the SBIIS3

Revelation 17 in the SBIKS

Revelation 17 in the SBIKS2

Revelation 17 in the SBIMS

Revelation 17 in the SBIOS

Revelation 17 in the SBIPS

Revelation 17 in the SBISS

Revelation 17 in the SBITS

Revelation 17 in the SBITS2

Revelation 17 in the SBITS3

Revelation 17 in the SBITS4

Revelation 17 in the SBIUS

Revelation 17 in the SBIVS

Revelation 17 in the SBT

Revelation 17 in the SBT1E

Revelation 17 in the SCHL

Revelation 17 in the SNT

Revelation 17 in the SUSU

Revelation 17 in the SUSU2

Revelation 17 in the SYNO

Revelation 17 in the TBIAOTANT

Revelation 17 in the TBT1E

Revelation 17 in the TBT1E2

Revelation 17 in the TFTIP

Revelation 17 in the TFTU

Revelation 17 in the TGNTATF3T

Revelation 17 in the THAI

Revelation 17 in the TNFD

Revelation 17 in the TNT

Revelation 17 in the TNTIK

Revelation 17 in the TNTIL

Revelation 17 in the TNTIN

Revelation 17 in the TNTIP

Revelation 17 in the TNTIZ

Revelation 17 in the TOMA

Revelation 17 in the TTENT

Revelation 17 in the UBG

Revelation 17 in the UGV

Revelation 17 in the UGV2

Revelation 17 in the UGV3

Revelation 17 in the VBL

Revelation 17 in the VDCC

Revelation 17 in the YALU

Revelation 17 in the YAPE

Revelation 17 in the YBVTP

Revelation 17 in the ZBP