Ecclesiastes 2 (MAAL)

1 ታኣኒ ታና ዎዛሳኒና ዎዛ ጌይሢ ዓይጎ ማዔቴያ ዛጊ ዔራኒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዬይ ጉሪ ማዔሢ ታ ዴንቄኔ። 2 ሚኢቺ ዔኤያቶይዳፓ ዱማዺባኣያ፥ ጊንሣ ሃሣ ዎዛኣ ፓሣ ባኣዚ ባኣያ ማዔሢ ታ ዔሬኔ። 3 ዬይ ቢያ ማዔቴያ ጪንጩሞ ዴንቃኒ ታኣኮ ዓፃዻ ማሊፆ ጊንፆ ዓኣዺ ዒኖ ታኣኮ ዎይኖ ዑዦና ዎዛሲ ዎዛሲ ሃውሻንዳ ዎዴ ዓኣያ ማሃኒ ታ ዒኖና ታኣኒ ማሌኔ፤ ዓሲ ቢያ ሳዖይዳ ናንጋ ቃሚፆ ናንጎማ ጋራ ማዼቴ ኮሺ ማዓንዳ ባኣዚ ዓይጎታቴያ ታ ዔራኒ ኮዔኔ። 4 ፔቴ ዼኤፒ ባኣዚ ታኣኒ ማዼኔ፤ ዬይያኣ፦ ናንጎንዶ ማኣሪ ታ ማዤኔ፤ ዎይኔያ ታኣኒ ቱኬኔ፤ 5 ዱማ ዱማ ዓኣፒ ዓኣፓ ሚሢንታ ሚዛጲ ቡኒንታ ሜሌ ሚሢያ ቱኮንዶ ቤሲ ታ ጊኢጊሼኔ፤ 6 ዑጋ ሚፆ ዑሻኒ ዋኣሢ ዴይሦንዶ ቦቆሊያኣ ታኣኒ ቦኦኬኔ፤ 7 ዓቲንቄንታ ላኣሊ ካራሚያኣ ታ ሻንቄኔ፤ ሜሌ ሃሣ ማኣራ ታኣኮ ማዻ ዓሳ ሾዔ ዓይሌ ታኣኮ ዓኣኔ፤ ታኣኮ ቤርታ ዬሩሳላሜይዳ ናንጌ ዓሶፓ ቢያ ባሼ ሚርጌ ባይንታ ዋኣሪንታ ማራይያኣ ታ ቆሌኔ። 8 ታኣኒ ዎይሣ ዓጮኮ ዱማ ዱማ ፓቂንቴ ዓጮይዳፓ ቢራንታ ዎርቄንታ ቡኩሲ ዺቢ ቆሎ ታ ዴንቄኔ፤ ታና ዓኣሢ ዓኣሢ ሄርሺ ኮርጋንዳ ዓቲንቄንታ ላኣሊንታ ታኣኮ ዓኣኔ፤ ዓሲም ኮሺንታና ዎዛና ዒንጋኒ ዳንዳዓ ሚርጌ ላኣሊያ ታኣኒ ቡኩሲ ዔኬኔ። 9 ዬያይዳፓ ዔቄያና ታኣኮ ቤርታ ዬሩሳላሜይዳ ናንጌ ዓሶፓ ቢያ ባሼ ዼኤፒ፥ ቦንቺንቴ ዓሲ ታኣኒ ማዔኔ፤ ዔራታኣ ታኣኮ ታኣና ዶዲ ናንጌኔ። 10 ዓኣፓ ታኣኮ ዛጌሢንታ ዒና ታኣኮ ዓፃዼ ባኮ ቢያ ታ ዴንቄኔ፤ ታ ዑፆም ኮይሳ ዎዛ ቢያ ታ ላኣጊባኣሴ፤ ላቢ ታ ማዼ ባኮና ቢያ ታኣኒ ዎዛዻሢሮ ዓካሪ ታኣም ጎዖናማ ዬማኬ። 11 ዬያ ቢያ ታ ማዼስካፓ ዬያ ታኣኒ ዴንቃኒ ላቢ ማዼ ማዾ ቢያ ዛጋዛ ዔኤቢ ፓሡዋ ባኣዚ ማዔሢ ታ ዛጌኔ፤ ዬያ ሌሊቱዋንቴ ዢባሬ ኩቻ ዱኡሚ ዓርቃኒ ማሊሢጉዴያ ጉሪ ባኣዚ ማዔሢ ታ ዴንቄኔ። 12 ዎይቴቴያ ካኣታ ማዻኒ ዳንዳዓሢ ዒዛኮ ቤርታ ዓኣ ካኣታ ማዼሢ ዛጊሢናኬ፤ ዬያሮ ታኣኒያ ዔራቶንታ፥ ዔኤያቶንታ ዣኣሹሞዋ ዓይጎታቴያ ዛጊ ዔራኒ ታ ኮሺ ማሌኔ። 13 ዬካፓ ታ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ጎኔና ፖዒ ዹሚዳፓ ኮሺ ማዔ ጎይፆ ዔራቶዋ ዔኤያቶይዳፓ ኮሺ ማዔሢ ታ ዛጌኔ። 14 ዔራ ዓሲ ዔቄ ቤዞንታ ዴንዲ ሄላንዳ ቤዞንታ ዔራኔ፤ ዔኤያ ዓሲ ጋዓንቴ ዬያ ቢያ ዔሩዋሴ» ያዺ ማዔቴያ ዔራሢንታ ዔኤያሢንታ፥ ላምዖንሢ ካፔ ባካ ፔቴ ባኣዚ ማዔሢ ታ ዔሬኔ። 15 ዬያሮ፦ «ዔኤያሢ ሄላ ባካ ታናኣ ሄላንዳያኬ፤ ዬያሮ ሃያይዲ ታኣኮ ዔሮ ማዒፃ ዓይጎ ታና ማኣዴይ?» ጌይ ታ ዒኖና ታ ማሌኔ። ቤዞማና ታኣኒ፦ «ዬይ ቢያ ጉሪኬ!» ጌዔኔ። 16 ዔራሢ ማዔቴያ ዔኤያሢ፥ ላምዓሢ ሚርጌ ዎዴ ማሊ ዔያቶ ጶቂሣንዳ ዓሲ ባኣሴ፤ ሃጊ ሙካ ዎዶይዳ ኑኡኒ ቢያሢ ዋሊንቲ ዓታንዳኔ፤ ዔሮ ዓሶ ማዔቴያ ዔኤዮ ዓሶ፥ ኑና ቢያሢ ሃይቢ ካፒ ዓኣኔ። 17 ሜቶይዳፓ ዓታዛ ታኣኒ ዴንቄ ባኣዚ ባኣሢሮ ናንጊ ጌይሢ ዎዚ ጌይሢታቴያ ታኣም ዔርቲባኣሴ፤ ዬይ ጉሪ ማዔሢሮ ዢባሬ ኩቻ ዱኡሚ ዓርቃኒ ማሊሢጉዴያኬ። 18 ታኣኮ ዓኣ ቆሎ ቢያ ታ ቤዛ ጌላሢም ሃሺ ታ ዓኣዻንዳሢሮ ሃያ ሳዖይዳ ታኣኒ ላቤሢንታ ዺቢሺ ታ ዴንቄ ባካ ቢያ ጉሪኬ፤ 19 ታኣኮ ጊንፆ ሙካንዳሢ ዔራ ማዓቴያ ዔኤያ ዱማዺ ዔርቱዋሴ፤ ያዺ ማዔቴያ ታኣኒ ላቤሢንታ ዺቢሺ ታ ዴንቄ ባኮ ቢያ ዒዚ ዔኪ ዓዶ ማዓንዳኔ፤ ዬይያ ጉሪኬ። 20 ዬያሮ ሃያ ዓጮይዳ ታ ማዼሢንታ ላቤ ባኮ ቢያ ታ ማላዛ ሃጊ ማዓ ዎዛ ባኣ ዓሲ ታና ማሄኔ። 21 ኔኤኮ ዓኣ ዔራቶና ኔ ዴንቄ ጪንጩሞና ኔ ሜታዺ ዴንቄ ባኮ ቢያ ፔቴታዖ ላቢባኣ ዓሲም ሃሺ ኔ ዓኣዻንዳኔ፤ ዬይያ ጉሪ ማዔሢሮ ጉሪ ላቢሢኬ። 22 ሂዳዖ፥ ዓሲ ማሊ ሜታዺ ፔ ናንጎ ዎዶይዳ ላባ ባኮኮ ቢያ ዴንቃንዳ ባካ ዓይጎዳይ? 23 ዓሢ ፔ ናንጋ ዎዶማና ዒ ማዻ ባካ ቢያ ዒዛ ዖዪሳያና ማሊሳያ ማዓማፓ ዓታዛ ፔቴታዖ ዒዛ ማኣዳንዳ ባኣዚ ባኣሴ፤ ዬያ ሌሊቱዋንቴ ዋንቶታዎ ማሊፃፓ ዒ ሃውሻዓኬ፤ ዬይ ቢያ ጉሪኬ። 24 ዓካሪ፥ ዓሲም ማዓንዳ ባኣዚ ዓይጎዳይ ጌዔቴ ላቢንቲ ማዺ ዴንቄ ባኮ ቢያ ሙይ ዑሽኪሢና ፔና ዎዛሲሢኬ፤ ዬይያ ፆኦሲዳፓ ዒንጊንቴያ ማዔሢ ታ ዔሬኔ። 25 ዒዚ ጌይባኣንቴ ሙይ፥ ዑሽኪያ ዑሽኪ ኮሹሞንታ ዎዛንታ ዴንቃኒ ዖኦኒ ዳንዳዓይ? 26 ዒዛ ዎዛሴ ዓሲም ፆኦሲ ዔራቶንታ ጪንጩሞንታ ዎዛኣ ዒንጋኔ፤ ጎሜ ዓሲም ጋዓንቴ ላቢሢ ሌሊ ማዓኔ፤ ዬያሮ ዒዚ ቡኩሴ ቆሎ ቢያ ላቢንቲባኣያ፥ ጊንሣ ሃሣ ፆኦሲ ዎዛሴ ሜሌ ዓሲም ሃሺ ዓኣዻንዳጉዲ ዒዛ ማሃኔ፤ ዬይያ ቢያ ጉሪ ማዔሢሮ ዢባሬ ኩቻ ዱኡሚ ዓርቃኒ ማሊሢጉዴያኬ።

In Other Versions

Ecclesiastes 2 in the ANGEFD

Ecclesiastes 2 in the ANTPNG2D

Ecclesiastes 2 in the AS21

Ecclesiastes 2 in the BAGH

Ecclesiastes 2 in the BBPNG

Ecclesiastes 2 in the BBT1E

Ecclesiastes 2 in the BDS

Ecclesiastes 2 in the BEV

Ecclesiastes 2 in the BHAD

Ecclesiastes 2 in the BIB

Ecclesiastes 2 in the BLPT

Ecclesiastes 2 in the BNT

Ecclesiastes 2 in the BNTABOOT

Ecclesiastes 2 in the BNTLV

Ecclesiastes 2 in the BOATCB

Ecclesiastes 2 in the BOATCB2

Ecclesiastes 2 in the BOBCV

Ecclesiastes 2 in the BOCNT

Ecclesiastes 2 in the BOECS

Ecclesiastes 2 in the BOGWICC

Ecclesiastes 2 in the BOHCB

Ecclesiastes 2 in the BOHCV

Ecclesiastes 2 in the BOHLNT

Ecclesiastes 2 in the BOHNTLTAL

Ecclesiastes 2 in the BOICB

Ecclesiastes 2 in the BOILNTAP

Ecclesiastes 2 in the BOITCV

Ecclesiastes 2 in the BOKCV

Ecclesiastes 2 in the BOKCV2

Ecclesiastes 2 in the BOKHWOG

Ecclesiastes 2 in the BOKSSV

Ecclesiastes 2 in the BOLCB

Ecclesiastes 2 in the BOLCB2

Ecclesiastes 2 in the BOMCV

Ecclesiastes 2 in the BONAV

Ecclesiastes 2 in the BONCB

Ecclesiastes 2 in the BONLT

Ecclesiastes 2 in the BONUT2

Ecclesiastes 2 in the BOPLNT

Ecclesiastes 2 in the BOSCB

Ecclesiastes 2 in the BOSNC

Ecclesiastes 2 in the BOTLNT

Ecclesiastes 2 in the BOVCB

Ecclesiastes 2 in the BOYCB

Ecclesiastes 2 in the BPBB

Ecclesiastes 2 in the BPH

Ecclesiastes 2 in the BSB

Ecclesiastes 2 in the CCB

Ecclesiastes 2 in the CUV

Ecclesiastes 2 in the CUVS

Ecclesiastes 2 in the DBT

Ecclesiastes 2 in the DGDNT

Ecclesiastes 2 in the DHNT

Ecclesiastes 2 in the DNT

Ecclesiastes 2 in the ELBE

Ecclesiastes 2 in the EMTV

Ecclesiastes 2 in the ESV

Ecclesiastes 2 in the FBV

Ecclesiastes 2 in the FEB

Ecclesiastes 2 in the GGMNT

Ecclesiastes 2 in the GNT

Ecclesiastes 2 in the HARY

Ecclesiastes 2 in the HNT

Ecclesiastes 2 in the IRVA

Ecclesiastes 2 in the IRVB

Ecclesiastes 2 in the IRVG

Ecclesiastes 2 in the IRVH

Ecclesiastes 2 in the IRVK

Ecclesiastes 2 in the IRVM

Ecclesiastes 2 in the IRVM2

Ecclesiastes 2 in the IRVO

Ecclesiastes 2 in the IRVP

Ecclesiastes 2 in the IRVT

Ecclesiastes 2 in the IRVT2

Ecclesiastes 2 in the IRVU

Ecclesiastes 2 in the ISVN

Ecclesiastes 2 in the JSNT

Ecclesiastes 2 in the KAPI

Ecclesiastes 2 in the KBT1ETNIK

Ecclesiastes 2 in the KBV

Ecclesiastes 2 in the KJV

Ecclesiastes 2 in the KNFD

Ecclesiastes 2 in the LBA

Ecclesiastes 2 in the LBLA

Ecclesiastes 2 in the LNT

Ecclesiastes 2 in the LSV

Ecclesiastes 2 in the MBV

Ecclesiastes 2 in the MBV2

Ecclesiastes 2 in the MHNT

Ecclesiastes 2 in the MKNFD

Ecclesiastes 2 in the MNG

Ecclesiastes 2 in the MNT

Ecclesiastes 2 in the MNT2

Ecclesiastes 2 in the MRS1T

Ecclesiastes 2 in the NAA

Ecclesiastes 2 in the NASB

Ecclesiastes 2 in the NBLA

Ecclesiastes 2 in the NBS

Ecclesiastes 2 in the NBVTP

Ecclesiastes 2 in the NET2

Ecclesiastes 2 in the NIV11

Ecclesiastes 2 in the NNT

Ecclesiastes 2 in the NNT2

Ecclesiastes 2 in the NNT3

Ecclesiastes 2 in the PDDPT

Ecclesiastes 2 in the PFNT

Ecclesiastes 2 in the RMNT

Ecclesiastes 2 in the SBIAS

Ecclesiastes 2 in the SBIBS

Ecclesiastes 2 in the SBIBS2

Ecclesiastes 2 in the SBICS

Ecclesiastes 2 in the SBIDS

Ecclesiastes 2 in the SBIGS

Ecclesiastes 2 in the SBIHS

Ecclesiastes 2 in the SBIIS

Ecclesiastes 2 in the SBIIS2

Ecclesiastes 2 in the SBIIS3

Ecclesiastes 2 in the SBIKS

Ecclesiastes 2 in the SBIKS2

Ecclesiastes 2 in the SBIMS

Ecclesiastes 2 in the SBIOS

Ecclesiastes 2 in the SBIPS

Ecclesiastes 2 in the SBISS

Ecclesiastes 2 in the SBITS

Ecclesiastes 2 in the SBITS2

Ecclesiastes 2 in the SBITS3

Ecclesiastes 2 in the SBITS4

Ecclesiastes 2 in the SBIUS

Ecclesiastes 2 in the SBIVS

Ecclesiastes 2 in the SBT

Ecclesiastes 2 in the SBT1E

Ecclesiastes 2 in the SCHL

Ecclesiastes 2 in the SNT

Ecclesiastes 2 in the SUSU

Ecclesiastes 2 in the SUSU2

Ecclesiastes 2 in the SYNO

Ecclesiastes 2 in the TBIAOTANT

Ecclesiastes 2 in the TBT1E

Ecclesiastes 2 in the TBT1E2

Ecclesiastes 2 in the TFTIP

Ecclesiastes 2 in the TFTU

Ecclesiastes 2 in the TGNTATF3T

Ecclesiastes 2 in the THAI

Ecclesiastes 2 in the TNFD

Ecclesiastes 2 in the TNT

Ecclesiastes 2 in the TNTIK

Ecclesiastes 2 in the TNTIL

Ecclesiastes 2 in the TNTIN

Ecclesiastes 2 in the TNTIP

Ecclesiastes 2 in the TNTIZ

Ecclesiastes 2 in the TOMA

Ecclesiastes 2 in the TTENT

Ecclesiastes 2 in the UBG

Ecclesiastes 2 in the UGV

Ecclesiastes 2 in the UGV2

Ecclesiastes 2 in the UGV3

Ecclesiastes 2 in the VBL

Ecclesiastes 2 in the VDCC

Ecclesiastes 2 in the YALU

Ecclesiastes 2 in the YAPE

Ecclesiastes 2 in the YBVTP

Ecclesiastes 2 in the ZBP