1 Corinthians 10 (SBIKS)

1 ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ, ಅಸ್ಮತ್ಪಿತೃಪುರುಷಾನಧಿ ಯೂಯಂ ಯದಜ್ಞಾತಾ ನ ತಿಷ್ಠತೇತಿ ಮಮ ವಾಞ್ಛಾ, ತೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಮೇಘಾಧಃಸ್ಥಿತಾ ಬಭೂವುಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯೇನ ವವ್ರಜುಃ, 2 ಸರ್ವ್ವೇ ಮೂಸಾಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಮೇಘಸಮುದ್ರಯೋ ರ್ಮಜ್ಜಿತಾ ಬಭೂವುಃ 3 ಸರ್ವ್ವ ಏಕಮ್ ಆತ್ಮಿಕಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಬುಭುಜಿರ ಏಕಮ್ ಆತ್ಮಿಕಂ ಪೇಯಂ ಪಪುಶ್ಚ 4 ಯತಸ್ತೇಽನುಚರತ ಆತ್ಮಿಕಾದ್ ಅಚಲಾತ್ ಲಬ್ಧಂ ತೋಯಂ ಪಪುಃ ಸೋಽಚಲಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಏವ| 5 ತಥಾ ಸತ್ಯಪಿ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇಽಧಿಕೇಷು ಲೋಕೇಷ್ವೀಶ್ವರೋ ನ ಸನ್ತುತೋಷೇತಿ ಹೇತೋಸ್ತೇ ಪ್ರನ್ತರೇ ನಿಪಾತಿತಾಃ| 6 ಏತಸ್ಮಿನ್ ತೇ ಽಸ್ಮಾಕಂ ನಿದರ್ಶನಸ್ವರೂಪಾ ಬಭೂವುಃ; ಅತಸ್ತೇ ಯಥಾ ಕುತ್ಸಿತಾಭಿಲಾಷಿಣೋ ಬಭೂವುರಸ್ಮಾಭಿಸ್ತಥಾ ಕುತ್ಸಿತಾಭಿಲಾಷಿಭಿ ರ್ನ ಭವಿತವ್ಯಂ| 7 ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ, ಲೋಕಾ ಭೋಕ್ತುಂ ಪಾತುಞ್ಚೋಪವಿವಿಶುಸ್ತತಃ ಕ್ರೀಡಿತುಮುತ್ಥಿತಾ ಇತಯನೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ತೇಷಾಂ ಕೈಶ್ಚಿದ್ ಯದ್ವದ್ ದೇವಪೂಜಾ ಕೃತಾ ಯುಷ್ಮಾಭಿಸ್ತದ್ವತ್ ನ ಕ್ರಿಯತಾಂ| 8 ಅಪರಂ ತೇಷಾಂ ಕೈಶ್ಚಿದ್ ಯದ್ವದ್ ವ್ಯಭಿಚಾರಃ ಕೃತಸ್ತೇನ ಚೈಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ತ್ರಯೋವಿಂಶತಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಲೋಕಾ ನಿಪಾತಿತಾಸ್ತದ್ವದ್ ಅಸ್ಮಾಭಿ ರ್ವ್ಯಭಿಚಾರೋ ನ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಃ| 9 ತೇಷಾಂ ಕೇಚಿದ್ ಯದ್ವತ್ ಖ್ರೀಷ್ಟಂ ಪರೀಕ್ಷಿತವನ್ತಸ್ತಸ್ಮಾದ್ ಭುಜಙ್ಗೈ ರ್ನಷ್ಟಾಶ್ಚ ತದ್ವದ್ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಖ್ರೀಷ್ಟೋ ನ ಪರೀಕ್ಷಿತವ್ಯಃ| 10 ತೇಷಾಂ ಕೇಚಿದ್ ಯಥಾ ವಾಕ್ಕಲಹಂ ಕೃತವನ್ತಸ್ತತ್ಕಾರಣಾತ್ ಹನ್ತ್ರಾ ವಿನಾಶಿತಾಶ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಭಿಸ್ತದ್ವದ್ ವಾಕ್ಕಲಹೋ ನ ಕ್ರಿಯತಾಂ| 11 ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಯಾನ್ಯೇತಾನಿ ಜಘಟಿರೇ ತಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಂ ನಿದರ್ಶನಾನಿ ಜಗತಃ ಶೇಷಯುಗೇ ವರ್ತ್ತಮಾನಾನಾಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಲಿಖಿತಾನಿ ಚ ಬಭೂವುಃ| 12 ಅತಏವ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಸುಸ್ಥಿರಂಮನ್ಯಃ ಸ ಯನ್ನ ಪತೇತ್ ತತ್ರ ಸಾವಧಾನೋ ಭವತು| 13 ಮಾನುಷಿಕಪರೀಕ್ಷಾತಿರಿಕ್ತಾ ಕಾಪಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನಾಕ್ರಾಮತ್, ಈಶ್ವರಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಃ ಸೋಽತಿಶಕ್ತ್ಯಾಂ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಂ ಪತನಾತ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಚ ಯದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸೋಢುಂ ಶಕ್ಯತೇ ತದರ್ಥಂ ತಯಾ ಸಹ ನಿಸ್ತಾರಸ್ಯ ಪನ್ಥಾನಂ ನಿರೂಪಯಿಷ್ಯತಿ| 14 ಹೇ ಪ್ರಿಯಭ್ರಾತರಃ, ದೇವಪೂಜಾತೋ ದೂರಮ್ ಅಪಸರತ| 15 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ವಾ ಪ್ರಭಾಷೇ ಮಯಾ ಯತ್ ಕಥ್ಯತೇ ತದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ವಿವಿಚ್ಯತಾಂ| 16 ಯದ್ ಧನ್ಯವಾದಪಾತ್ರಮ್ ಅಸ್ಮಾಭಿ ರ್ಧನ್ಯಂ ಗದ್ಯತೇ ತತ್ ಕಿಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಶೋಣಿತಸ್ಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಂ ನಹಿ? ಯಶ್ಚ ಪೂಪೋಽಸ್ಮಾಭಿ ರ್ಭಜ್ಯತೇ ಸ ಕಿಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ವಪುಷಃ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಂ ನಹಿ? 17 ವಯಂ ಬಹವಃ ಸನ್ತೋಽಪ್ಯೇಕಪೂಪಸ್ವರೂಪಾ ಏಕವಪುಃಸ್ವರೂಪಾಶ್ಚ ಭವಾಮಃ, ಯತೋ ವಯಂ ಸರ್ವ್ವ ಏಕಪೂಪಸ್ಯ ಸಹಭಾಗಿನಃ| 18 ಯೂಯಂ ಶಾರೀರಿಕಮ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲೀಯವಂಶಂ ನಿರೀಕ್ಷಧ್ವಂ| ಯೇ ಬಲೀನಾಂ ಮಾಂಸಾನಿ ಭುಞ್ಜತೇ ತೇ ಕಿಂ ಯಜ್ಞವೇದ್ಯಾಃ ಸಹಭಾಗಿನೋ ನ ಭವನ್ತಿ? 19 ಇತ್ಯನೇನ ಮಯಾ ಕಿಂ ಕಥ್ಯತೇ? ದೇವತಾ ವಾಸ್ತವಿಕೀ ದೇವತಾಯೈ ಬಲಿದಾನಂ ವಾ ವಾಸ್ತವಿಕಂ ಕಿಂ ಭವೇತ್? 20 ತನ್ನಹಿ ಕಿನ್ತು ಭಿನ್ನಜಾತಿಭಿ ರ್ಯೇ ಬಲಯೋ ದೀಯನ್ತೇ ತ ಈಶ್ವರಾಯ ತನ್ನಹಿ ಭೂತೇಭ್ಯಏವ ದೀಯನ್ತೇ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ಯದ್ ಭೂತಾನಾಂ ಸಹಭಾಗಿನೋ ಭವಥೇತ್ಯಹಂ ನಾಭಿಲಷಾಮಿ| 21 ಪ್ರಭೋಃ ಕಂಸೇನ ಭೂತಾನಾಮಪಿ ಕಂಸೇನ ಪಾನಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿರಸಾಧ್ಯಂ; ಯೂಯಂ ಪ್ರಭೋ ರ್ಭೋಜ್ಯಸ್ಯ ಭೂತಾನಾಮಪಿ ಭೋಜ್ಯಸ್ಯ ಸಹಭಾಗಿನೋ ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನುಥ| 22 ವಯಂ ಕಿಂ ಪ್ರಭುಂ ಸ್ಪರ್ದ್ಧಿಷ್ಯಾಮಹೇ? ವಯಂ ಕಿಂ ತಸ್ಮಾದ್ ಬಲವನ್ತಃ? 23 ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ಸರ್ವ್ವಂ ಕರ್ಮ್ಮಾಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಂ ಕಿನ್ತು ನ ಸರ್ವ್ವಂ ಹಿತಜನಕಂ ಸರ್ವ್ವಮ್ ಅಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಂ ಕಿನ್ತು ನ ಸರ್ವ್ವಂ ನಿಷ್ಠಾಜನಕಂ| 24 ಆತ್ಮಹಿತಃ ಕೇನಾಪಿ ನ ಚೇಷ್ಟಿತವ್ಯಃ ಕಿನ್ತು ಸರ್ವ್ವೈಃ ಪರಹಿತಶ್ಚೇಷ್ಟಿತವ್ಯಃ| 25 ಆಪಣೇ ಯತ್ ಕ್ರಯ್ಯಂ ತದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಂವೇದಸ್ಯಾರ್ಥಂ ಕಿಮಪಿ ನ ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಭುಜ್ಯತಾಂ 26 ಯತಃ ಪೃಥಿವೀ ತನ್ಮಧ್ಯಸ್ಥಞ್ಚ ಸರ್ವ್ವಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ| 27 ಅಪರಮ್ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಲೋಕಾನಾಂ ಕೇನಚಿತ್ ನಿಮನ್ತ್ರಿತಾ ಯೂಯಂ ಯದಿ ತತ್ರ ಜಿಗಮಿಷಥ ತರ್ಹಿ ತೇನ ಯದ್ ಯದ್ ಉಪಸ್ಥಾಪ್ಯತೇ ತದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಂವೇದಸ್ಯಾರ್ಥಂ ಕಿಮಪಿ ನ ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಭುಜ್ಯತಾಂ| 28 ಕಿನ್ತು ತತ್ರ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದೇತ್ ಭಕ್ಷ್ಯಮೇತದ್ ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಸಾದ ಇತಿ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾಪಯಿತುರನುರೋಧಾತ್ ಸಂವೇದಸ್ಯಾರ್ಥಞ್ಚ ತದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ| ಪೃಥಿವೀ ತನ್ಮಧ್ಯಸ್ಥಞ್ಚ ಸರ್ವ್ವಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ, 29 ಸತ್ಯಮೇತತ್, ಕಿನ್ತು ಮಯಾ ಯಃ ಸಂವೇದೋ ನಿರ್ದ್ದಿಶ್ಯತೇ ಸ ತವ ನಹಿ ಪರಸ್ಯೈವ| 30 ಅನುಗ್ರಹಪಾತ್ರೇಣ ಮಯಾ ಧನ್ಯವಾದಂ ಕೃತ್ವಾ ಯದ್ ಭುಜ್ಯತೇ ತತ್ಕಾರಣಾದ್ ಅಹಂ ಕುತೋ ನಿನ್ದಿಷ್ಯೇ? 31 ತಸ್ಮಾದ್ ಭೋಜನಂ ಪಾನಮ್ ಅನ್ಯದ್ವಾ ಕರ್ಮ್ಮ ಕುರ್ವ್ವದ್ಭಿ ರ್ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸರ್ವ್ವಮೇವೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಮ್ನಃ ಪ್ರಕಾಶಾರ್ಥಂ ಕ್ರಿಯತಾಂ| 32 ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ಭಿನ್ನಜಾತೀಯಾನಾಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಮಾಜಸ್ಯ ವಾ ವಿಘ್ನಜನಕೈ ರ್ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ಭವಿತವ್ಯಂ| 33 ಅಹಮಪ್ಯಾತ್ಮಹಿತಮ್ ಅಚೇಷ್ಟಮಾನೋ ಬಹೂನಾಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾರ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ಹಿತಂ ಚೇಷ್ಟಮಾನಃ ಸರ್ವ್ವವಿಷಯೇ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ತುಷ್ಟಿಕರೋ ಭವಾಮೀತ್ಯನೇನಾಹಂ ಯದ್ವತ್ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯಾನುಗಾಮೀ ತದ್ವದ್ ಯೂಯಂ ಮಮಾನುಗಾಮಿನೋ ಭವತ|

In Other Versions

1 Corinthians 10 in the ANGEFD

1 Corinthians 10 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 10 in the AS21

1 Corinthians 10 in the BAGH

1 Corinthians 10 in the BBPNG

1 Corinthians 10 in the BBT1E

1 Corinthians 10 in the BDS

1 Corinthians 10 in the BEV

1 Corinthians 10 in the BHAD

1 Corinthians 10 in the BIB

1 Corinthians 10 in the BLPT

1 Corinthians 10 in the BNT

1 Corinthians 10 in the BNTABOOT

1 Corinthians 10 in the BNTLV

1 Corinthians 10 in the BOATCB

1 Corinthians 10 in the BOATCB2

1 Corinthians 10 in the BOBCV

1 Corinthians 10 in the BOCNT

1 Corinthians 10 in the BOECS

1 Corinthians 10 in the BOGWICC

1 Corinthians 10 in the BOHCB

1 Corinthians 10 in the BOHCV

1 Corinthians 10 in the BOHLNT

1 Corinthians 10 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 10 in the BOICB

1 Corinthians 10 in the BOILNTAP

1 Corinthians 10 in the BOITCV

1 Corinthians 10 in the BOKCV

1 Corinthians 10 in the BOKCV2

1 Corinthians 10 in the BOKHWOG

1 Corinthians 10 in the BOKSSV

1 Corinthians 10 in the BOLCB

1 Corinthians 10 in the BOLCB2

1 Corinthians 10 in the BOMCV

1 Corinthians 10 in the BONAV

1 Corinthians 10 in the BONCB

1 Corinthians 10 in the BONLT

1 Corinthians 10 in the BONUT2

1 Corinthians 10 in the BOPLNT

1 Corinthians 10 in the BOSCB

1 Corinthians 10 in the BOSNC

1 Corinthians 10 in the BOTLNT

1 Corinthians 10 in the BOVCB

1 Corinthians 10 in the BOYCB

1 Corinthians 10 in the BPBB

1 Corinthians 10 in the BPH

1 Corinthians 10 in the BSB

1 Corinthians 10 in the CCB

1 Corinthians 10 in the CUV

1 Corinthians 10 in the CUVS

1 Corinthians 10 in the DBT

1 Corinthians 10 in the DGDNT

1 Corinthians 10 in the DHNT

1 Corinthians 10 in the DNT

1 Corinthians 10 in the ELBE

1 Corinthians 10 in the EMTV

1 Corinthians 10 in the ESV

1 Corinthians 10 in the FBV

1 Corinthians 10 in the FEB

1 Corinthians 10 in the GGMNT

1 Corinthians 10 in the GNT

1 Corinthians 10 in the HARY

1 Corinthians 10 in the HNT

1 Corinthians 10 in the IRVA

1 Corinthians 10 in the IRVB

1 Corinthians 10 in the IRVG

1 Corinthians 10 in the IRVH

1 Corinthians 10 in the IRVK

1 Corinthians 10 in the IRVM

1 Corinthians 10 in the IRVM2

1 Corinthians 10 in the IRVO

1 Corinthians 10 in the IRVP

1 Corinthians 10 in the IRVT

1 Corinthians 10 in the IRVT2

1 Corinthians 10 in the IRVU

1 Corinthians 10 in the ISVN

1 Corinthians 10 in the JSNT

1 Corinthians 10 in the KAPI

1 Corinthians 10 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 10 in the KBV

1 Corinthians 10 in the KJV

1 Corinthians 10 in the KNFD

1 Corinthians 10 in the LBA

1 Corinthians 10 in the LBLA

1 Corinthians 10 in the LNT

1 Corinthians 10 in the LSV

1 Corinthians 10 in the MAAL

1 Corinthians 10 in the MBV

1 Corinthians 10 in the MBV2

1 Corinthians 10 in the MHNT

1 Corinthians 10 in the MKNFD

1 Corinthians 10 in the MNG

1 Corinthians 10 in the MNT

1 Corinthians 10 in the MNT2

1 Corinthians 10 in the MRS1T

1 Corinthians 10 in the NAA

1 Corinthians 10 in the NASB

1 Corinthians 10 in the NBLA

1 Corinthians 10 in the NBS

1 Corinthians 10 in the NBVTP

1 Corinthians 10 in the NET2

1 Corinthians 10 in the NIV11

1 Corinthians 10 in the NNT

1 Corinthians 10 in the NNT2

1 Corinthians 10 in the NNT3

1 Corinthians 10 in the PDDPT

1 Corinthians 10 in the PFNT

1 Corinthians 10 in the RMNT

1 Corinthians 10 in the SBIAS

1 Corinthians 10 in the SBIBS

1 Corinthians 10 in the SBIBS2

1 Corinthians 10 in the SBICS

1 Corinthians 10 in the SBIDS

1 Corinthians 10 in the SBIGS

1 Corinthians 10 in the SBIHS

1 Corinthians 10 in the SBIIS

1 Corinthians 10 in the SBIIS2

1 Corinthians 10 in the SBIIS3

1 Corinthians 10 in the SBIKS2

1 Corinthians 10 in the SBIMS

1 Corinthians 10 in the SBIOS

1 Corinthians 10 in the SBIPS

1 Corinthians 10 in the SBISS

1 Corinthians 10 in the SBITS

1 Corinthians 10 in the SBITS2

1 Corinthians 10 in the SBITS3

1 Corinthians 10 in the SBITS4

1 Corinthians 10 in the SBIUS

1 Corinthians 10 in the SBIVS

1 Corinthians 10 in the SBT

1 Corinthians 10 in the SBT1E

1 Corinthians 10 in the SCHL

1 Corinthians 10 in the SNT

1 Corinthians 10 in the SUSU

1 Corinthians 10 in the SUSU2

1 Corinthians 10 in the SYNO

1 Corinthians 10 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 10 in the TBT1E

1 Corinthians 10 in the TBT1E2

1 Corinthians 10 in the TFTIP

1 Corinthians 10 in the TFTU

1 Corinthians 10 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 10 in the THAI

1 Corinthians 10 in the TNFD

1 Corinthians 10 in the TNT

1 Corinthians 10 in the TNTIK

1 Corinthians 10 in the TNTIL

1 Corinthians 10 in the TNTIN

1 Corinthians 10 in the TNTIP

1 Corinthians 10 in the TNTIZ

1 Corinthians 10 in the TOMA

1 Corinthians 10 in the TTENT

1 Corinthians 10 in the UBG

1 Corinthians 10 in the UGV

1 Corinthians 10 in the UGV2

1 Corinthians 10 in the UGV3

1 Corinthians 10 in the VBL

1 Corinthians 10 in the VDCC

1 Corinthians 10 in the YALU

1 Corinthians 10 in the YAPE

1 Corinthians 10 in the YBVTP

1 Corinthians 10 in the ZBP