Galatians 5 (SBIMS)

1 ഖ്രീഷ്ടോഽസ്മഭ്യം യത് സ്വാതന്ത്ര്യം ദത്തവാൻ യൂയം തത്ര സ്ഥിരാസ്തിഷ്ഠത ദാസത്വയുഗേന പുന ർന നിബധ്യധ്വം| 2 പശ്യതാഹം പൗലോ യുഷ്മാൻ വദാമി യദി ഛിന്നത്വചോ ഭവഥ തർഹി ഖ്രീഷ്ടേന കിമപി നോപകാരിഷ്യധ്വേ| 3 അപരം യഃ കശ്ചിത് ഛിന്നത്വഗ് ഭവതി സ കൃത്സ്നവ്യവസ്ഥായാഃ പാലനമ് ഈശ്വരായ ധാരയതീതി പ്രമാണം ദദാമി| 4 യുഷ്മാകം യാവന്തോ ലോകാ വ്യവസ്ഥയാ സപുണ്യീഭവിതും ചേഷ്ടന്തേ തേ സർവ്വേ ഖ്രീഷ്ടാദ് ഭ്രഷ്ടാ അനുഗ്രഹാത് പതിതാശ്ച| 5 യതോ വയമ് ആത്മനാ വിശ്വാസാത് പുണ്യലാഭാശാസിദ്ധം പ്രതീക്ഷാമഹേ| 6 ഖ്രീഷ്ടേ യീശൗ ത്വക്ഛേദാത്വക്ഛേദയോഃ കിമപി ഗുണം നാസ്തി കിന്തു പ്രേമ്നാ സഫലോ വിശ്വാസ ഏവ ഗുണയുക്തഃ| 7 പൂർവ്വം യൂയം സുന്ദരമ് അധാവത കിന്ത്വിദാനീം കേന ബാധാം പ്രാപ്യ സത്യതാം ന ഗൃഹ്ലീഥ? 8 യുഷ്മാകം സാ മതി ര്യുഷ്മദാഹ്വാനകാരിണ ഈശ്വരാന്ന ജാതാ| 9 വികാരഃ കൃത്സ്നശക്തൂനാം സ്വൽപകിണ്വേന ജസയതേ| 10 യുഷ്മാകം മതി ർവികാരം ന ഗമിഷ്യതീത്യഹം യുഷ്മാനധി പ്രഭുനാശംസേ; കിന്തു യോ യുഷ്മാൻ വിചാരലയതി സ യഃ കശ്ചിദ് ഭവേത് സമുചിതം ദണ്ഡം പ്രാപ്സ്യതി| 11 പരന്തു ഹേ ഭ്രാതരഃ, യദ്യഹമ് ഇദാനീമ് അപി ത്വക്ഛേദം പ്രചാരയേയം തർഹി കുത ഉപദ്രവം ഭുഞ്ജിയ? തത്കൃതേ ക്രുശം നിർബ്ബാധമ് അഭവിഷ്യത്| 12 യേ ജനാ യുഷ്മാകം ചാഞ്ചല്യം ജനയന്തി തേഷാം ഛേദനമേവ മയാഭിലഷ്യതേ| 13 ഹേ ഭ്രാതരഃ, യൂയം സ്വാതന്ത്ര്യാർഥമ് ആഹൂതാ ആധ്വേ കിന്തു തത്സ്വാതന്ത്ര്യദ്വാരേണ ശാരീരികഭാവോ യുഷ്മാൻ ന പ്രവിശതു| യൂയം പ്രേമ്നാ പരസ്പരം പരിചര്യ്യാം കുരുധ്വം| 14 യസ്മാത് ത്വം സമീപവാസിനി സ്വവത് പ്രേമ കുര്യ്യാ ഇത്യേകാജ്ഞാ കൃത്സ്നായാ വ്യവസ്ഥായാഃ സാരസംഗ്രഹഃ| 15 കിന്തു യൂയം യദി പരസ്പരം ദംദശ്യധ്വേ ഽശാശ്യധ്വേ ച തർഹി യുഷ്മാകമ് ഏകോഽന്യേന യന്ന ഗ്രസ്യതേ തത്ര യുഷ്മാഭിഃ സാവധാനൈ ർഭവിതവ്യം| 16 അഹം ബ്രവീമി യൂയമ് ആത്മികാചാരം കുരുത ശാരീരികാഭിലാഷം മാ പൂരയത| 17 യതഃ ശാരീരികാഭിലാഷ ആത്മനോ വിപരീതഃ, ആത്മികാഭിലാഷശ്ച ശരീരസ്യ വിപരീതഃ, അനയോരുഭയോഃ പരസ്പരം വിരോധോ വിദ്യതേ തേന യുഷ്മാഭി ര്യദ് അഭിലഷ്യതേ തന്ന കർത്തവ്യം| 18 യൂയം യദ്യാത്മനാ വിനീയധ്വേ തർഹി വ്യവസ്ഥായാ അധീനാ ന ഭവഥ| 19 അപരം പരദാരഗമനം വേശ്യാഗമനമ് അശുചിതാ കാമുകതാ പ്രതിമാപൂജനമ് 20 ഇന്ദ്രജാലം ശത്രുത്വം വിവാദോഽന്തർജ്വലനം ക്രോധഃ കലഹോഽനൈക്യം 21 പാർഥക്യമ് ഈർഷ്യാ വധോ മത്തത്വം ലമ്പടത്വമിത്യാദീനി സ്പഷ്ടത്വേന ശാരീരികഭാവസ്യ കർമ്മാണി സന്തി| പൂർവ്വം യദ്വത് മയാ കഥിതം തദ്വത് പുനരപി കഥ്യതേ യേ ജനാ ഏതാദൃശാനി കർമ്മാണ്യാചരന്തി തൈരീശ്വരസ്യ രാജ്യേഽധികാരഃ കദാച ന ലപ്സ്യതേ| 22 കിഞ്ച പ്രേമാനന്ദഃ ശാന്തിശ്ചിരസഹിഷ്ണുതാ ഹിതൈഷിതാ ഭദ്രത്വം വിശ്വാസ്യതാ തിതിക്ഷാ 23 പരിമിതഭോജിത്വമിത്യാദീന്യാത്മനഃ ഫലാനി സന്തി തേഷാം വിരുദ്ധാ കാപി വ്യവസ്ഥാ നഹി| 24 യേ തു ഖ്രീഷ്ടസ്യ ലോകാസ്തേ രിപുഭിരഭിലാഷൈശ്ച സഹിതം ശാരീരികഭാവം ക്രുശേ നിഹതവന്തഃ| 25 യദി വയമ് ആത്മനാ ജീവാമസ്തർഹ്യാത്മികാചാരോഽസ്മാഭിഃ കർത്തവ്യഃ, 26 ദർപഃ പരസ്പരം നിർഭർത്സനം ദ്വേഷശ്ചാസ്മാഭി ർന കർത്തവ്യാനി|

In Other Versions

Galatians 5 in the ANGEFD

Galatians 5 in the ANTPNG2D

Galatians 5 in the AS21

Galatians 5 in the BAGH

Galatians 5 in the BBPNG

Galatians 5 in the BBT1E

Galatians 5 in the BDS

Galatians 5 in the BEV

Galatians 5 in the BHAD

Galatians 5 in the BIB

Galatians 5 in the BLPT

Galatians 5 in the BNT

Galatians 5 in the BNTABOOT

Galatians 5 in the BNTLV

Galatians 5 in the BOATCB

Galatians 5 in the BOATCB2

Galatians 5 in the BOBCV

Galatians 5 in the BOCNT

Galatians 5 in the BOECS

Galatians 5 in the BOGWICC

Galatians 5 in the BOHCB

Galatians 5 in the BOHCV

Galatians 5 in the BOHLNT

Galatians 5 in the BOHNTLTAL

Galatians 5 in the BOICB

Galatians 5 in the BOILNTAP

Galatians 5 in the BOITCV

Galatians 5 in the BOKCV

Galatians 5 in the BOKCV2

Galatians 5 in the BOKHWOG

Galatians 5 in the BOKSSV

Galatians 5 in the BOLCB

Galatians 5 in the BOLCB2

Galatians 5 in the BOMCV

Galatians 5 in the BONAV

Galatians 5 in the BONCB

Galatians 5 in the BONLT

Galatians 5 in the BONUT2

Galatians 5 in the BOPLNT

Galatians 5 in the BOSCB

Galatians 5 in the BOSNC

Galatians 5 in the BOTLNT

Galatians 5 in the BOVCB

Galatians 5 in the BOYCB

Galatians 5 in the BPBB

Galatians 5 in the BPH

Galatians 5 in the BSB

Galatians 5 in the CCB

Galatians 5 in the CUV

Galatians 5 in the CUVS

Galatians 5 in the DBT

Galatians 5 in the DGDNT

Galatians 5 in the DHNT

Galatians 5 in the DNT

Galatians 5 in the ELBE

Galatians 5 in the EMTV

Galatians 5 in the ESV

Galatians 5 in the FBV

Galatians 5 in the FEB

Galatians 5 in the GGMNT

Galatians 5 in the GNT

Galatians 5 in the HARY

Galatians 5 in the HNT

Galatians 5 in the IRVA

Galatians 5 in the IRVB

Galatians 5 in the IRVG

Galatians 5 in the IRVH

Galatians 5 in the IRVK

Galatians 5 in the IRVM

Galatians 5 in the IRVM2

Galatians 5 in the IRVO

Galatians 5 in the IRVP

Galatians 5 in the IRVT

Galatians 5 in the IRVT2

Galatians 5 in the IRVU

Galatians 5 in the ISVN

Galatians 5 in the JSNT

Galatians 5 in the KAPI

Galatians 5 in the KBT1ETNIK

Galatians 5 in the KBV

Galatians 5 in the KJV

Galatians 5 in the KNFD

Galatians 5 in the LBA

Galatians 5 in the LBLA

Galatians 5 in the LNT

Galatians 5 in the LSV

Galatians 5 in the MAAL

Galatians 5 in the MBV

Galatians 5 in the MBV2

Galatians 5 in the MHNT

Galatians 5 in the MKNFD

Galatians 5 in the MNG

Galatians 5 in the MNT

Galatians 5 in the MNT2

Galatians 5 in the MRS1T

Galatians 5 in the NAA

Galatians 5 in the NASB

Galatians 5 in the NBLA

Galatians 5 in the NBS

Galatians 5 in the NBVTP

Galatians 5 in the NET2

Galatians 5 in the NIV11

Galatians 5 in the NNT

Galatians 5 in the NNT2

Galatians 5 in the NNT3

Galatians 5 in the PDDPT

Galatians 5 in the PFNT

Galatians 5 in the RMNT

Galatians 5 in the SBIAS

Galatians 5 in the SBIBS

Galatians 5 in the SBIBS2

Galatians 5 in the SBICS

Galatians 5 in the SBIDS

Galatians 5 in the SBIGS

Galatians 5 in the SBIHS

Galatians 5 in the SBIIS

Galatians 5 in the SBIIS2

Galatians 5 in the SBIIS3

Galatians 5 in the SBIKS

Galatians 5 in the SBIKS2

Galatians 5 in the SBIOS

Galatians 5 in the SBIPS

Galatians 5 in the SBISS

Galatians 5 in the SBITS

Galatians 5 in the SBITS2

Galatians 5 in the SBITS3

Galatians 5 in the SBITS4

Galatians 5 in the SBIUS

Galatians 5 in the SBIVS

Galatians 5 in the SBT

Galatians 5 in the SBT1E

Galatians 5 in the SCHL

Galatians 5 in the SNT

Galatians 5 in the SUSU

Galatians 5 in the SUSU2

Galatians 5 in the SYNO

Galatians 5 in the TBIAOTANT

Galatians 5 in the TBT1E

Galatians 5 in the TBT1E2

Galatians 5 in the TFTIP

Galatians 5 in the TFTU

Galatians 5 in the TGNTATF3T

Galatians 5 in the THAI

Galatians 5 in the TNFD

Galatians 5 in the TNT

Galatians 5 in the TNTIK

Galatians 5 in the TNTIL

Galatians 5 in the TNTIN

Galatians 5 in the TNTIP

Galatians 5 in the TNTIZ

Galatians 5 in the TOMA

Galatians 5 in the TTENT

Galatians 5 in the UBG

Galatians 5 in the UGV

Galatians 5 in the UGV2

Galatians 5 in the UGV3

Galatians 5 in the VBL

Galatians 5 in the VDCC

Galatians 5 in the YALU

Galatians 5 in the YAPE

Galatians 5 in the YBVTP

Galatians 5 in the ZBP