James 3 (SBIPS)

1 ਹੇ ਮਮ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਕੈਰਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਗੁਰੁਤਰਦਣ੍ਡੋ ਲਪ੍ਸ੍ਯਤ ਇਤਿ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਯੂਯਮ੍ ਅਨੇਕੇ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਕਾ ਮਾ ਭਵਤ| 2 ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਯੰ ਬਹੁਵਿਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਖਲਾਮਃ, ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਵਾਕ੍ਯੇ ਨ ਸ੍ਖਲਤਿ ਸ ਸਿੱਧਪੁਰੁਸ਼਼ਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਮਰ੍ਥਸ਼੍ਚਾਸ੍ਤਿ| 3 ਪਸ਼੍ਯਤ ਵਯਮ੍ ਅਸ਼੍ਵਾਨ੍ ਵਸ਼ੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਕ੍ਤ੍ਰੇਸ਼਼ੁ ਖਲੀਨਾਨ੍ ਨਿਧਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਸ਼ਰੀਰਮ੍ ਅਨੁਵਰ੍ੱਤਯਾਮਃ| 4 ਪਸ਼੍ਯਤ ਯੇ ਪੋਤਾ ਅਤੀਵ ਬ੍ਰੁʼਹਦਾਕਾਰਾਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਵਾਤੈਸ਼੍ਚ ਚਾਲਿਤਾਸ੍ਤੇ(ਅ)ਪਿ ਕਰ੍ਣਧਾਰਸ੍ਯ ਮਨੋ(ਅ)ਭਿਮਤਾਦ੍ ਅਤਿਕ੍ਸ਼਼ੁਦ੍ਰੇਣ ਕਰ੍ਣੇਨ ਵਾਞ੍ਛਿਤੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਨੁਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤੇ| 5 ਤਦ੍ਵਦ੍ ਰਸਨਾਪਿ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦ੍ਰਤਰਾਙ੍ਗੰ ਸਨ੍ਤੀ ਦਰ੍ਪਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਭਾਸ਼਼ਤੇ| ਪਸ਼੍ਯ ਕੀਦ੍ਰੁʼਙ੍ਮਹਾਰਣ੍ਯੰ ਦਹ੍ਯਤੇ (ਅ)ਲ੍ਪੇਨ ਵਹ੍ਨਿਨਾ| 6 ਰਸਨਾਪਿ ਭਵੇਦ੍ ਵਹ੍ਨਿਰਧਰ੍ੰਮਰੂਪਪਿਸ਼਼੍ਟਪੇ| ਅਸ੍ਮਦਙ੍ਗੇਸ਼਼ੁ ਰਸਨਾ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਸਨ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਸਾ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਦੇਹੰ ਕਲਙ੍ਕਯਤਿ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਿਰਥਸ੍ਯ ਚਕ੍ਰੰ ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਯਤਿ ਨਰਕਾਨਲੇਨ ਜ੍ਵਲਤਿ ਚ| 7 ਪਸ਼ੁਪਕ੍ਸ਼਼੍ਯੁਰੋਗਜਲਚਰਾਣਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ੍ਵਭਾਵੋ ਦਮਯਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ਮਾਨੁਸ਼਼ਿਕਸ੍ਵਭਾਵੇਨ ਦਮਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੇ ਚ| 8 ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਕੇਨਾਪਿ ਜਿਹ੍ਵਾ ਦਮਯਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ਸਾ ਨ ਨਿਵਾਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਨਿਸ਼਼੍ਟੰ ਹਲਾਹਲਵਿਸ਼਼ੇਣ ਪੂਰ੍ਣਾ ਚ| 9 ਤਯਾ ਵਯੰ ਪਿਤਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਮਃ, ਤਯਾ ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਾਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯੇ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਸ਼ਪਾਮਃ| 10 ਏਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਦਨਾਦ੍ ਧਨ੍ਯਵਾਦਸ਼ਾਪੌ ਨਿਰ੍ਗੱਛਤਃ| ਹੇ ਮਮ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ| 11 ਪ੍ਰਸ੍ਰਵਣਃ ਕਿਮ੍ ਏਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਛਿਦ੍ਰਾਤ੍ ਮਿਸ਼਼੍ਟੰ ਤਿਕ੍ਤਞ੍ਚ ਤੋਯੰ ਨਿਰ੍ਗਮਯਤਿ? 12 ਹੇ ਮਮ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਉਡੁਮ੍ਬਰਤਰੁਃ ਕਿੰ ਜਿਤਫਲਾਨਿ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼਼ਾਲਤਾ ਵਾ ਕਿਮ੍ ਉਡੁਮ੍ਬਰਫਲਾਨਿ ਫਲਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ? ਤਦ੍ਵਦ੍ ਏਕਃ ਪ੍ਰਸ੍ਰਵਣੋ ਲਵਣਮਿਸ਼਼੍ਟੇ ਤੋਯੇ ਨਿਰ੍ਗਮਯਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ| 13 ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਜ੍ਞਾਨੀ ਸੁਬੋਧਸ਼੍ਚ ਕ ਆਸ੍ਤੇ? ਤਸ੍ਯ ਕਰ੍ੰਮਾਣਿ ਜ੍ਞਾਨਮੂਲਕਮ੍ਰੁʼਦੁਤਾਯੁਕ੍ਤਾਨੀਤਿ ਸਦਾਚਾਰਾਤ੍ ਸ ਪ੍ਰਮਾਣਯਤੁ| 14 ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤਃਕਰਣਮਧ੍ਯੇ ਯਦਿ ਤਿਕ੍ਤੇਰ੍ਸ਼਼੍ਯਾ ਵਿਵਾਦੇੱਛਾ ਚ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਤਰ੍ਹਿ ਸਤ੍ਯਮਤਸ੍ਯ ਵਿਰੁੱਧੰ ਨ ਸ਼੍ਲਾਘਧ੍ਵੰ ਨਚਾਨ੍ਰੁʼਤੰ ਕਥਯਤ| 15 ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਊਰ੍ੱਧ੍ਵਾਦ੍ ਆਗਤੰ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪਾਰ੍ਥਿਵੰ ਸ਼ਰੀਰਿ ਭੌਤਿਕਞ੍ਚ| 16 ਯਤੋ ਹੇਤੋਰੀਰ੍ਸ਼਼੍ਯਾ ਵਿਵਾਦੇੱਛਾ ਚ ਯਤ੍ਰ ਵੇਦ੍ਯੇਤੇ ਤਤ੍ਰੈਵ ਕਲਹਃ ਸਰ੍ੱਵੰ ਦੁਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤਞ੍ਚ ਵਿਦ੍ਯਤੇ| 17 ਕਿਨ੍ਤੂਰ੍ੱਧ੍ਵਾਦ੍ ਆਗਤੰ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਤਤ੍ ਪ੍ਰਥਮੰ ਸ਼ੁਚਿ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼ਾਨ੍ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਤਮ੍ ਆਸ਼ੁਸਨ੍ਧੇਯੰ ਦਯਾਦਿਸਤ੍ਫਲੈਃ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਮ੍ ਅਸਨ੍ਦਿਗ੍ਧੰ ਨਿਸ਼਼੍ਕਪਟਞ੍ਚ ਭਵਤਿ| 18 ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਾਚਾਰਿਭਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਧਰ੍ੰਮਫਲੰ ਰੋਪ੍ਯਤੇ|

In Other Versions

James 3 in the ANGEFD

James 3 in the ANTPNG2D

James 3 in the AS21

James 3 in the BAGH

James 3 in the BBPNG

James 3 in the BBT1E

James 3 in the BDS

James 3 in the BEV

James 3 in the BHAD

James 3 in the BIB

James 3 in the BLPT

James 3 in the BNT

James 3 in the BNTABOOT

James 3 in the BNTLV

James 3 in the BOATCB

James 3 in the BOATCB2

James 3 in the BOBCV

James 3 in the BOCNT

James 3 in the BOECS

James 3 in the BOGWICC

James 3 in the BOHCB

James 3 in the BOHCV

James 3 in the BOHLNT

James 3 in the BOHNTLTAL

James 3 in the BOICB

James 3 in the BOILNTAP

James 3 in the BOITCV

James 3 in the BOKCV

James 3 in the BOKCV2

James 3 in the BOKHWOG

James 3 in the BOKSSV

James 3 in the BOLCB

James 3 in the BOLCB2

James 3 in the BOMCV

James 3 in the BONAV

James 3 in the BONCB

James 3 in the BONLT

James 3 in the BONUT2

James 3 in the BOPLNT

James 3 in the BOSCB

James 3 in the BOSNC

James 3 in the BOTLNT

James 3 in the BOVCB

James 3 in the BOYCB

James 3 in the BPBB

James 3 in the BPH

James 3 in the BSB

James 3 in the CCB

James 3 in the CUV

James 3 in the CUVS

James 3 in the DBT

James 3 in the DGDNT

James 3 in the DHNT

James 3 in the DNT

James 3 in the ELBE

James 3 in the EMTV

James 3 in the ESV

James 3 in the FBV

James 3 in the FEB

James 3 in the GGMNT

James 3 in the GNT

James 3 in the HARY

James 3 in the HNT

James 3 in the IRVA

James 3 in the IRVB

James 3 in the IRVG

James 3 in the IRVH

James 3 in the IRVK

James 3 in the IRVM

James 3 in the IRVM2

James 3 in the IRVO

James 3 in the IRVP

James 3 in the IRVT

James 3 in the IRVT2

James 3 in the IRVU

James 3 in the ISVN

James 3 in the JSNT

James 3 in the KAPI

James 3 in the KBT1ETNIK

James 3 in the KBV

James 3 in the KJV

James 3 in the KNFD

James 3 in the LBA

James 3 in the LBLA

James 3 in the LNT

James 3 in the LSV

James 3 in the MAAL

James 3 in the MBV

James 3 in the MBV2

James 3 in the MHNT

James 3 in the MKNFD

James 3 in the MNG

James 3 in the MNT

James 3 in the MNT2

James 3 in the MRS1T

James 3 in the NAA

James 3 in the NASB

James 3 in the NBLA

James 3 in the NBS

James 3 in the NBVTP

James 3 in the NET2

James 3 in the NIV11

James 3 in the NNT

James 3 in the NNT2

James 3 in the NNT3

James 3 in the PDDPT

James 3 in the PFNT

James 3 in the RMNT

James 3 in the SBIAS

James 3 in the SBIBS

James 3 in the SBIBS2

James 3 in the SBICS

James 3 in the SBIDS

James 3 in the SBIGS

James 3 in the SBIHS

James 3 in the SBIIS

James 3 in the SBIIS2

James 3 in the SBIIS3

James 3 in the SBIKS

James 3 in the SBIKS2

James 3 in the SBIMS

James 3 in the SBIOS

James 3 in the SBISS

James 3 in the SBITS

James 3 in the SBITS2

James 3 in the SBITS3

James 3 in the SBITS4

James 3 in the SBIUS

James 3 in the SBIVS

James 3 in the SBT

James 3 in the SBT1E

James 3 in the SCHL

James 3 in the SNT

James 3 in the SUSU

James 3 in the SUSU2

James 3 in the SYNO

James 3 in the TBIAOTANT

James 3 in the TBT1E

James 3 in the TBT1E2

James 3 in the TFTIP

James 3 in the TFTU

James 3 in the TGNTATF3T

James 3 in the THAI

James 3 in the TNFD

James 3 in the TNT

James 3 in the TNTIK

James 3 in the TNTIL

James 3 in the TNTIN

James 3 in the TNTIP

James 3 in the TNTIZ

James 3 in the TOMA

James 3 in the TTENT

James 3 in the UBG

James 3 in the UGV

James 3 in the UGV2

James 3 in the UGV3

James 3 in the VBL

James 3 in the VDCC

James 3 in the YALU

James 3 in the YAPE

James 3 in the YBVTP

James 3 in the ZBP