Proverbs 5 (TBIAOTANT)

1 Nan borim, nɨ deraghvɨra kuarim atɨgh nan akam baragh.Kɨ nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuim nɨ danɨngasa. 2 Eghtɨ nɨ deragh tuaviba tuisɨghamin arazim gɨfoghɨva egh tuavir aghuimɨn gɨn mangam.Eghtɨ nɨn mɨgɨrɨgɨaba mati gumazim fofozir aghuim ikia mɨgei. 3 Nɨ fogh, amizitam uan pam ategh, nɨ gakueghsɨ, a nɨ apezeperɨva akar avɨribar nɨ mɨkɨmɨva egh nɨ gekuigham.Eghtɨ an akaba zuimɨn mɨn bar isɨngigham. 4 Eghtɨ nɨ an mɨgɨrɨgɨabar gɨn mangɨghɨva, gɨn an akabagh nɨghnɨghtɨ da bar nɨn ikuvigham.Amizir kamɨn akaba mati nɨ marasinɨn mɨsozim ame. Egha a uaghan mati mɨdorozir sabamɨn mɨn nɨ ginifi. 5 Ezɨ amizir kamaghɨn amim, a nɨn akua Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn zui. Kar ovever tuavimra. 6 A ikɨrɨmɨrir aghuimɨn zuir tuavimɨn mangasa nɨghnɨzir puvatɨ.A kamaghɨn fozir puvatɨ, a tuavir kuramɨn ghua pura zui. 7 Nan boriba, deraghvɨra kuariba arighɨva nan akam baragh,ia akar kam bakɨnɨghnɨghan markɨ. 8 Nɨ bar amizir kamaghɨn amimɨn saghon ikɨ.Egh nɨ an dɨpenimɨn tiar akamɨn boroghɨn mangan markɨ. 9 Nɨ a bagh mangɨgh, egh uan ziar aghuim gasɨghasigham.Eghtɨ an pam nɨn apangkuvighan kogham. A nɨ mɨsueghtɨ nɨ uan igiamram ovegham. 10 Bizir aghuir nɨ pamtem ingara iniziba,da gumazir igharazibar dafaribar mangɨgham. 11 Eghtɨ arɨmariam nɨ inightɨ nɨ bar agharim guragham.Egh nɨ ovengamin dughiam, nɨ dakozimɨn irɨghɨv ikɨ mɨzazim iniva arangam. 12 Egh nɨ kamaghɨn mɨkɨmam, “Kɨ bar ongani. Kɨ manmaghsua otuegha aghuzir akabar aghua.Me na akɨrasa mɨgeir akaba, kɨ da baraghan aghua. 13 Gumaziba aghuzir akabar na mɨgei,ezɨ kɨ men akaba barazir puvatɨ. 14 Kɨ datɨrɨghɨn bar moghɨra ikufi,egha gumazamizibar damazibar aghumsɨki.” 15 Kɨ ua nɨ mɨgei, nɨ gumazir igharazimɨn mozir dɨpam aneman markɨ.Nɨ uan amuimra ko ikɨ, egh anarɨra ko daku, mati gumazim uan mozir dɨpamram api. 16 Nɨ amizir igharaziba ko dakutɨ, me boriba bateghtɨ, borir kaba gɨn nɨn akuraghan kogham.Nɨn amuimra nɨ bagh boriba batɨ. 17 Nɨ amizir igharaziba ko dakutɨ, nɨn boriba nɨn akurvaghan kogham.Me gumazir nɨ fozir puvatɨzibar akurvagham. Arazir kam ikufi, nɨn boribara, nɨ ko ikɨ. 18 God nɨn amuim deraghvɨram a damutɨ, a mati nɨn mozir dɨpam,eghtɨ nɨ a bagh bar akuegham. 19 An ganganim bar derazɨ an araziba bar aghungi.Egha a bar nɨ gifonge, kamaghɨn amizɨ nɨ zurara a gɨnɨghnɨghɨva, egh bar a gifongegh. Egh nɨ zurara an otemning bagh bar akongegh. 20 Nan borim, nɨ manmaghsua gumazir igharazimɨn amuim gɨnɨghnɨghvɨra ikia a gifuegha, an otemningɨn suighasa?Arazir kam bar ikufi. 21 Nɨ fogh, Ikiavɨra Itir God nɨ amir biziba a bar dar gari,egha bar deraghavɨra nɨn arazibar gara dagh fo. 22 Gumazimɨn arazir kuram,ivemɨn mɨrara an suira, egha mati benimɨn mɨn a ikiagharɨki. 23 Kamagh amir gumazim, a uan ifongiam dɨkabɨrir puvatɨgha arazir bar onganim gami,eghtɨ an arazir kamning a mɨsueghtɨ an aremegham.

In Other Versions

Proverbs 5 in the ANGEFD

Proverbs 5 in the ANTPNG2D

Proverbs 5 in the AS21

Proverbs 5 in the BAGH

Proverbs 5 in the BBPNG

Proverbs 5 in the BBT1E

Proverbs 5 in the BDS

Proverbs 5 in the BEV

Proverbs 5 in the BHAD

Proverbs 5 in the BIB

Proverbs 5 in the BLPT

Proverbs 5 in the BNT

Proverbs 5 in the BNTABOOT

Proverbs 5 in the BNTLV

Proverbs 5 in the BOATCB

Proverbs 5 in the BOATCB2

Proverbs 5 in the BOBCV

Proverbs 5 in the BOCNT

Proverbs 5 in the BOECS

Proverbs 5 in the BOGWICC

Proverbs 5 in the BOHCB

Proverbs 5 in the BOHCV

Proverbs 5 in the BOHLNT

Proverbs 5 in the BOHNTLTAL

Proverbs 5 in the BOICB

Proverbs 5 in the BOILNTAP

Proverbs 5 in the BOITCV

Proverbs 5 in the BOKCV

Proverbs 5 in the BOKCV2

Proverbs 5 in the BOKHWOG

Proverbs 5 in the BOKSSV

Proverbs 5 in the BOLCB

Proverbs 5 in the BOLCB2

Proverbs 5 in the BOMCV

Proverbs 5 in the BONAV

Proverbs 5 in the BONCB

Proverbs 5 in the BONLT

Proverbs 5 in the BONUT2

Proverbs 5 in the BOPLNT

Proverbs 5 in the BOSCB

Proverbs 5 in the BOSNC

Proverbs 5 in the BOTLNT

Proverbs 5 in the BOVCB

Proverbs 5 in the BOYCB

Proverbs 5 in the BPBB

Proverbs 5 in the BPH

Proverbs 5 in the BSB

Proverbs 5 in the CCB

Proverbs 5 in the CUV

Proverbs 5 in the CUVS

Proverbs 5 in the DBT

Proverbs 5 in the DGDNT

Proverbs 5 in the DHNT

Proverbs 5 in the DNT

Proverbs 5 in the ELBE

Proverbs 5 in the EMTV

Proverbs 5 in the ESV

Proverbs 5 in the FBV

Proverbs 5 in the FEB

Proverbs 5 in the GGMNT

Proverbs 5 in the GNT

Proverbs 5 in the HARY

Proverbs 5 in the HNT

Proverbs 5 in the IRVA

Proverbs 5 in the IRVB

Proverbs 5 in the IRVG

Proverbs 5 in the IRVH

Proverbs 5 in the IRVK

Proverbs 5 in the IRVM

Proverbs 5 in the IRVM2

Proverbs 5 in the IRVO

Proverbs 5 in the IRVP

Proverbs 5 in the IRVT

Proverbs 5 in the IRVT2

Proverbs 5 in the IRVU

Proverbs 5 in the ISVN

Proverbs 5 in the JSNT

Proverbs 5 in the KAPI

Proverbs 5 in the KBT1ETNIK

Proverbs 5 in the KBV

Proverbs 5 in the KJV

Proverbs 5 in the KNFD

Proverbs 5 in the LBA

Proverbs 5 in the LBLA

Proverbs 5 in the LNT

Proverbs 5 in the LSV

Proverbs 5 in the MAAL

Proverbs 5 in the MBV

Proverbs 5 in the MBV2

Proverbs 5 in the MHNT

Proverbs 5 in the MKNFD

Proverbs 5 in the MNG

Proverbs 5 in the MNT

Proverbs 5 in the MNT2

Proverbs 5 in the MRS1T

Proverbs 5 in the NAA

Proverbs 5 in the NASB

Proverbs 5 in the NBLA

Proverbs 5 in the NBS

Proverbs 5 in the NBVTP

Proverbs 5 in the NET2

Proverbs 5 in the NIV11

Proverbs 5 in the NNT

Proverbs 5 in the NNT2

Proverbs 5 in the NNT3

Proverbs 5 in the PDDPT

Proverbs 5 in the PFNT

Proverbs 5 in the RMNT

Proverbs 5 in the SBIAS

Proverbs 5 in the SBIBS

Proverbs 5 in the SBIBS2

Proverbs 5 in the SBICS

Proverbs 5 in the SBIDS

Proverbs 5 in the SBIGS

Proverbs 5 in the SBIHS

Proverbs 5 in the SBIIS

Proverbs 5 in the SBIIS2

Proverbs 5 in the SBIIS3

Proverbs 5 in the SBIKS

Proverbs 5 in the SBIKS2

Proverbs 5 in the SBIMS

Proverbs 5 in the SBIOS

Proverbs 5 in the SBIPS

Proverbs 5 in the SBISS

Proverbs 5 in the SBITS

Proverbs 5 in the SBITS2

Proverbs 5 in the SBITS3

Proverbs 5 in the SBITS4

Proverbs 5 in the SBIUS

Proverbs 5 in the SBIVS

Proverbs 5 in the SBT

Proverbs 5 in the SBT1E

Proverbs 5 in the SCHL

Proverbs 5 in the SNT

Proverbs 5 in the SUSU

Proverbs 5 in the SUSU2

Proverbs 5 in the SYNO

Proverbs 5 in the TBT1E

Proverbs 5 in the TBT1E2

Proverbs 5 in the TFTIP

Proverbs 5 in the TFTU

Proverbs 5 in the TGNTATF3T

Proverbs 5 in the THAI

Proverbs 5 in the TNFD

Proverbs 5 in the TNT

Proverbs 5 in the TNTIK

Proverbs 5 in the TNTIL

Proverbs 5 in the TNTIN

Proverbs 5 in the TNTIP

Proverbs 5 in the TNTIZ

Proverbs 5 in the TOMA

Proverbs 5 in the TTENT

Proverbs 5 in the UBG

Proverbs 5 in the UGV

Proverbs 5 in the UGV2

Proverbs 5 in the UGV3

Proverbs 5 in the VBL

Proverbs 5 in the VDCC

Proverbs 5 in the YALU

Proverbs 5 in the YAPE

Proverbs 5 in the YBVTP

Proverbs 5 in the ZBP