1 John 5 (ANTPNG2D)

1 Gumaziba bar nɨghnɨzir gavgavir kam ikɨ suam, Iesus, a God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, me Godɨn boriba. Kar nguazir kamɨn arazim: Gumaziba bar afeziar mam gɨfuegha, egha uaghan an boribagh ifonge. 2 E God gifuegh an akar gavgavibar gɨn mangɨva, kamaghɨn e fo, e Godɨn boribagh ifonge. 3 3-4 E God gifongezir arazimra kara. E God bar a gifueghɨva, kamaghɨn e an akar gavgavibar gɨn mangam. Godɨn boriba bar nguazir kamɨn arazir kurabar gavgavim gafira, kamaghɨn amizɨma an akar gavgavibar gɨn mangamin tuavim e basemezir puvatɨ. E nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti. Egha en nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimɨn nguazir kamɨn arazir kuraba dɨkabɨragha dagh afira. 5 Tinara nguazir kamɨn arazir kurabar gavgavim gafiragham? Gumazir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨ suam, a Godɨn Otarim. Gumazir kamra. 6 Krais Iesus, a nguazir kamɨn ize. Ezɨ Jon dɨpamɨn a ruezɨma, a gɨn aremezɨ an ghuzim ire. Jon dɨpamra a ruezir pu. Puvatɨ, a uaghan aremezɨ an ghuzim ire. Godɨn Duamra zurara guizɨn akabar en akakasi. Kamaghɨra Godɨn Duam bizir kabar en akakasi. 7 Ezɨ God tuavir pumuning ko mɨkezim en akazɨ, e fo, Iesus a tina. Tuavir kabara kara. Godɨn Duam e mɨgei. Ezɨ Jon Iesus dɨpamɨn a rue. Ezɨ Iesus aremezɨ an ghuzim ire. 8 Tuavir pumuning ko mɨkezir kaba uari inigha kamaghɨn e mɨkeme. Ezɨ e fo, Iesus a Godɨn Otarim. 9 Gumaziba, me fozir bizibar gun mɨgeima, e nɨghnɨzir gavgavim men akabar iti. God uan Otarimɨn gun mɨgeir biziba, da guizɨn biziba, ezɨ gumaziba mɨgeir biziba pura biziba. God mɨgeir biziba dagh afira. 10 Gumazitam uan navir averiamɨn nɨghnɨzir gavgavim Godɨn Otarimɨn ikɨva, egh a bar fogh suam, God a mɨkemezir mɨgɨrɨgɨam, a guizbangɨra mɨgɨrɨgɨam. Gumazitam nɨghnɨzir gavgavim Godɨn mɨgɨrɨgɨamɨn ikian kogh, egh God uan Otarimɨn gun mɨkemezir akam baraghan aghuaghɨva, egha kamaghɨn mati a Godɨn mɨgɨa ghaze, God ifari. 11 God ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim e ganɨngizɨ, ezɨ e fo, mɨgɨrɨgɨar kam, a guizɨn mɨgɨrɨgɨam. Godɨn Otarimɨn poroghav itir tuavimɨn, e ikɨrɨmɨrir aghuir kam iti. 12 Gumazir Godɨn Otarimɨn poroghav itim, a ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim isi. Gumazir Godɨn Otarimɨn poroghav itir puvatɨzim, a ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim isir puvatɨ. 13 Ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn Otarimɨn ziamɨn itiba, ia ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim iniasa, kɨ fuegha, kamaghɨn kɨ bizir kaba ia bagha da osiri. 14 E fo, e God ifongezir moghɨn, e biziba bagh an azangsɨghtɨma, an en azangsɨziba baragham. Kamaghɨn e Godɨn boroghɨn mangɨsɨ atiatingɨva okam nɨghnɨghan kogham. 15 E fo, an e barasi, kamaghɨn e bizitam bagh an azangsɨghɨva, fogh suam, an e ganigha gɨfa. 16 Godɨn borir igharazitam arazir kurar helɨn magɨran koghamim damutɨ, eghtɨ tina foghɨva a bagh God ko mɨkɨm. Eghtɨ God ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim a danɨngam. Kar kɨ arazir kurar gumazim damightɨma a helɨn magɨran koghamibav gei. Arazir kurar mam iti, a guizbangɨra gumazibagh amima me helɨn aven zurara ikiava Godɨn saghon iti. Kɨ gumazir arazir kurar kabagh amiba God men akurvaghasa kɨ ia mɨgeir puvatɨ. 17 Arazir derazir puvatɨziba da arazir kuraba. Arazir kurar avɨriba ikia, egha maba gumazibagh amima me helɨn ikia Godɨn saghon iti. Ezɨ arazir kurar mam iti, a gumazibagh amima me helɨn ghuaghirir puvatɨ. 18 E fo, Godɨn otivizir boriba me arazir kurabar gɨn zuir pu. Puvatɨ, Godɨn otozir Otarim, Iesus, deravɨra Godɨn borir igharazibar gari. Ezɨ Satan, bizitam me damighan kogham. 19 E fo, e Godɨn boriba. Egha uaghan fo, nguazimɨn itir gumazamizir Godɨn gɨn zuir puvatɨziba, me Satanɨn gavgavimɨn apengan iti. 20 Ezɨ e uaghan fo, Godɨn Otarim nguazir kamɨn izegha, egha e guizɨn God gɨfoghasa, a fofozim e ganɨngi. Ezɨ e, guizɨn God uan Otarim Krais Iesus ko, aningɨn poroghav iti. Krais Iesus, a guizɨn God. Egha a ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim e ganɨngi. 21 Kamaghɨn nan boriba, ia deravɨra uari bagh gan, godɨn ifariba o nguazimɨn itir bizitam ian navir averiabar aven ikɨ guizɨn Godɨn danganim inian markɨ.

In Other Versions

1 John 5 in the ANGEFD

1 John 5 in the AS21

1 John 5 in the BAGH

1 John 5 in the BBPNG

1 John 5 in the BBT1E

1 John 5 in the BDS

1 John 5 in the BEV

1 John 5 in the BHAD

1 John 5 in the BIB

1 John 5 in the BLPT

1 John 5 in the BNT

1 John 5 in the BNTABOOT

1 John 5 in the BNTLV

1 John 5 in the BOATCB

1 John 5 in the BOATCB2

1 John 5 in the BOBCV

1 John 5 in the BOCNT

1 John 5 in the BOECS

1 John 5 in the BOGWICC

1 John 5 in the BOHCB

1 John 5 in the BOHCV

1 John 5 in the BOHLNT

1 John 5 in the BOHNTLTAL

1 John 5 in the BOICB

1 John 5 in the BOILNTAP

1 John 5 in the BOITCV

1 John 5 in the BOKCV

1 John 5 in the BOKCV2

1 John 5 in the BOKHWOG

1 John 5 in the BOKSSV

1 John 5 in the BOLCB

1 John 5 in the BOLCB2

1 John 5 in the BOMCV

1 John 5 in the BONAV

1 John 5 in the BONCB

1 John 5 in the BONLT

1 John 5 in the BONUT2

1 John 5 in the BOPLNT

1 John 5 in the BOSCB

1 John 5 in the BOSNC

1 John 5 in the BOTLNT

1 John 5 in the BOVCB

1 John 5 in the BOYCB

1 John 5 in the BPBB

1 John 5 in the BPH

1 John 5 in the BSB

1 John 5 in the CCB

1 John 5 in the CUV

1 John 5 in the CUVS

1 John 5 in the DBT

1 John 5 in the DGDNT

1 John 5 in the DHNT

1 John 5 in the DNT

1 John 5 in the ELBE

1 John 5 in the EMTV

1 John 5 in the ESV

1 John 5 in the FBV

1 John 5 in the FEB

1 John 5 in the GGMNT

1 John 5 in the GNT

1 John 5 in the HARY

1 John 5 in the HNT

1 John 5 in the IRVA

1 John 5 in the IRVB

1 John 5 in the IRVG

1 John 5 in the IRVH

1 John 5 in the IRVK

1 John 5 in the IRVM

1 John 5 in the IRVM2

1 John 5 in the IRVO

1 John 5 in the IRVP

1 John 5 in the IRVT

1 John 5 in the IRVT2

1 John 5 in the IRVU

1 John 5 in the ISVN

1 John 5 in the JSNT

1 John 5 in the KAPI

1 John 5 in the KBT1ETNIK

1 John 5 in the KBV

1 John 5 in the KJV

1 John 5 in the KNFD

1 John 5 in the LBA

1 John 5 in the LBLA

1 John 5 in the LNT

1 John 5 in the LSV

1 John 5 in the MAAL

1 John 5 in the MBV

1 John 5 in the MBV2

1 John 5 in the MHNT

1 John 5 in the MKNFD

1 John 5 in the MNG

1 John 5 in the MNT

1 John 5 in the MNT2

1 John 5 in the MRS1T

1 John 5 in the NAA

1 John 5 in the NASB

1 John 5 in the NBLA

1 John 5 in the NBS

1 John 5 in the NBVTP

1 John 5 in the NET2

1 John 5 in the NIV11

1 John 5 in the NNT

1 John 5 in the NNT2

1 John 5 in the NNT3

1 John 5 in the PDDPT

1 John 5 in the PFNT

1 John 5 in the RMNT

1 John 5 in the SBIAS

1 John 5 in the SBIBS

1 John 5 in the SBIBS2

1 John 5 in the SBICS

1 John 5 in the SBIDS

1 John 5 in the SBIGS

1 John 5 in the SBIHS

1 John 5 in the SBIIS

1 John 5 in the SBIIS2

1 John 5 in the SBIIS3

1 John 5 in the SBIKS

1 John 5 in the SBIKS2

1 John 5 in the SBIMS

1 John 5 in the SBIOS

1 John 5 in the SBIPS

1 John 5 in the SBISS

1 John 5 in the SBITS

1 John 5 in the SBITS2

1 John 5 in the SBITS3

1 John 5 in the SBITS4

1 John 5 in the SBIUS

1 John 5 in the SBIVS

1 John 5 in the SBT

1 John 5 in the SBT1E

1 John 5 in the SCHL

1 John 5 in the SNT

1 John 5 in the SUSU

1 John 5 in the SUSU2

1 John 5 in the SYNO

1 John 5 in the TBIAOTANT

1 John 5 in the TBT1E

1 John 5 in the TBT1E2

1 John 5 in the TFTIP

1 John 5 in the TFTU

1 John 5 in the TGNTATF3T

1 John 5 in the THAI

1 John 5 in the TNFD

1 John 5 in the TNT

1 John 5 in the TNTIK

1 John 5 in the TNTIL

1 John 5 in the TNTIN

1 John 5 in the TNTIP

1 John 5 in the TNTIZ

1 John 5 in the TOMA

1 John 5 in the TTENT

1 John 5 in the UBG

1 John 5 in the UGV

1 John 5 in the UGV2

1 John 5 in the UGV3

1 John 5 in the VBL

1 John 5 in the VDCC

1 John 5 in the YALU

1 John 5 in the YAPE

1 John 5 in the YBVTP

1 John 5 in the ZBP