Ezra 3 (BONCB)

1 Kwathi sekufika inyanga yesikhombisa, lapho abako-Israyeli sebehlezi emizini yakibo, abantu babuthana njengomuntu munye eJerusalema. 2 Kwasekusithi uJeshuwa indodana kaJozadaki labaphristi ayesebenza labo kanye loZerubhabheli indodana kaSheyalithiyeli labakhula bakhe baqalisa ukwakha i-alithari likaNkulunkulu ka-Israyeli ukwenza umhlatshelo womnikelo wokutshiswa kulo, mayelana lalokho okulotshiweyo eMthethweni kaMosi umuntu kaNkulunkulu. 3 Lokuba babesesaba abantu bendawo, balakha i-alithari esisekelweni salo benza iminikelo yokutshiswa KUTHIXO kulo, yomibili imihlatshelo yokusa lowokuhlwa. 4 Kwathi njalo belandela okulotshiweyo bawugubha uMkhosi weziHonqo besenza inani elifaneleyo leminikelo yokutshiswa elungiselwe lelo lalelo ilanga. 5 Emva kwalokho baletha iminikelo yenjayelo eyokutshiswa, iminikelo yokuThwasa kweNyanga leminikelo yayo yonke imikhosi KATHIXO emisiweyo engcwele, kanye laleyo eyayilethwa njengeminikelo yokuzithandela eyalethwa KUTHIXO. 6 Ngelanga lokuqala lenyanga yesikhombisa baqalisa ukuletha iminikelo yokutshiswa KUTHIXO, lokuba isisekelo sethempeli LIKATHIXO sasingakabekwa. 7 Basebesipha ababazi bamatshe lababazi nje imali, bapha ukudla lokunathwayo lamafutha ebantwini baseThire leSidoni, ukuze balethe izigodo zemisedari ngendlela yolwandle kusuka eLebhanoni kusiya eJopha njengoba kwakuvunyelwe nguKhurosi inkosi yasePhezhiya. 8 Ngenyanga yesibili ngomnyaka wesibili bebuyile endlini kaNkulunkulu eJerusalema, uZerubhabheli indodana kaSheyalithiyeli, loJeshuwa indodana kaJozadaki labo bonke abafowabo (abaphristi labaLevi labo bonke ababuyayo eJerusalema bevela ebugqilini) bawuqalisa umsebenzi, bakhetha abaLevi abaleminyaka engamatshumi amabili kusiya phezulu ukuthi baphathe umsebenzi wokwakha indlu KATHIXO. 9 UJeshuwa lamadodana akhe labafowabo loKhadimiyeli lamadodana akhe (abazukulu bakaHodaviya) lamadodana kaHenadadi kanye lamadodana abo labafowabo, bonke bengabaLevi, bahlangana ndawonye ukukhangela labo ababesebenza endlini kaNkulunkulu. 10 Kwathi abakhi sebesibekile isisekelo sethempeli LIKATHIXO abaphristi bagqoka izembatho zabo, baphatha amachacho, kanye labaLevi (amadodana ka-Asafi) bephethe izigubhu, bonke bema ezindaweni zabo ukudumisa UTHIXO njengokwamiswa nguDavida inkosi yako-Israyeli. 11 Badumisa bebonga, bahlabelela UTHIXO bathi:“Ulungile;uthando lwakhe ku-Israyeli lumi laphakade.”Bonke abantu bamemeza bedumisa UTHIXO ngoba isisekelo sendlu KATHIXO sasesibekiwe. 12 Kodwa abanengi babaphristi abadala labaLevi kanye lezikhulu zezimuli ababelibonile ithempeli lakuqala, bakhala kakhulu bebona isisekelo saleli ithempeli sibekwa, ikanti abanye babo bamemeza ngokuthaba. 13 Kakho owayengawehlukanisa umsindo wokumemeza kokuthokoza lomsindo wokukhala ngoba abantu benza umsindo omangalisayo. Njalo umsindo lowo wezwakala kude.

In Other Versions

Ezra 3 in the ANGEFD

Ezra 3 in the ANTPNG2D

Ezra 3 in the AS21

Ezra 3 in the BAGH

Ezra 3 in the BBPNG

Ezra 3 in the BBT1E

Ezra 3 in the BDS

Ezra 3 in the BEV

Ezra 3 in the BHAD

Ezra 3 in the BIB

Ezra 3 in the BLPT

Ezra 3 in the BNT

Ezra 3 in the BNTABOOT

Ezra 3 in the BNTLV

Ezra 3 in the BOATCB

Ezra 3 in the BOATCB2

Ezra 3 in the BOBCV

Ezra 3 in the BOCNT

Ezra 3 in the BOECS

Ezra 3 in the BOGWICC

Ezra 3 in the BOHCB

Ezra 3 in the BOHCV

Ezra 3 in the BOHLNT

Ezra 3 in the BOHNTLTAL

Ezra 3 in the BOICB

Ezra 3 in the BOILNTAP

Ezra 3 in the BOITCV

Ezra 3 in the BOKCV

Ezra 3 in the BOKCV2

Ezra 3 in the BOKHWOG

Ezra 3 in the BOKSSV

Ezra 3 in the BOLCB

Ezra 3 in the BOLCB2

Ezra 3 in the BOMCV

Ezra 3 in the BONAV

Ezra 3 in the BONLT

Ezra 3 in the BONUT2

Ezra 3 in the BOPLNT

Ezra 3 in the BOSCB

Ezra 3 in the BOSNC

Ezra 3 in the BOTLNT

Ezra 3 in the BOVCB

Ezra 3 in the BOYCB

Ezra 3 in the BPBB

Ezra 3 in the BPH

Ezra 3 in the BSB

Ezra 3 in the CCB

Ezra 3 in the CUV

Ezra 3 in the CUVS

Ezra 3 in the DBT

Ezra 3 in the DGDNT

Ezra 3 in the DHNT

Ezra 3 in the DNT

Ezra 3 in the ELBE

Ezra 3 in the EMTV

Ezra 3 in the ESV

Ezra 3 in the FBV

Ezra 3 in the FEB

Ezra 3 in the GGMNT

Ezra 3 in the GNT

Ezra 3 in the HARY

Ezra 3 in the HNT

Ezra 3 in the IRVA

Ezra 3 in the IRVB

Ezra 3 in the IRVG

Ezra 3 in the IRVH

Ezra 3 in the IRVK

Ezra 3 in the IRVM

Ezra 3 in the IRVM2

Ezra 3 in the IRVO

Ezra 3 in the IRVP

Ezra 3 in the IRVT

Ezra 3 in the IRVT2

Ezra 3 in the IRVU

Ezra 3 in the ISVN

Ezra 3 in the JSNT

Ezra 3 in the KAPI

Ezra 3 in the KBT1ETNIK

Ezra 3 in the KBV

Ezra 3 in the KJV

Ezra 3 in the KNFD

Ezra 3 in the LBA

Ezra 3 in the LBLA

Ezra 3 in the LNT

Ezra 3 in the LSV

Ezra 3 in the MAAL

Ezra 3 in the MBV

Ezra 3 in the MBV2

Ezra 3 in the MHNT

Ezra 3 in the MKNFD

Ezra 3 in the MNG

Ezra 3 in the MNT

Ezra 3 in the MNT2

Ezra 3 in the MRS1T

Ezra 3 in the NAA

Ezra 3 in the NASB

Ezra 3 in the NBLA

Ezra 3 in the NBS

Ezra 3 in the NBVTP

Ezra 3 in the NET2

Ezra 3 in the NIV11

Ezra 3 in the NNT

Ezra 3 in the NNT2

Ezra 3 in the NNT3

Ezra 3 in the PDDPT

Ezra 3 in the PFNT

Ezra 3 in the RMNT

Ezra 3 in the SBIAS

Ezra 3 in the SBIBS

Ezra 3 in the SBIBS2

Ezra 3 in the SBICS

Ezra 3 in the SBIDS

Ezra 3 in the SBIGS

Ezra 3 in the SBIHS

Ezra 3 in the SBIIS

Ezra 3 in the SBIIS2

Ezra 3 in the SBIIS3

Ezra 3 in the SBIKS

Ezra 3 in the SBIKS2

Ezra 3 in the SBIMS

Ezra 3 in the SBIOS

Ezra 3 in the SBIPS

Ezra 3 in the SBISS

Ezra 3 in the SBITS

Ezra 3 in the SBITS2

Ezra 3 in the SBITS3

Ezra 3 in the SBITS4

Ezra 3 in the SBIUS

Ezra 3 in the SBIVS

Ezra 3 in the SBT

Ezra 3 in the SBT1E

Ezra 3 in the SCHL

Ezra 3 in the SNT

Ezra 3 in the SUSU

Ezra 3 in the SUSU2

Ezra 3 in the SYNO

Ezra 3 in the TBIAOTANT

Ezra 3 in the TBT1E

Ezra 3 in the TBT1E2

Ezra 3 in the TFTIP

Ezra 3 in the TFTU

Ezra 3 in the TGNTATF3T

Ezra 3 in the THAI

Ezra 3 in the TNFD

Ezra 3 in the TNT

Ezra 3 in the TNTIK

Ezra 3 in the TNTIL

Ezra 3 in the TNTIN

Ezra 3 in the TNTIP

Ezra 3 in the TNTIZ

Ezra 3 in the TOMA

Ezra 3 in the TTENT

Ezra 3 in the UBG

Ezra 3 in the UGV

Ezra 3 in the UGV2

Ezra 3 in the UGV3

Ezra 3 in the VBL

Ezra 3 in the VDCC

Ezra 3 in the YALU

Ezra 3 in the YAPE

Ezra 3 in the YBVTP

Ezra 3 in the ZBP