John 13 (BONCB)

1 Kwakuyisikhathi lapho uMkhosi wePhasika ususondele. UJesu wayekwazi ukuthi isikhathi sokuthi asuke kulumhlaba aye kuYise sasesisondele. Wayehlezi ebathanda abakhe abasemhlabeni, lesi kwasekuyisikhathi sokubatshengisa ukujula kothando lwakhe. 2 Kwathi kudliwa ukudla kwakusihlwa, uSathane wayevele esemtshutshisile uJudasi Iskariyothi, indodana kaSimoni, ukuthi anikele uJesu. 3 UJesu wayekwazi ukuthi uYise wayenikele zonke izinto emandleni akhe, lokuthi yena wayevela kuNkulunkulu njalo wayebuyela kuNkulunkulu, 4 ngakho wasukuma ekudleni, wakhulula isembatho saphezulu, wabophela ithawulo ekhalweni lwakhe. 5 Ngemva kwalokho, wathela amanzi enditshini waseqalisa ukugezisa inyawo zabafundi bakhe, wazesula ngethawulo leyo ayezibophe ngayo. 6 Wafika kuSimoni Phethro owathi kuye, “Nkosi, kambe wena nguwe ongagezisa inyawo zami na?” 7 UJesu waphendula wathi, “Kawukuzwisisi lokhu engikwenzayo khathesi kodwa uzakuzwisisa ngesikhathi esizayo.” 8 UPhethro wathi, “Hatshi, kawusoze lanini ugezise inyawo zami.”UJesu waphendula wathi, “Nxa ngingakugezisi kawulabudlelwano lami.” 9 UPhethro waphendula wathi, “Nkosi, nxa kunjalo, kakungabi zinyawo zami zodwa kodwa lezandla zami kanye lekhanda lami!” 10 UJesu waphendula wathi, “Lowo ogeze umzimba udinga ukugeza inyawo zakhe kuphela, ngoba umzimba wakhe wonke uhlanzekile. Njalo lina lihlanzekile loba nje kungayisini lonke elihlanzekileyo.” 11 Ngoba wayemazi lowo owayezamnikela, yikho wathi kakusibo bonke ababehlanzekile. 12 Eseqedile ukubagezisa inyawo, wagqoka isembatho saphezulu wasebuyela endaweni yakhe. Wababuza wathi, “Liyakuzwisisa na esengilenzele khona? 13 Lingibiza lithi ‘Mfundisi’ lokuthi ‘Nkosi,’ lisitsho liqondile, ngoba ngiyikho lokho. 14 Manje-ke njengoba mina, iNkosi yenu loMfundisi, sengigezise inyawo zenu, lani kumele ligezisane inyawo. 15 Sengilenzele isibonelo ukuthi lenze njengoba ngilenzele mina. 16 Ngempela ngiqinisile ngithi kini kakulanceku enkulu kulenkosi yayo, njalo isithunywa kasisikhulu kulalowo osithumileyo. 17 Lingaze lizazi lezizinto lizabusiswa nxa lizenza.” 18 “Kangikhulumi ngani lonke; ngiyabazi labo esengibakhethile. Kodwa lokhu kuyikugcwalisa umbhalo othi: ‘Lowo obesidla lami isinkwa usengihlamukele.’ 19 Ngilazisa khathesi kungakenzakali, ukwenzela ukuthi lapho sekusenzakala, likholwe ukuthi ngiNguye. 20 Ngilitshela iqiniso ukuthi lowo owamukela loba ngubani engimthumayo wamukela mina njalo lowo owamukela mina wamukela lowo ongithumileyo.” 21 UJesu esatsho lokhu wakhathazeka kakhulu wafakaza wathi, “Ngilitshela iqiniso ukuthi omunye wenu uzanginikela.” 22 Abafundi bakhe bakhangelana bedidekile ukuthi kambe angabe esitsho wuphi kubo. 23 Omunye wabo owayethandwa nguJesu wayeyeme etafuleni eduzane laye. 24 USimoni Phethro wasemqhweba lowomfundi wathi kuye, “Mbuze ukuthi utsho bani.” 25 Waseseyama kuJesu wambuza wathi, “Nkosi, ngubani?” 26 UJesu waphendula wathi, “Kungulowo engizamupha ucezu lwesinkwa nxa sengisitshebile emganwini.” Kwathi esesitshebile isinkwa wasiqhubela uJudasi Iskariyothi, indodana kaSimoni. 27 Wonela ukusithatha isinkwa uJudasi uSathane wasengena kuye.UJesu wathi kuye, “Lokho osufuna ukukwenza, kwenze masinyane.” 28 Kodwa kakho etafuleni owazwisisayo ukuthi kungani uJesu watsho njalo kuye. 29 Ngenxa yokuthi uJudasi nguye owayephatha imali, abanye bacabanga ukuthi uJesu wayemtshela ukuthi athenge lokho okwakuzafuneka emkhosini kumbe ukuthi anike okuthile kwabampofu. 30 Wonela ukuthi athathe isinkwa waphuma. Kwasekusebusuku. 31 Esehambile uJesu wathi, “Khathesi iNdodana yoMuntu isikhazimulisiwe njalo uNkulunkulu ukhazimulisiwe kuyo. 32 Nxa uNkulunkulu ekhazimulisiwe kuyo, uNkulunkulu laye uzayikhazimulisa iNdodana kuye njalo uzayikhazimulisa masinyane. 33 Bantwabami, ngizakuba lani okwesikhatshana esincane. Lizangidinga kodwa njengoba ngawatshela amaJuda, lani sengilitshela khathesi ukuthi: Lapho engiyakhona, alingeke lifike. 34 Ngilinika umlayo omutsha: Thandanani. Kumele lithandane njengoba lami ngilithandile. 35 Bonke abantu bazakwazi ukuthi lingabafundi bami nxa lithandana.” 36 USimoni Phethro wambuza wathi, “Nkosi, kanti uya ngaphi na?”UJesu waphendula wathi, “Lapho engiyakhona ungazake ungilandele khathesi kodwa uzangilandela ngesikhathi esizayo.” 37 Wabuza uPhethro wathi, “Nkosi, kungani ngingahle ngikulandele khathesi? Ngizanikela ukuphila kwami kuwe.” 38 UJesu wasemphendula wathi, “Kambe uzinikele ukuphila kwakho ngenxa yami? Ngiqinisile ngithi uzangiphika kathathu iqhude lingakakhali!”

In Other Versions

John 13 in the ANGEFD

John 13 in the ANTPNG2D

John 13 in the AS21

John 13 in the BAGH

John 13 in the BBPNG

John 13 in the BBT1E

John 13 in the BDS

John 13 in the BEV

John 13 in the BHAD

John 13 in the BIB

John 13 in the BLPT

John 13 in the BNT

John 13 in the BNTABOOT

John 13 in the BNTLV

John 13 in the BOATCB

John 13 in the BOATCB2

John 13 in the BOBCV

John 13 in the BOCNT

John 13 in the BOECS

John 13 in the BOGWICC

John 13 in the BOHCB

John 13 in the BOHCV

John 13 in the BOHLNT

John 13 in the BOHNTLTAL

John 13 in the BOICB

John 13 in the BOILNTAP

John 13 in the BOITCV

John 13 in the BOKCV

John 13 in the BOKCV2

John 13 in the BOKHWOG

John 13 in the BOKSSV

John 13 in the BOLCB

John 13 in the BOLCB2

John 13 in the BOMCV

John 13 in the BONAV

John 13 in the BONLT

John 13 in the BONUT2

John 13 in the BOPLNT

John 13 in the BOSCB

John 13 in the BOSNC

John 13 in the BOTLNT

John 13 in the BOVCB

John 13 in the BOYCB

John 13 in the BPBB

John 13 in the BPH

John 13 in the BSB

John 13 in the CCB

John 13 in the CUV

John 13 in the CUVS

John 13 in the DBT

John 13 in the DGDNT

John 13 in the DHNT

John 13 in the DNT

John 13 in the ELBE

John 13 in the EMTV

John 13 in the ESV

John 13 in the FBV

John 13 in the FEB

John 13 in the GGMNT

John 13 in the GNT

John 13 in the HARY

John 13 in the HNT

John 13 in the IRVA

John 13 in the IRVB

John 13 in the IRVG

John 13 in the IRVH

John 13 in the IRVK

John 13 in the IRVM

John 13 in the IRVM2

John 13 in the IRVO

John 13 in the IRVP

John 13 in the IRVT

John 13 in the IRVT2

John 13 in the IRVU

John 13 in the ISVN

John 13 in the JSNT

John 13 in the KAPI

John 13 in the KBT1ETNIK

John 13 in the KBV

John 13 in the KJV

John 13 in the KNFD

John 13 in the LBA

John 13 in the LBLA

John 13 in the LNT

John 13 in the LSV

John 13 in the MAAL

John 13 in the MBV

John 13 in the MBV2

John 13 in the MHNT

John 13 in the MKNFD

John 13 in the MNG

John 13 in the MNT

John 13 in the MNT2

John 13 in the MRS1T

John 13 in the NAA

John 13 in the NASB

John 13 in the NBLA

John 13 in the NBS

John 13 in the NBVTP

John 13 in the NET2

John 13 in the NIV11

John 13 in the NNT

John 13 in the NNT2

John 13 in the NNT3

John 13 in the PDDPT

John 13 in the PFNT

John 13 in the RMNT

John 13 in the SBIAS

John 13 in the SBIBS

John 13 in the SBIBS2

John 13 in the SBICS

John 13 in the SBIDS

John 13 in the SBIGS

John 13 in the SBIHS

John 13 in the SBIIS

John 13 in the SBIIS2

John 13 in the SBIIS3

John 13 in the SBIKS

John 13 in the SBIKS2

John 13 in the SBIMS

John 13 in the SBIOS

John 13 in the SBIPS

John 13 in the SBISS

John 13 in the SBITS

John 13 in the SBITS2

John 13 in the SBITS3

John 13 in the SBITS4

John 13 in the SBIUS

John 13 in the SBIVS

John 13 in the SBT

John 13 in the SBT1E

John 13 in the SCHL

John 13 in the SNT

John 13 in the SUSU

John 13 in the SUSU2

John 13 in the SYNO

John 13 in the TBIAOTANT

John 13 in the TBT1E

John 13 in the TBT1E2

John 13 in the TFTIP

John 13 in the TFTU

John 13 in the TGNTATF3T

John 13 in the THAI

John 13 in the TNFD

John 13 in the TNT

John 13 in the TNTIK

John 13 in the TNTIL

John 13 in the TNTIN

John 13 in the TNTIP

John 13 in the TNTIZ

John 13 in the TOMA

John 13 in the TTENT

John 13 in the UBG

John 13 in the UGV

John 13 in the UGV2

John 13 in the UGV3

John 13 in the VBL

John 13 in the VDCC

John 13 in the YALU

John 13 in the YAPE

John 13 in the YBVTP

John 13 in the ZBP