Ecclesiastes 6 (KAPI)

1 Au gu gidee bolo i lodo henuailala di mee hagalee donu guu hai: 2 God gaa wanga gi tangada di maluagina, di hagalaamua, nia gowaa, nia mee huogodoo ala e hiihai ginai ia, malaa Mee e hagalee dumaalia ang gi mee gii tene ginai. Tangada hua gee gaa pono dono lohongo ga tenetene i nia maa. Di mee deenei le e maa gi daha gei e hagalee donu. 3 Tangada e mee di hai mee gi nia dama dogologo e llau, mo e mouli duainau, malaa, maa mee e hagalee tene gi ono hagahumalia i di waalooloo o dono mouli, ge hagalee benebene hagahumalia i di madagoaa ma gaa made ai, au e helekai bolo di tama dela ga haanau mai made la koia e humalia i tangada deelaa. 4 Di haanau o tama deelaa la dono hadinga ai, mee ga hagangala ia gi lodo di bouli, gei dono ingoo e de langahia i lodo di bouli deelaa. 5 Tama deelaa hagalee gidee di maalama o di laangi, ge de iloo di mouli le e hai behee, dono hagamolooloo hua dela ne gidee ia. 6 E koia e humalia i tangada dela digi gidee ia dono haga tenetene, ma e aha maa mee e mouli i nia ngadau e lua mana. I di hagaodi meemaa dogolua e hula gi di gowaa e dahi. 7 Gidaadou e ngalua gii mee gidaadou di miami, malaa e dee dohu. 8 Dehee di hai o digau kabemee e humalia i digau dadaulia? Di hagahumalia behee e gila mai i baahi digau hagaloale maa digaula ga iloo di hagadau benebene ginaadou? 9 Ma e maa gi daha. Ma e hai be di waluwalu di madangi. Ma e koia e humalia ma gaa dohu anga hua gi au mee ala e hai mee ginai, i di hiihai gi nia mee ala i golo i nia madagoaa huogodoo. 10 Nia mee huogodoo ala e gila aga la guu lawa di haganoho mai i mua loo, gei gidaadou huogodoo gu iloo bolo tangada e deemee di lagamaaloo gi dahi dangada dela e maaloo i deia. 11 Di logo mai o au helehelekai, e haga hogoohi mai nia hadinga o au helekai. Dono humalia adu gi di goe ai. 12 Dehee di hai o dahi dangada i gidaadou e iloo di mee kaedahi e humalia mai gi gidaadou i lodo tadau mouli bodobodo nei dela e maa gi daha, di mouli dela e menege be di malu? Dehee tadau hai e iloo gidaadou nia mee ala ga gila aga i lodo o henuailala i muli tadau mmade?

In Other Versions

Ecclesiastes 6 in the ANGEFD

Ecclesiastes 6 in the ANTPNG2D

Ecclesiastes 6 in the AS21

Ecclesiastes 6 in the BAGH

Ecclesiastes 6 in the BBPNG

Ecclesiastes 6 in the BBT1E

Ecclesiastes 6 in the BDS

Ecclesiastes 6 in the BEV

Ecclesiastes 6 in the BHAD

Ecclesiastes 6 in the BIB

Ecclesiastes 6 in the BLPT

Ecclesiastes 6 in the BNT

Ecclesiastes 6 in the BNTABOOT

Ecclesiastes 6 in the BNTLV

Ecclesiastes 6 in the BOATCB

Ecclesiastes 6 in the BOATCB2

Ecclesiastes 6 in the BOBCV

Ecclesiastes 6 in the BOCNT

Ecclesiastes 6 in the BOECS

Ecclesiastes 6 in the BOGWICC

Ecclesiastes 6 in the BOHCB

Ecclesiastes 6 in the BOHCV

Ecclesiastes 6 in the BOHLNT

Ecclesiastes 6 in the BOHNTLTAL

Ecclesiastes 6 in the BOICB

Ecclesiastes 6 in the BOILNTAP

Ecclesiastes 6 in the BOITCV

Ecclesiastes 6 in the BOKCV

Ecclesiastes 6 in the BOKCV2

Ecclesiastes 6 in the BOKHWOG

Ecclesiastes 6 in the BOKSSV

Ecclesiastes 6 in the BOLCB

Ecclesiastes 6 in the BOLCB2

Ecclesiastes 6 in the BOMCV

Ecclesiastes 6 in the BONAV

Ecclesiastes 6 in the BONCB

Ecclesiastes 6 in the BONLT

Ecclesiastes 6 in the BONUT2

Ecclesiastes 6 in the BOPLNT

Ecclesiastes 6 in the BOSCB

Ecclesiastes 6 in the BOSNC

Ecclesiastes 6 in the BOTLNT

Ecclesiastes 6 in the BOVCB

Ecclesiastes 6 in the BOYCB

Ecclesiastes 6 in the BPBB

Ecclesiastes 6 in the BPH

Ecclesiastes 6 in the BSB

Ecclesiastes 6 in the CCB

Ecclesiastes 6 in the CUV

Ecclesiastes 6 in the CUVS

Ecclesiastes 6 in the DBT

Ecclesiastes 6 in the DGDNT

Ecclesiastes 6 in the DHNT

Ecclesiastes 6 in the DNT

Ecclesiastes 6 in the ELBE

Ecclesiastes 6 in the EMTV

Ecclesiastes 6 in the ESV

Ecclesiastes 6 in the FBV

Ecclesiastes 6 in the FEB

Ecclesiastes 6 in the GGMNT

Ecclesiastes 6 in the GNT

Ecclesiastes 6 in the HARY

Ecclesiastes 6 in the HNT

Ecclesiastes 6 in the IRVA

Ecclesiastes 6 in the IRVB

Ecclesiastes 6 in the IRVG

Ecclesiastes 6 in the IRVH

Ecclesiastes 6 in the IRVK

Ecclesiastes 6 in the IRVM

Ecclesiastes 6 in the IRVM2

Ecclesiastes 6 in the IRVO

Ecclesiastes 6 in the IRVP

Ecclesiastes 6 in the IRVT

Ecclesiastes 6 in the IRVT2

Ecclesiastes 6 in the IRVU

Ecclesiastes 6 in the ISVN

Ecclesiastes 6 in the JSNT

Ecclesiastes 6 in the KBT1ETNIK

Ecclesiastes 6 in the KBV

Ecclesiastes 6 in the KJV

Ecclesiastes 6 in the KNFD

Ecclesiastes 6 in the LBA

Ecclesiastes 6 in the LBLA

Ecclesiastes 6 in the LNT

Ecclesiastes 6 in the LSV

Ecclesiastes 6 in the MAAL

Ecclesiastes 6 in the MBV

Ecclesiastes 6 in the MBV2

Ecclesiastes 6 in the MHNT

Ecclesiastes 6 in the MKNFD

Ecclesiastes 6 in the MNG

Ecclesiastes 6 in the MNT

Ecclesiastes 6 in the MNT2

Ecclesiastes 6 in the MRS1T

Ecclesiastes 6 in the NAA

Ecclesiastes 6 in the NASB

Ecclesiastes 6 in the NBLA

Ecclesiastes 6 in the NBS

Ecclesiastes 6 in the NBVTP

Ecclesiastes 6 in the NET2

Ecclesiastes 6 in the NIV11

Ecclesiastes 6 in the NNT

Ecclesiastes 6 in the NNT2

Ecclesiastes 6 in the NNT3

Ecclesiastes 6 in the PDDPT

Ecclesiastes 6 in the PFNT

Ecclesiastes 6 in the RMNT

Ecclesiastes 6 in the SBIAS

Ecclesiastes 6 in the SBIBS

Ecclesiastes 6 in the SBIBS2

Ecclesiastes 6 in the SBICS

Ecclesiastes 6 in the SBIDS

Ecclesiastes 6 in the SBIGS

Ecclesiastes 6 in the SBIHS

Ecclesiastes 6 in the SBIIS

Ecclesiastes 6 in the SBIIS2

Ecclesiastes 6 in the SBIIS3

Ecclesiastes 6 in the SBIKS

Ecclesiastes 6 in the SBIKS2

Ecclesiastes 6 in the SBIMS

Ecclesiastes 6 in the SBIOS

Ecclesiastes 6 in the SBIPS

Ecclesiastes 6 in the SBISS

Ecclesiastes 6 in the SBITS

Ecclesiastes 6 in the SBITS2

Ecclesiastes 6 in the SBITS3

Ecclesiastes 6 in the SBITS4

Ecclesiastes 6 in the SBIUS

Ecclesiastes 6 in the SBIVS

Ecclesiastes 6 in the SBT

Ecclesiastes 6 in the SBT1E

Ecclesiastes 6 in the SCHL

Ecclesiastes 6 in the SNT

Ecclesiastes 6 in the SUSU

Ecclesiastes 6 in the SUSU2

Ecclesiastes 6 in the SYNO

Ecclesiastes 6 in the TBIAOTANT

Ecclesiastes 6 in the TBT1E

Ecclesiastes 6 in the TBT1E2

Ecclesiastes 6 in the TFTIP

Ecclesiastes 6 in the TFTU

Ecclesiastes 6 in the TGNTATF3T

Ecclesiastes 6 in the THAI

Ecclesiastes 6 in the TNFD

Ecclesiastes 6 in the TNT

Ecclesiastes 6 in the TNTIK

Ecclesiastes 6 in the TNTIL

Ecclesiastes 6 in the TNTIN

Ecclesiastes 6 in the TNTIP

Ecclesiastes 6 in the TNTIZ

Ecclesiastes 6 in the TOMA

Ecclesiastes 6 in the TTENT

Ecclesiastes 6 in the UBG

Ecclesiastes 6 in the UGV

Ecclesiastes 6 in the UGV2

Ecclesiastes 6 in the UGV3

Ecclesiastes 6 in the VBL

Ecclesiastes 6 in the VDCC

Ecclesiastes 6 in the YALU

Ecclesiastes 6 in the YAPE

Ecclesiastes 6 in the YBVTP

Ecclesiastes 6 in the ZBP