2 Peter 3 (KBV)

1 Mbwiya zangu walondwa, usenga uno wekaidi wonimwandikileni. Muna zisenga mbili nigeza kuyenula magesa yanogile muna zinzewele zenu kwa kuwakumbusani mbuli zino. 2 Nolonda kuwakumbusani mbuli ziya zilongigwe umwaka na walotezi welile na malagilizo yalawile kwa Mndewa yeli Mulopozi niiyo yoyaweng'hile kwa kufosela watumigwa wenu. 3 Kufosa yayo yose molondeka kuyamanya yano kuwa kuna zisiku za uhelelo, wanhu wamwenga wezalawilila waja ugima wawo wizatawaligwa na tamaa zawo zihile. Maabaho wezawazeha, 4 na kulonga, “Kalagana na mweye kuwa kezakwiza! Lelo kakulihi? Wasaho zetu wamala kudanganika, mbali chila chinhu chokala iviya iviya kusongela kulumbigwa kwa isi yose!” 5 Wanhu wano wazimiza giladi kuwa baho umwaka Mulungu kalonga ulanga na isi vilumbigwa. Isi yose ilumbigwa kulawa muna yamazi na kwa mazi. 6 Na isi ya umwaka idanganizigwa haja Mulungu viyayalongele mazi yameme isi yose. 7 Mbali ulanga wa sambi na isi vikigwa ngama kwa moto, kwa mbuli iyo iyo, vihakalizigwa mbaka zuwa da nhaguso na da kunangigwa kwa wanhu hawamuhuwila Mulungu. 8 Mbali walondwa wangu, sekemuzimize chinhu chimwe, kwa Mndewa zuwa dimwe ni fana miyaka elufu imwe, na miaka elufu imwe ni fana na zuwa dimwe. 9 Mndewa hakalama kufikiza chiyalagane fana wanhu wamwenga viwogesa kukalama, mbali kufunya umoyo kwa ichimu chenu, kwaviya halonda munhu yoyose yanangigwe. Mbali kolonda wanhu wose wasamhe uhasanyi wawo. 10 Mbali Zuwa da Mndewa dizakwiza fana mbavi viyokwiza, muna dizuwa ijo ulanga wizasegela kwa msindo mkulu na vinhu vose vili kuulanga vizanangigwa kwa moto, na isi na vose viliumo vizanangigwa. 11 Basi kwaviya vinhu vino vose vizadanganizigwa, molondeka mweye kuwa wanhu wa ugenzi ulihi, molondeka kumuhuwila Mulungu na kuhishimu, 12 lusita vomugozela zuwa diya da Mulungu na kuditenda dize himahima. Zuwa ijo ulanga wizalunguzigwa kwa moto, na vinhu vose va kuulanga vizalumbuzuligwa na moto. 13 Mbali kuinzana na chiya chayalongile Mulungu chogozela kuwa kwizakuwa na ulanga wa sambi na isi ya sambi, hanhu howakala wanhu wotenda yanogile haulongozi ha Mulungu. 14 Kwa ivo walondwa wangu, kwaviya mogozela vinhu ivo, iyoheni muladi muwoneke muna ditindiwalo kuwa mwabule ving'hwaso wala maolaola haulongozi wa Mulungu. 15 Na mweye muvimanye kuwa ufunya umoyo wa Mndewa wetu ni lusita lunogile luyomwing'hani muladi mupate ulopozi, fana viya ndugu yetu Paulo viyamwandikileni kwa ubala woyeng'higwe na Mulungu. 16 Yano yayo yoyalongile muna zisenga zake zose lusita viyandikile. Kakala na mbuli zimwenga ndala kuzimanya muna zisenga zake, wanhu wabozi na wanhu woteyateya na wozifambula kwa uvwizi fana viwayalonga kwa uvwizi Yamaandiko Yelile. Ivo waigalila kunangigwa. 17 Mbali mweye walondwa wangu, kwaviya muzimanya mbuli zino mumala, muiteganye muladi sekemwize kwagizigwa na ubananzi wa mafundizo ya wanhu wabananzi na kuleka uhuwilo wenu ugangamale. 18 Mbali gendeleleni kukala muna unovu wa Mulungu na kummanya Mndewa na Mulopozi wetu Yesu Chilisito. Utunhizo uwe wake sambi na siku zose. Ivo!

In Other Versions

2 Peter 3 in the ANGEFD

2 Peter 3 in the ANTPNG2D

2 Peter 3 in the AS21

2 Peter 3 in the BAGH

2 Peter 3 in the BBPNG

2 Peter 3 in the BBT1E

2 Peter 3 in the BDS

2 Peter 3 in the BEV

2 Peter 3 in the BHAD

2 Peter 3 in the BIB

2 Peter 3 in the BLPT

2 Peter 3 in the BNT

2 Peter 3 in the BNTABOOT

2 Peter 3 in the BNTLV

2 Peter 3 in the BOATCB

2 Peter 3 in the BOATCB2

2 Peter 3 in the BOBCV

2 Peter 3 in the BOCNT

2 Peter 3 in the BOECS

2 Peter 3 in the BOGWICC

2 Peter 3 in the BOHCB

2 Peter 3 in the BOHCV

2 Peter 3 in the BOHLNT

2 Peter 3 in the BOHNTLTAL

2 Peter 3 in the BOICB

2 Peter 3 in the BOILNTAP

2 Peter 3 in the BOITCV

2 Peter 3 in the BOKCV

2 Peter 3 in the BOKCV2

2 Peter 3 in the BOKHWOG

2 Peter 3 in the BOKSSV

2 Peter 3 in the BOLCB

2 Peter 3 in the BOLCB2

2 Peter 3 in the BOMCV

2 Peter 3 in the BONAV

2 Peter 3 in the BONCB

2 Peter 3 in the BONLT

2 Peter 3 in the BONUT2

2 Peter 3 in the BOPLNT

2 Peter 3 in the BOSCB

2 Peter 3 in the BOSNC

2 Peter 3 in the BOTLNT

2 Peter 3 in the BOVCB

2 Peter 3 in the BOYCB

2 Peter 3 in the BPBB

2 Peter 3 in the BPH

2 Peter 3 in the BSB

2 Peter 3 in the CCB

2 Peter 3 in the CUV

2 Peter 3 in the CUVS

2 Peter 3 in the DBT

2 Peter 3 in the DGDNT

2 Peter 3 in the DHNT

2 Peter 3 in the DNT

2 Peter 3 in the ELBE

2 Peter 3 in the EMTV

2 Peter 3 in the ESV

2 Peter 3 in the FBV

2 Peter 3 in the FEB

2 Peter 3 in the GGMNT

2 Peter 3 in the GNT

2 Peter 3 in the HARY

2 Peter 3 in the HNT

2 Peter 3 in the IRVA

2 Peter 3 in the IRVB

2 Peter 3 in the IRVG

2 Peter 3 in the IRVH

2 Peter 3 in the IRVK

2 Peter 3 in the IRVM

2 Peter 3 in the IRVM2

2 Peter 3 in the IRVO

2 Peter 3 in the IRVP

2 Peter 3 in the IRVT

2 Peter 3 in the IRVT2

2 Peter 3 in the IRVU

2 Peter 3 in the ISVN

2 Peter 3 in the JSNT

2 Peter 3 in the KAPI

2 Peter 3 in the KBT1ETNIK

2 Peter 3 in the KJV

2 Peter 3 in the KNFD

2 Peter 3 in the LBA

2 Peter 3 in the LBLA

2 Peter 3 in the LNT

2 Peter 3 in the LSV

2 Peter 3 in the MAAL

2 Peter 3 in the MBV

2 Peter 3 in the MBV2

2 Peter 3 in the MHNT

2 Peter 3 in the MKNFD

2 Peter 3 in the MNG

2 Peter 3 in the MNT

2 Peter 3 in the MNT2

2 Peter 3 in the MRS1T

2 Peter 3 in the NAA

2 Peter 3 in the NASB

2 Peter 3 in the NBLA

2 Peter 3 in the NBS

2 Peter 3 in the NBVTP

2 Peter 3 in the NET2

2 Peter 3 in the NIV11

2 Peter 3 in the NNT

2 Peter 3 in the NNT2

2 Peter 3 in the NNT3

2 Peter 3 in the PDDPT

2 Peter 3 in the PFNT

2 Peter 3 in the RMNT

2 Peter 3 in the SBIAS

2 Peter 3 in the SBIBS

2 Peter 3 in the SBIBS2

2 Peter 3 in the SBICS

2 Peter 3 in the SBIDS

2 Peter 3 in the SBIGS

2 Peter 3 in the SBIHS

2 Peter 3 in the SBIIS

2 Peter 3 in the SBIIS2

2 Peter 3 in the SBIIS3

2 Peter 3 in the SBIKS

2 Peter 3 in the SBIKS2

2 Peter 3 in the SBIMS

2 Peter 3 in the SBIOS

2 Peter 3 in the SBIPS

2 Peter 3 in the SBISS

2 Peter 3 in the SBITS

2 Peter 3 in the SBITS2

2 Peter 3 in the SBITS3

2 Peter 3 in the SBITS4

2 Peter 3 in the SBIUS

2 Peter 3 in the SBIVS

2 Peter 3 in the SBT

2 Peter 3 in the SBT1E

2 Peter 3 in the SCHL

2 Peter 3 in the SNT

2 Peter 3 in the SUSU

2 Peter 3 in the SUSU2

2 Peter 3 in the SYNO

2 Peter 3 in the TBIAOTANT

2 Peter 3 in the TBT1E

2 Peter 3 in the TBT1E2

2 Peter 3 in the TFTIP

2 Peter 3 in the TFTU

2 Peter 3 in the TGNTATF3T

2 Peter 3 in the THAI

2 Peter 3 in the TNFD

2 Peter 3 in the TNT

2 Peter 3 in the TNTIK

2 Peter 3 in the TNTIL

2 Peter 3 in the TNTIN

2 Peter 3 in the TNTIP

2 Peter 3 in the TNTIZ

2 Peter 3 in the TOMA

2 Peter 3 in the TTENT

2 Peter 3 in the UBG

2 Peter 3 in the UGV

2 Peter 3 in the UGV2

2 Peter 3 in the UGV3

2 Peter 3 in the VBL

2 Peter 3 in the VDCC

2 Peter 3 in the YALU

2 Peter 3 in the YAPE

2 Peter 3 in the YBVTP

2 Peter 3 in the ZBP