Malachi 3 (MAAL)

1 ቢያ ባኮ ዎይሣ ጎዳ ሂዚ ጋዓኔ፦ «ታኣኮ ጎይፆ ጊኢጊሻንዳጉዲ ታኣኮ ኪኢቶ ዓሢ ቤርታሲ ታኣኒ ዳካንዳኔ፤ ዬካፓ ዒንሢ ኮዓ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ዔርቲባኣንቴ ጌኤዦ ማኣሪ ሙካንዳኔ፤ ዒንሢ ናሽካ ጫኣቁሞ ዛሎ ኬኤዛ ኪኢቶ ዓሢ ጎኔና ሙካንዳኔ።» 2 ዒዚ ጋዓንቴ ዓንጊ ጊልፖ ታሚጉዲ፤ ጊንሣ ሃሣ ዓፒላ ማስኮ ሳኣሙናጉዲ ማዔሢሮ ዒዚ ሙካ ኬሎና ዶዲ ዔቃኒ ዳንዳዓያና ዒዚ ፔጋዺ ጴዻ ኬሎና ዒዛ ቤርታ ዔቃኒ ዳንዳዓይ ዖናዳይ? 3 ዒዚ ቢሮ ዓንጎ ሼኤሻሢና ጌኤሺ ኮሻ ዓሲጉዲ ዎጎ ፒዚሳኒ ዴዓንዳኔ፤ ሌዊ ዜርፃኣ ፂሉሞና ፆኦሲም ዒንጎ ዒንጊሢ ዒንጋያ ማዓኒ ዳንዳዓንዳያ ሄላንዳኣና ዎርቄና ቢራ ዓንጊናጉዲ ዔያቶ ዒ ጌኤሻንዳኔ። 4 ዪሁዳና ዬሩሳላሜና ዴራ ናንጊና ናንጋ ጎዳም ሺኢሻ ዒንጊፃ ሚናኣ ዎዶና ናንጊና ናንጋ ጎዳ ዎዛሳ ጎይፆጉዴያ ማዓንዳኔ። 5 ቢያ ባኮ ዎይሣ ጎዳ ሂዚ ጋዓኔ፦ «ታኣኒ ዎጌ ዎጋኒ ዒንሢ ባኣኮ ሙካንዳኔ፤ ዒማና ታኣኒ ማርሾ ማርሻ ዓሶ፥ ዞኦዛ ኮኦማ ዓሶ፥ ሉኡዙሞና ማርካዻ ዓሶ፥ ማዾ ማዻ ዓሶም ማዼሢ ዛሎ ዒንጎ ሚኢሾ ጌሺ ዓይሳ ማዺሻ ዓሶ፥ ዜኤሮ ዒንዶንሢንታ ዜኤሮ ናኣቶ ሄርቂ ዎይሣ ዓሶ፤ ጊንሣ ሃሣ ዒፂ ዳውሶና ዓሶም ፒዜ ዎጌ ዎጉዋ ዓሶና ታና ዒጊጩዋ ዓሶ ዑፃ ሩኡሪና ታኣኒ ዎጋንዳኔ።» 6 «ታኣኒ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ላኣሚንቱዋያኬ፤ ዬያሮ ዒንሢ ያይቆኦቤ ዜርፃ! ሃጊ ዒንሢ ጋፒ ባይቂባኣሴ። 7 ሚና ዒንሢኮ ቤርታኣ ዓዶንሢ ዎዳፓ ዓርቃዖ ታኣኮ ዎጋፓ ዒንሢ ሃኬኔ፤ ካፒያኣ ካፒባኣሴ። ሃንጋ ታ ባንሢ ማዑዋቴ፤ ታኣኒያ ዒንሢ ባንሢ ማዓንዳኔ ጋዓኔ፤ ቢያ ባኮ ዎይሣ ጎዳሢ። ዒንሢ ጋዓንቴ፦ ‹ኑኡኒ ኔ ባንሢ ዎማይዲ ማዖንዶይ?› ጋዓኔ። 8 ዓሲ ናንጊና ናንጋ ጎዳኮ ባኮ ዉኡቃኒ ኮይሳያዳ? ጋዓንቴ ዒንሢ ታ ባኮ ዉኡቄኔ፤ ዒንሢ፦ ‹ኑኡኒ ዉኡቄሢ ዓይጎዳይ?› ጋዓኔ፤ ዒንሢ ታኣኮ ዉኡቄሢ ዒንሢኮ ዓኣ ባካፓ ታጶኮ ፔቴማ ዒንጋ ባኮንታ ሜሌ ዒንጎ ባኮዋ ዒንጎ ሃሺፆናኬ። 9 ዒንሢ፥ ዴራ ቢያሢ ታ ባኮ ዉኡቄሢሮ ዒንሢ ቢያሢ ጋዳንቂንቴያ ማዔኔ። 10 ታኣኮ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ሙኡዚ ሚርጋንዳጉዲ ዒንሢኮ ዓኣ ባካፓ ታጶኮ ፔቴማ ዔኪ ዔኪ ኮናይዳ ዋሁዋቴ፤ ዬያ ዒንሢ ማዼያ ማዔቴ ታኣኒ ጫሪንጮኮ ፑልቶ ካሮ ቡሊ ኮሺ ማዔ ዓንጆ ቢያ ሚርጊሺ ታ ዒንሢም ዒንጊባኣቴ ዬያና ታና ዒንሢ ዛጊ ዔራኒ ዳንዳዓኔ። 11 ሃኣኮ ዒንሢኮ ኮሴ ፑርቲሱዋጉዲ ታኣኒ ቃዛንዳኔ፤ ዎይናኣ ዒንሢኮ ዓኣፑዋዖ ጉሪ ዓታዓኬ፤ 12 ሃካፓ ሴካ ሜሌ ዴራ ቢያ ዒንሢ፦ ‹ዔያታ ዓንጂንቴ ዓሲኬ› ጋዓንዳኔ።» ዬያ ጌዔሢ ታና ቢያ ባኮ ዎይሣ ጎዳሢኬ። 13 ናንጊና ናንጋ ጎዳ ሂዚ ጋዓኔ፦ «ዒንሢ ታ ዑፃ ጫርቂ ጌስታኔ፤ ሃሣ ጊንሣ፦ ‹ኑኡኒ ኔ ዑፆይዳ ዓይጎ ፑርታ ባኣዚ ጌስቴይ?› ጌይ ዒንሢ ዖኦጫኔ፤ 14 ዒንሢ፦ ‹ናንጊና ናንጋ ጎዳም ማዺሢ ጉሪኬ፤ ዒዛኮ ዓይሢፆ ካፒሢንታ ዖያ ዓሲጉዲ ቢያ ባኮ ዎይሣ ጎዳሢ ቤርታ ሃንቲፃ ዓይጎ ኑና ማኣዳይ? 15 ሃሢ ኑ ዛጋ ጎይፆታቴ ሃይሾ ፑርቶ ማዻ ዓሳ ዎዛዺ ናንጋኔ፤ ጎኔና ዖርጎጪ ናንጋኔ፤ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ዎይታቴያ ዛጋኒ ማዻ ዓሶ ዓይጎ ሜታኣ ሄሉዋሴ› ጌይ ጌይ ዒንሢ ጌስታኔ።» 16 ዬካፓ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ቦንቻ ዓሳ ዎላ ጌስቴኔ፤ ዒዚያ ዔያቶ ጌኤዞ ዒናፓ ዋይዜኔ፤ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ዒጊጫዞንሢና ሱንፆዋ ዒዛኮ ቦንቻዞንሢኮ ሱንፃ ዔያታ ማዼ ባኮ ጶቂሣያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ማፃኣፔይዳ ፃኣፒንቴኔ። 17 ቢያ ባኮ ዎይሣ ጎዳሢ፦ «ዔያታ ታኣሮ ማዓንዳኔ፤ ታኣኒ ማዻ ኬሎና ታ ሚኢሼ ዔያታ ማዓንዳኔ፤ ሾዔ ዓሳ ፔኤም ማዻ ዓቲንቆ ናዖ ሚጪንቲ ማኣዳሢጉዲ ታኣኒያ ዔያቶ ማኣዳንዳኔ። 18 ዬኖ ዎዶና ፂሎንታ ጎሞ ዓሶንታ ፆኦሲም ዓይሢንታ ዓሶንታ ዓይሢንቱዋ ዓሶንታ ባኣካ ዓኣ ዱሙሞ ዒንሢ ላሚ ዛጋንዳኔ።»

In Other Versions

Malachi 3 in the ANGEFD

Malachi 3 in the ANTPNG2D

Malachi 3 in the AS21

Malachi 3 in the BAGH

Malachi 3 in the BBPNG

Malachi 3 in the BBT1E

Malachi 3 in the BDS

Malachi 3 in the BEV

Malachi 3 in the BHAD

Malachi 3 in the BIB

Malachi 3 in the BLPT

Malachi 3 in the BNT

Malachi 3 in the BNTABOOT

Malachi 3 in the BNTLV

Malachi 3 in the BOATCB

Malachi 3 in the BOATCB2

Malachi 3 in the BOBCV

Malachi 3 in the BOCNT

Malachi 3 in the BOECS

Malachi 3 in the BOGWICC

Malachi 3 in the BOHCB

Malachi 3 in the BOHCV

Malachi 3 in the BOHLNT

Malachi 3 in the BOHNTLTAL

Malachi 3 in the BOICB

Malachi 3 in the BOILNTAP

Malachi 3 in the BOITCV

Malachi 3 in the BOKCV

Malachi 3 in the BOKCV2

Malachi 3 in the BOKHWOG

Malachi 3 in the BOKSSV

Malachi 3 in the BOLCB

Malachi 3 in the BOLCB2

Malachi 3 in the BOMCV

Malachi 3 in the BONAV

Malachi 3 in the BONCB

Malachi 3 in the BONLT

Malachi 3 in the BONUT2

Malachi 3 in the BOPLNT

Malachi 3 in the BOSCB

Malachi 3 in the BOSNC

Malachi 3 in the BOTLNT

Malachi 3 in the BOVCB

Malachi 3 in the BOYCB

Malachi 3 in the BPBB

Malachi 3 in the BPH

Malachi 3 in the BSB

Malachi 3 in the CCB

Malachi 3 in the CUV

Malachi 3 in the CUVS

Malachi 3 in the DBT

Malachi 3 in the DGDNT

Malachi 3 in the DHNT

Malachi 3 in the DNT

Malachi 3 in the ELBE

Malachi 3 in the EMTV

Malachi 3 in the ESV

Malachi 3 in the FBV

Malachi 3 in the FEB

Malachi 3 in the GGMNT

Malachi 3 in the GNT

Malachi 3 in the HARY

Malachi 3 in the HNT

Malachi 3 in the IRVA

Malachi 3 in the IRVB

Malachi 3 in the IRVG

Malachi 3 in the IRVH

Malachi 3 in the IRVK

Malachi 3 in the IRVM

Malachi 3 in the IRVM2

Malachi 3 in the IRVO

Malachi 3 in the IRVP

Malachi 3 in the IRVT

Malachi 3 in the IRVT2

Malachi 3 in the IRVU

Malachi 3 in the ISVN

Malachi 3 in the JSNT

Malachi 3 in the KAPI

Malachi 3 in the KBT1ETNIK

Malachi 3 in the KBV

Malachi 3 in the KJV

Malachi 3 in the KNFD

Malachi 3 in the LBA

Malachi 3 in the LBLA

Malachi 3 in the LNT

Malachi 3 in the LSV

Malachi 3 in the MBV

Malachi 3 in the MBV2

Malachi 3 in the MHNT

Malachi 3 in the MKNFD

Malachi 3 in the MNG

Malachi 3 in the MNT

Malachi 3 in the MNT2

Malachi 3 in the MRS1T

Malachi 3 in the NAA

Malachi 3 in the NASB

Malachi 3 in the NBLA

Malachi 3 in the NBS

Malachi 3 in the NBVTP

Malachi 3 in the NET2

Malachi 3 in the NIV11

Malachi 3 in the NNT

Malachi 3 in the NNT2

Malachi 3 in the NNT3

Malachi 3 in the PDDPT

Malachi 3 in the PFNT

Malachi 3 in the RMNT

Malachi 3 in the SBIAS

Malachi 3 in the SBIBS

Malachi 3 in the SBIBS2

Malachi 3 in the SBICS

Malachi 3 in the SBIDS

Malachi 3 in the SBIGS

Malachi 3 in the SBIHS

Malachi 3 in the SBIIS

Malachi 3 in the SBIIS2

Malachi 3 in the SBIIS3

Malachi 3 in the SBIKS

Malachi 3 in the SBIKS2

Malachi 3 in the SBIMS

Malachi 3 in the SBIOS

Malachi 3 in the SBIPS

Malachi 3 in the SBISS

Malachi 3 in the SBITS

Malachi 3 in the SBITS2

Malachi 3 in the SBITS3

Malachi 3 in the SBITS4

Malachi 3 in the SBIUS

Malachi 3 in the SBIVS

Malachi 3 in the SBT

Malachi 3 in the SBT1E

Malachi 3 in the SCHL

Malachi 3 in the SNT

Malachi 3 in the SUSU

Malachi 3 in the SUSU2

Malachi 3 in the SYNO

Malachi 3 in the TBIAOTANT

Malachi 3 in the TBT1E

Malachi 3 in the TBT1E2

Malachi 3 in the TFTIP

Malachi 3 in the TFTU

Malachi 3 in the TGNTATF3T

Malachi 3 in the THAI

Malachi 3 in the TNFD

Malachi 3 in the TNT

Malachi 3 in the TNTIK

Malachi 3 in the TNTIL

Malachi 3 in the TNTIN

Malachi 3 in the TNTIP

Malachi 3 in the TNTIZ

Malachi 3 in the TOMA

Malachi 3 in the TTENT

Malachi 3 in the UBG

Malachi 3 in the UGV

Malachi 3 in the UGV2

Malachi 3 in the UGV3

Malachi 3 in the VBL

Malachi 3 in the VDCC

Malachi 3 in the YALU

Malachi 3 in the YAPE

Malachi 3 in the YBVTP

Malachi 3 in the ZBP