2 Thessalonians 1 (RMNT)

1 ଆବୁଆଃ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରେ ତାଇକାନ୍‌ ଥେସ୍‌ଲନିକା କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ହଡ଼କତାଃତେ ପାଉଲୁସ୍‌, ସିଲାସ୍‌ ଆଡଃ ତୀମଥିଆଃ ଚିଟାଉ । 2 ଆବୁଆଃ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାଃଏତେ ସାୟାଦ୍‍ ଆଡଃ ଜୀଉସୁକୁ ଆପେୟାଃ ହବାଅଃକା । 3 ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଲେ ଆପେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ଆଡଃ ଏନା ଠାଉକାଗିୟା, ଚିୟାଃଚି ଆପେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଆଡଃଗି ପସା ଇଦିୟଃତାନା, ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ସବେନ୍‌କଆଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଃଗି ହାରା ଇଦିୟଃତାନା । 4 ନେ ଲେକାତେ ଆପେୟାଃ ସବେନ୍‌ ସାସାତି ଆଡଃ ଦୁକୁ ଇମ୍‌ତାରାଃ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ ଆଡଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଲେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କାଲିସିୟାକରେ ଆପେୟାଃ ବିଷାଏଲେ ଉଦୁବ୍‌କେଦା । 5 ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବିଚାର୍‌ ଠାଉକାଗିୟା, ମେନ୍ତେ ନେ ସବେନାଃତେ ସାରିୟଃତାନା ଆଡଃ ଏନାତେ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ରାଇଜ୍‌ ନାମେ ଲେକାନ୍‌କପେ ହବାଅଆଃ, ଚିୟାଃଚି ଏନ୍‌ ରାଇଜ୍‌ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେଗି ଆପେ ଦୁକୁପେ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନା । 6 ଠାଉକାନ୍‌ତେୟାଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ରିକାୟାଏ, ନାହାଁଃ ଆପେକେ ଅକନ୍‌କ ଦୁକୁ ଏମାପେତାନାକ, ଇନ୍‌କୁକେ ଇନିଃ ଦୁକୁ ଏମ୍‌ ରୁହାଡ଼୍‌କଆଏ, 7 ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ଦୁକୁ ସାଙ୍ଗିନ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ଆଲେକେୟ ଜୀଉରାଡ଼େଃ ଏମାଲେୟାଏ । ନେଆଁଁ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ, ଆୟାଃ ପୁରାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କଲଃ ସିର୍ମାହେତେ ହିଜୁଃ ଇମ୍‌ତା ହବାଅଃଆ । 8 ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ କା ସାରିତାନ୍‌କକେ, ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ ସୁକୁକାଜି କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନ୍‌କକେ ଇନିଃ ସାଜାଇ ଏମାକ ନାଗେନ୍ତେ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ଲେକା ଜୁଲ୍‌ତାନ୍‌ ହୁକା ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ହିଜୁଃଆ । 9 ଏନ୍‌ ହଡ଼କ ପ୍ରାଭୁଆଃ ହେପାଦ୍‌ହେତେ ଆଡଃ ଆୟାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ହେତେ ବିନ୍‌ଗାଅଃତାନ୍‌ଲଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ନାଗେନ୍ତେକ ଜିୟନଃଆ । 10 ମେନ୍‌ଦ ଏନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃ ଆୟାଃ ପାବିତାର୍‌ ହଡ଼କତାଃଏତେ ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକତାଃଏତେ ମାଇନାନ୍‌ ଆଡଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାମେୟାଏ । ଇନ୍‌କୁଆଃ ଥାଲାରେ ଆପେୟଗି ତାନ୍‌ପେ, ଚିୟାଃଚି ଆପେ, ଆଲେ ଉଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ କାଜିରେପେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦା । 11 ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କେନେଡ଼ା ଲେକାଗି ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଏପେ ମେନ୍ତେ ଆଲେ ଆପେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ଜାନାଅଗିଲେ ବିନ୍ତିତାନା । ଆୟାଃ ପେଡ଼େଃତେ ଇନିଃ ଆପେୟାଃ ସବେନ୍‌ ବୁଗିନାଃ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରାଃ କାମିକେ ପୁରାଏକା । 12 ଏନ୍‌ଲେକାତେ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ଆପେରେ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃକା, ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‍ ଲେକାତେ ଆପେ ଇନିଃରେଗି ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃପେ ।

In Other Versions

2 Thessalonians 1 in the ANGEFD

2 Thessalonians 1 in the ANTPNG2D

2 Thessalonians 1 in the AS21

2 Thessalonians 1 in the BAGH

2 Thessalonians 1 in the BBPNG

2 Thessalonians 1 in the BBT1E

2 Thessalonians 1 in the BDS

2 Thessalonians 1 in the BEV

2 Thessalonians 1 in the BHAD

2 Thessalonians 1 in the BIB

2 Thessalonians 1 in the BLPT

2 Thessalonians 1 in the BNT

2 Thessalonians 1 in the BNTABOOT

2 Thessalonians 1 in the BNTLV

2 Thessalonians 1 in the BOATCB

2 Thessalonians 1 in the BOATCB2

2 Thessalonians 1 in the BOBCV

2 Thessalonians 1 in the BOCNT

2 Thessalonians 1 in the BOECS

2 Thessalonians 1 in the BOGWICC

2 Thessalonians 1 in the BOHCB

2 Thessalonians 1 in the BOHCV

2 Thessalonians 1 in the BOHLNT

2 Thessalonians 1 in the BOHNTLTAL

2 Thessalonians 1 in the BOICB

2 Thessalonians 1 in the BOILNTAP

2 Thessalonians 1 in the BOITCV

2 Thessalonians 1 in the BOKCV

2 Thessalonians 1 in the BOKCV2

2 Thessalonians 1 in the BOKHWOG

2 Thessalonians 1 in the BOKSSV

2 Thessalonians 1 in the BOLCB

2 Thessalonians 1 in the BOLCB2

2 Thessalonians 1 in the BOMCV

2 Thessalonians 1 in the BONAV

2 Thessalonians 1 in the BONCB

2 Thessalonians 1 in the BONLT

2 Thessalonians 1 in the BONUT2

2 Thessalonians 1 in the BOPLNT

2 Thessalonians 1 in the BOSCB

2 Thessalonians 1 in the BOSNC

2 Thessalonians 1 in the BOTLNT

2 Thessalonians 1 in the BOVCB

2 Thessalonians 1 in the BOYCB

2 Thessalonians 1 in the BPBB

2 Thessalonians 1 in the BPH

2 Thessalonians 1 in the BSB

2 Thessalonians 1 in the CCB

2 Thessalonians 1 in the CUV

2 Thessalonians 1 in the CUVS

2 Thessalonians 1 in the DBT

2 Thessalonians 1 in the DGDNT

2 Thessalonians 1 in the DHNT

2 Thessalonians 1 in the DNT

2 Thessalonians 1 in the ELBE

2 Thessalonians 1 in the EMTV

2 Thessalonians 1 in the ESV

2 Thessalonians 1 in the FBV

2 Thessalonians 1 in the FEB

2 Thessalonians 1 in the GGMNT

2 Thessalonians 1 in the GNT

2 Thessalonians 1 in the HARY

2 Thessalonians 1 in the HNT

2 Thessalonians 1 in the IRVA

2 Thessalonians 1 in the IRVB

2 Thessalonians 1 in the IRVG

2 Thessalonians 1 in the IRVH

2 Thessalonians 1 in the IRVK

2 Thessalonians 1 in the IRVM

2 Thessalonians 1 in the IRVM2

2 Thessalonians 1 in the IRVO

2 Thessalonians 1 in the IRVP

2 Thessalonians 1 in the IRVT

2 Thessalonians 1 in the IRVT2

2 Thessalonians 1 in the IRVU

2 Thessalonians 1 in the ISVN

2 Thessalonians 1 in the JSNT

2 Thessalonians 1 in the KAPI

2 Thessalonians 1 in the KBT1ETNIK

2 Thessalonians 1 in the KBV

2 Thessalonians 1 in the KJV

2 Thessalonians 1 in the KNFD

2 Thessalonians 1 in the LBA

2 Thessalonians 1 in the LBLA

2 Thessalonians 1 in the LNT

2 Thessalonians 1 in the LSV

2 Thessalonians 1 in the MAAL

2 Thessalonians 1 in the MBV

2 Thessalonians 1 in the MBV2

2 Thessalonians 1 in the MHNT

2 Thessalonians 1 in the MKNFD

2 Thessalonians 1 in the MNG

2 Thessalonians 1 in the MNT

2 Thessalonians 1 in the MNT2

2 Thessalonians 1 in the MRS1T

2 Thessalonians 1 in the NAA

2 Thessalonians 1 in the NASB

2 Thessalonians 1 in the NBLA

2 Thessalonians 1 in the NBS

2 Thessalonians 1 in the NBVTP

2 Thessalonians 1 in the NET2

2 Thessalonians 1 in the NIV11

2 Thessalonians 1 in the NNT

2 Thessalonians 1 in the NNT2

2 Thessalonians 1 in the NNT3

2 Thessalonians 1 in the PDDPT

2 Thessalonians 1 in the PFNT

2 Thessalonians 1 in the SBIAS

2 Thessalonians 1 in the SBIBS

2 Thessalonians 1 in the SBIBS2

2 Thessalonians 1 in the SBICS

2 Thessalonians 1 in the SBIDS

2 Thessalonians 1 in the SBIGS

2 Thessalonians 1 in the SBIHS

2 Thessalonians 1 in the SBIIS

2 Thessalonians 1 in the SBIIS2

2 Thessalonians 1 in the SBIIS3

2 Thessalonians 1 in the SBIKS

2 Thessalonians 1 in the SBIKS2

2 Thessalonians 1 in the SBIMS

2 Thessalonians 1 in the SBIOS

2 Thessalonians 1 in the SBIPS

2 Thessalonians 1 in the SBISS

2 Thessalonians 1 in the SBITS

2 Thessalonians 1 in the SBITS2

2 Thessalonians 1 in the SBITS3

2 Thessalonians 1 in the SBITS4

2 Thessalonians 1 in the SBIUS

2 Thessalonians 1 in the SBIVS

2 Thessalonians 1 in the SBT

2 Thessalonians 1 in the SBT1E

2 Thessalonians 1 in the SCHL

2 Thessalonians 1 in the SNT

2 Thessalonians 1 in the SUSU

2 Thessalonians 1 in the SUSU2

2 Thessalonians 1 in the SYNO

2 Thessalonians 1 in the TBIAOTANT

2 Thessalonians 1 in the TBT1E

2 Thessalonians 1 in the TBT1E2

2 Thessalonians 1 in the TFTIP

2 Thessalonians 1 in the TFTU

2 Thessalonians 1 in the TGNTATF3T

2 Thessalonians 1 in the THAI

2 Thessalonians 1 in the TNFD

2 Thessalonians 1 in the TNT

2 Thessalonians 1 in the TNTIK

2 Thessalonians 1 in the TNTIL

2 Thessalonians 1 in the TNTIN

2 Thessalonians 1 in the TNTIP

2 Thessalonians 1 in the TNTIZ

2 Thessalonians 1 in the TOMA

2 Thessalonians 1 in the TTENT

2 Thessalonians 1 in the UBG

2 Thessalonians 1 in the UGV

2 Thessalonians 1 in the UGV2

2 Thessalonians 1 in the UGV3

2 Thessalonians 1 in the VBL

2 Thessalonians 1 in the VDCC

2 Thessalonians 1 in the YALU

2 Thessalonians 1 in the YAPE

2 Thessalonians 1 in the YBVTP

2 Thessalonians 1 in the ZBP